Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22920 – 22413

ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Κανονιστική πράξη

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται το σύνολο των αναρτήσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ που αφορούν “ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ”.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
22/02/2023 02:00:0022/02/2023 13:00:53Απόφαση 47/2023 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια μικρών εργαλείων.9ΙΦ5465ΖΠΡ-ΑΑΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ275/22.02.2023
22/02/2023 02:00:0022/02/2023 12:58:56Απόφαση 46/2023 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια εφαρμογών αναβάθμισης λογισμικών προγραμμάτων.9Δ11465ΖΠΡ-Σ5ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ274/22.02.2023
22/02/2023 02:00:0022/02/2023 12:57:12Απόφαση 45/2023 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές μηχανογραφικής υποστήριξης.Ψ86Φ465ΖΠΡ-7Ο7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ273/22.02.2023
21/02/2023 02:00:0021/02/2023 15:54:21Απόφαση 44/2023 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για σιδηρουργικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους της κοινότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής.ΡΡ8Β465ΖΠΡ-6ΗΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ268/21.02.2023
17/02/2023 02:00:0017/02/2023 14:47:35Απόφαση 38/2023 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης Γεωπάρκου Λαυρεωτικής (εκτός ημερήσιας διάταξης).Ψ04Π465ΖΠΡ-ΚΓΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ253/17.02.2023
15/02/2023 02:00:0015/02/2023 15:16:23Απόφαση 22/2023 Προέδρου: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2023 Μελέτης της Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ με θέμα «Διαμόρφωση Κοινόχρηστου Πάρκου Νεάπολης με χώμα».ΡΡΖΛ465ΖΠΡ-Β28ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ246/15.02.2023
15/02/2023 02:00:0015/02/2023 11:27:45Απόφαση 21/2023 Προέδρου: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2023 Μελέτης της Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ με θέμα «Υπηρεσίες προβολής του έργου της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ακίνητων Λαυρεωτικής (Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ)».6ΚΖΒ465ΖΠΡ-7Κ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ242/15.02.2023
15/02/2023 02:00:0015/02/2023 11:24:59Απόφαση 39/2023 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υπηρεσίες προβολής του έργου της εταιρείας (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΨΙ27465ΖΠΡ-ΚΧ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ241/15.02.2023
15/02/2023 02:00:0015/02/2023 11:31:44Απόφαση 37/2023 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για τη διαμόρφωση του εδάφους στο πάρκο Νεάπολης με χώμα.Ψ4ΩΞ465ΖΠΡ-9ΜΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ244/15.02.2023
14/02/2023 02:00:0014/02/2023 12:13:57Ιδιωτικό Συμφωνητικό 14.02.2023ΨΟΘΗ465ΖΠΡ-ΦΛΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ235/14.02.2023
14/02/2023 02:00:0014/02/2023 12:10:33Απόφαση 42/2023 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 230/13.2.2023 επιστολή.6ΝΤΘ465ΖΠΡ-Λ48ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ234/14.02.2023
08/02/2023 02:00:0008/02/2023 14:56:21Ιδιωτικό συμφωνητικό 08.02.20236ΨΖ6465ΖΠΡ-Ω16ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ228/08.02.2023
08/02/2023 02:00:0008/02/2023 14:53:17Απόφαση 41/2023 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 224/7.2.2023 επιστολή.6ΡΝ8465ΖΠΡ-ΖΑΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ227/08.02.2023
03/02/2023 02:00:0010/02/2023 10:30:56Απόφαση 40/2023 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 194/31.1.2023 επιστολή.68Ζ3465ΖΠΡ-Ο7ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ213/03.02.2023
02/02/2023 02:00:0006/02/2023 12:04:14Απόφαση 35/2023 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 134/23.1.2023 επιστολή.9ΔΕΙ465ΖΠΡ-ΔΦΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ207/02.02.2023
31/01/2023 02:00:0001/02/2023 11:00:34Ιδιωτικό συμφωνητικό 31.01.2023ΨΑΗ8465ΖΠΡ-ΖΞΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ191/31.01.2023
31/01/2023 02:00:0001/02/2023 10:47:56Απόφαση 33/2023 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 188/31.1.2023 επιστολή.6ΗΘΒ465ΖΠΡ-ΡΤΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ190/31.01.2023
30/01/2023 02:00:0031/01/2023 08:59:40Απόφαση 26/2023 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Λαυρίου – Ηλεκτρολογικές εργασίες (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΨΠ8Δ465ΖΠΡ-0ΜΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ179/30.01.2023
30/01/2023 02:00:0031/01/2023 09:02:40Απόφαση 12/2023 Προέδρου: Έγκριση του από 16.1.2023 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρολογικών εργασιών δαπανών συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Λαυρίου».64ΖΦ465ΖΠΡ-08ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ180/30.01.2023
27/01/2023 02:00:0001/02/2023 10:38:53Ιδιωτικό συμφωνητικό 27.01.2023ΨΜΝΖ465ΖΠΡ-ΛΗΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ176/27.01.2023
27/01/2023 02:00:0031/01/2023 09:07:27Απόφαση 31/2023 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υπόλοιπα προμηθευτών και για παρακρατούμενους φόρους - ΠΟΕ (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΨΨΠ3465ΖΠΡ-7ΞΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ168/27.01.2023
27/01/2023 02:00:0001/02/2023 10:45:16Απόφαση 32/2023 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 133/23.1.2023 επιστολή.6ΠΡΣ465ΖΠΡ-ΖΘΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ175/27.01.2023
26/01/2023 02:00:0027/01/2023 12:47:31Απόφαση 11/2023 Προέδρου: Έγκριση του από 16.1.2023 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού».9ΥΝΣ465ΖΠΡ-Ο7ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ159/26.01.2023
25/01/2023 02:00:0025/01/2023 18:15:31Απόφαση 30/2023 Δ.Σ.: Ανάληψη υποχρεώσεων για ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΩΜΡΙ465ΖΠΡ-ΔΧ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ140/25.01.2023
23/01/2023 02:00:0023/01/2023 14:45:40Απόφαση 27/2023 Δ.Σ.: Επιλογή και αποδοχή εργαζομένου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε Ν.Π.Δ.Δ. αποκεντρωμένες και περιφερειακές υπηρεσίες, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ κλπ. (DE MINIMIS καν. 1407/2013) σύμφωνα με το από 10.1.2023 συστατικό σημείωμα θέσης εργασίας της υπηρεσίας του ΟΑΕΔ – 101231 ΚΠΑ2 Λαυρίου.6ΑΚΤ465ΖΠΡ-95ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ109/20.01.2023
23/01/2023 02:00:0026/01/2023 10:14:12Ιδιωτικό συμφωνητικό 23.01.2023970Π465ΖΠΡ-ΡΡΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ132/23.01.2023
20/01/2023 02:00:0025/01/2023 10:07:23Απόφαση 28/2023 Δ.Σ.: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2023.6ΠΒΣ465ΖΠΡ-Υ4ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110/20.01.2023
20/01/2023 02:00:0023/01/2023 16:17:49Απόφαση 29/2023 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 77/13.1.2023 επιστολή.63Ο7465ΖΠΡ-ΣΦ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ111/20.01.2023
20/01/2023 02:00:0023/01/2023 15:46:25Απόφαση 11/2023 Δ.Σ.: Ψήφιση και διάθεση σχετικών πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών.9ΩΘΩ465ΖΠΡ-ΞΩΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ112/20.01.2023
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 15:19:35Απόφαση 16/2023 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων (χρώματα,σιδηρικά κ.α.), Κοινότητας Λαυρίου.6ΦΣΦ465ΖΠΡ-ΝΗΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90/17.01.2023
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 14:36:45Απόφαση 14/2023 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1362/30.12.2022 επιστολή.9ΦΘΒ465ΖΠΡ-Κ9ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ99/19.01.2023
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 15:24:40Απόφαση 17/2023 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευή κτιρίων Κοινότητας Λαύριου.Ψ5Χ3465ΖΠΡ-589ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ91/17.01.2023
17/01/2023 02:00:0002/02/2023 10:22:53Απόφαση 13/2023 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 67/11.1.2023 επιστολή.6ΞΒΙ465ΖΠΡ-ΓΛΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ101/17.01.2023
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 15:35:53Απόφαση 20/2023 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για προμήθεια υδραυλικού υλικού.9Ν80465ΖΠΡ-Β60ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94/17.01.2023
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 15:29:35Απόφαση 18/2023 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για προμήθεια σκυροδέματος για επισκευή κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Λαυρίου.62ΤΡ465ΖΠΡ-ΜΣ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ92/17.01.2023
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 15:34:26Απόφαση 19/2023 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.ΡΥΗΚ465ΖΠΡ-9ΚΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ93/17.01.2023
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 15:36:58Απόφαση 21/2023 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού.ΡΓΖΠ465ΖΠΡ-Ζ0ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ95/17.01.2023
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 15:40:38Απόφαση 25/2023 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1357/30.12.2022 επιστολή του ΕΠΑΛ Λαυρίου.6ΝΖΘ465ΖΠΡ-ΙΘ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ100/17.01.2023
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 15:38:12Απόφαση 22/2023 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Κερατέας.ΨΙΠ1465ΖΠΡ-3ΩΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96/17.01.2023
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 15:39:21Απόφαση 23/2023 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες διαμόρφωσης και συντήρησης παραχωρούμενων εδαφικών εκτάσεων για προσωρινή εναπόθεση ανεμογεννητριών.90ΩΟ465ΖΠΡ-1ΘΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97/17.01.2023
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 15:17:34Απόφαση 15/2023 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για προμήθεια μεταχειρισμένου ανατρεπόμενου φορτηγού.9ΠΘΤ465ΖΠΡ-1Ε2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ98/17.01.2023
16/01/2023 02:00:0016/01/2023 09:07:25Ιδιωτικό συμφωνητικό 13.01.20236ΕΝΕ465ΖΠΡ-ΠΜΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ76/13.01.2023
13/01/2023 02:00:0016/01/2023 09:06:00Απόφαση 12/2023 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 70/12.1.2023 επιστολή.979Β465ΖΠΡ-ΕΔ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ75/13.01.2023
03/01/2023 02:00:0003/01/2023 17:42:20Απόφαση 1/2023 Προέδρου: έγκριση του από 2.1.2023 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης».Ω89Θ465ΖΠΡ-ΒΛΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23/03.01.2023
03/01/2023 02:00:0003/01/2023 17:44:25Απόφαση 2/2023 Προέδρου: έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και του συνόλου της υπ’ αριθμ. 1/2023 μελέτης της Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ με θέμα «Υπηρεσίες διεκπεραίωσης των λογιστικών εργασιών της Επιχείρησης»9ΙΙΧ465ΖΠΡ-Ι27ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24/03.01.2023
03/01/2023 02:00:0003/01/2023 17:45:58Απόφαση 3/2023 Προέδρου: έγκριση του από 2.1.2023 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας».Ρ2ΟΓ465ΖΠΡ-ΦΡ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25/03.01.2023
03/01/2023 02:00:0003/01/2023 17:47:54Απόφαση 4/2023 Προέδρου: Έγκριση του από 2.1.2023 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για παροχή συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών»9ΤΛΤ465ΖΠΡ-ΦΡΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26/03.01.2023
02/01/2023 02:00:0003/01/2023 11:14:02Απόφαση 2/2023 Δ.Σ.: Επιλογή και αποδοχή εργαζομένων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε Ν.Π.Δ.Δ. αποκεντρωμένες και περιφερειακές υπηρεσίες, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ κλπ. (DE MINIMIS καν. 1407/2013) σύμφωνα με τα από 28.12.2022 συστατικά σημειώματα θέσεων εργασίας της υπηρεσίας του ΟΑΕΔ – 101231 ΚΠΑ2 Λαυρίου.6Ρ88465ΖΠΡ-ΣΑΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8/02.01.2023
02/01/2023 02:00:0003/01/2023 11:25:41Απόφαση 8/2023 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για αμοιβή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.ΨΗΜ5465ΖΠΡ-239ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15/02.01.2023
02/01/2023 02:00:0003/01/2023 11:15:33Απόφαση 3/2023 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών.Ψ2ΗΕ465ΖΠΡ-Α04ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9/02.01.2023
02/01/2023 02:00:0003/01/2023 11:16:52Απόφαση 4/2023 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για συγκρότηση και σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.9ΘΧΠ465ΖΠΡ-Κ2ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/02.01.2023
02/01/2023 02:00:0003/01/2023 11:12:36Απόφαση 1/2023 Δ.Σ.: Αποδοχή της έγκρισης συμμετοχής της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε Ν.Π.Δ.Δ. αποκεντρωμένες και περιφερειακές υπηρεσίες, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ κλπ. (DE MINIMIS καν. 1407/2013)» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ πρωτ. 22/2022/000096906625 εγκριτική απόφαση του ΟΑΕΔ.64ΖΛ465ΖΠΡ-ΣΕΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7/02.01.2023
02/01/2023 02:00:0003/01/2023 11:18:17Απόφαση 5/2023 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για συγκρότηση και σύσταση Επιτροπής παρακολούθησης καλής εκτέλεσης μισθίων.6Ν5Ρ465ΖΠΡ-62ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/02.01.2023
02/01/2023 02:00:0003/01/2023 11:19:42Απόφαση 6/2023 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για αμοιβή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης.Ψ9ΑΔ465ΖΠΡ-Υ2ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13/02.01.2023
02/01/2023 02:00:0003/01/2023 11:22:00Απόφαση 7/2023 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή υπηρεσιών λογιστή.ΨΣ8Θ465ΖΠΡ-ΗΙΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/02.01.2023
02/01/2023 02:00:0003/01/2023 11:27:07Απόφαση 9/2023 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή ελεγκτών λογιστών.ΨΛΟΖ465ΖΠΡ-ΔΒ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/02.01.2023
02/01/2023 02:00:0003/01/2023 11:32:51Απόφαση 10/2023 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για παροχή συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών.ΨΕΠΖ465ΖΠΡ-Λ43ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17/02.01.2023
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 15:44:39Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 25: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΙΣΘ. ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΩΝ ΚΟΙΝ. ΛΑΥΡΙΟΥ.Ψ7Ο1465ΖΠΡ-ΦΥΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1390/2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 15:36:15Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 19: Αμοιβές μελών Δ.Σ. Φ.Π.Α. απαλλασσόμενα.9ΔΝΛ465ΖΠΡ-ΩΛΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1384/2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 15:29:34Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 15: Φόρος αμοιβών εργολάβων.6ΟΠ8465ΖΠΡ-Κ9ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1380/2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 15:39:24Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 21: Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων φορτηγών.Ψ6ΨΨ465ΖΠΡ-Ο39ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1386/2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:25:55Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 87: ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝ. ΚΕΡΑΤΕΑΣΡΓΣΔ465ΖΠΡ-ΠΔΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1452/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 16:22:50Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 8: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.6ΣΡ6465ΖΠΡ-1Ξ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1373/2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:52:43Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 48: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ61ΘΩ465ΖΠΡ-ΡΛΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1413/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:41:42Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 45: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ6ΠΠΘ465ΖΠΡ-Χ92ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1410/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 10:07:43Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 56: ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ - ΤΑΞΙΔΙΩΝ65ΛΥ465ΖΠΡ-Ν4ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1421/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:59:58Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 50: ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΩΔ9Ζ465ΖΠΡ-ΓΝΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1415/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 10:04:56Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 54: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝ. ΛΑΥΡΙΟΥ.6ΓΗΖ465ΖΠΡ-8Η7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1419/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 10:01:18Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 51: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΑΓΚΑΚΙΑΨΛ14465ΖΠΡ-4Υ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1416/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:55:54Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 49: ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΨΦ9Δ465ΖΠΡ-ΤΛΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1414/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 10:13:52Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 60: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΚΚΘ465ΖΠΡ-Ψ9ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1425/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:21:33Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 84: ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΚΟΙΝ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΩΧΔΔ465ΖΠΡ-041ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1449/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 15:28:11Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 14: ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΧΑΡΤ.ΟΓΑ ΚΤΛ)ΨΡ48465ΖΠΡ-1ΚΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1379/2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 15:43:06Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 24: Διάφορα έξοδα τραπεζών.ΡΗΥΡ465ΖΠΡ-0Θ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1389/2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 15:40:37Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 22: Τηλεφωνικά διοίκησης Φ.Π.Α. 24%ΩΑΥΝ465ΖΠΡ-6ΣΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1387/2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 15:33:28Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 18: Ι.Κ.Α εργοδ. καθ.κοιν.χώρων6ΜΧΤ465ΖΠΡ-2Ρ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1383/2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 15:26:39Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 13: Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. αμοιβών Δ.Σ.6Β9Ζ465ΖΠΡ-Μ4ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1378/2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 15:41:52Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 23: Συνδρομές-εισφορές σε επαγγ οργαν. Φ.Π.Α. μη συμψηφιζόμενο.ΨΕΛΤ465ΖΠΡ-Κ4ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1388/2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 15:37:31Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 20: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.9Ν14465ΖΠΡ-8ΓΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1385/2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 15:32:09Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 17: Αμοιβές προσωπικού καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων.656Θ465ΖΠΡ-ΧΥ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1382/2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 15:30:49Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 16: Ι.Κ.Α97Η8465ΖΠΡ-5ΥΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1381/2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 15:25:09Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 12: Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών.Ψ2Δ9465ΖΠΡ-ΜΜΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1377/2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:19:01Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 82: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝΨ4ΧΓ465ΖΠΡ-66ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1447/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 16:21:17Απόφαση 211/2022 Δ.Σ.: Αντιλογισμοί-ανατροπές δεσμευμένων πιστώσεων Οικονομικού έτους 2022 (εκτός ημερήσιας διάταξης).6ΕΖ7465ΖΠΡ-ΡΔΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1365/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 14:57:06Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 2: ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.ΨΤ8Α465ΖΠΡ-Τ4ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1367/2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:55:39Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 114: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΚΜΙΣΘ. ΧΩΡΩΝ - ΑΚΤΩΝ ΚΟΙΝ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ9ΝΖΒ465ΖΠΡ-2Φ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1479/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:56:54Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 115: ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΩ5Ι5465ΖΠΡ-ΣΤΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1480/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:41:50Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 97: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥΨΝΔ9465ΖΠΡ-8ΚΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1462/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:31:52Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 90: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ6ΨΨΣ465ΖΠΡ-0Ι7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1455/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:27:07Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 88: Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιώνΨΩΩΦ465ΖΠΡ-ΛΓΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1453/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:58:24Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 116: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΩΗΝ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥΨ56Ο465ΖΠΡ-031ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1481/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:50:26Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 109: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προηγούμενων ετών9ΖΟΜ465ΖΠΡ-ΙΡΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1474/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:46:30Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 104: ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥΡ8ΟΨ465ΖΠΡ-ΕΑΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1469/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:45:21Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 102: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ - ΧΩΜΑΤΟΣ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ65ΗΩ465ΖΠΡ-ΡΘΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1467/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:40:23Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 96: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΨΔΣ3465ΖΠΡ-2Η0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1461/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:33:12Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 91: ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ Μ.8/2022ΩΥΧΚ465ΖΠΡ-ΩΥΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1456/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:29:26Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 89: ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΡΚΗΑ465ΖΠΡ-ΣΚ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1454/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:24:38Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 86: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΡΚ1Α465ΖΠΡ-ΑΦ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1451/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 15:06:12Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.6Π05465ΖΠΡ-ΤΝΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1370/2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 15:15:16Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 7:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.ΨΚ7Θ465ΖΠΡ-ΖΥΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1372/2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 15:04:47Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα λογιστών Φ.Π.Α. 24%Ω8ΒΔ465ΖΠΡ-ΔΞΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1369/2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 15:14:01Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.ΡΗΡ7465ΖΠΡ-ΦΑ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1371/2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 15:20:41Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 9: ΟΑΕΔ 1%9Λ0Ν465ΖΠΡ-ΩΙΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1374/2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 15:22:03Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 10: Εισφορά αλληλεγγύης.ΨΤΓ9465ΖΠΡ-3Ι2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1375/2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 15:23:21Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 11: Φόρος μισθωτών υπηρεσιών.98ΡΤ465ΖΠΡ-Μ4ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1376/2022
