Scroll Top
Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00

Ανοιχτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός εκμίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου στην παραλία της Κακής Θάλασσας Κερατέας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επωνυμία "Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής" και το διακριτικό τίτλο "Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ." προκηρύσσει Ανοιχτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό εκμίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου στην παραλία της Κακής Θάλασσας Κερατέας και...

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ.)
Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500
ΤΗΛ: 22923 – 20132, FAX: 22920 – 22413
Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Λαύριο, 16/4/2020
Αρ. Πρωτ: 146

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επωνυμία “Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής” και το διακριτικό τίτλο “Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.” προκηρύσσει Ανοιχτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό εκμίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου στην παραλία της Κακής Θάλασσας Κερατέας και δη του ευρισκόμενου στο Ο.Τ. 65 σχεδίου πόλεως Κακής Θάλασσας ακινήτου, που αποτελείται από ισόγειο και δώμα – ταράτσα, συνολικής επιφάνειας 311,09 τ.μ., καθώς και του γύρωθεν αυτού περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος περιλαμβάνει κήπο, βοηθητικούς χώρους και τέσσερις τουαλέτες και η συνολική επιφάνεια του γηπέδου συμπεριλαμβανομένου του ως άνω ακινήτου και των βοηθητικών χώρων είναι 6.043,01 τ.μ., όπως αποτυπώθηκε στο από τον Απρίλιο του 2018 σχεδιάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Ραμπαούνη Αναστάσιου (αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας) σύμφωνα με τα κάτωθι:

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής δημοπρασίας: Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στις 7/5/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο Λαύριο και δη στο κτίριο του Παλαιού Μηχανουργείου  που βρίσκεται στο Λιμάνι Λαυρίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στις σελίδες 2-3 της υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 146/16.4.2020 Διακήρυξης του Διαγωνισμού στην με αριθμό 34/2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.

Αναθέτουσα Αρχή: “Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής” και το διακριτικό τίτλο “Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.”

Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500

ΤΗΛ: 22923 – 20132, FAX: 22920 – 22413

Α.Φ.Μ: 997803077, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Περιγραφή ακινήτου: Δημοτικό ακίνητο στην παραλία της Κακής Θάλασσας Κερατέας και δη το ευρισκόμενο στο Ο.Τ. 65 σχεδίου πόλεως Κακής Θάλασσας ακίνητο, που αποτελείται από ισόγειο και δώμα – ταράτσα συνολικής επιφάνειας 311,09 τ.μ., καθώς και ο γύρωθεν αυτού περιβάλλων χώρος, ο οποίος περιλαμβάνει κήπο, βοηθητικούς χώρους και τέσσερις τουαλέτες επιφάνειας και η συνολική επιφάνεια του γηπέδου συμπεριλαμβανομένου του ως άνω ακινήτου και των βοηθητικών χώρων, είναι 6.043,01 τ.μ.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Κατώτερο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 50.000€.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το μίσθωμα ενός μισθωτικού έτους με το ετήσιο μίσθωμα οριζόμενο κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, ήτοι εγγύηση πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€) που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση, ποσού ίσου προς ποσοστό 100% των μισθωμάτων επί του  οριζομένου μισθώματος κατά το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς της διακήρυξης του πρώτου έτους, ήτοι εγγύηση πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€)  για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται εξαετής, αρχομένη από της υπογραφής της μισθωτικής συμβάσεως και δύναται να παρατείνεται με αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε.

ΠληροφορίεςΓια την δημοπρασία παρέχονται τηλεφωνικώς ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-13:00.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22923 – 20132, 22923 – 20106 –  e-mail: danetal.lavrio@gmail.com

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από προφορική αίτηση που υποβάλλεται.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της

Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.

 

Χαράλαμπος Ζαγουρής

Προτιμήσεις Ιδιωτικότητας
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύονται πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι, η παρεμπόδιση ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που παρέχουμε.