30/12/2022 02:00:0023/01/2023 14:55:06Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 1: ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.ΨΕΦ0465ΖΠΡ-24ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1366/2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 10:06:14Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 55: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝ. ΛΑΥΡΙΟΥΨΘΨ7465ΖΠΡ-Ο0ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1420/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0002/01/2023 09:51:30Απόφαση 209/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1358/30.12.2022 επιστολή.683Κ465ΖΠΡ-ΟΩΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1360/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0002/01/2023 09:52:49Ιδιωτικό συμφωνητικό 30.12.20226Υ8Χ465ΖΠΡ-ΩΟΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1361/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:43:15Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 106: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝ. ΠΑΡΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣΨΙΜΓ465ΖΠΡ-ΛΤΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1471/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 10:09:16Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 57: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ6Τ9Υ465ΖΠΡ-ΘΣ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1422/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:51:25Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 47: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ6ΗΠΜ465ΖΠΡ-Η20ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1412/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0025/01/2023 10:39:08Απόφαση πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 98: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ.Ψ6ΜΡ465ΖΠΡ-Υ4ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1463/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 10:12:40Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 59: Προμήθειες διαμόρφωσης κοινοόχρηστων χώρων(φυτά κ.τ.λ.) Κοιν. Λαυρίου6ΘΣΕ465ΖΠΡ-Α3ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1424/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 14:17:27Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 71: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΨ19Τ465ΖΠΡ-0ΝΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1436/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 14:27:15Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 76: ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘ. ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΕΛΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΛΑΥΡΙΟΥΡΨΘΑ465ΖΠΡ-Δ6ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1441/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 14:24:26Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 74: ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ6Υ5Ψ465ΖΠΡ-Α9ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1439/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 14:25:53Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 75: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝΡ9ΘΜ465ΖΠΡ-ΞΗΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1440/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 14:03:48Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 64: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΔΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝΨΛ1Σ465ΖΠΡ-ΤΡΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1429/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 14:05:11Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 65: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ9Α0Ν465ΖΠΡ-Μ93ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1430/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 13:57:35Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 62: ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ9ΕΘ1465ΖΠΡ-ΣΨΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1427/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 13:58:53Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 63: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ - ΔΩΡΕΑΨ46Ξ465ΖΠΡ-ΛΤ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1428/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 14:06:58Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 66: ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣΨΚΕ5465ΖΠΡ-2ΓΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1431/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0013/01/2023 11:07:02Απόφαση 210/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1314/19.12.2022 επιστολή.64ΗΔ465ΖΠΡ-ΩΧ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1364/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:48:03Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 107: ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣΕΠΨ8465ΖΠΡ-Π0ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1472/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0025/01/2023 10:34:52Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 95: ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΕ ΦΥΤΑ.69ΒΞ465ΖΠΡ-Κ3ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1460/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0025/01/2023 10:38:40Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 99: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΑΝΕΤΑΛ.9662465ΖΠΡ-ΣΙΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1464/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0025/01/2023 10:50:24Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 112: ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ -ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MY DATA.Ψ3ΝΟ465ΖΠΡ-ΦΔΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1477/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 14:13:06Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 69: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ9ΧΟΥ465ΖΠΡ-ΜΤΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1434/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:43:56Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 100: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣΨΨΔΩ465ΖΠΡ-ΝΗΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1465/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:49:16Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 108: ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝ. ΛΑΥΡΙΟΥΕΟΤΠ465ΖΠΡ-4ΒΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1473/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:37:27Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 94: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ9ΦΖΦ465ΖΠΡ-8ΦΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1459/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:16:06Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 80: ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%ΨΥ5Α465ΖΠΡ-Χ63ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1445/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:22:56Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 85: ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝΨ3ΗΘ465ΖΠΡ-Δ5ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1450/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:34:47Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 92: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝΨΣΣ1465ΖΠΡ-3Ρ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1457/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:36:16Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 93: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ9ΣΓ0465ΖΠΡ-2ΔΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1458/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:51:41Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 110: Ι.Κ.Α εργοδ. διοίκησηΡΚΝΣ465ΖΠΡ-ΓΜΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1475/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0025/01/2023 10:40:46Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 101: ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ.ΩΣΓΦ465ΖΠΡ-ΨΛΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1466/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0025/01/2023 11:53:12Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 105: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΑΡΚΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ.ΩΜΨΞ465ΖΠΡ-ΛΘ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1470/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0025/01/2023 10:23:54Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 58: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.6Α2Ε465ΖΠΡ-ΟΙ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1423/30.12.2023
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:54:28Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 113: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ969Ω465ΖΠΡ-ΠΣΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1478/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:20:17Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 83: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝ. ΛΑΥΡΙΟΥΡ5ΑΣ465ΖΠΡ-ΙΟ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1448/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0025/01/2023 10:45:12Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 105: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΑΡΚΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ.6ΓΠ8465ΖΠΡ-6ΒΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1470/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0025/01/2023 10:42:31Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 103: ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.6ΔΛΦ465ΖΠΡ-ΧΚΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1468/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 14:23:08Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 73: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ.6Λ1Χ465ΖΠΡ-ΛΨΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1438/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 14:11:18Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 68: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ.6Α1Ξ465ΖΠΡ-7ΤΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1433/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 14:30:07Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 78: ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ - ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 16ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΩΔ8Λ465ΖΠΡ-ΣΔΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1443/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:14:03Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 79: ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΠΑ 24%6ΔΠΖ465ΖΠΡ-ΜΜΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1444/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 10:02:25Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 52: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ9Ο5Ρ465ΖΠΡ-ΝΕ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1417/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:50:15Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 46: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ6Κ12465ΖΠΡ-ΕΗ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1411/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 10:03:44Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 53: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ6Ε3Ξ465ΖΠΡ-ΤΜΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1418/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:33:20Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 42: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2022 - ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ9ΠΒ6465ΖΠΡ-6Χ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1407/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:37:08Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 43: ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ - ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝΨΤ2Β465ΖΠΡ-6ΚΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1408/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:38:14Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 44: ΙΚΑ - ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ - ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝΩ5ΠΩ465ΖΠΡ-Σ3ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1409/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:28:37Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 38: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝΨΟΑΙ465ΖΠΡ-ΔΗΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1403/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:29:47Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 39: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/ΥΨ8ΟΥ465ΖΠΡ-ΦΑ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1404/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:31:00Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 40: ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝ. ΛΑΥΡΙΟΥΨΠ5Ξ465ΖΠΡ-6ΙΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1405/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:32:09Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 41: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ6ΛΦΒ465ΖΠΡ-Ο63ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1406/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:17:09Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 31: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ & ΕΠΑΘΛΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΩΧ1Τ465ΖΠΡ-Ο4ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1396/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:18:23Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 32: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΚΜΙΣΘ. ΧΩΡΟΥΣ & ΑΚΤΕΣ ΚΟΙΝ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ62ΑΟ465ΖΠΡ-Θ9ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1397/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 14:28:37Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 77: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ9ΘΤΕ465ΖΠΡ-ΡΙ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1442/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:17:31Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 81: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΑΓΚΑΚΙΑ61ΜΠ465ΖΠΡ-ΔΝ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1446/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:19:45Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 33: ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΩ2ΘΨ465ΖΠΡ-75ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1398/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 17:52:57Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 111: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣΡΘΥ4465ΖΠΡ-Β3ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1476/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:13:01Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 28: Υπόλοιπα προμηθευτών παρελθόντων ετών (ΠΟΕ)61ΓΕ465ΖΠΡ-6Ψ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1393/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 14:18:43Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 72: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ9ΛΙ6465ΖΠΡ-ΗΧΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1437/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 14:15:48Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 70: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΑΚΤΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ65ΝΜ465ΖΠΡ-Δ7ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1435/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 14:09:46Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 67: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ6Χ4Μ465ΖΠΡ-1ΡΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1432/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 13:52:34Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 34: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ63ΘΑ465ΖΠΡ-ΡΑΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1399/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:15:35Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 30: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ67ΟΖ465ΖΠΡ-ΤΙΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1395/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 13:56:08Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 61: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ6ΖΑ9465ΖΠΡ-ΨΒΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1426/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:14:25Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 29: ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝΩΑΠΩ465ΖΠΡ-ΠΔΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1394/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:11:32Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 27: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦ.Δ.Σ 96/2021 ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ62ΤΚ465ΖΠΡ-ΓΑ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1392/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:10:16Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ6ΥΡΔ465ΖΠΡ-ΡΔ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1368/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:25:45Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 37: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝΨΓΥ3465ΖΠΡ-Ξ5ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1402/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:24:32Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 36: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ6Τ36465ΖΠΡ-ΘΟ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1401/30.12.2022
30/12/2022 02:00:0031/01/2023 09:23:23Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 35: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣΨΣΜΦ465ΖΠΡ-83ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1400/30.12.2022
28/12/2022 02:00:0004/01/2023 12:07:00Απόφαση 194/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για τη καταστροφή άχρηστων υλικών.ΩΜ7Σ465ΖΠΡ-716ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1356/28.12.2022
22/12/2022 02:00:0030/12/2022 10:19:33Απόφαση 182/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες επισκευής και συντήρησης πρώην Α΄ Δημοτικού Σχολείου.9Β1Ψ465ΖΠΡ-ΜΔΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1341/22.12.2022
21/12/2022 02:00:0002/01/2023 09:39:57Απόφαση 193/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών.Ψ63Η465ΖΠΡ-3Υ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1334/21.12.2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 15:40:42Απόφαση 201/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προβολή και διαφήμιση του Γεωπάρκου Λαυρεωτικής (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΡΛΝΩ465ΖΠΡ-5ΟΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1321/20.12.2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 15:22:55Απόφαση 198/2022 Δ.Σ.: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.ΡΟΛΙ465ΖΠΡ-72ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1318/20.12.2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 16:03:16Απόφαση 158/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 9.12.2022 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προβολή και διαφήμιση του Γεωπάρκου Λαυρεωτικής»6ΠΟ0465ΖΠΡ-ΣΙΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1322/20.12.2022
15/12/2022 02:00:0016/12/2022 11:44:39Απόφαση 206/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών Κοινότητας Κερατέας (εκτός ημερήσιας διάταξης).Ψ8ΡΩ465ΖΠΡ-ΨΒ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1304/15.12.2022
15/12/2022 02:00:0016/12/2022 11:37:23Ιδιωτικό συμφωνητικό 15.12.202294ΙΜ465ΖΠΡ-Μ0ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1302/15.12.2022
15/12/2022 02:00:0016/12/2022 11:35:57Απόφαση 208/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια καυσίμων.94ΕΝ465ΖΠΡ-0Σ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1301/15.12.2022
15/12/2022 02:00:0016/12/2022 11:34:13Απόφαση 207/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1295/14.12.2022 επιστολή.60ΚΩ465ΖΠΡ-Α2ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1300/15.12.2022
14/12/2022 02:00:0016/12/2022 11:28:37Απόφαση 153/2022 Προέδρου: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και του συνόλου της υπ’ αριθμ. 6/2022 Μελέτης της Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ με θέμα «Υποβολή παραστατικών εσόδων και εξόδων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα My data»Ψ7Χ2465ΖΠΡ-Α6ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1299/14.12.2022
12/12/2022 02:00:0013/12/2022 16:11:00Απόφαση 204/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια σκυροδέματος για επισκευή κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Κερατέας (εκτός ημερήσιας διάταξης).67ΗΥ465ΖΠΡ-Θ2ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1278/12.12.2022
12/12/2022 02:00:0013/12/2022 16:18:22Απόφαση 205/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προβολή και διαφήμιση της εταιρείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις Λαυρίου (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΡΛΡΒ465ΖΠΡ-ΑΣΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1282/12.12.2022
12/12/2022 02:00:0015/12/2022 10:21:16Απόφαση 203/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή υπηρεσιών λογιστή (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΨΣΥΦ465ΖΠΡ-9ΙΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1283/12.12.2022
12/12/2022 02:00:0016/12/2022 11:40:41Απόφαση 150/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 9.12.2022 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προβολή και διαφήμιση της εταιρείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις Λαυρίου».6ΥΝΠ465ΖΠΡ-5Ψ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1284/12.12.2022
09/12/2022 02:00:0013/12/2022 16:19:58Απόφαση 202/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για Ι.Κ.Α εργοδ. διοίκηση (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΨΕΓΝ465ΖΠΡ-ΩΧΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1270/09.12.2022
09/12/2022 02:00:0012/12/2022 09:31:53Απόφαση 200/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προηγούμενων ετών (εκτός ημερήσιας διάταξης).6ΧΕΖ465ΖΠΡ-44ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1268/09.12.2022
09/12/2022 02:00:0012/12/2022 09:29:59Απόφαση 199/2022 Δ.Σ.: 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2022.ΨΣ33465ΖΠΡ-Κ2ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1267/09.12.2022
08/12/2022 02:00:0009/12/2022 09:59:05Απόφαση 149/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 17.5.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια προϊόντων ξυλείας για τη διαμόρφωση του Φοινικοδάσους της Κοινότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής»ΨΑ91465ΖΠΡ-ΘΩΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1258/08.12.2022
02/12/2022 02:00:0005/12/2022 09:47:54Απόφαση 195/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για πληρωμή τελών κυκλοφορίας.ΨΑΛ0465ΖΠΡ-ΩΧΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1240/02.12.2022
02/12/2022 02:00:0005/12/2022 09:35:38Απόφαση 183/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Λαυρίου.ΨΥΧΕ465ΖΠΡ-4ΑΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1238/02.12.2022
01/12/2022 02:00:0006/12/2022 15:19:46Τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού6ΑΑΝ465ΖΠΡ-Σ0ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1220/01.12.2022
01/12/2022 02:00:0006/12/2022 15:20:46Τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού6ΡΘΤ465ΖΠΡ-ΤΘ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1221/01.12.2022
01/12/2022 02:00:0006/12/2022 15:18:38Τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικούΡ9ΞΞ465ΖΠΡ-ΟΔΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1219/01.12.2022
01/12/2022 02:00:0001/12/2022 14:29:34Απόφαση 179/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προβολή και διαφήμιση της εταιρείας μέσα από την έκδοση βιβλίου.947Ψ465ΖΠΡ-7ΛΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1225/01.12.2022
01/12/2022 02:00:0001/12/2022 14:33:44Απόφαση 196/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1217/1.12.2022 επιστολή.ΨΒΩ4465ΖΠΡ-7ΞΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1223/01.12.2022
01/12/2022 02:00:0001/12/2022 14:38:06Απόφαση 142/2022 Προέδρου: έγκριση του από 8.11.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προβολή και διαφήμιση της εταιρείας μέσα από την έκδοση του βιβλίου με τίτλο “Της ζωής μου το ταξίδι”».65ΡΞ465ΖΠΡ-ΝΚΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1227/01.12.2022
01/12/2022 02:00:0001/12/2022 14:34:51Ιδιωτικό συμφωνητικό 01.12.20229ΟΛΦ465ΖΠΡ-ΘΡΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1224/01.12.2022
01/12/2022 02:00:0009/12/2022 09:54:02Απόφαση 197/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1196/28.11.2022 επιστολή.ΨΟ2Θ465ΖΠΡ-ΣΛ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1237/01.12.2022
29/11/2022 02:00:0001/12/2022 09:33:23Απόφαση 191/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1147/21.11.2022 επιστολή.ΨΚΥ7465ΖΠΡ-3ΘΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1201/29.11.2022
29/11/2022 02:00:0001/12/2022 09:34:40Απόφαση 192/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1146/21.11.2022 επιστολή.ΨΛΛ0465ΖΠΡ-Ψ91ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1202/29.11.2022
28/11/2022 02:00:0028/11/2022 15:33:18Απόφαση 134/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 9.11.2022 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές υπηρεσίας προβολής του κοινωνικού έργου της εταιρείας μέσα από την εκτύπωση εντύπων & αφισών για την Τράπεζα Αίματος Λαυρίου»9ΙΘΥ465ΖΠΡ-ΙΝΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1188/28.11.2022
28/11/2022 02:00:0001/12/2022 09:32:07Απόφαση 190/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1144/21.11.2022 επιστολή.Ψ2ΓΦ465ΖΠΡ-ΘΛΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1183/28.11.2022
28/11/2022 02:00:0028/11/2022 15:42:18Απόφαση 135/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 8.11.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια βιβλίων»Ψ9ΗΔ465ΖΠΡ-ΜΧΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1192/28.11.2022
25/11/2022 02:00:0028/11/2022 07:58:13Απόφαση 187/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προβολή και διαφήμιση.ΩΧΤΕ465ΖΠΡ-Δ08ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1179/25.11.2022
25/11/2022 02:00:0028/11/2022 07:55:44Απόφαση 186/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια βιβλίων.6ΙΟ3465ΖΠΡ-Κ73ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1178/25.11.2022
25/11/2022 02:00:0016/12/2022 11:26:14Απόφαση 133/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 9.11.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επιμέλεια και εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του Γεωπάρκου Λαυρεωτικής και διαχείριση των άλλων μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης».6ΜΔΨ465ΖΠΡ-ΩΥΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1181/25.11.2022
24/11/2022 02:00:0025/11/2022 09:19:27Απόφαση 132/2022 Προέδρου: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2022 Μελέτης της Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ με θέμα «Ξυλουργικές εργασίες εντός του κοινόχρηστου πάρκου στη Νεάπολη της κοινότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής»6ΓΑΒ465ΖΠΡ-ΨΛΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1176/24.11.2022
24/11/2022 02:00:0024/11/2022 13:35:50Απόφαση 166/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης και επισκευής κοινόχρηστου Πάρκου στη Νεάπολη.ΨΔ6Π465ΖΠΡ-ΔΑ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1172/24.11.2022
24/11/2022 02:00:0024/11/2022 13:40:02Απόφαση 168/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για ξυλουργικές εργασίες στο κοινόχρηστο Πάρκο στη Νεάπολη (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΨΠ1Θ465ΖΠΡ-7ΡΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1173/24.11.2022
23/11/2022 02:00:0023/11/2022 08:45:17Απόφαση 128/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 8.11.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή - συντήρηση μεταφορικών μέσων»ΩΤΖ8465ΖΠΡ-ΡΞΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1160/23.11.2022
23/11/2022 02:00:0024/11/2022 07:16:58Απόφαση 129/2022 Προέδρου: έγκριση του από 8.11.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης περιεχομένου - τεχνικής υποστήριξης και λειτουργίας ιστοσελίδας της ΔΑΝΕΤΑΛ».6ΥΖ5465ΖΠΡ-60ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1162/23.11.2022
23/11/2022 02:00:0024/11/2022 07:25:48Απόφαση 130/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 8.11.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» .6ΚΒΑ465ΖΠΡ-ΙΥ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1166/23.11.2022
23/11/2022 02:00:0024/11/2022 07:32:28Απόφαση 131/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 8.11.2022 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια ειδών καθαρισμού»6Ψ04465ΖΠΡ-ΘΞ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1168/23.11.2022
22/11/2022 02:00:0023/11/2022 06:55:55Απόφαση 184/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης Γεωπάρκου Λαυρεωτικής.6ΝΛΜ465ΖΠΡ-1ΚΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1153/22.11.2022
22/11/2022 02:00:0023/11/2022 06:51:52Απόφαση 126/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 9.11.2022 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια φυτών – χώματος και λιπασμάτων για τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής»6Ψ2Λ465ΖΠΡ-ΙΧΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1150/22.11.2022
22/11/2022 02:00:0023/11/2022 07:07:19Απόφαση 127/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 8.11.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υπηρεσίες οργάνωσης - τακτοποίησης αρχείου της εταιρείας προηγουμένων ετών»6ΠΧ8465ΖΠΡ-Χ3ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1156/22.11.2022
22/11/2022 02:00:0022/11/2022 09:11:01Απόφαση 125/2022 Προέδρου: έγκριση του από 26.10.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για εργασίες διαμόρφωσης κοινόχρηστου Πάρκου στη Νεάπολη με φυτά».ΨΧΙΔ465ΖΠΡ-ΒΘΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1148/22.11.2022
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 15:58:50Απόφαση 181/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υπηρεσία επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων.ΨΑΣΕ465ΖΠΡ-ΘΝ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1145/21.11.2022
16/11/2022 02:00:0018/11/2022 16:03:31Απόφαση 178/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης περιεχομένου - τεχνικής υποστήριξης και λειτουργίας ιστοσελίδας της ΔΑΝΕΤΑΛ.ΨΙ2Α465ΖΠΡ-Ρ3ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1129/16.11.2022
16/11/2022 02:00:0018/11/2022 16:08:00Απόφαση 185/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών.ΡΠΨΝ465ΖΠΡ-ΠΔΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1131/16.11.2022
16/11/2022 02:00:0018/11/2022 16:09:37Απόφαση 188/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια φυτών για τη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Κερατέας.6Ζ52465ΖΠΡ-ΠΚΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1132/16.11.2022
16/11/2022 02:00:0018/11/2022 16:06:15Απόφαση 180/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υπηρεσία δημιουργικής εργασίας – σχεδίασης μακέτας.6Β0Π465ΖΠΡ-ΒΘ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1130/16.11.2022
16/11/2022 02:00:0017/11/2022 15:32:13Απόφαση 167/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες διαμόρφωσης κοινόχρηστου Πάρκου στη Νεάπολη με φυτά (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΨΜΡ3465ΖΠΡ-3ΤΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1133/16.11.2022
16/11/2022 02:00:0017/11/2022 15:33:42Απόφαση 173/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την περαιτέρω συμμετοχή της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών».ΨΣΔΩ465ΖΠΡ-Κ4ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1125/16.11.2022
16/11/2022 02:00:0017/11/2022 15:43:38Απόφαση 175/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ειδών καθαρισμού.9ΒΡ9465ΖΠΡ-ΩΒ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1126/16.11.2022
16/11/2022 02:00:0017/11/2022 15:45:13Απόφαση 176/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου.9ΖΓ0465ΖΠΡ-ΞΔΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1127/16.11.2022
16/11/2022 02:00:0017/11/2022 15:51:27Απόφαση 177/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υπηρεσίες οργάνωσης - τακτοποίησης αρχείου.9Β1Τ465ΖΠΡ-8ΛΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1128/16.11.2022
15/11/2022 02:00:0015/11/2022 13:07:30Ιδιωτικό συμφωνητικό 15.11.202295Φ2465ΖΠΡ-5Λ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1120/15.11.2022
15/11/2022 02:00:0015/11/2022 13:06:22Απόφαση 189/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1113/14.11.2022 επιστολή.9ΕΩΑ465ΖΠΡ-Δ32ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1119/15.11.2022
04/11/2022 02:00:0004/11/2022 14:37:28Απόφαση 119/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 24.10.2022 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων».6ΖΛΙ465ΖΠΡ-ΨΒ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1080/04.11.2022
04/11/2022 02:00:0004/11/2022 14:40:03Απόφαση 172/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1081/4.11.2022 επιστολή.ΨΤΚ8465ΖΠΡ-ΜΛΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1083/04.11.2022
04/11/2022 02:00:0004/11/2022 14:42:34Ιδιωτικό συμφωνητικό 04.11.20229ΠΔ3465ΖΠΡ-ΘΓΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1084/04.11.2022
04/11/2022 02:00:0004/11/2022 14:45:20Απόφαση 120/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 25.10.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές».6ΡΧ0465ΖΠΡ-8ΑΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1085/04.11.2022
03/11/2022 02:00:0003/11/2022 15:50:42Απόφαση 118/2022 Προέδρου: Την έγκριση του από 24.10.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων»ΡΛΚΜ465ΖΠΡ-ΨΨΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1077/03.11.2022
03/11/2022 02:00:0007/11/2022 14:43:58Απόφαση 117/2022 Προέδρου: Την έγκριση του από 26.10.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας αθλητικών ενδυμασιών».ΩΜ9Μ465ΖΠΡ-ΖΕ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1076/03.11.2022
01/11/2022 02:00:0002/11/2022 09:13:43Απόφαση 169/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1057/31.10.2022 επιστολή.6063465ΖΠΡ-2ΔΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1061/01.11.2022
01/11/2022 02:00:0003/11/2022 10:22:16Απόφαση 165/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές.6Ε9Λ465ΖΠΡ-7ΚΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1070/01.11.2022
01/11/2022 02:00:0002/11/2022 09:17:57Ιδιωτικό συμφωνητικό 01.11.2022ΩΑ8Σ465ΖΠΡ-359ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1064/01.11.2022
01/11/2022 02:00:0002/11/2022 09:15:33Ιδιωτικό συμφωνητικό 01.11.20226ΚΕΘ465ΖΠΡ-ΙΨΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1062/01.11.2022
01/11/2022 02:00:0002/11/2022 13:52:16Απόφαση 171/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης (εκτός ημερήσιας διάταξης).Ω5ΦΩ465ΖΠΡ-0ΛΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1071/01.11.2022
01/11/2022 02:00:0003/11/2022 10:19:41Απόφαση 164/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων.6Υ8Μ465ΖΠΡ-ΩΞ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1069/01.11.2022
01/11/2022 02:00:0002/11/2022 09:16:48Απόφαση 170/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1058/31.10.2022 επιστολή.6110465ΖΠΡ-Σ0ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1063/01.11.2022
01/11/2022 02:00:0003/11/2022 10:18:04Απόφαση 163/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων.ΨΔΕΑ465ΖΠΡ-ΝΝΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1068/01.11.2022
31/10/2022 02:00:0007/11/2022 14:42:37Απόφαση 161/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για τη χορηγία αθλητικών ενδυμασιών στον Αθλητικό Όμιλο ΚερατέαςΨ0Χ6465ΖΠΡ-Ο0ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1056/31.10.2022
31/10/2022 02:00:0001/11/2022 10:02:07Απόφαση 160/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1030/21.10.2022 επιστολή του Γυμναστικού Συλλόγου Κερατέας.6ΧΒΔ465ΖΠΡ-ΥΗΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1055/31.10.2022
26/10/2022 03:00:0027/10/2022 14:29:59Απόφαση 162/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια καινούργιου οχήματος 3,5 τόνων με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων.942Ξ465ΖΠΡ-1Β0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1046/26.10.2022
25/10/2022 03:00:0026/10/2022 09:30:36Απόφαση 159/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφου (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΩΑ1Λ465ΖΠΡ-4ΩΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1041/25.10.2022
20/10/2022 03:00:0020/10/2022 15:09:11Απόφαση 158/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1022/19.10.2022 επιστολή.6Φ70465ΖΠΡ-ΨΒΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1024/20.10.2022
20/10/2022 03:00:0020/10/2022 15:18:17Ιδιωτικό συμφωνητικό 20.10.2022ΡΩΙΝ465ΖΠΡ-ΩΥΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1025/20.10.2022
18/10/2022 03:00:0019/10/2022 10:22:33Απόφαση 113/2022 Προέδρου: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2022 Μελέτης της Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ με θέμα «Ξυλουργικές εργασίες στις αθλητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός του Δημοτικού Σχολείου στη περιοχή Πλάκα Κερατέας».6ΞΠΧ465ΖΠΡ-ΥΤΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1018/18.10.2022
17/10/2022 03:00:0018/10/2022 11:21:27Απόφαση 157/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για φόρο αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών (εκτός ημερήσιας διάταξης).6Ζ4Ο465ΖΠΡ-ΣΨΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1013/17.10.2022
17/10/2022 03:00:0018/10/2022 11:19:02Απόφαση 156/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των: α) Δήμου Λαυρεωτικής, β) Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ) και γ) Σωματείου με την επωνυμία «Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής» για την αξιοποίηση του ακινήτου ΚΑΕΚ 050790872001 «Παλαιό 1ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου» στη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής και μετατροπή του διατηρητέου κτίσματος σε «Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου».6ΤΜΩ465ΖΠΡ-1Σ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1014/17.10.2022
14/10/2022 03:00:0018/10/2022 10:42:21Απόφαση 155/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο 26ο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (εκτός ημερήσιας διάταξης).6ΥΠΧ465ΖΠΡ-Ε6ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1008/14.10.2022
14/10/2022 03:00:0018/10/2022 11:00:13Απόφαση 111/2022 Προέδρου: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2022 Μελέτης της Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ με θέμα «Ηλεκτρολογικές εργασίες στις αθλητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός του Δημοτικού Σχολείου στη περιοχή Πλάκα Κερατέας».979Λ465ΖΠΡ-0ΕΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1009/14.10.2022
13/10/2022 03:00:0018/10/2022 09:07:34Ιδιωτικό συμφωνητικό 13.10.20226ΜΙΧ465ΖΠΡ-19ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1004/13.10.2022
13/10/2022 03:00:0018/10/2022 09:06:05Απόφαση 153/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 999/12.10.2022 επιστολή.ΨΔΛ4465ΖΠΡ-Δ2ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1003/13.10.2022
13/10/2022 03:00:0018/10/2022 10:19:52Απόφαση 154/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για επιτήρηση σημάτων συστημάτων ασφαλείας (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΨΕ39465ΖΠΡ-Ξ2ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1005/13.10.2022
10/10/2022 03:00:0010/10/2022 10:33:44Απόφαση 138/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Κερατέας.60Ν9465ΖΠΡ-9ΙΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ989/10.10.2022
06/10/2022 03:00:0006/10/2022 09:18:37Απόφαση 142/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων.6ΥΕ1465ΖΠΡ-ΣΨΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ983/06.10.2022
06/10/2022 03:00:0006/10/2022 10:04:35Απόφαση 108/2022 Προέδρου: έγκριση του από 7.9.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή - συντήρηση μεταφορικών μέσων».6Ξ98465ΖΠΡ-ΨΔ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ984/06.10.2022
04/10/2022 03:00:0004/10/2022 09:39:40Ιδιωτικό συμφωνητικό 04.10.2022673Ξ465ΖΠΡ-ΥΒ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ975/04.10.2022
04/10/2022 03:00:0004/10/2022 09:38:38Απόφαση 151/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 971/3.10.2022 επιστολή.ΩΧ86465ΖΠΡ-9Ξ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ974/04.10.2022
30/09/2022 03:00:0030/09/2022 12:35:51Απόφαση 149/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 960/29.9.2022 επιστολή.692Ο465ΖΠΡ-ΘΗΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ963/30.09.2022
30/09/2022 03:00:0030/09/2022 16:46:22Απόφαση 150/2022 Δ.Σ.: 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2022.91ΑΝ465ΖΠΡ-Ψ8ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ967/30.09.2022
30/09/2022 03:00:0030/09/2022 12:34:26Ιδιωτικό συμφωνητικό 30.09.20226ΟΠΣ465ΖΠΡ-9ΕΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ964/30.09.2022
30/09/2022 03:00:0030/09/2022 12:33:05Απόφαση 148/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 959/29.9.2022 επιστολή.ΨΞΧ8465ΖΠΡ-ΨΥ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ962/30.09.2022
30/09/2022 03:00:0030/09/2022 12:37:26Ιδιωτικό συμφωνητικό 30.09.2022Ψ740465ΖΠΡ-ΜΣΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ965/30.09.2022
29/09/2022 03:00:0030/09/2022 16:48:26Απόφαση 107/2022 Προέδρου: Την έγκριση του από 7.9.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα « Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια δώρων για προβολή και διαφήμιση »ΨΜΨΧ465ΖΠΡ-Α97ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ958/29.09.2022
26/09/2022 03:00:0028/09/2022 09:12:39Απόφαση 136/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για τη προμήθεια δώρων για προβολή και διαφήμιση της εταιρείας.Ω390465ΖΠΡ-2ΝΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ943/26.09.2022
21/09/2022 03:00:0022/09/2022 09:48:52Απόφαση 102/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 20.9 2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου».Ψ9ΙΔ465ΖΠΡ-ΑΕΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ930/21.09.2022
20/09/2022 03:00:0020/09/2022 11:13:39Απόφαση 146/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 914/19.9.2022 επιστολή.ΩΤ6Ρ465ΖΠΡ-0Ω3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ921/20.09.2022
20/09/2022 03:00:0020/09/2022 11:15:13Ιδιωτικό Συμφωνητικό 20.09.2022ΩΜΙΟ465ΖΠΡ-ΨΤΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ922/20.09.2022
20/09/2022 03:00:0020/09/2022 09:51:48Απόφαση 99/2022 Προέδρου: ;Eγκριση του από 07.09.2022 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια καθιστικών πάγκων»ΨΚΝ6465ΖΠΡ-ΝΤΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ918/20.09.2022
20/09/2022 03:00:0020/09/2022 09:54:04Απόφαση 100/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 07.09.2022 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια κάδων απορριμμάτων»ΨΠΡ0465ΖΠΡ-73ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ919/20.09.2022
20/09/2022 03:00:0022/09/2022 09:45:58Απόφαση 147/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου.6ΜΔΓ465ΖΠΡ-Λ8ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ926/20.09.2022
19/09/2022 03:00:0020/09/2022 09:37:02Απόφαση 143/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες διαμόρφωσης και συντήρησης παραχωρούμενων εδαφικών εκτάσεων για προσωρινή εναπόθεση ανεμογεννητριών.60Δ5465ΖΠΡ-95ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ911/19.09.2022
15/09/2022 03:00:0015/09/2022 14:58:43Απόφαση 80/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες διαμόρφωσης και συντήρησης Φοινικοδάσους.ΨΙΘΗ465ΖΠΡ-6ΙΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ908/15.09.2022
14/09/2022 03:00:0014/09/2022 13:15:15Απόφαση 145/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 903/14.9.2022 επιστολή.ΩΤΑ8465ΖΠΡ-ΑΤ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ905/14.09.2022
14/09/2022 03:00:0014/09/2022 13:16:52Ιδιωτικό Συμφωνητικό 14.09.2022623Η465ΖΠΡ-632ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ906/14.09.2022
13/09/2022 03:00:0013/09/2022 14:02:49Απόφαση 141/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια σκυροδέματος για επισκευή κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Λαυρίου.6571465ΖΠΡ-ΜΜ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ896/13.09.2022
13/09/2022 03:00:0013/09/2022 14:00:01Απόφαση 140/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού – κάδοι απορριμμάτων.ΨΞΥΕ465ΖΠΡ-Ζ98ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ894/13.09.2022
13/09/2022 03:00:0013/09/2022 13:50:49Απόφαση 135/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για φόρο υπεργολάβων 3%.Ψ287465ΖΠΡ-4Κ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ895/13.09.2022
13/09/2022 03:00:0013/09/2022 13:57:45Απόφαση 139/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού – παγκάκια.6ΖΩΥ465ΖΠΡ-ΦΕ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ893/13.09.2022
12/09/2022 03:00:0012/09/2022 13:06:55Απόφαση 98/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 28.07.2022 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια μικρών εργαλείων»6ΗΨΠ465ΖΠΡ-ΠΜΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ890/12.09.2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 14:41:27Απόφαση 137/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα κινητής τηλεφωνίας για τα εξωτερικά συνεργεία.9Ζ53465ΖΠΡ-4Ξ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ884/09.09.2022
08/09/2022 03:00:0009/09/2022 09:38:15Απόφαση 133/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης περί ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.Ω2ΨΚ465ΖΠΡ-3Α8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ880/08.09.2022
07/09/2022 03:00:0008/09/2022 15:10:33Απόφαση 144/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων- ταξιδιών.ΩΝΒΚ465ΖΠΡ-ΘΣΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ881/08.09.2022
05/09/2022 03:00:0005/09/2022 12:32:06Απόφαση 85/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης Γεωπάρκου Λαυρεωτικής.ΨΝ2Α465ΖΠΡ-09ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ862/05.09.2022
05/09/2022 03:00:0005/09/2022 10:07:21Ιδιωτικό συμφωνητικό 05.09.2022ΨΘΩΞ465ΖΠΡ-5ΓΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ860/05.09.2022
05/09/2022 03:00:0005/09/2022 10:06:09Απόφαση 132/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 856/2.9.2022 επιστολή.6ΣΓ8465ΖΠΡ-ΙΥ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ859/05.09.2022
31/08/2022 03:00:0031/08/2022 12:14:14Ιδιωτικό Συμφωνητικό 31.08.2022Ψ2ΩΧ465ΖΠΡ-ΟΦΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ855/31.08.2022
31/08/2022 03:00:0031/08/2022 12:11:50Ιδιωτικό Συμφωνητικό 31.08.20226ΟΘΤ465ΖΠΡ-ΩΨ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ854/31.08.2022
31/08/2022 03:00:0031/08/2022 12:10:39Απόφαση 130/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 849/30.8.2022 επιστολή.6ΤΩΑ465ΖΠΡ-Ξ1ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ852/31.08.2022
31/08/2022 03:00:0031/08/2022 12:13:03Απόφαση 131/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 850/30.8.2022 επιστολή.Ψ7Λ8465ΖΠΡ-ΣΓΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ853/31.08.2022
22/08/2022 03:00:0030/08/2022 09:55:35Απόφαση 129/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 840/22.8.2022 επιστολή.ΨΡΚ5465ΖΠΡ-ΨΥΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ842/22.08.2022
22/08/2022 03:00:0030/08/2022 10:00:05Ιδιωτικό συμφωνητικό 22.08.20226ΦΔΖ465ΖΠΡ-ΓΑ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ843/22.08.2022
11/08/2022 03:00:0012/08/2022 12:19:11Απόφαση 128/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 834/11.8.2022 επιστολή.9Ε4Θ465ΖΠΡ-ΞΗΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ836/11.08.2022
11/08/2022 03:00:0012/08/2022 12:20:39Ιδιωτικό Συμφωνητικό9ΙΘΦ465ΖΠΡ-ΜΙΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ837/11.08.2022
05/08/2022 03:00:0009/08/2022 13:52:10Απόφαση 89/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 23.6.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για εργασίες διαμόρφωσης εκμισθωμένων χώρων με φυτά στη θέση Τέλματα της Κοινότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής».Ψ5ΙΣ465ΖΠΡ-ΜΘΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ808/05.08.2022
04/08/2022 03:00:0004/08/2022 14:32:24Απόφαση 86/2022 Προέδρου: Την έγκριση του από 23.6 2022 τεύχο υ ς προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για σιδηρουργικές εργασίες σε εκμισθωμένους χώρους κοινότητας Λαυρίου».9Ε3Ο465ΖΠΡ-ΚΛΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ797/04.08.2022
04/08/2022 03:00:0004/08/2022 14:38:00Απόφαση 88/2022 Προέδρου: έγκριση του από 28.7.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού»6ΝΝΡ465ΖΠΡ-6Ψ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ799/04.08.2022
04/08/2022 03:00:0004/08/2022 14:35:56Απόφαση 87/2022 Προέδρου: έγκριση του από 23.6.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για οικοδομικές εργασίες σε εκμισθωμένους χώρους κοινότητας Λαυρίου».6ΝΑΖ465ΖΠΡ-ΜΗΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ798/04.08.2022
03/08/2022 03:00:0004/08/2022 12:23:35Απόφαση 106/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών Κοινότητας Λαυρίου.Ψ1ΘΨ465ΖΠΡ-ΨΩ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ791/03.08.2022
01/08/2022 03:00:0002/08/2022 11:09:59Απόφαση 125/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια μικρών εργαλείων (εκτός ημερήσιας διάταξης).61ΕΣ465ΖΠΡ-9Γ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ783/01.08.2022
01/08/2022 03:00:0002/08/2022 11:06:41Απόφαση 123/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 759/28.7.2022 επιστολή του Γυμναστικού Συλλόγου Λαυρίου (εκτός ημερήσιας διάταξης).9Ρ2Ψ465ΖΠΡ-ΠΡΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ781/01.08.2022
01/08/2022 03:00:0002/08/2022 11:08:33Απόφαση 124/01.08.2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΨΙΑ7465ΖΠΡ-ΥΞ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ782/01.08.2022
29/07/2022 03:00:0001/08/2022 10:05:41Απόφαση 127/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 769/29.7.2022 επιστολή.6ΤΜΟ465ΖΠΡ-Τ6ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ772/29.07.2022
29/07/2022 03:00:0001/08/2022 10:09:53Ιδιωτικό συμφωνητικό 29.07.2022ΨΖ3Υ465ΖΠΡ-8ΨΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ774/29.07.2022
29/07/2022 03:00:0001/08/2022 09:57:44Απόφαση 126/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 768/29.7.2022 επιστολή.6Κ7Α465ΖΠΡ-ΟΜΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ771/29.07.2022
29/07/2022 03:00:0001/08/2022 09:59:42Ιδιωτικό Συμφωνητικό 29.07.2022Ω3ΨΨ465ΖΠΡ-ΣΞΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ773/29.07.2022
28/07/2022 03:00:0029/07/2022 12:44:44Απόφαση 117/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 710/14.7.2022 επιστολή της Ένωσης Θηραίων Λαυρεωτικής Μεσογαίας Αττικής «Η Αγία ειρήνη».ΨΓΛΓ465ΖΠΡ-Θ1ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ761/28.07.2022
28/07/2022 03:00:0028/07/2022 17:36:15Απόφαση 122/2022 Δ.Σ.: Επιλογή και αποδοχή εργαζομένων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών», σύμφωνα με τα συστατικά σημειώματα εργασίας του ΟΑΕΔ.6ΝΚΘ465ΖΠΡ-5ΙΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ764/28.07.2022
28/07/2022 03:00:0028/07/2022 17:34:39Απόφαση 121/2022 Δ.Σ.: Αποδοχή της υπ’ αριθμ. πρωτ. 739/22.7.2022 εγκριτικής απόφασης του ΟΑΕΔ για την περαιτέρω συμμετοχή της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.6ΩΜ5465ΖΠΡ-Θ1ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ763/28.07.2022
20/07/2022 03:00:0020/07/2022 15:04:44Απόφαση 120/2022 Δ.Σ.: Πρόσκληση μετόχων σε Γενική Συνέλευση.ΨΜ70465ΖΠΡ-ΓΛ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ724/20.07.2022
20/07/2022 03:00:0020/07/2022 15:02:41Απόφαση 116/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 614/24.6.2022 επιστολή του Συνδέσμου Φιλίας & Αλληλεγγύης των Λαών «Λαύριο –Αλέξινατς».9061465ΖΠΡ-Θ4ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ723/20.07.2022
20/07/2022 03:00:0020/07/2022 11:14:20Απόφαση 78/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 18.7.2022 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια φυτών - λιπασμάτων για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Κερατέας»ΨΔΔΩ465ΖΠΡ-ΦΝ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ722/20.07.2022
19/07/2022 03:00:0020/07/2022 11:11:07Απόφαση 119/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Κερατέας.64ΤΑ465ΖΠΡ-Φ4ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ721/19.07.2022
14/07/2022 03:00:0015/07/2022 13:49:05Ιδιωτικό συμφωνητικό 14.07.2022ΨΣΝΟ465ΖΠΡ-Ρ1ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ713/14.07.2022
14/07/2022 03:00:0015/07/2022 13:48:01Απόφαση 115/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 707/14.7.2022 επιστολή.ΩΜΝΕ465ΖΠΡ-Σ9ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ712/14.07.2022
13/07/2022 03:00:0015/07/2022 13:45:42Απόφαση 77/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 23.06.2022 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια ειδών καθαρισμού »ΩΑΨΛ465ΖΠΡ-ΦΚΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ703/13.07.2022
12/07/2022 03:00:0012/07/2022 13:36:35Απόφαση 114/2022 Δ.Σ.: 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2022.ΡΠΛ0465ΖΠΡ-Ω7ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ691/12.07.2022
12/07/2022 03:00:0013/07/2022 09:18:10Απόφαση 74/2022 Προέδρου: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2022 Μελέτης της Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ με θέμα «Υπηρεσίες προβολής του έργου της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ακίνητων Λαυρεωτικής (Δ.AΝ.ΕΤ.Α.Λ)».6ΕΝΝ465ΖΠΡ-ΕΓΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ694/12.07.2022
11/07/2022 03:00:0012/07/2022 09:30:01Απόφαση 73/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 02.06.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα « Τεχνικές προδιαγραφές υπηρεσίας επανεκτύπωσης πινακίδων σήμανσης».Ψ3Φ1465ΖΠΡ-Ι5ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ689/11.07.2022
06/07/2022 03:00:0007/07/2022 10:29:05Απόφαση 104/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ειδών καθαρισμού.ΨΘ31465ΖΠΡ-92ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ664/06.07.2022
06/07/2022 03:00:0007/07/2022 10:18:08Απόφαση 103/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Κερατέας.6Θ5Τ465ΖΠΡ-ΡΣ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ663/06.07.2022
06/07/2022 03:00:0007/07/2022 10:32:43Απόφαση 108/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (εκτός ημερήσιας διάταξης).6ΧΑΖ465ΖΠΡ-ΣΧΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ665/06.07.2022
06/07/2022 03:00:0007/07/2022 10:06:06Απόφαση 102/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων (χρώματα,σιδηρικά κ.α.), Κοινότητας Κερατέας.ΨΘΑ3465ΖΠΡ-ΙΚ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ662/06.07.2022
06/07/2022 03:00:0007/07/2022 10:30:54Απόφαση 105/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών Κοινότητας Κερατέας.ΨΞ2Σ465ΖΠΡ-ΛΨΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ666/06.07.2022
06/07/2022 03:00:0007/07/2022 14:32:35Απόφαση 107/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα προβολής και διαφήμισης.9ΝΩ1465ΖΠΡ-3ΔΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ668/06.07.2022
04/07/2022 03:00:0004/07/2022 12:40:08Απόφαση 68/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 2.6.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια γραφικής ύλης».6ΗΡ4465ΖΠΡ-ΣΜΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ654/04.07.2022
04/07/2022 03:00:0004/08/2022 12:11:32ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ9ΞΩ5465ΖΠΡ-1ΥΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ658/04.07.2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 15:01:18Ιδιωτικό Συμφωνητικό90ΨΙ465ΖΠΡ-6ΣΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ646/30.06.2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 15:00:06Απόφαση 112/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 635/29.6.2022 επιστολή.9ΙΜΠ465ΖΠΡ-ΤΒΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ644/30.06.2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 09:56:31Απόφαση 83/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Κερατέας.ΩΑΥΟ465ΖΠΡ-ΕΦ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ637/30.06.2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 15:04:38Ιδιωτικό Συμφωνητικό6Π6Σ465ΖΠΡ-ΣΟΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ647/30.06.2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 15:03:18Απόφαση 113/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 636/29.6.2022 επιστολή.95ΨΒ465ΖΠΡ-ΤΒΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ645/30.06.2022
28/06/2022 03:00:0028/06/2022 12:42:14Απόφαση 66/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 17.05.2022 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για δαπάνες επισκευής και συντήρησης σε τουαλέτες και θυρωρείο στον χώρο αποθήκευσης ανεμογεννητριών στο Λαύριο».6ΞΧΤ465ΖΠΡ-ΕΩ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ623/28.06.2022
28/06/2022 03:00:0029/06/2022 09:14:28Απόφαση 67/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 17.05.2022 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για εργασίες αντικατάστασης πλακών πεζοδρομίων στη περιοχή της Πουνταζέζας».6ΦΧΧ465ΖΠΡ-Ο5ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ626/28.06.2022
27/06/2022 03:00:0029/06/2022 10:31:05Απόφαση 100/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 508/1.6.2022 επιστολή.ΩΖΦΓ465ΖΠΡ-6ΓΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ617/27.06.2022
27/06/2022 03:00:0028/06/2022 09:48:01Απόφαση 111/2022 Δ.Σ.: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2021.ΨΣΧΣ465ΖΠΡ-ΒΞ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ619/27.06.2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 13:04:36Απόφαση 109/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για ασφάλιστρα μεταφορικού μέσου.6ΚΟΙ465ΖΠΡ-ΚΔΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ615/24.06.2022
24/06/2022 03:00:0028/06/2022 09:40:48Απόφαση 110/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για χαρτόσημο 3,6% ενοικίων.Ψ9Χ0465ΖΠΡ-ΑΦΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ618/24.06.2022
22/06/2022 03:00:0022/06/2022 17:03:51Απόφαση 99/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης κινηματογράφων του Δήμου Λαυρεωτικής για χρήση και εκμετάλλευση, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 59/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.9ΩΛΝ465ΖΠΡ-0ΟΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ602/22.06.2022
21/06/2022 03:00:0024/06/2022 09:04:32Απόφαση 101/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.Ψ41Κ465ΖΠΡ-ΗΓΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ594/21.06.2022
20/06/2022 03:00:0021/06/2022 09:34:35Απόφαση 60/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 17.05.2022 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια αστικού εξοπλισμού».6ΔΠΤ465ΖΠΡ-Μ3ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ583/20.06.2022
17/06/2022 03:00:0020/06/2022 10:02:40Απόφαση 82/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Λαυρίου.ΨΙΠ9465ΖΠΡ-Λ7ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ578/17.06.2022
16/06/2022 03:00:0021/06/2022 09:25:51Απόφαση 98/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 550/10.6.2022 επιστολή του ΝΠΔΔ Θορικός.ΩΔΔΨ465ΖΠΡ-3Ρ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ567/16.06.2022
14/06/2022 03:00:0015/06/2022 09:25:54Απόφαση 96/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 554/14.6.2022 επιστολή.ΨΕΕ3465ΖΠΡ-Β42ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ559/14.06.2022
14/06/2022 03:00:0015/06/2022 09:23:01Απόφαση 57/2022 Προέδρου: Την έγκριση του από 2.6.2022 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για αγορά μεταχειρισμένου οχήματος» για τη διενέργεια της δαπάνης συνολικού προϋπολογισμού 21.000,00 ευρώ.6Ρ1Ν465ΖΠΡ-ΩΟΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ558/14.06.2022
14/06/2022 03:00:0015/06/2022 10:24:21Απόφαση 97/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την επιλογή και την πρόσληψη του εποχιακού προσωπικού κατόπιν αίτησης των υποψηφίων και έπειτα από την υπ’ αριθμ. 72/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.6ΝΦ7465ΖΠΡ-Ω4ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ561/14.06.2022
14/06/2022 03:00:0015/06/2022 09:27:05Ιδιωτικό ΣυμφωνητικόΨ7ΖΠ465ΖΠΡ-Ν27ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ560/14.06.2022
14/06/2022 03:00:0015/06/2022 09:18:02Απόφαση 89/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αγορά μεταχειρισμένου οχήματος.ΩΣ85465ΖΠΡ-ΗΜΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ556/14.06.2022
10/06/2022 03:00:0015/06/2022 09:15:43Απόφαση 95/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για κατάθεση ανακοπής κατά του με αριθμό 169/2022 πρωτόκολλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης αιγιαλού και για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για κατάθεση και εκδίκαση ανακοπής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΩΖΘΘ465ΖΠΡ-4ΑΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ549/10.06.2022
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 12:30:38Απόφαση 55/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 2.6.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης του Γεωπάρκου Λαυρεωτικής».6Κ9Ο465ΖΠΡ-ΒΔ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ547/09.06.2022
09/06/2022 03:00:0010/06/2022 12:27:07Απόφαση 56/2022 Προέδρου: Την έγκριση του από 2 6 .202 2 τεύχος προδιαγραφών με θέμα « Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Λαυρίου»6Ψ31465ΖΠΡ-ΥΚΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ548/09.06.2022
08/06/2022 03:00:0009/06/2022 12:26:47Απόφαση 90/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης στις διαδικασίες ένταξης του Γεωπάρκου Λαυρεωτικής στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO.ΨΝΥΡ465ΖΠΡ-ΛΓΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ544/08.06.2022
07/06/2022 03:00:0007/06/2022 11:12:14Απόφαση 81/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση μεταφορικών μέσων.ΨΗ2Π465ΖΠΡ-Ν5ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ537/07.06.2022
07/06/2022 03:00:0007/06/2022 16:06:55Απόφαση 53/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 17.05.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή συντήρηση μεταφορικών μέσων».Ψ180465ΖΠΡ-ΙΗ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ538/07.06.2022
07/06/2022 03:00:0007/06/2022 11:48:44Απόφαση 54/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 2.6.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα « Τεχνικές προδιαγραφές για συντήρηση απομακρυσμένη λειτουργία ηλεκτρονικής πινακίδας ενημέρωσης Δημοτών»ΨΣ0Θ465ΖΠΡ-Μ9ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ539/07.06.2022
03/06/2022 03:00:0006/06/2022 10:00:38Απόφαση 88/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την περαιτέρω συμμετοχή της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών».Ψ50Π465ΖΠΡ-5Υ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ521/03.06.2022
03/06/2022 03:00:0006/06/2022 10:04:33Απόφαση 92/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης.6Ψ8Δ465ΖΠΡ-ΨΧ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ527/03.06.2022
03/06/2022 03:00:0006/06/2022 10:02:28Απόφαση 91/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια φυτών για τη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Λαυρίου.63ΦΜ465ΖΠΡ-2ΥΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ523/03.06.2022
03/06/2022 03:00:0006/06/2022 10:06:10Απόφαση 93/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προβολή και διαφήμιση.ΨΥ64465ΖΠΡ-195ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ528/03.06.2022
03/06/2022 03:00:0006/06/2022 10:07:48Απόφαση 94/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση και λειτουργία πινακίδας (εκτός ημερήσιας διάταξης).Ω5ΚΝ465ΖΠΡ-Β65ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ522/03.06.2022
31/05/2022 03:00:0001/06/2022 10:58:23Απόφαση 87/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 499/31.5.2022 επιστολή.6ΡΑ8465ΖΠΡ-ΙΙΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ503/31.05.2022
31/05/2022 03:00:0001/06/2022 11:01:13Ιδιωτικό ΣυμφωνητικόΩ3ΚΘ465ΖΠΡ-ΒΕΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ504/31.05.2022
31/05/2022 03:00:0001/06/2022 10:48:57Απόφαση 86/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 498/31.5.2022 επιστολή.6Ρ7Α465ΖΠΡ-53ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ501/31.05.2022
31/05/2022 03:00:0001/06/2022 10:53:13Ιδιωτικό Συμφωνητικό993Θ465ΖΠΡ-ΛΞΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ502/31.05.2022
30/05/2022 03:00:0030/05/2022 19:09:10Απόφαση 84/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων- ταξιδιών (εκτός ημερήσιας διάταξης).Ρ7ΦΘ465ΖΠΡ-Γ70ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ494/30.05.2022
25/05/2022 03:00:0025/05/2022 17:32:54Απόφαση 47/2022 Προέδρου: Την έγκριση του από 17.05.2022 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια καθιστικών πάγκων».630Η465ΖΠΡ-ΒΘΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ483/25.05.2022
25/05/2022 03:00:0025/05/2022 17:41:35Απόφαση 48/2022 Προέδρου: Την έγκριση του από 17.5.2022 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «εχνικές προδιαγραφές για προμήθεια κάδων απορριμμάτων»9ΝΔΓ465ΖΠΡ-Ν7ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ484/25.05.2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 14:45:21Απόφαση 74/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 150/16.2.2022 επιστολή.ΨΞΚΒ465ΖΠΡ-ΟΑΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ471/24.05.2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 14:51:09Απόφαση 75/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (καθίσματα ,παγκάκια).ΨΩΤΧ465ΖΠΡ-26ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ467/24.05.2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 17:27:00Απόφαση 79/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών για την κοινότητα Λαυρίου.9ΖΚ1465ΖΠΡ-Λ4ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ470/24.05.2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 17:08:35Απόφαση 77/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια αστικού εξοπλισμού.674Β465ΖΠΡ-ΜΛΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ468/23.05.2022
23/05/2022 03:00:0023/05/2022 21:49:56Απόφαση 70/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υπηρεσίες Συμβουλευτικής υποστήριξης της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των δομών της και της αρμόδιας ομάδας εργασίας για τη διατύπωση Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης της.ΡΣ89465ΖΠΡ-6Μ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ465/23.05.2022
23/05/2022 03:00:0023/05/2022 21:43:19ΓνωστοποίησηΨΡΠΤ465ΖΠΡ-Υ6ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ463/2022
23/05/2022 03:00:0024/05/2022 14:58:25Απόφαση 76/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ξύλινων κάδων απορριμμάτων.946Δ465ΖΠΡ-ΡΡΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ466/23.05.2022
23/05/2022 03:00:0024/05/2022 17:20:11Απόφαση 78/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια χρωμάτων.974Ε465ΖΠΡ-4Κ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ469/23.05.2022
19/05/2022 03:00:0023/05/2022 21:29:20Απόφαση 71/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 402/3.5.2022 επιστολή.ΕΥ0Β465ΖΠΡ-ΘΜΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ455/19.05.2022
16/05/2022 03:00:0016/05/2022 13:17:01Απόφαση 45/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 6.5.2022 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια αθλητικού υλικού»ΨΡ57465ΖΠΡ-Π9ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ437/16.05.2022
13/05/2022 03:00:0013/05/2022 15:23:48Ιδιωτικό ΣυμφωνητικόΨΜΟΕ465ΖΠΡ-ΚΝΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ434/13.05.2022
13/05/2022 03:00:0013/05/2022 15:22:50Απόφαση 73/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 431/13.5.2022 επιστολή.ΩΑΛΝ465ΖΠΡ-Δ3ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ433/13.05.2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 09:20:35Απόφαση 43/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 20.4.2022 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για τοπογραφική αποτύπωση έκτασης στη θέση Τέλματα στον Κυπριανό του Δήμου Λαυρεωτικής »6289465ΖΠΡ-ΦΓΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ426/10.05.2022
06/05/2022 03:00:0006/05/2022 15:52:19Απόφαση 69/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της ΔΑΝΕΤΑΛ ως χορηγού και συνδιοργανωτή στον 3ο Ορεινό Αγώνα Δρόμου Οβριοκάστρου Κερατέας – Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια αθλητικού υλικού και για ενοικίαση χημικών τουαλετών.61ΞΔ465ΖΠΡ-ΕΜΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ419/06.05.2022
04/05/2022 03:00:0004/05/2022 14:40:33Απόφαση 66/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή Τοπογράφου Μηχανικού.ΡΠΥ5465ΖΠΡ-Β5ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ407/04.05.2022
04/05/2022 03:00:0004/05/2022 14:39:02Απόφαση 65/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρηματικού πλάνου.ΨΝ3Φ465ΖΠΡ-ΜΕ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ408/04.05.2022
29/04/2022 03:00:0029/04/2022 14:27:04Ιδιωτικό συμφωνητικό 29.04.2022ΨΟΗΒ465ΖΠΡ-2ΦΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ395/29.04.2022
29/04/2022 03:00:0029/04/2022 14:30:04Ιδιωτικό Συμφωνητικό 29.04.2022Ψ3ΟΖ465ΖΠΡ-Υ3ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ396/29.04.2022
29/04/2022 03:00:0029/04/2022 14:22:44Απόφαση 67/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 390/29.4.2022 επιστολή.Ψ1ΝΜ465ΖΠΡ-ΒΕΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ393/29.04.2022
29/04/2022 03:00:0029/04/2022 14:28:47Απόφαση 68/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 391/29.4.2022 επιστολή.94ΓΘ465ΖΠΡ-Β7ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ394/29.04.2022
28/04/2022 03:00:0028/04/2022 15:12:52Απόφαση 61/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 270/31.3.2022 επιστολή.9ΜΔ9465ΖΠΡ-ΥΞΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ387/28.04.2022
28/04/2022 03:00:0029/04/2022 13:47:27Απόφαση 60/2022 Δ.Σ.: Προγραμματισμός προμήθειας καυσίμων για τη κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης για χρονικό διάστημα 3 ετών.6Γ3Ω465ΖΠΡ-ΛΝΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ388/28.04.2022
28/04/2022 03:00:0003/05/2022 13:20:07Τροποποίηση Μισθωτηρίου9ΙΑΕ465ΖΠΡ-ΑΑΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ386/28.04.2022
28/04/2022 03:00:0028/04/2022 12:47:09Απόφαση 64/2022 Δ.Σ.: Επιλογή και αποδοχή εργαζομένου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2000 ανέργων ατόμων με αναπηρίες, απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ)»6ΜΤ1465ΖΠΡ-Κ50ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ385/28.04.2022
28/04/2022 03:00:0028/04/2022 12:45:25Απόφαση 63/2022 Δ.Σ.: Αποδοχή της έγκρισης συμμετοχής της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2000 ανέργων ατόμων με αναπηρίες, απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ)»,6ΥΗΒ465ΖΠΡ-ΗΕΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ384/28.04.2022
20/04/2022 03:00:0029/04/2022 10:39:58Απόφαση 59/2022 Δ.Σ.: 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2022.ΩΑΞΡ465ΖΠΡ-8ΘΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ378/20.04.2022
14/04/2022 03:00:0015/04/2022 10:05:11Ιδιωτικό Συμφωνητικό 14.04.2022ΩΤΚΨ465ΖΠΡ-ΚΩΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ348/14.04.2022
14/04/2022 03:00:0015/04/2022 10:02:10Απόφαση 62/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 345/14.4.2022 επιστολή.Ω3ΙΑ465ΖΠΡ-7ΣΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ347/14.04.2022
13/04/2022 03:00:0014/04/2022 11:47:23Απόφαση 31/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 31.3.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για παροχή συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών»ΨΚΚΑ465ΖΠΡ-ΑΡΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ337/13.04.2022
12/04/2022 03:00:0012/04/2022 09:18:06Απόφαση 29/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 31.03.2022 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια μικρών εργαλείων»ΨΠΓΩ465ΖΠΡ-ΡΨΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ321/12.04.2022
08/04/2022 03:00:0008/04/2022 14:44:05Απόφαση 28/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 31.3.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών»6ΤΨΤ465ΖΠΡ-ΚΗΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ304/08.04.2022
08/04/2022 03:00:0008/04/2022 14:42:16Απόφαση 27/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 31.3.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές».90Ζ2465ΖΠΡ-ΤΣΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ303/08.04.2022
08/04/2022 03:00:0008/04/2022 10:41:26Απόφαση 26/2022 Προέδρου: Την έγκριση του από 31.3 2022 τεύχος προ διαγραφών με θέμα « Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια εφαρμογών αναβάθμισης (updates) λογισμικών προγραμμάτων»64ΚΔ465ΖΠΡ-ΛΛΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ302/08.04.2022
08/04/2022 03:00:0008/04/2022 10:39:35Απόφαση 25/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 31.3.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για μηχανογραφική υποστήριξη»ΨΕΩ9465ΖΠΡ-Δ2ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ301/08.04.2022
05/04/2022 03:00:0005/04/2022 13:26:35ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» Της 17ης Μαρτίου 20229ΤΞ5465ΖΠΡ-ΛΛΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1/2022
04/04/2022 03:00:0007/04/2022 16:08:43Απόφαση 48/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση κοινόχρηστων χώρων κοινότητας Λαυρίου.6ΗΑΓ465ΖΠΡ-Γ91ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ277/04.04.2022
04/04/2022 03:00:0005/04/2022 13:43:27Απόφαση 49/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές μηχανογραφικής υποστήριξης.959Μ465ΖΠΡ-0ΛΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ278/04.04.2022
04/04/2022 03:00:0005/04/2022 13:33:17Απόφαση 46/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή ελεγκτών λογιστών.6ΨΟ1465ΖΠΡ-ΠΗ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ275/04.04.2022
04/04/2022 03:00:0005/04/2022 13:37:22Απόφαση 47/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών Κοινότητας Κερατέας.ΨΝΖ4465ΖΠΡ-Λ60ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ276/04.04.2022
04/04/2022 03:00:0005/04/2022 13:47:48Απόφαση 51/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές.6ΩΛ3465ΖΠΡ-ΝΣΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ280/04.04.2022
04/04/2022 03:00:0005/04/2022 14:05:01Απόφαση 56/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΨΓ3Θ465ΖΠΡ-1ΡΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ285/04.04.2022
04/04/2022 03:00:0005/04/2022 13:45:02Απόφαση 50/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια εφαρμογών αναβάθμισης λογισμικών προγραμμάτων.651Χ465ΖΠΡ-Ο14ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ279/04.04.2022
04/04/2022 03:00:0005/04/2022 13:31:15Απόφαση 45/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την συμμετοχή της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, Γυναικών θυματων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, Διεμφυλικών προσώπων και Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)».ΨΣΔΔ465ΖΠΡ-ΩΓ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ286/04.04.2022
04/04/2022 03:00:0005/04/2022 14:02:35Απόφαση 55/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για προμήθεια υδραυλικού υλικού (εκτός ημερήσιας διάταξης).6ΔΡΓ465ΖΠΡ-Η17ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ284/04.04.2022
04/04/2022 03:00:0005/04/2022 13:58:28Απόφαση 52/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια μικρών εργαλείων.Ψ0ΑΛ465ΖΠΡ-Ε3ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ281/04.04.2022
04/04/2022 03:00:0005/04/2022 14:00:44Απόφαση 54/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (εκτός ημερήσιας διάταξης).Ρ4ΛΗ465ΖΠΡ-80ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ283/04.04.2022
04/04/2022 03:00:0008/04/2022 14:39:12Απόφαση 53/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για παροχή συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών.9ΖΒΤ465ΖΠΡ-4ΨΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ282/04.04.2022
31/03/2022 03:00:0004/04/2022 12:18:24Απόφαση 57/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 268/31.3.2022 επιστολή.6ΦΗΕ465ΖΠΡ-Α76ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ271/31.03.2022
31/03/2022 03:00:0004/04/2022 12:23:14Απόφαση 58/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 269/31.3.2022 επιστολή.ΨΘΙΥ465ΖΠΡ-636ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ272/31.03.2022
31/03/2022 03:00:0004/04/2022 12:24:42ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 31.03.202263Μ5465ΖΠΡ-ΜΝΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ274/31.03.2022
31/03/2022 03:00:0004/04/2022 12:19:45ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 31.03.202262ΦΣ465ΖΠΡ-5ΩΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ273/31.03.2022
30/03/2022 03:00:0030/03/2022 16:26:16Απόφαση 26/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 410/8.7.2021 επιστολή.Ω805465ΖΠΡ-1ΞΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ255/30.03.2022
24/03/2022 02:00:0024/03/2022 14:57:46Απόφαση 42/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για τον Ορισμό υπευθύνου για την καταχώρηση – απογραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Φορέων Δημοσίου.ΨΘΛ0465ΖΠΡ-ΡΑ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ248/24.03.2022
24/03/2022 02:00:0030/03/2022 09:03:56Απόφαση 44/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για συγκρότηση και σύσταση επιτροπής παρακολούθησης καλής εκτέλεσης μισθίων.ΨΦΒΛ465ΖΠΡ-ΛΚΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ250/24.03.2022
24/03/2022 02:00:0024/03/2022 15:27:59Απόφαση 43/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για ορισμό στατιστικού ανταποκριτή.91ΔΤ465ΖΠΡ-9Ξ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ249/24.03.2022
23/03/2022 02:00:0024/03/2022 14:39:03Απόφαση 35/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για ορισμό νομίμου εκπροσώπου.ΨΛΥΗ465ΖΠΡ-Λ7ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ240/23.03.2022
23/03/2022 02:00:0024/03/2022 14:46:45Απόφαση 39/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Πρόσληψης Προσωπικού.9Σ9Ρ465ΖΠΡ-ΡΞΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ244/23.03.2022
23/03/2022 02:00:0024/03/2022 14:37:05Απόφαση 34/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.9ΓΝΙ465ΖΠΡ-Ε09ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ239/23.03.2022
23/03/2022 02:00:0024/03/2022 14:42:06Απόφαση 37/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για ορισμό εκκαθαριστή για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.).9Π08465ΖΠΡ-Θ6ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ242/23.03.2022
23/03/2022 02:00:0024/03/2022 14:48:55Απόφαση 40/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών.6Κ8Κ465ΖΠΡ-ΜΞ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ245/23.03.2022
23/03/2022 02:00:0024/03/2022 14:40:42Απόφαση 36/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για ορισμό αρμοδιοτήτων προέδρου.ΨΟ58465ΖΠΡ-ΧΞΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ241/23.03.2022
16/03/2022 02:00:0016/03/2022 13:42:28Απόφαση 33/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 231/15.3.2022 επιστολή.99ΕΦ465ΖΠΡ-8ΜΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ233/16.03.2022
16/03/2022 02:00:0016/03/2022 13:44:08ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 16.03.2022ΨΖ6Β465ΖΠΡ-Ν4ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ234/16.03.2022
09/03/2022 02:00:0009/03/2022 10:39:59Απόφαση 20/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 24.02.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή συντήρηση μεταφορικών μέσων »6Τ3Ε465ΖΠΡ-Δ0ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ215/09.03.2022
09/03/2022 02:00:0009/03/2022 14:53:19Απόφαση 21/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 24.2.2022 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια αναμνηστικών πλακετών και επάθλων για προβολή και διαφήμιση της εταιρείας»94ΜΩ465ΖΠΡ-Η7ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ217/09.03.2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 10:38:09Απόφαση 28/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων.6ΠΗΠ465ΖΠΡ-ΚΨ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ210/03.03.2022
03/03/2022 02:00:0009/03/2022 09:09:54Απόφαση 29/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια αναμνηστικών πλακετών και επάθλων.ΨΒ3Δ465ΖΠΡ-ΔΗΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ211/03.03.2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 14:43:27Απόφαση 32/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 200/28.2.2022 επιστολή.6ΙΖΩ465ΖΠΡ-ΑΗ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ205/01.03.2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 14:40:20Απόφαση 31/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 199/28.2.2022 επιστολή.99ΣΘ465ΖΠΡ-ΔΗΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ203/01.03.2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 14:44:35ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 01.03.20229ΝΕ8465ΖΠΡ-ΖΥ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ207/01.03.2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 14:42:04ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 01.03.20229Ψ7Ν465ΖΠΡ-ΙΒ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ204/01.03.2022
28/02/2022 02:00:0011/03/2022 14:26:16Απόφαση 18/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 24.2.2022 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προβολή και διαφήμιση του Γωπάρκου Λαυρεωτικής»9ΣΖΔ465ΖΠΡ-Α4ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ197/28.02.2022
28/02/2022 02:00:0028/02/2022 14:26:45Απόφαση 27/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προβολή και διαφήμιση της εταιρείας.ΨΖΕ7465ΖΠΡ-Ε0ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ195/28.02.2022
25/02/2022 02:00:0025/02/2022 13:57:48Απόφαση 17/2022 Προέδρου: έγκριση του από 24.2.2022 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προβολή και διαφήμιση της εταιρείας μέσα από την έκδοση κειμένων ομιλιών»9Ψ96465ΖΠΡ-3ΡΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ191/25.02.2022
24/02/2022 02:00:0025/02/2022 12:19:59Απόφαση 25/2022 Δ.Σ.: Πρόσκληση μετόχων σε Γενική Συνέλευση.Ω8ΗΕ465ΖΠΡ-Ω1ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ187/24.02.2022
24/02/2022 02:00:0025/02/2022 12:22:46Απόφαση 30/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προβολή και διαφήμιση της εταιρείας μέσα από την έκδοση κειμένων ομιλιών.ΩΝΘΔ465ΖΠΡ-ΖΥΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ189/25.02.2022
18/02/2022 02:00:0021/02/2022 13:40:05Απόφαση 21/2022 Δ.Σ.: Ανάληψη υποχρεώσεων για ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων.6ΦΙ0465ΖΠΡ-3ΝΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ164/18.02.2022
18/02/2022 02:00:0018/02/2022 12:43:02Απόφαση 22/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ.ΨΛΞ7465ΖΠΡ-ΒΙ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ156/18.02.2022
18/02/2022 02:00:0018/02/2022 12:44:18Απόφαση 23/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού.ΨΑΨΖ465ΖΠΡ-ΑΧΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ154/18.02.2022
18/02/2022 02:00:0021/02/2022 13:32:22Απόφαση 14/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 16.02.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού »ΨΤ9Γ465ΖΠΡ-ΦΟΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ160/18.02.2022
18/02/2022 02:00:0021/02/2022 14:05:18Απόφαση 24/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υπόλοιπα προμηθευτών και για παρακρατούμενους φόρους - ΠΟΕ.ΨΑ9Λ465ΖΠΡ-Θ2ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ163/18.02.2022
15/02/2022 02:00:0016/02/2022 11:09:10Απόφαση 20/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 144/15.2.2022 επιστολήΩΣ52465ΖΠΡ-Θ0ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ146/15.02.2022
15/02/2022 02:00:0016/02/2022 11:10:31ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ6Δ2Γ465ΖΠΡ-ΦΗ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ147/15.02.2022
09/02/2022 02:00:0011/02/2022 09:57:29Απόφαση 19/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έκδοση και πληρωμή παραβόλου υπέρ Δημοσίου.6Ζ3Ρ465ΖΠΡ-ΗΙΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ140/09.02.2022
08/02/2022 02:00:0008/02/2022 10:25:34Απόφαση 12/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 13.01.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια πινακίδων σήμανσης».ΩΔΖ0465ΖΠΡ-Σ1ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ136/08.02.2022
07/02/2022 02:00:0008/02/2022 10:23:29Απόφαση 18/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο 26ο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.63ΘΣ465ΖΠΡ-1Ω1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ135/07.02.2022
03/02/2022 02:00:0004/02/2022 09:43:02Τροποποίηση Ιδιωτικού ΣυμφωνητικούΨ8ΥΤ465ΖΠΡ-ΦΥΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ129/03.02.2022
03/02/2022 02:00:0004/02/2022 09:34:39Απόφαση 17/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 125/3.2.2022 επιστολήΨΚΕΒ465ΖΠΡ-Η45ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ128/03.02.2022
02/02/2022 02:00:0003/02/2022 11:29:32Απόφαση 16/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 790/29.12.2021 Ιδιωτικού Συμφωνητικού.940Ζ465ΖΠΡ-Α46ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ123/02.02.2022
02/02/2022 02:00:0003/02/2022 11:32:03Τροποποίηση Ιδιωτικού Συμφωνητικού6Δ4Π465ΖΠΡ-59ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ124/02.02.2022
01/02/2022 02:00:0002/02/2022 10:14:33Απόφαση 15/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 98/1.2.2022 επιστολή.ΨΦΑΣ465ΖΠΡ-ΞΟΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ101/01.02.2022
01/02/2022 02:00:0002/02/2022 10:16:12Ιδιωτικό Συμφωνητικό 01.02.2022ΨΡ0Ι465ΖΠΡ-ΩΩΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ103/01.02.2022
01/02/2022 02:00:0002/02/2022 10:09:18Ιδιωτικό Συμφωνητικό 01.02.20226ΨΞ8465ΖΠΡ-4Ι0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ102/01.02.2022
01/02/2022 02:00:0002/02/2022 10:05:41Απόφαση 14/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 97/1.2.2022 επιστολή.6ΩΟΧ465ΖΠΡ-ΕΓ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ100/01.02.2022
01/02/2022 02:00:0002/02/2022 09:24:47Απόφαση 10/2022 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υδραυλικού υλικού για συντήρηση κοινόχρηστων χώρωνΩΤ7Θ465ΖΠΡ-ΨΤΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94/01.02.2022
20/01/2022 02:00:0020/01/2022 14:57:54Απόφαση 12/2022 Δ.Σ.: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2022.6Ζ1Ξ465ΖΠΡ-ΕΑ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64/20.01.2022
19/01/2022 02:00:0020/01/2022 14:56:11Απόφαση 5/2022 Δ.Σ.: Ψήφιση και διάθεση σχετικών πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών.ΨΚ22465ΖΠΡ-798ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ62/19.01.2022
14/01/2022 02:00:0014/01/2022 11:14:24Ιδιωτικό Συμφωνητικό6Υ7Γ465ΖΠΡ-3ΕΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49/14.01.2022
14/01/2022 02:00:0014/01/2022 11:13:16Απόφαση 11/2022 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 36/13.1.2022 επιστολή972Μ465ΖΠΡ-2ΥΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47/14.01.2022
14/01/2022 02:00:0014/01/2022 14:22:43Απόφαση 9/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια υδραυλικού υλικού.ΨΠΡΥ465ΖΠΡ-06ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ55/14.01.2022
14/01/2022 02:00:0014/01/2022 14:18:58Απόφαση 6/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για προμήθεια χρωμάτων.ΨΝΧΑ465ΖΠΡ-ΨΓΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ51/14.01.2022
14/01/2022 02:00:0014/01/2022 14:21:32Απόφαση 8/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.6ΦΗΙ465ΖΠΡ-27ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54/14.01.2022
14/01/2022 02:00:0014/01/2022 14:20:19Απόφαση 7/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών.6Ω4Ε465ΖΠΡ-Κ6ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53/14.01.2022
14/01/2022 02:00:0019/01/2022 09:08:44Απόφαση 10/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια πινακίδων σήμανσης – ειδών οδικής ασφάλειας και πινακίδων με τα διακριτικά της επιχείρησης.6Π8Ξ465ΖΠΡ-4ΩΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56/14.01.2022
07/01/2022 02:00:0007/01/2022 15:26:39Απόφαση 3/2022 Προέδρου: Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και του συνόλου της υπ’ αριθμ. 1/2022 μελέτης υπηρεσιών λογιστών «Υπηρεσίες διεκπεραίωσης των λογιστικών εργασιών της Επιχείρησης»9ΤΑΨ465ΖΠΡ-ΒΔΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18/07.01.2022
07/01/2022 02:00:0007/01/2022 13:31:02Απόφαση 2/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή υπηρεσιών λογιστή9ΞΦΥ465ΖΠΡ-ΠΑ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/07.01.2022
04/01/2022 02:00:0004/01/2022 13:33:14Απόφαση 4/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών.9ΚΝΟ465ΖΠΡ-ΟΓΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6/04.01.2022
04/01/2022 02:00:0004/01/2022 13:31:42Απόφαση 3/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για αμοιβή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.9ΝΚΒ465ΖΠΡ-6ΝΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5/04.01.2022
04/01/2022 02:00:0004/01/2022 13:30:01Απόφαση 1/2022 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για αμοιβή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης.66ΛΧ465ΖΠΡ-Ο5ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4/04.01.2022
04/01/2022 02:00:0004/01/2022 14:56:25Απόφαση 2/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 31.12.2022 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»Ω8ΤΝ465ΖΠΡ-ΧΥ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11/04.01.2022
04/01/2022 02:00:0004/01/2022 14:57:02Απόφαση 1/2022 Προέδρου: Έγκριση του από 31.12.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης»6ΥΝΤ465ΖΠΡ-99ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/04.01.2022
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 13:16:44Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 26: Πληρωμή προμηθευτών υπόλοιπα προηγούμενου έτους.Ω1Υ2465ΖΠΡ-ΒΟΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 14:30:09Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 36: Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (συνεχιζόμενο).999Ε465ΖΠΡ-Π9ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 14:03:51Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 33: Προμήθεια φυτώνΩΙΕ8465ΖΠΡ-Ρ3ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 14:02:39Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 32: Προμήθεια οικοδομικών υλικώνΩΔ9Κ465ΖΠΡ-ΜΑΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 14:12:07Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 34: Προμήθεια μικρών εργαλείωνΨ76Κ465ΖΠΡ-Ζ28ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 14:25:49Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 35: Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς984Δ465ΖΠΡ-ΠΓΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 13:21:24Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 30: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.Ψ1Α1465ΖΠΡ-ΙΕΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 13:19:08Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 28: Πληρωμή δικαστικών εξόδων.9Ρ7Λ465ΖΠΡ-ΥΣΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 15:37:25Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 48: Διάφορες οικοδομικές εργασίες & εργασίες καθαρισμού σε εκμισθ. χώρους & ακτές Κερατέας.ΡΨΝΞ465ΖΠΡ-ΓΡ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 13:20:12Αναστολή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 29: Προμήθεια χρωμάτων6ΧΗΟ465ΖΠΡ-1ΑΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 15:40:16Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 49: Διάφορες οικοδομικές εργασίες & εργασίες καθαρισμού εκμισθ. χωρών & ακτών κοιν. Λαύριου.6ΦΗΚ465ΖΠΡ-9ΟΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 15:46:19Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 51: Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου.ΩΥ6Ψ465ΖΠΡ-Κ9ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 15:48:17Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 52: Σιδηρουργικές εργασίες.98Θ3465ΖΠΡ-8Θ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 15:49:34Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 53: Έξοδα προβολής της εταιρείας στον τύπο.ΨΓΒ0465ΖΠΡ-ΤΒΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 15:53:10Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 54: Αμοιβές και έξοδα δικηγόρωνΨΡΓΘ465ΖΠΡ-ΟΒΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:17:58Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 62: Επισκευή και συντήρηση μεταφορικού μέσου NISSAN αρ. κυκλ. ΚΗΙ 9828Ψ5ΣΨ465ΖΠΡ-ΧΨ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:24:36Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 67: Προμήθεια υδραυλικού υλικού για συντήρηση κοινόχρηστων χώρων.ΡΗΦΚ465ΖΠΡ-3ΦΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 14:01:33ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 31: Προμήθεια υδραυλικού υλικούΨΑΑΡ465ΖΠΡ-0ΨΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 15:19:14Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 41: Έξοδα προβολής και διαφήμισης.9ΓΗΩ465ΖΠΡ-ΕΔΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 14:47:59Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 37: Συντήρηση ιστοσελίδας (συνεχιζόμενο).97ΥΨ465ΖΠΡ-Α13ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 13:13:38Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 24: Διάφορα έξοδα τραπεζώνΩ1ΝΩ465ΖΠΡ-9Φ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/12/2021 12:20:36Απόφαση 108/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για πληρωμή φόρου υπεργολάβων 3% (εκτός ημερήσιας διάταξης).9ΠΙΡ465ΖΠΡ-2ΗΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ796/30.12.2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:35:35Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 74: Εργασίες καθαρισμού και αποξήλωσης γεωδιαδρομών και σημείων γεωπάρκου.ΩΘΜΚ465ΖΠΡ-ΔΞ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 15:36:07Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 47: Συντήρηση εκμισθωμένων χώρων κοιν. Λαυρίου9ΡΧΖ465ΖΠΡ-ΝΗΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 15:34:36Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 46: Παροχή υπηρεσιών για πρόταση αξιοποίησης κτιρίου "Παρών".Ψ0ΜΗ465ΖΠΡ-72ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 13:08:02Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 21: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων9ΙΧ7465ΖΠΡ-Π3ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 13:09:36Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 22: Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων φορτηγών68ΗΖ465ΖΠΡ-ΙΓΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 13:12:26Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 23: Συνδρομές - εισφορές σε επαγγ. οργαν. Φ.Π.Α. μη συμψηφιζόμενο9ΚΝΙ465ΖΠΡ-ΤΟΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 15:22:25Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 43: Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών λογιστών.ΩΘΦ3465ΖΠΡ-Ο1ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 13:15:27Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 25: Έξοδα κίνησης αυτοκινήτων φορτηγών (βενζίνες, διόδια κ.α.)ΨΠ7Τ465ΖΠΡ-08ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 15:18:09Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 40: Προβολή της εταιρείας μέσα από την έκδοση βιβλίου (συνεχιζόμενο).ΩΑΤΦ465ΖΠΡ-1ΝΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 15:20:30Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 42: Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων.Ψ5ΩΟ465ΖΠΡ-6ΨΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 15:13:08Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 38: Έξοδα λειτουργίας πινακίδας (συνεχιζόμενο).95ΔΙ465ΖΠΡ-2ΦΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 15:14:39Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 39: Έξοδα κίνησης αυτοκινήτων - φορτηγών (συνεχιζόμενο).67ΞΨ465ΖΠΡ-ΟΗΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/12/2021 12:18:32Απόφαση 100/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης (εκτός ημερήσιας διάταξης)ΩΙΡΞ465ΖΠΡ-ΒΞΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ708/06.12.2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 15:26:41Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 45: Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Λαυρίου.Ω1ΓΞ465ΖΠΡ-3Μ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 15:25:21Αναστολή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 44: Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων εμποδίων στάθμευσης.9ΠΣ3465ΖΠΡ-33ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:30:53Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 71: Επισκευή & συντήρηση μεταφορικών μέσων.9806465ΖΠΡ-ΤΔΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 13:17:55Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 27: Απόδοση χαρτόσημου και Ο.Γ.Α. Δ' τριμήνου.ΨΓ4Ο465ΖΠΡ-3ΜΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:39:20Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 77: Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση κοιν. χώρων.ΨΕ72465ΖΠΡ-ΜΙΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 12:34:03Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 10: Φόρος μισθωτών υπηρεσιώνΩΜΗΜ465ΖΠΡ-ΕΒ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:46:33Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 79: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση κοιν. χώρων.639Ω465ΖΠΡ-ΘΕ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:48:55Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 80: προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτου για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων αρμοδιότητας ΔΑΝΕΤΑΛ.902Α465ΖΠΡ-80ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 17:02:36Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 83: Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Κερατέας.Ρ0ΖΒ465ΖΠΡ-ΤΧΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 17:16:24Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 88: Προμήθεια φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων.ΩΗΠ1465ΖΠΡ-Ρ77ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 17:18:30Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 89: Προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές.9ΒΡΚ465ΖΠΡ-Β76ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 17:23:13Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 91: Εργασίες συντήρησης σε κοινόχρηστους χώρους και παιδικές χαρές της κοινότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής.ΡΒ8Ψ465ΖΠΡ-2ΣΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 17:24:24Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 92: Πρόστιμο άρθρου 54 Ν. 4174/201365ΙΧ465ΖΠΡ-ΝΒΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 12:14:17Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 1: Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης60Ω5465ΖΠΡ-7ΦΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 12:18:05Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 2: Λογιστικές Υπηρεσίες6ΣΩΞ465ΖΠΡ-4Ο7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 12:22:07Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 3: Υπηρεσίες Τεχνικού ΑσφαλείαςΨΜΙΖ465ΖΠΡ-Χ1ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 12:23:35Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 4: Πληρωμή ασφαλιστικών προσαυξήσεων στον ΕΦΚΑΨΓΛΣ465ΖΠΡ-ΓΛΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 12:27:02Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 6: Έξοδα δημοσίευσης διαγωνισμούΨΒΔΥ465ΖΠΡ-Δ2ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 12:25:36Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 5: Πληρωμή κρατήσεων προηγούμενης χρήσης6ΑΟΞ465ΖΠΡ-ΚΩΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 12:38:11Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 13: Λοιπές κρατήσεις υπέρ δημοσίου (χαρτ. Ο.Γ.Α. κτλ).9Β30465ΖΠΡ-ΞΛ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 17:14:23Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 87: Συντήρηση ιστοσελίδας.9Μ41465ΖΠΡ-ΙΓΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 12:28:37Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 7: Αμοιβή δικηγόρου για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας πλειοδοτικού διαγωνισμούΨ8ΡΗ465ΖΠΡ-2Η3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 12:32:12Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 9: Κράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης6Χ8Ζ465ΖΠΡ-ΒΡΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 12:36:41Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 12: Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. αμοιβών Δ.Σ.6Ι5Η465ΖΠΡ-ΗΒΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 12:46:10Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 15: Φόροι- τέλη προηγούμενων χρήσεων6ΖΟΕ465ΖΠΡ-87ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 12:30:00Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 8: ΟΑΕΔ 1%ΩΘΘΔ465ΖΠΡ-9Ρ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 13:00:54Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 18: Ι.Κ.Α. εργοδ. διοίκησηΨΗ2Ο465ΖΠΡ-Ψ7ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 13:02:25Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 19: Ι.Κ.Α. εργοδ. καθ. κοιν. χώρων9Γ5Ρ465ΖΠΡ-ΚΒ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 13:03:45Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 20: Αμοιβές μελών Δ.Σ. Φ.Π.Α. απαλλασσόμενα9Θ45465ΖΠΡ-ΥΒΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 12:35:24Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 11: Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών.99ΩΗ465ΖΠΡ-Β52ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 12:57:27Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 16: Ι.Κ.Α.ΩΝ0Ω465ΖΠΡ-Ζ2ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 12:59:37Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 17: Αμοιβές προσωπικού καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων6Α14465ΖΠΡ-5ΧΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0020/01/2022 09:45:21Απόφαση 110/2021 Δ.Σ.: Αντιλογισμοί-ανατροπές δεσμευμένων πιστώσεων Οικονομικού έτους 2021.Ω1ΛΙ465ΖΠΡ-ΒΜΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ800/31.12.2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:07:35Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 56: Πρόστιμο άρθρου 54 Ν. 5174/20136ΩΗ1465ΖΠΡ-Ν2ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 17:20:23Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 90: Προμήθεια δώρων για προβολή και διαφήμιση.Ω2ΑΜ465ΖΠΡ-9Γ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 12:44:24Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 14: Φόρος αμοιβών εργολάβωνΨ70Ο465ΖΠΡ-Ζ9ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 17:12:40Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 86: Αμοιβές και έξοδα δικηγόρου.6ΒΑ6465ΖΠΡ-Τ3ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:23:20Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 66: Προμήθεια εξαρτημάτων - περιφερειακών Η/Υ.6ΣΦΡ465ΖΠΡ-ΑΓ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:08:33Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 57: Αμοιβές και έξοδα δικηγόρουΩΖΟΒ465ΖΠΡ-03ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:10:38Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 59: Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς9123465ΖΠΡ-ΟΑΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:31:57Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 72: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών6ΖΕ5465ΖΠΡ-ΨΧΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:11:44Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 60: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιώνΨΘΜΓ465ΖΠΡ-Κ1ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:16:39Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 61: Προμήθεια μασκών και T-shirts.6ΟΞΕ465ΖΠΡ-ΛΟΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:29:38Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 70: Έξοδα συνδρομής ΓΕΜΗ.ΨΩΔΠ465ΖΠΡ-ΔΚΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:27:15Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 69: Προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείου για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας.6ΡΑΕ465ΖΠΡ-ΘΥΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:25:45Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 68: Εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφέλειας.6ΤΣΝ465ΖΠΡ-63ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:19:41Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 63: Προμήθεια ξύλινων αλλαξιέρων.ΩΜΔ3465ΖΠΡ-ΣΨΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 17:10:42Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 85: Επιτήρηση σημάτων συστημάτων ασφαλείας κτιρίου παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου.66ΦΥ465ΖΠΡ-Θ6ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:21:02Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 64: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων.ΨΓΛΡ465ΖΠΡ-19ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:22:07Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 65: Αμοιβές μηχανογραφικής υποστήριξης.9ΑΦΡ465ΖΠΡ-ΓΨ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:37:05Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 75: Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού.60Ζ6465ΖΠΡ-ΘΔΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:09:35Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 58: Δαπάνες συντήρησης & λειτουργίας πινακίδας6ΣΕΣ465ΖΠΡ-18ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:33:16Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 73: Έξοδα μετακινήσεων -ταξιδίων.9Ε4Ψ465ΖΠΡ-ΗΞΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 17:30:11Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 96: Έξοδα προβολή και διαφήμισης.Ω11Θ465ΖΠΡ-ΘΡ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 17:05:04Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 84: Διάφορα έξοδα εκδήλωσης εγκαινίων στην παιδική χαρά κοινότητας Κερατέας (Ο.Τ. 219).9ΚΖΤ465ΖΠΡ-ΑΔΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 17:00:02Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 82: Τουριστική προβολή παραλιών και παρουσίαση αξιοθέατων & μνημείων Λαυρεωτικής.Ψ4ΠΤ465ΖΠΡ-ΥΑ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:57:41Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 81: Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013ΨΛΝ0465ΖΠΡ-ΩΔΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 17:36:45Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 99: Φόρος 3% υπεργολάβων.6ΥΘ6465ΖΠΡ-ΑΟΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 17:34:19Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 98: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.Ρ292465ΖΠΡ-Γ1ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 17:31:46Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 97: Προμήθεια κιγκλιδωμάτων, αστικού εξοπλισμού και οργάνων παιδικής χαράς για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων.93ΟΛ465ΖΠΡ-ΕΤΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 17:28:35Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 95: Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων.ΨΤ85465ΖΠΡ-ΨΝΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:38:10Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 76: Προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση κοιν. χώρων.ΡΨ8Ν465ΖΠΡ-4ΙΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 17:26:47Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 94: Παροχή συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών.ΨΨΑΗ465ΖΠΡ-1ΨΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 17:25:45Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 93: Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων.ΡΨΟΚ465ΖΠΡ-ΜΩΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 15:43:16Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 50: Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων κοινότητας Λαυρίου - Ηλεκτρολογικές εργασίες.Ρ42Τ465ΖΠΡ-ΥΑΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:41:45Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 78: Προμήθεια υδραυλικού υλικού για συντήρηση κοιν. χώρων.65ΠΒ465ΖΠΡ-ΙΔ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
31/12/2021 02:00:0031/01/2022 16:06:17Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 55: Τηλεφωνικά έξοδα6ΧΩΩ465ΖΠΡ-ΤΛΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ805/2021
30/12/2021 02:00:0030/12/2021 12:00:14ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΩΓ34465ΖΠΡ-00ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ794/30.12.2021
30/12/2021 02:00:0030/12/2021 11:56:09Απόφαση 109/2021 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 791/29.12.2021 επιστολή6637465ΖΠΡ-964ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ793/30.12.2021
29/12/2021 02:00:0029/12/2021 14:16:40Απόφαση 107/2021 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 782/27.12.2021 επιστολήΨΞΟΖ465ΖΠΡ-35ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ789/29.12.2021
29/12/2021 02:00:0029/12/2021 14:19:51ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ6ΙΓ0465ΖΠΡ-ΩΞΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ790/29.12.2021
22/12/2021 02:00:0027/12/2021 09:14:07Απόφαση 97/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 15.12.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την δημοσίευση ευχών στον τύπο για προβολή και διαφήμιση της εταιρείας»ΨΤ4Ο465ΖΠΡ-74ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ770/22.12.2021
22/12/2021 02:00:0022/12/2021 11:43:44Απόφαση 103/2021 Δ.Σ.: 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2021ΨΛΥΨ465ΖΠΡ-ΜΔΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ765/22.12.2021
20/12/2021 02:00:0020/12/2021 15:25:28Απόφαση 95/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 15.12.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα « Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή συντήρηση μεταφορικών μέσων »ΨΔΣΒ465ΖΠΡ-Ω7ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ753/20.12.2021
20/12/2021 02:00:0020/12/2021 15:22:40Απόφαση 106/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων (εκτός ημερήσιας διάταξης).6ΜΘΓ465ΖΠΡ-ΙΣΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ752/20.12.2021
20/12/2021 02:00:0020/12/2021 15:16:25Απόφαση 105/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προβολή και διαφήμιση (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΩΜΑ3465ΖΠΡ-ΓΗ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ751/20.12.2021
15/12/2021 02:00:0015/12/2021 12:06:10Ιδιωτικό συμφωνητικό6ΙΨ7465ΖΠΡ-ΙΚΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ740/15.12.2021
15/12/2021 02:00:0015/12/2021 12:04:48Απόφαση 104/2021 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 732/14.12.2021 επιστολήΨΝΗΥ465ΖΠΡ-Θ59ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ739/15.12.2021
10/12/2021 02:00:0013/12/2021 10:05:40Απόφαση 101/2021 Δ.Σ.: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 20226ΧΚΚ465ΖΠΡ-Σ7ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ729/10.12.2021
09/12/2021 02:00:0021/12/2021 12:06:47Απόφαση 96/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.Ψ5ΔΘ465ΖΠΡ-ΕΟ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ724/09.12.2021
09/12/2021 02:00:0009/12/2021 19:13:45Απόφαση 102/2021 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 714/8.12.2021 επιστολήΨ2ΚΓ465ΖΠΡ-ΛΣΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ722/09.12.2021
09/12/2021 02:00:0010/12/2021 10:26:00ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ92ΗΚ465ΖΠΡ-ΝΗΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ723/09.12.2021
03/12/2021 02:00:0006/12/2021 11:55:02Απόφαση 86/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 15.2.2021 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια μικρών εργαλείων»6Ο0Δ465ΖΠΡ-ΠΝΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ700/03.12.2021
30/11/2021 02:00:0030/11/2021 15:16:53Απόφαση 99/2021 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 686/30.11.2021 επιστολή της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» για την παράταση ενοικίασης χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.68ΦΖ465ΖΠΡ-1Μ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ688/30.11.2021
30/11/2021 02:00:0030/11/2021 15:20:02ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ6ΩΧΜ465ΖΠΡ-5ΨΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ689/30.11.2021
30/11/2021 02:00:0030/11/2021 15:35:39Απόφαση 84/30.11.2021 Προέδρου: έγκριση του από 12.11.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για παροχή συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών»6ΡΙΡ465ΖΠΡ-Υ1ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ691/30.11.2021
30/11/2021 02:00:0030/11/2021 15:37:54Απόφαση 85/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 12.11.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα « Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων»6699465ΖΠΡ-ΥΥΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ693/30.11.2021
29/11/2021 02:00:0030/11/2021 15:29:03Απόφαση 83/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 23.11.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων»9Ψ73465ΖΠΡ-ΜΤΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ683/29.11.2021
29/11/2021 02:00:0029/11/2021 12:55:02Απόφαση 90/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για παροχή συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών.ΨΔΗΒ465ΖΠΡ-ΖΡ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ680/29.11.2021
25/11/2021 02:00:0029/11/2021 11:25:52Απόφαση 98/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων.ΩΞΣΔ465ΖΠΡ-3ΒΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ678/25.11.2021
25/11/2021 02:00:0026/11/2021 10:13:58Απόφαση 82/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 12.11.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια δώρων για προβολή και διαφήμιση»ΨΟΔ5465ΖΠΡ-9Ρ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ676/25.11.2021
19/11/2021 02:00:0022/11/2021 10:52:40ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ6ΣΖΤ465ΖΠΡ-ΩΤΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ664/19.11.2021
18/11/2021 02:00:0019/11/2021 10:17:28Απόφαση 79/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 12.11.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για συντήρηση ιστοσελίδας της εταιρείας »ΨΣΝΘ465ΖΠΡ-5ΤΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ659/18.11.2021
18/11/2021 02:00:0019/11/2021 10:09:54Απόφαση 78/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 12.11.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για συντήρηση ιστοσελίδας της εταιρείας»Ω5ΥΕ465ΖΠΡ-2Ξ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ657/18.11.2021
16/11/2021 02:00:0016/11/2021 14:29:41Απόφαση 93/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για τη προμήθεια δώρων σε χριστουγεννιάτικες συσκευασίες για προβολή και διαφήμιση της εταιρείας.63Τ8465ΖΠΡ-6Θ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ649/16.11.2021
16/11/2021 02:00:0016/11/2021 14:30:57Απόφαση 94/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια υδραυλικού υλικού.ΨΩ3Θ465ΖΠΡ-ΚΥΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ650/16.11.2021
16/11/2021 02:00:0016/11/2021 14:28:07Απόφαση 92/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια μελανιών και λοιπών υλικών γραφείου.674Ε465ΖΠΡ-5ΚΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ648/16.11.2021
16/11/2021 02:00:0016/11/2021 14:21:46ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ98ΔΓ465ΖΠΡ-7ΤΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ645/16.11.2021
16/11/2021 02:00:0016/11/2021 14:24:59Απόφαση 89/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση της ιστοσελίδας της εταιρείας.ΩΑΦΖ465ΖΠΡ-ΣΣΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ646/16.11.2021
16/11/2021 02:00:0016/11/2021 14:32:33Απόφαση 95/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Λαυρίου.69ΜΒ465ΖΠΡ-ΤΦΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ651/16.11.2021
16/11/2021 02:00:0016/11/2021 14:26:35Απόφαση 91/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων.9Θ2Σ465ΖΠΡ-62ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ647/16.11.2021
12/11/2021 02:00:0012/11/2021 14:23:06Απόφαση 88/2021 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 623/9.11.2021 επιστολή του κ. Χαντζή Α. Κων/νου για την ενοικίαση χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΩΖΔΚ465ΖΠΡ-ΘΨΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ638/12.11.2021
12/11/2021 02:00:0012/11/2021 14:24:39ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ6Ε4Η465ΖΠΡ-Ψ6ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ639/12.11.2021
04/11/2021 02:00:0004/11/2021 14:28:32Απόφαση 86/2021 Δ.Σ.: 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2021.ΨΧ1Ψ465ΖΠΡ-Θ36ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ620/04.11.2021
02/11/2021 02:00:0002/11/2021 09:51:24Απόφαση 85/2021 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 613/25.10.2021 επιστολή της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» για την ενοικίαση χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.6ΟΥ3465ΖΠΡ-ΚΓΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ617/02.11.2021
02/11/2021 02:00:0002/11/2021 14:38:14ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ με αντάλλαγμα – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 85/2021 απόφασης (αριθμ. πρωτοκόλλου 617/2.11.2021) του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.ΑΝ.ΕΤ.ΑΛ.).66ΗΑ465ΖΠΡ-Μ3ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ618/02.11.2021
02/11/2021 02:00:0022/11/2021 10:24:33Απόφαση 84/2021 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 592/11.10.2021 επιστολή της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής (Ε.ΜΕ.Λ.) για την ενοικίαση χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΨΘ7Ω465ΖΠΡ-Φ0ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ616/02.11.2021
02/11/2021 02:00:0002/11/2021 14:16:46Απόφαση 87/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης (εκτός ημερήσιας διάταξης).9ΙΠ5465ΖΠΡ-ΔΛ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ619/02.11.2021
14/10/2021 03:00:0014/10/2021 15:43:30Απόφαση 74/2021 Προέδρου: Την έγκριση του από 5.10.2021 τεύχο υ ς προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές εξόδων για την εκδήλωση εγκαινίων στη παιδική χαρά Κοινότητας Κερατέας (Ο.Τ. 219)9446465ΖΠΡ-ΥΥΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ604/14.10.2021
07/10/2021 03:00:0007/10/2021 13:45:34Απόφαση 71/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 5.10.2021 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υπηρεσία επιτήρησης σημάτων συστημάτων ασφαλείας»ΨΜΚΑ465ΖΠΡ-ΛΘ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ585/07.10.2021
07/10/2021 03:00:0014/10/2021 10:32:01Απόφαση 82/2021 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 567/1.10.2021 αίτηση του κυρίου Frank Hulek (εκτός ημερήσιας διάταξης).6Ω08465ΖΠΡ-5ΣΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ587/07.10.2021
06/10/2021 03:00:0007/10/2021 13:42:43Απόφαση 70/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 5.10.2021 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές υπηρεσίας τουριστικής προβολής παραλιών, αξιοθέατων και μνημείων της περιοχής της Λαυρεωτικής»6ΣΧΤ465ΖΠΡ-Ο0ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ581/06.10.2021
05/10/2021 03:00:0006/10/2021 09:19:57Απόφαση 79/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Κερατέας.ΩΜΘ3465ΖΠΡ-ΞΩΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ572/05.10.2021
05/10/2021 03:00:0007/10/2021 09:56:30Απόφαση 81/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για επιτήρηση σημάτων συστημάτων ασφαλείας (εκτός ημερήσιας διάταξης).6ΘΤ0465ΖΠΡ-ΔΘ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ576/05.10.2021
05/10/2021 03:00:0006/10/2021 09:13:51Απόφαση 78/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για τουριστική προβολή αξιοθέατων και μνημείων της περιοχής της Λαυρεωτικής.6ΔΥΔ465ΖΠΡ-ΖΧΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ571/05.10.2021
05/10/2021 03:00:0006/10/2021 09:23:23Απόφαση 80/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για διάφορα έξοδα εκδήλωσης εγκαινίων παιδικής χαράς στη Κοινότητα Κερατέας.Ω883465ΖΠΡ-Ξ5ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ573/05.10.2021
20/09/2021 03:00:0020/09/2021 15:51:28Απόφαση 77/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.ΩΘΦ4465ΖΠΡ-ΓΜΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ549/20.09.2021
17/09/2021 03:00:0020/09/2021 09:49:24Απόφαση 65/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 31.8.2021 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτου»ΨΒΜΚ465ΖΠΡ-Κ1ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ544/17.09.2021
16/09/2021 03:00:0017/09/2021 09:18:04Απόφαση 76/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτου (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΨΒ3Τ465ΖΠΡ-ΥΜΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ539/16.09.2021
15/09/2021 03:00:0015/09/2021 13:33:56Απόφαση 63/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 31.08.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού »6ΩΜΝ465ΖΠΡ-4ΦΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ534/15.09.2021
13/09/2021 03:00:0020/09/2021 09:26:49ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2021 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» της 23ης Αυγούστου 2021Ω0ΤΔ465ΖΠΡ-ΝΗΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ524/13.09.2021
10/09/2021 03:00:0010/09/2021 11:37:06Απόφαση 59/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 31.8.2021 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»6ΘΞΓ465ΖΠΡ-Γ1ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ519/10.09.2021
02/09/2021 03:00:0002/09/2021 13:41:27Απόφαση 75/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.ΨΦΓΣ465ΖΠΡ-7Η6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ494/02.09.2021
01/09/2021 03:00:0006/09/2021 15:17:04Απόφαση 71/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού.Ω3ΔΝ465ΖΠΡ-Κ0ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ490/01.09.2021
01/09/2021 03:00:0001/09/2021 16:13:24Απόφαση 69/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων- ταξιδιών.9Κ0Θ465ΖΠΡ-Ξ41ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ488/01.09.2021
01/09/2021 03:00:0001/09/2021 16:34:54Απόφαση 73/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών.Ψ83Ν465ΖΠΡ-2ΩΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ492/01.09.2021
01/09/2021 03:00:0001/09/2021 16:33:42Απόφαση 72/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων (χρώματα, σιδηρικά κ.α.).ΩΣΦΘ465ΖΠΡ-Λ04ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ491/01.09.2021
01/09/2021 03:00:0002/09/2021 12:40:36Απόφαση 70/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Λαυρίου.ΨΠΧ0465ΖΠΡ-9ΗΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ489/01.09.2021
31/08/2021 03:00:0031/08/2021 14:10:27Απόφαση 68/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών.6ΔΜ3465ΖΠΡ-ΘΣΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ485/31.08.2021
23/08/2021 03:00:0009/11/2021 09:00:49Απόφαση 67/2021 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την ανάκληση μέρους των υπολοίπων αποφάσεων δέσμευσης υποχρεώσεων (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΩΗΑΥ465ΖΠΡ-ΑΛ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ466/23.08.2021
23/08/2021 03:00:0023/08/2021 16:45:46Απόφαση 66/2021 Δ.Σ.:2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2021.95Ρ6465ΖΠΡ-ΝΙΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ465/23.08.2021
10/08/2021 03:00:0011/08/2021 10:22:20Απόφαση 65/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων.ΨΛ0Θ465ΖΠΡ-ΑΞ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ458/10.08.2021
10/08/2021 03:00:0011/08/2021 10:28:02Απόφαση 57/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 10.08.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα « Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή συντήρηση μεταφορικών μέσων »67ΣΕ465ΖΠΡ-407ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ459/10.08.2021
02/08/2021 03:00:0002/08/2021 11:38:21Απόφαση 56/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 27.07.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου».ΨΚ73465ΖΠΡ-ΤΛ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ450/02.08.2021
30/07/2021 03:00:0002/08/2021 10:10:05Απόφαση 62/2021 Δ.Σ.: Πρόσκληση μετόχων σε Γενική ΣυνέλευσηΩΥΗ1465ΖΠΡ-5ΛΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ442/30.07.2021
30/07/2021 03:00:0006/08/2021 10:00:22Απόφαση 64/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα συνδρομής σε επαγγελματικές οργανώσεις.66ΦΞ465ΖΠΡ-ΘΡΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ444/30.07.2021
30/07/2021 03:00:0030/07/2021 12:21:41Απόφαση 63/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων.ΨΣΚΟ465ΖΠΡ-ΘΟ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ443/30.07.2021
12/07/2021 03:00:0013/07/2021 09:13:29Απόφαση 51/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 2.7.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων»Ω3Η8465ΖΠΡ-Σ5ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ419/12.07.2021
12/07/2021 03:00:0013/07/2021 09:09:35Απόφαση 50/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 02.07.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για μηχανογραφική υποστήριξη»696Υ465ΖΠΡ-Τ6ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ417/12.07.2021
09/07/2021 03:00:0009/07/2021 12:46:07Απόφαση 49/2021 Προέδρου: έγκριση του από 2.7.2021 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια υδραυλικού υλικού για συντήρηση κοινόχρηστων χώρων»Ψ6Ο9465ΖΠΡ-87ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ415/09.07.2021
08/07/2021 03:00:0008/07/2021 14:39:14Απόφαση 57/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές μηχανογραφικής υποστήριξης.9Ρ0Μ465ΖΠΡ-Ζ9ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ406/08.07.2021
08/07/2021 03:00:0008/07/2021 15:08:56Απόφαση 60/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. 24%.6Υ2Θ465ΖΠΡ-4ΧΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ409/08.07.2021
08/07/2021 03:00:0008/07/2021 15:05:54Απόφαση 59/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια υδραυλικού υλικού.6ΣΑΛ465ΖΠΡ-ΙΜ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ408/08.07.2021
08/07/2021 03:00:0008/07/2021 15:04:21Απόφαση 58/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων.Ψ0Ξ0465ΖΠΡ-ΟΙ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ407/08.07.2021
01/07/2021 03:00:0001/07/2021 10:41:00Απόφαση 61/2021 Δ.Σ.: Αποδοχή της έγκρισης του αιτήματος της ΔΑΝΕΤΑΛ για επιμήκυνση του προγράμματος του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών».Ω8Δ7465ΖΠΡ-ΞΙ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ397/01.07.2021
29/06/2021 03:00:0030/06/2021 10:07:33Απόφαση 56/2021 Δ.Σ.: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2020.ΨΚΒ8465ΖΠΡ-37ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ390/29.06.2021
24/06/2021 03:00:0024/06/2021 14:40:45Απόφαση 43/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 14.6.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς»Ω3Ψ3465ΖΠΡ-2ΡΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ377/24.06.2021
23/06/2021 03:00:0024/06/2021 14:04:39Απόφαση 41/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 14.6.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού»6Ι75465ΖΠΡ-4Ρ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ371/23.06.2021
23/06/2021 03:00:0024/06/2021 14:08:53Απόφαση 42/2021 Προέδρου: Έγκ ριση του από 14.6.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για συντήρηση - απομακρυσμένη λειτουργία ηλεκτρονικής πινακίδας ενημέρωσης Δημοτών»9ΔΑΚ465ΖΠΡ-ΩΛΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ374/23.06.2021
23/06/2021 03:00:0023/06/2021 11:07:38Απόφαση 40/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 14.6.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για παροχή συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών»ΨΦ7Κ465ΖΠΡ-4ΚΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ366/23.06.2021
22/06/2021 03:00:0022/06/2021 15:03:21Απόφαση 39/2021 Προέδρου: Την έγκριση του από 14.6.2021 τεύχος προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή συντήρηση μεταφορικού μέσου»9Μ8Ν465ΖΠΡ-ΗΓ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ365/22.06.2021
17/06/2021 03:00:0018/06/2021 10:31:38Απόφαση 54/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ξύλινων αλλαξιέρων.Ψ8Β1465ΖΠΡ-ΧΙ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ353/17.06.2021
17/06/2021 03:00:0018/06/2021 10:21:07Απόφαση 50/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς.632Γ465ΖΠΡ-ΒΘ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ349/17.06.2021
17/06/2021 03:00:0018/06/2021 10:14:47Απόφαση 48/2021 Δ.Σ.: Επιμήκυνση της συμμετοχής της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών».Ψ0ΞΕ465ΖΠΡ-ΙΤΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ347/17.06.2021
17/06/2021 03:00:0018/06/2021 10:18:13Απόφαση 49/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση και λειτουργία πινακίδας.ΨΓΤ0465ΖΠΡ-ΨΛΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ348/17.06.2021
17/06/2021 03:00:0018/06/2021 10:34:23Απόφαση 55/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια κάδων απορριμμάτων.ΨΚ8Υ465ΖΠΡ-Ω09ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ354/17.06.2021
17/06/2021 03:00:0018/06/2021 10:23:18Απόφαση 51/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για παροχή συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών.Ω863465ΖΠΡ-5ΗΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ350/17.06.2021
17/06/2021 03:00:0018/06/2021 10:29:32Απόφαση 53/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για επισκευή και συντήρηση μεταφορικού μέσου.Ω505465ΖΠΡ-26ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ352/17.06.2021
17/06/2021 03:00:0018/06/2021 10:26:42Απόφαση 52/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού.61ΧΖ465ΖΠΡ-ΜΦΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ351/17.06.2021
16/06/2021 03:00:0016/06/2021 10:27:24Απόφαση 38/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 22.4.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου»ΨΥΑΑ465ΖΠΡ-ΧΦ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ345/16.06.2021
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 14:09:09Απόφαση 34/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 22.4.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα « Τεχνικές προδιαγραφές για σιδηρουργικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους κοινότητας Λαυρίου»ΨΗΕΡ465ΖΠΡ-ΞΔΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ302/24.05.2021
14/05/2021 03:00:0014/05/2021 13:02:06Απόφαση 46/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης (εκτός ημερήσιας διάταξης).Ω0ΟΟ465ΖΠΡ-ΕΔΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ300/14.05.2021
13/05/2021 03:00:0017/05/2021 10:33:40ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ6ΘΞΚ465ΖΠΡ-ΠΙΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ299/13.05.2021
28/04/2021 03:00:0029/04/2021 10:58:46Απόφαση 36/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα κινητής τηλεφωνίας για τα εξωτερικά συνεργεία.ΩΜΔΔ465ΖΠΡ-ΞΩ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ297/28.04.2021
26/04/2021 03:00:0027/04/2021 09:31:36Απόφαση Προέδρου 31/2021: Την έγκριση του από 22 4 20 2 1 τεύχο υ ς προδιαγραφών με θέμα « Τεχνικές προδιαγραφές για την υπηρεσία προβολής του κοινωνικού έργου της εταιρείας στον τύπο»Ψ1Ν6465ΖΠΡ-Χ52ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ288/26.04.2021
23/04/2021 03:00:0023/04/2021 14:14:09Απόφαση 38/2021 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 257/19.4.2021 αίτηση.ΩΧ98465ΖΠΡ-Σ6ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ273/23.04.2021
23/04/2021 03:00:0023/04/2021 14:32:23Απόφαση 43/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για σιδηρουργικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους κοινότητας Λαυρίου.ΨΕ49465ΖΠΡ-6ΟΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ279/23.04.2021
23/04/2021 03:00:0023/04/2021 14:28:02Απόφαση 41/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ.ΨΚΡΩ465ΖΠΡ-6ΔΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ277/23.04.2021
23/04/2021 03:00:0023/04/2021 14:26:30Απόφαση 40/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥ.Ψ8Φ0465ΖΠΡ-ΣΑΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ276/23.04.2021
23/04/2021 03:00:0023/04/2021 14:29:42Απόφαση 42/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων.6ΠΤΘ465ΖΠΡ-ΥΨΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ278/23.04.2021
23/04/2021 03:00:0023/04/2021 14:24:20Απόφαση 39/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ.6ΗΣΧ465ΖΠΡ-8Θ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ275/23.04.2021
23/04/2021 03:00:0023/04/2021 14:34:02Απόφαση 44/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα προβολής του έργου της εταιρείας στον τύπο.Ψ67Ω465ΖΠΡ-Θ7ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ280/23.04.2021
14/04/2021 03:00:0014/04/2021 12:54:14Απόφαση 25/2021 Δ.Σ.:Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση εκμισθωμένων χώρων κοινότητας Λαυρίου του Δήμου ΛαυρεωτικήςΩΗ4Η465ΖΠΡ-ΒΝΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ244/14.04.2021
14/04/2021 03:00:0015/04/2021 09:59:13Απόφαση 28/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 15.2.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές υπηρεσιών συντήρησης εκμισθωμένων χώρων κοινότητας Λαυρίου»ΨΒΣΠ465ΖΠΡ-ΠΧΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ246/14.04.2021
07/04/2021 03:00:0007/04/2021 11:29:08Απόφαση 25/2021 Προέδρου: έγκριση του από 6.4.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών για πρόταση για την αξιοποίηση του κτιρίου ΠΑΡΩΝ»ΨΚ0Υ465ΖΠΡ-Κ9ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ231/07.04.2021
06/04/2021 03:00:0006/04/2021 10:55:29Απόφαση 26/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση κοινόχρηστων χώρων κοινότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής.60ΥΛ465ΖΠΡ-Κ51ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ222/06.04.2021
06/04/2021 03:00:0006/04/2021 13:17:38Απόφαση 23/2021 Προέδρου: έγκριση του από 15 2 2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές υπηρεσιών συντήρησης κοινόχρηστων χώρων κοινότητας Λαυρίου »9ΕΟΝ465ΖΠΡ-ΖΚ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ225/06.04.2021
06/04/2021 03:00:0007/04/2021 09:49:40Απόφαση 37/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για παροχή υπηρεσιών για πρόταση αξιοποίησης του κτιρίου «ΠΑΡΩΝ».63ΝΧ465ΖΠΡ-ΓΙΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ223/06.04.2021
02/04/2021 03:00:0002/04/2021 13:17:34Απόφαση 30/2021 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης περί μη προβλεπόμενης αύξησης μισθωμάτων λόγω συνεπειών Covid-19Ψ9Ρ6465ΖΠΡ-Ψ3ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ218/02.04.2021
01/04/2021 03:00:0001/04/2021 13:38:21Απόφαση 21/2021 Προέδρου: έγκριση του από 30.3.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων εμποδίων στάθμευσης οχημάτων»ΨΝΒΡ465ΖΠΡ-Ρ24ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ214/01.04.2021
31/03/2021 03:00:0001/04/2021 10:04:15Απόφαση 35/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων εμποδίων στάθμευσης οχημάτων.ΩΙ9Μ465ΖΠΡ-ΗΓ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ211/31.03.2021
31/03/2021 03:00:0031/03/2021 13:58:43Απόφαση 34/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή ελεγκτών λογιστών.ΩΖΛΩ465ΖΠΡ-ΦΗΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ210/31.03.2021
22/03/2021 02:00:0022/03/2021 12:46:21Απόφαση 17/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 15.2.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων»97Σ2465ΖΠΡ-ΝΣΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ193/22.03.2021
19/03/2021 02:00:0019/03/2021 12:22:31Απόφαση 33/2021 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο 18ο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.ΨΒΠΝ465ΖΠΡ-ΘΤΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ192/19.03.2021
18/03/2021 02:00:0018/03/2021 09:41:54Απόφαση 15/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 15.2.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή - συντήρηση μεταφορικών μέσων»ΩΦ6Ζ465ΖΠΡ-Γ4ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ185/18.03.2021
18/03/2021 02:00:0018/03/2021 14:08:28Απόφαση 16/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 15 2 20 2 1 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς »ΩΖΑΣ465ΖΠΡ-ΒΑΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ189/18.03.2021
11/03/2021 02:00:0011/03/2021 13:10:57ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ με αντάλλαγμα – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 31/2021 απόφασης (αριθμ. πρωτοκόλλου 175/11.3.2021) του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.ΑΝ.ΕΤ.ΑΛ.).ΩΖΕ8465ΖΠΡ-ΕΓ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ176/11.03.2021
11/03/2021 02:00:0011/03/2021 13:03:10Απόφαση 31/2021 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 173/11.3.2021 επιστολή της εταιρείας «HERMES HEAVY LIFT S.A.» για την παράταση ενοικίασης χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.6ΞΛ8465ΖΠΡ-ΩΞ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ175/11.03.2021
10/03/2021 02:00:0011/03/2021 10:49:32Απόφαση 13/2021 Προέδρου: Την έγκριση του από 15 2 2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές υπηρεσίας προβολής της εταιρείας και γενικότερα του Δήμου Λαυρεωτικής μέσω διαφημιστικού σπότ »ΩΓ7Φ465ΖΠΡ-Ζ7ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ171/10.03.2021
09/03/2021 02:00:0016/03/2021 14:41:35Απόφαση 22/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων.68Θ2465ΖΠΡ-Λ0ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ170/09.03.2021
08/03/2021 02:00:0010/03/2021 14:38:48Απόφαση 23/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προβολή και διαφήμιση.9Φ74465ΖΠΡ-ΕΚΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ168/08.03.2021
19/02/2021 02:00:0019/02/2021 11:56:56Απόφαση 16/2021 Δ.Σ.: Ανάληψη υποχρεώσεων για ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων.6Μ48465ΖΠΡ-44ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ130/19.02.2021
18/02/2021 02:00:0018/02/2021 13:30:46Απόφαση 21/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια φυτών.9Ρ5Χ465ΖΠΡ-56ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ115/18.02.2021
18/02/2021 02:00:0018/02/2021 13:21:17Απόφαση 18/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.ΨΓΔΦ465ΖΠΡ-Γ96ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ112/18.02.2021
18/02/2021 02:00:0018/02/2021 13:29:11Απόφαση 20/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών.ΨΤΗ8465ΖΠΡ-ΣΙ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ114/18.02.2021
18/02/2021 02:00:0018/02/2021 13:32:35Απόφαση 24/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια μικρών εργαλείων.ΨΙΞ2465ΖΠΡ-ΩΟΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ116/18.02.2021
18/02/2021 02:00:0018/02/2021 13:39:16Απόφαση 29/2021 Δ.Σ.: Ψήφιση και διάθεση σχετικής πίστωσης για δικαστικά έξοδα (εκτός ημερήσιας διάταξης).99ΝΖ465ΖΠΡ-ΑΣΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29/2021
18/02/2021 02:00:0018/02/2021 13:17:48Απόφαση 17/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια χρωμάτων.ΨΚΙΠ465ΖΠΡ-Ν2ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ111/18.02.2021
18/02/2021 02:00:0018/02/2021 13:34:13Απόφαση 27/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για για προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς (εκτός ημερήσιας διάταξης).96ΑΟ465ΖΠΡ-ΖΗΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ117/18.02.2021
18/02/2021 02:00:0018/02/2021 13:37:37Απόφαση 28/2021 Δ.Σ.: Ψήφιση και διάθεση σχετικών πιστώσεων για την εξόφληση δαπανών και απόδοση κρατήσεων του προηγούμενου έτους (εκτός ημερήσιας διάταξης).656Θ465ΖΠΡ-ΟΩ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ118/18.02.2021
18/02/2021 02:00:0018/02/2021 13:24:08Απόφαση 19/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια υδραυλικού υλικού.Ψ56Ζ465ΖΠΡ-304ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113/18.02.2021
09/02/2021 02:00:0010/02/2021 14:06:39ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 14/2021 απόφασης (αριθμ. πρωτοκόλλου 86/4.2.2021)του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.ΑΝ.ΕΤ.ΑΛ.).6Ν46465ΖΠΡ-1Ξ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ93/09.02.2021
09/02/2021 02:00:0010/02/2021 14:04:04ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΛΜΑΤΑ9ΞΝΡ465ΖΠΡ-94ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94/09.02.2021
04/02/2021 02:00:0008/02/2021 09:58:06Απόφαση 15/2021 Δ.Σ: Κατακύρωση και έγκριση του από 2.2.2021 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 33/20.1.2021 δημοσιευθείσα διακήρυξη της ΔΑΝΕΤΑΛ.ΨΚΖΜ465ΖΠΡ-7ΥΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ87/05.02.2021
04/02/2021 02:00:0008/02/2021 09:55:04Απόφαση 14/2021 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 44/25.1.2021 επιστολή της εταιρείας «HERMES HEAVY LIFT S.A.» για την ενοικίαση χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΩΧ24465ΖΠΡ-ΖΑΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86/04.02.2021
03/02/2021 02:00:0008/02/2021 13:29:53Απόφαση 11/2021 Δ.Σ.: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2021.Ω3ΖΟ465ΖΠΡ-ΗΩΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84/03.02.2021
29/01/2021 02:00:0001/02/2021 09:39:10Απόφαση 13/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών (εκτός ημερήσιας διάταξης).6Χ28465ΖΠΡ-Α0ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59/29.01.2021
28/01/2021 02:00:0029/01/2021 10:01:33Απόφαση 12/2021 Δ.Σ.: Ψήφιση και διάθεση σχετικών πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών.6ΗΞΑ465ΖΠΡ-Ο2ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ52/28.01.2021
25/01/2021 02:00:0026/01/2021 09:33:24Απόφαση 10/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προηγούμενων ετών και παρακρατούμενων φόρων προηγούμενων χρήσεων προς απόδοση (εκτός ημερήσιας διάταξης).Ψ93Τ465ΖΠΡ-ΠΚ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ40/25.01.2021
21/01/2021 02:00:0021/01/2021 09:22:00Απόφαση 9/2021 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για προσωρινή εναπόθεση ανεμογεννητριών και των παρελκομένων αυτών στη θέση «Τέλματα» της Κοινότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής με αριθμό ΚΑΕΚ 050790304002.6ΑΟ1465ΖΠΡ-ΦΗΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/20.01.2021
20/01/2021 02:00:0020/01/2021 10:50:10Απόφαση 5/2021 Προέδρου: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών , καθώς και του συν όλου της υπ’ αριθμ. 1/ 2021 μελέτης υπηρεσιών λογιστών «Υπηρεσίες διεκπεραίωσης των λογιστικών εργασιών της Επιχείρησης».6ΡΟΣ465ΖΠΡ-ΕΧΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30/20.01.2021
20/01/2021 02:00:0021/01/2021 09:28:48Απόφαση 6/2021 Προέδρου: ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοιχτό Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ270/1981, για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού ακινήτου ακάλυπτης έκτασης επιφανείας εμβαδού 9.000 τ.μ , στην περιοχή Τέλματα της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής όπως αυτό (το τμήμα) φαίνεται στο προσαρτώμενο στην παρούσα διακήρυξη απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη για την προσωρινή εναπόθεση μη συναρμολογημένων τμημάτων ανεμογεννητριών , πτερυγίων , εργαλείων και λοιπών παρελκομένων αυτών .ΨΤΓ1465ΖΠΡ-4Τ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33/20.01.2021
20/01/2021 02:00:0021/01/2021 09:19:38ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣΩΥΠΗ465ΖΠΡ-ΔΑ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33/20.01.2021
19/01/2021 02:00:0021/01/2021 10:51:19Απόφαση 5/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα δημοσιεύσεων.6ΕΒΤ465ΖΠΡ-ΔΝ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28/19.01.2021
18/01/2021 02:00:0018/01/2021 10:08:09Απόφαση 1/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 13.1.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»ΨΜ0Ε465ΖΠΡ-8ΦΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15/18.01.2021
18/01/2021 02:00:0018/01/2021 10:13:17Απόφαση 2/2021 Προέδρου: Έγκριση του από 13.01.2021 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης»Ω5Δ0465ΖΠΡ-ΑΙΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/18.01.2021
15/01/2021 02:00:0015/01/2021 15:15:17Απόφαση 2/2021 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για συγκρότηση και σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.ΡΩΥ4465ΖΠΡ-Κ7ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7/15.01.2021
15/01/2021 02:00:0015/01/2021 15:19:32Απόφαση 3/2021 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για συγκρότηση και σύσταση Επιτροπής παρακολούθησης καλής εκτέλεσης μισθίων.Ψ401465ΖΠΡ-ΙΧΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8/15.01.2021
15/01/2021 02:00:0015/01/2021 15:25:09Απόφαση 7/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή υπηρεσιών λογιστή.6ΧΡΣ465ΖΠΡ-ΓΔΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/15.01.2021
15/01/2021 02:00:0015/01/2021 15:13:45Απόφαση 1/2021 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών.6ΘΠΛ465ΖΠΡ-5ΑΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6/15.01.2021
15/01/2021 02:00:0015/01/2021 15:27:02Απόφαση 8/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για αμοιβή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.97ΘΦ465ΖΠΡ-6ΝΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11/15.01.2021
15/01/2021 02:00:0015/01/2021 15:23:57Απόφαση 9/2021 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης για αμοιβή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης.Ρ6Σ2465ΖΠΡ-ΝΟΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9/15.01.2021
31/12/2020 02:00:0013/01/2021 12:08:43Απόφαση 118/2020 Δ.Σ.: Χρονική παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της υπ’ αριθ. πρωτ. 599/6.11.2020 σύμβασης ανάθεσης προμήθειας καυσίμων (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΨΟΣΠ465ΖΠΡ-1Ο1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ671/31.12.2020
31/12/2020 02:00:0027/01/2021 11:23:49Απόφαση 117/2020 Δ.Σ.: Αντιλογισμοί-ανατροπές δεσμευμένων πιστώσεων Οικονομικού έτους 2020.ΨΦΩ4465ΖΠΡ-ΥΩΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ670/31.12.2020
30/12/2020 02:00:0030/12/2020 13:13:57Απόφαση 85/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 18.12.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα Τεχνικές προδιαγραφές για προβολή και διαφήμιση της εταιρείας μέσα από την έκδοση του βιβλίου με τίτλο «Λαύριο η λάμψη του αργύρου»"ΨΥ6Π465ΖΠΡ-5ΜΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ663/30.12.2020
29/12/2020 02:00:0029/12/2020 11:46:32Απόφαση 115/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προβολή και διαφήμιση της εταιρείας μέσα από την έκδοση βιβλίου (εκτός ημερήσιας διάταξης).6ΘΩΦ465ΖΠΡ-ΧΒΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ658/29.12.2020
28/12/2020 02:00:0028/12/2020 11:26:20Απόφαση 81/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 18.12.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου»ΩΨ2Ο465ΖΠΡ-5ΑΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ648/28.12.2020
28/12/2020 02:00:0028/12/2020 15:48:10Απόφαση 116/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια δώρων (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΨΚΒ3465ΖΠΡ-ΝΥΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ651/28.12.2020
28/12/2020 02:00:0028/12/2020 16:31:19Απόφαση 82/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 18.12.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια δώρων για προβολή και διαφήμιση»6ΦΒ6465ΖΠΡ-ΞΙ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ652/28.12.2020
23/12/2020 02:00:0023/12/2020 15:00:55Απόφαση 114/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΩΗΞ1465ΖΠΡ-Υ7ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ637/23.12.2020
23/12/2020 02:00:0023/12/2020 12:03:02Απόφαση 77/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 18.12.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων»ΩΖΡΚ465ΖΠΡ-ΗΟΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ635/23.12.2020
22/12/2020 02:00:0022/12/2020 12:22:52Απόφαση 74/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 18.12.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας » για τη διενέργεια της δαπάνης συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00 ευρώ.6ΘΜΩ465ΖΠΡ-ΧΨΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ625/22.12.2020
22/12/2020 02:00:0022/12/2020 13:54:52Απόφαση 113/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προβολή και διαφήμιση.6ΦΗ2465ΖΠΡ-Δ2ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ627/22.12.2020
22/12/2020 02:00:0022/12/2020 13:56:56Απόφαση 75/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 18.12.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την δημοσίευση ευχών στον τύπο για προ βολή και διαφήμιση της εταιρείας» για τη διενέργεια της δαπάνης συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00 ευρώ60Π4465ΖΠΡ-ΩΣΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ628/22.12.2020
21/12/2020 02:00:0022/12/2020 09:34:03Απόφαση 111/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού.6Η6Μ465ΖΠΡ-ΝΝΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ620/21.12.2020
21/12/2020 02:00:0022/12/2020 09:31:02Απόφαση 109/2020 Δ.Σ.: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.6ΧΥΔ465ΖΠΡ-ΦΥΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ617/21.12.2020
21/12/2020 02:00:0024/12/2020 11:42:16Απόφαση 112/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.6ΞΓΓ465ΖΠΡ-1ΧΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ621/21.12.2020
17/12/2020 02:00:0017/12/2020 13:49:28Απόφαση 110/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ειδών χριστουγεννιάτικου στολισμού.6Ω7Η465ΖΠΡ-3ΔΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ603/17.12.2020
08/12/2020 02:00:0008/12/2020 18:53:14Απόφαση 108/2020 Δ.Σ.: Αποδοχή δωρεάς ποσού 12.400 ευρώ από την εταιρεία Γρηγόρης ΑΒΕΕ.ΨΗ1Θ465ΖΠΡ-ΦΓΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ588/08.12.2020
07/12/2020 02:00:0007/12/2020 16:53:59Απόφαση 107/2020 Δ.Σ.: 5η Αναμόρφωση ΠροϋπολογισμούΩΖ9Κ465ΖΠΡ-ΞΜΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ586/07.12.2020
05/11/2020 02:00:0012/11/2020 11:16:41Απόφαση 95/2020 Δ.Σ.: 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού6Σ1Θ465ΖΠΡ-ΡΞΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ554/05.11.2020
02/11/2020 02:00:0002/11/2020 13:15:06Απόφαση 68/2020 Προέδρου: Την έγκριση του από 21.10.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για συντήρηση ιστοσελίδας της εταιρείας».ΨΦ45465ΖΠΡ-ΤΤΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ545/02.11.2020
30/10/2020 02:00:0030/10/2020 14:29:11Απόφαση 66/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 23.10.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης».Ψ6ΠΖ465ΖΠΡ-Ο1ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ532/30.10.2020
30/10/2020 02:00:0030/10/2020 11:46:52Απόφαση 100/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών Φ.Π.Α. 24%..ΨΘΓ6465ΖΠΡ-ΧΓ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ531/30.10.2020
29/10/2020 02:00:0030/10/2020 09:40:59Απόφαση 98/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.ΨΡΖΨ465ΖΠΡ-ΕΞΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ530/29.10.2020
27/10/2020 02:00:0027/10/2020 13:35:32Απόφαση 96/2020 Δ.Σ.: Ακύρωση της υπ’ αριθ. 82/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.ΩΦΔΞ465ΖΠΡ-6Ι0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ516/27.10.2020
27/10/2020 02:00:0027/10/2020 13:44:12Απόφαση 105/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών (εκτός ημερήσιας διάταξης).6Χ83465ΖΠΡ-ΩΛΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ521/27.10.2020
27/10/2020 02:00:0027/10/2020 13:41:30Απόφαση 102/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων.Ψ5ΠΙ465ΖΠΡ-1ΚΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ523/27.10.2020
27/10/2020 02:00:0030/10/2020 09:52:42Απόφαση 103/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών.ΩΑΩΔ465ΖΠΡ-ΓΟΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ525/27.10.2020
27/10/2020 02:00:0027/10/2020 13:39:38Απόφαση 101/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση της ιστοσελίδας της εταιρείας.ΨΚΣ0465ΖΠΡ-Μ6ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ522/27.10.2020
26/10/2020 02:00:0026/10/2020 14:33:00Απόφαση 64/2020 Προέδρου: Την έγκριση του από 23.10.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υπηρεσία επιτήρησης σημάτων συστημά των ασφαλείας».Ω0Κ5465ΖΠΡ-ΖΑΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ514/26.10.2020
26/10/2020 02:00:0030/10/2020 09:30:00Απόφαση 97/2020 Δ.Σ.: Διακοπή λειτουργίας υποκαταστήματος στο Δασκαλειό.ΩΣ5Υ465ΖΠΡ-ΝΛΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ515/26.10.2020
26/10/2020 02:00:0026/10/2020 14:29:57Απόφαση 99/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. 24%.904Φ465ΖΠΡ-ΖΓΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ513/26.10.2020
16/10/2020 03:00:0019/10/2020 09:45:27Απόφαση 92/2020 Δ.Σ.: Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.ΨΞΓΖ465ΖΠΡ-Γ41ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ501/16.10.2020
16/10/2020 03:00:0019/10/2020 09:52:46Απόφαση 93/2020 Δ.Σ.: Ορισμός νομίμου εκπροσώπου6Μ49465ΖΠΡ-ΧΣΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ502/16.10.2020
09/10/2020 03:00:0030/10/2020 09:35:55ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2/2020 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»6ΜΝ0465ΖΠΡ-ΟΞΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2020
05/10/2020 03:00:0006/10/2020 11:38:08Απόφαση 91/2020 Δ.Σ.: Πρόσκληση μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.Ψ8ΦΣ465ΖΠΡ-ΣΥΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ494/05.10.2020
24/09/2020 03:00:0024/09/2020 11:49:13Απόφαση 62/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 24.09.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για ηλεκτρολογικό υλικό».ΨΩΙΓ465ΖΠΡ-5ΧΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ481/24.09.2020
24/09/2020 03:00:0005/10/2020 11:11:47Απόφαση 90/2020 Δ.Σ.: Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2020 απόφασης της υπ’ αριθ. 1/17.9.2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Διατήρησης και Ανάδειξης του Γεωπάρκου Λαυρεωτικής.Ψ8ΘΑ465ΖΠΡ-Θ63ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ483/24.09.2020
04/09/2020 03:00:0007/09/2020 07:41:25Απόφαση 87/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές τεχνικών.Ω2Σ0465ΖΠΡ-Φ6ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ462/04.09.2020
04/09/2020 03:00:0007/09/2020 07:49:51Απόφαση 60/2020 Προέδρου:Έγκριση του από 04.08.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»Ω3Ξ2465ΖΠΡ-ΦΣΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ463/04.09.2020
02/09/2020 03:00:0002/09/2020 11:44:26Απόφαση 85/2020 Δ.Σ.: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 84/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΝΕΤΑΛ.ΩΘΥΣ465ΖΠΡ-ΧΘΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ461/02.09.2020
01/09/2020 03:00:0001/09/2020 11:11:13Απόφαση 58/2020 Προέδρου: έγκριση του από 29.7.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων».ΨΙΜΚ465ΖΠΡ-ΩΥ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ454/01.09.2020
11/08/2020 03:00:0012/08/2020 09:29:02Απόφαση 56/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 29.07.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια υδραυλικού υλικού για συντήρηση κοινόχρηστων χώρων»ΩΙΚ4465ΖΠΡ-ΧΡΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ445/11.08.2020
10/08/2020 03:00:0011/08/2020 12:42:59Απόφαση 89/2020 Δ.Σ.: 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού6ΒΥΤ465ΖΠΡ-ΗΙΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ439/10.08.2020
06/08/2020 03:00:0007/08/2020 11:03:29Απόφαση 50/2020 Προέδρου: Την έγκριση του από 06.08.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Λαυρίου».ΩΤΥΠ465ΖΠΡ-Ι7ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ421/06.08.2020
06/08/2020 03:00:0007/08/2020 11:10:01Απόφαση 51/2020 Προέδρου: Την έγκριση του από 29.07.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή συντήρηση μεταφορικών μέσων»60ΩΙ465ΖΠΡ-Α8ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ422/06.08.2020
06/08/2020 03:00:0006/08/2020 13:17:56Απόφαση 88/2020 Δ.Σ.: Έναρξη Εγκατάστασης, ενεργοποίηση Κ.Α.Δ. και παροχή εξουσιοδότησης.Ψ5ΨΙ465ΖΠΡ-ΔΙΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ418/06.08.2020
05/08/2020 03:00:0006/08/2020 09:25:53Απόφαση 47/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 14.07.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για συντήρηση και καθαρισμό φρεατίων & σωληνώσεων αποχέτευσης των τουαλετών και των ειδών υγιεινής στον κοινόχρηστο χώρο του αναψυκτηρίου στην περιοχή της Κακής Θάλασσας»6ΧΨΒ465ΖΠΡ-Κ72ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ411/05.08.2020
05/08/2020 03:00:0005/08/2020 12:15:08Απόφαση 46/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 29.07.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια updates λογισμικών προγραμμάτων».ΨΘΕ8465ΖΠΡ-ΝΑ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ407/05.08.2020
05/08/2020 03:00:0005/08/2020 12:11:55Απόφαση 45/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 14.07.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή συρόμενης πόρτας & συντήρηση ρολών στο αναψυκτήριο Κακής Θάλασσας».ΨΘΠ5465ΖΠΡ-ΩΨΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ406/05.08.2020
03/08/2020 03:00:0003/08/2020 10:56:14Απόφαση 77/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια updates λογισμικών προγραμμάτων.6Ξ05465ΖΠΡ-Ξ1ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ398/03.08.2020
03/08/2020 03:00:0004/08/2020 09:32:31Απόφαση 81/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού και υδραυλικού υλικού.65ΖΨ465ΖΠΡ-ΞΓΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ401/03.08.2020
03/08/2020 03:00:0004/08/2020 09:30:28Απόφαση 78/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση μεταφορικών μέσων.ΩΣΗ8465ΖΠΡ-ΣΨΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ400/ 03.08.2020
03/08/2020 03:00:0004/08/2020 09:19:48Απόφαση 80/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων.Ψ6ΤΔ465ΖΠΡ-856ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ399/03.08.2020
03/08/2020 03:00:0003/08/2020 10:47:56Απόφαση 79/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε δικηγόρο για την σύνταξη σημειώματος απόψεων της εταιρείας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής- έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα δικηγόρωνΩΙΠ1465ΖΠΡ-24ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ697/03.08.2020
03/08/2020 03:00:0003/08/2020 10:14:33Απόφαση 44/2020 Προέδρου: Την έγκριση του από 29.07.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για συντήρηση - απομακρυσμένη λειτουργία ηλεκτρονικής πινακίδας ενημέρωσης Δημοτών για τη διενέργεια της δαπάνηςΨΛΞΙ465ΖΠΡ-ΕΤΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ395/03.08.2020
30/07/2020 03:00:0030/07/2020 12:48:48Απόφαση 76/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για πληρωμή φόρου εισοδήματος και λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων.6Χ3Ι465ΖΠΡ-7ΚΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ389/30.07.2020
30/07/2020 03:00:0030/07/2020 12:21:54Απόφαση 75/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση και λειτουργία πινακίδας.Ω9ΔΛ465ΖΠΡ-ΧΚΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ387/30.07.2020
30/07/2020 03:00:0030/07/2020 13:48:56Απόφαση 82/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 74/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής περί μεταβίβασης δικαιώματος παραχώρησης απλής χρήσης Αιγιαλού στη θέση 2ο Λιμανάκι Δασκαλειού Κερατέας για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, ομπρελών και ξαπλωστρών στη ΔΑΝΕΤΑΛ Α.Ε για το έτος 2020.Ψ2ΠΜ465ΖΠΡ-Δ8ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ390/30.07.2020
30/07/2020 03:00:0031/07/2020 16:59:51Απόφαση 83/2020 Δ.Σ.: Ενεργοποίηση Κωδικών Δραστηριότητας Εταιρείας (ΚΑΔ).ΩΞΟ7465ΖΠΡ-Γ3ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ391/30.07.2020
30/07/2020 03:00:0031/07/2020 17:02:42Απόφαση 84/2020 Δ.Σ.: Έναρξη Εγκατάστασης, ενεργοποίηση Κ.Α.Δ. και παροχή εξουσιοδότησης (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΩΡΥ5465ΖΠΡ-ΦΔΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ394/30.07.2020
23/07/2020 03:00:0027/07/2020 10:12:11Απόφαση 71/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια μικρών εργαλείων.ΨΗ7Ι465ΖΠΡ-Ζ7ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ373/23.07.2020
20/07/2020 03:00:0021/07/2020 12:15:01Απόφαση 39/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 14.07.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για μηχανογραφική υποστήριξη»ΩΘ62465ΖΠΡ-Κ74ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ362/20.07.2020
20/07/2020 03:00:0020/07/2020 14:34:07Απόφαση 70/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές μηχανογραφικής υποστήριξης.ΩΙΡΚ465ΖΠΡ-43ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ361/20.07.2020
17/07/2020 03:00:0017/07/2020 12:53:58Απόφαση 69/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου.Ω9Π6465ΖΠΡ-ΞΧΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ357/17.07.2020
17/07/2020 03:00:0017/07/2020 12:59:29Απόφαση 38/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 14.07.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου».Ψ5Ο2465ΖΠΡ-ΙΞ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ358/17.07.2020
17/07/2020 03:00:0017/07/2020 14:33:36Απόφαση 72/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης περί παραχώρησης τμημάτων δημοτικών κοινόχρηστων χώρων προς εξυπηρέτηση των λουομένων (εκτός ημερήσιας διάταξης).Ψ8Ρ3465ΖΠΡ-5ΦΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ359/17.07.2020
16/07/2020 03:00:0017/07/2020 11:52:17Απόφαση 73/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Διατήρησης και Ανάδειξης Γεωπάρκου (Ε.ΔΙ.Α.Γ.Ε.) Λαυρεωτικής καθώς και για τον ορισμό εκπροσώπου της ΔΑΝΕΤΑΛΩΩΒΖ465ΖΠΡ-Η0ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ356/16.07.2020
14/07/2020 03:00:0006/10/2020 11:47:27ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»ΩΑ5Υ465ΖΠΡ-64ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2020
09/07/2020 03:00:0010/07/2020 09:36:30Απόφαση 36/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 21.05.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας».632Ε465ΖΠΡ-6ΙΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ344/09.07.2020
07/07/2020 03:00:0008/07/2020 09:09:27Απόφαση 50/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ.Ω2ΧΠ465ΖΠΡ-ΦΑ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ340/07.07.2020
07/07/2020 03:00:0008/07/2020 09:13:43Απόφαση 53/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (εκτός ημερήσιας διάταξης).Ψ6ΞΥ465ΖΠΡ-67ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ341/07.07.2020
06/07/2020 03:00:0008/07/2020 11:39:34Απόφαση 62/2020 Δ.Σ.: 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού.Ψ4Γ0465ΖΠΡ-Υ0ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ338/06.07.2020
24/06/2020 03:00:0025/06/2020 13:32:01Απόφαση 34/2020 Προέδρου: Την έγκριση του από 20.05.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια βιβλίων για τα ορυκτά της Λαυρεωτικής» για τη διενέργεια της δαπάνης συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00 ευρώ6Π3Λ465ΖΠΡ-ΦΞΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ321/24.06.2020
22/06/2020 03:00:0022/06/2020 14:14:29Απόφαση 64/2020 Δ.Σ.: Αποδοχή της έγκρισης συμμετοχής της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.60ΤΧ465ΖΠΡ-938ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ305/22.06.2020
22/06/2020 03:00:0022/06/2020 14:17:53Απόφαση 65/2020 Δ.Σ.: Επιλογή και αποδοχή εργαζομένων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.ΩΦΛ5465ΖΠΡ-ΥΔΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ306/22.06.2020
17/06/2020 03:00:0022/06/2020 14:09:35Απόφαση 63/2020 Δ.Σ.: Πρόσκληση μετόχων σε Γενική Συνέλευση.Ψ2ΙΙ465ΖΠΡ-Α9ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ301/17.06.2020
03/06/2020 03:00:0003/06/2020 14:40:45Σύμβαση επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτου στην παραλία της Κακής Θάλασσας697Φ465ΖΠΡ-Ρ8ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ278/03.06.2020
03/06/2020 03:00:0004/06/2020 09:47:55Απόφαση 30/2020 Προέδρου: Την έγκριση του από 21.05.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση προμήθειας T-Shirt και καπέλων με σήμα της εταιρείας»ΨΛΝΓ465ΖΠΡ-ΜΞΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ275/03.06.2020
02/06/2020 03:00:0002/06/2020 15:44:27Απόφαση 27/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 20.05.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού πίλαρ ρεύματος και τριών πυλώνων φωτισμού καθώς και βάψιμο αυτών, πλησίον της πλατείας Ηρώων της Κοινότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής»Ψ5ΩΚ465ΖΠΡ-511ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ267/02.06.2020
02/06/2020 03:00:0002/06/2020 15:39:23Απόφαση 26/2020 Προέδρου: Την έγκριση του από 20.05.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για δαπάνες συντήρησης στο κοινόχρηστο χώρο του Μηχανουργείου Λαυρίου και στη πλατεία στο άγαλμα Σερπιέρη »9ΡΒ8465ΖΠΡ-Τ9ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ265/02.06.2020
02/06/2020 03:00:0003/06/2020 10:19:04Απόφαση 52/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια διαφημιστικών ειδών60ΚΓ465ΖΠΡ-Φ97ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ271/02.06.2020
02/06/2020 03:00:0030/06/2020 10:53:14Απόφαση 60/2020 Δ.Σ.: Ακύρωση του Ανοιχτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης του Δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στο ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (θέση Α3).Ω3Ν7465ΖΠΡ-ΒΣΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ272/02.06.2020
28/05/2020 03:00:0029/05/2020 11:01:37Απόφαση 48/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια βιβλίων6Χ2Γ465ΖΠΡ-9Η7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ258/28.05.2020
28/05/2020 03:00:0028/05/2020 13:07:18Ανάκληση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΝΑΚΛ-000365ΚΘ465ΖΠΡ-ΛΦΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ254/28.05.2020
28/05/2020 03:00:0028/05/2020 10:05:31Απόφαση 24/2020 Προέδρου: Την έγκριση του από 20.05.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υδραυλικό υλικό » για τη διενέργεια της δαπάνηςΨΦΠ4465ΖΠΡ-ΠΑΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ255/28.05.2020
28/05/2020 03:00:0028/05/2020 14:28:25ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ με αντάλλαγμα ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ στη θέση ΠΑΣΣΑ (θέση Α8) της Δ.Ε. Λαυρεωτικής του Δήμου ΛαυρεωτικήςΨ15Γ465ΖΠΡ-ΡΕΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ257/28.05.2020
27/05/2020 03:00:0029/05/2020 11:07:40Απόφαση 51/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για Δαπάνες Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥΨΞ8Β465ΖΠΡ-7ΕΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ253/27.05.2020
27/05/2020 03:00:0028/05/2020 09:42:48Απόφαση 49/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια υδραυλικού υλικού.ΩΗ7Π465ΖΠΡ-7ΑΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ254/27.05.2020
25/05/2020 03:00:0025/05/2020 15:35:36ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ με αντάλλαγμα ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ στη θέση ΧΑΡΑΚΑΣ Α2 -2 της Δ.Ε. ΚερατέαςΩΔ3Λ465ΖΠΡ-6ΧΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ246/25.05.2020
25/05/2020 03:00:0025/05/2020 15:33:14ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ με αντάλλαγμα ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ στη θέση ΧΑΡΑΚΑΣ Α2 - 1 της Δ.Ε. ΚερατέαςΨΕΥ7465ΖΠΡ-Ψ1ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ245/25.05.2020
22/05/2020 03:00:0025/05/2020 15:38:30ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ με αντάλλαγμα ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ στη θέση ΚΑΠΕ Α4 της Δ.Ε. ΚερατέαςΩΦ92465ΖΠΡ-0ΡΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ243/22.05.2020
22/05/2020 03:00:0025/05/2020 15:36:35ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ με αντάλλαγμα ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ στη θέση ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ9ΣΑ0465ΖΠΡ-Υ19ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ241/22.05.2020
22/05/2020 03:00:0025/05/2020 15:41:19ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ με αντάλλαγμα ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ στη θέση ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ (ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ)Ω7ΥΠ465ΖΠΡ-ΝΔΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ242/22.05.2020
21/05/2020 03:00:0021/05/2020 13:52:14Απόφαση 55/2020 Δ.Σ.: Κατακύρωση και έγκριση του από 18.5.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 160/5.5.2020 δημοσιευθείσα διακήρυξη της ΔΑΝΕΤΑΛ.9Κ5Φ465ΖΠΡ-Ζ4ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ233/21.05.2020
21/05/2020 03:00:0021/05/2020 14:06:50Απόφαση 59/2020 Δ.Σ.: Κατακύρωση και έγκριση του από 19.5.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 170/5.5.2020 δημοσιευθείσα διακήρυξη της ΔΑΝΕΤΑΛ.6ΑΛΑ465ΖΠΡ-Β5ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ237/21.05.2020
21/05/2020 03:00:0021/05/2020 13:47:48Απόφαση 54/2020 Δ.Σ.: Κατακύρωση και έγκριση του από 18.5.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 158/5.5.2020 δημοσιευθείσα διακήρυξη της ΔΑΝΕΤΑΛ.ΩΨΦΗ465ΖΠΡ-ΒΔΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ232/21.05.2020
21/05/2020 03:00:0021/05/2020 14:02:08Απόφαση 58/2020 Δ.Σ.: Κατακύρωση και έγκριση του από 19.5.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 168/5.5.2020 δημοσιευθείσα διακήρυξη της ΔΑΝΕΤΑΛ.66Υ5465ΖΠΡ-ΗΕΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ236/21.05.2020
21/05/2020 03:00:0021/05/2020 13:55:15Απόφαση 56/2020 Δ.Σ.: Κατακύρωση και έγκριση του από 18.5.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 162/5.5.2020 δημοσιευθείσα διακήρυξη της ΔΑΝΕΤΑΛ.ΨΤΘ1465ΖΠΡ-4ΧΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ234/21.05.2020
21/05/2020 03:00:0021/05/2020 13:59:13Απόφαση 57/2020 Δ.Σ.: Κατακύρωση και έγκριση του από 19.5.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 166/5.5.2020 δημοσιευθείσα διακήρυξη της ΔΑΝΕΤΑΛ.6ΙΧΡ465ΖΠΡ-ΩΩΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ235/21.05.2020
21/05/2020 03:00:0022/05/2020 13:42:32Απόφαση 61/2020 Δ.Σ.: Κατακύρωση και έγκριση του από 20.5.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 146/16.4.2020 δημοσιευθείσα διακήρυξη της ΔΑΝΕΤΑΛ.69Η0465ΖΠΡ-2Σ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ238/21.05.2020
19/05/2020 03:00:0020/05/2020 09:05:56Απόφαση 47/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε δικηγόρο για την σύνταξη και κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών προστασίας νομής Δημοτικής κοινόχρηστης έκτασης - έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα δικηγόρωνΩΝΟ4465ΖΠΡ-ΙΣ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ223/19.05.2020
11/05/2020 03:00:0005/06/2020 13:22:42Απόφαση 36/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την άμεση παροχή της έκπτωσης του 40% επί του μηνιαίου μισθώματος των ακινήτων για τα οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.6Ξ3Γ465ΖΠΡ-Φ5ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ183/11.05.2020
11/05/2020 03:00:0013/05/2020 14:35:46Απόφαση 46/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα δημοσιεύσεων.ΩΗΝΙ465ΖΠΡ-ΖΥΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ184/11.05.2020
08/05/2020 03:00:0008/05/2020 15:04:08Απόφαση 45/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης αναφορικά με την επανάληψη του Ανοιχτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτήριου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού στην Κακή Θάλασσα Κερατέας λόγω σφάλματος στη διαδικασία.ΩΡ6Φ465ΖΠΡ-ΜΥΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ175/08.05.2020
08/05/2020 03:00:0008/05/2020 15:29:56Περίληψη διακήρυξης διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην παραλία της Κακής Θάλασσας.ΩΣ70465ΖΠΡ-78ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ178/08.05.2020
08/05/2020 03:00:0013/05/2020 14:28:04Απόφαση 44/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. 24%.6ΘΞ3465ΖΠΡ-ΡΔΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ174/08.05.2020
08/05/2020 03:00:0013/05/2020 14:42:31Ανάκληση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΝΑΚΛ - 00026Θ1Κ465ΖΠΡ-Ι7ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ184/08.05.2020
06/05/2020 03:00:0002/06/2020 09:10:44ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2020 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» της 6ηςΜαΐου 20206ΡΔΔ465ΖΠΡ-4ΡΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ244/25.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 21:03:45Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΚΑΠΕ της Δ.Ε. Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής.ΡΡΓ0465ΖΠΡ-ΚΝΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ166/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 20:49:16Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.9ΠΥ0465ΖΠΡ-ΖΓΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ164/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 20:44:59Απόφαση 40/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στο ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (θέση Α3).96ΟΗ465ΖΠΡ-Φ9ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ163/ 05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 20:37:34Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΧΑΡΑΚΑ της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής (Α2 - 2).ΡΔ84465ΖΠΡ-ΚΗ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ162/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 20:32:26Απόφαση 39/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στο ΧΑΡΑΚΑ (θέση Α2 2).ΨΨ6Ζ465ΖΠΡ-ΑΝΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ161/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 20:26:26Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΧΑΡΑΚΑ της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής (Α2-1)902Ι465ΖΠΡ-6ΛΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ160/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 20:15:26Απόφαση 38/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στο ΧΑΡΑΚΑ (θέση Α2 1).603Φ465ΖΠΡ-Φ9ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ159/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 19:58:58Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ Δ.Ε. Λαυρίου του Δήμου ΛαυρεωτικήςΩ5ΚΖ465ΖΠΡ-ΟΜ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ158/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 19:44:00Απόφαση 37/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στη ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ (θέση Α1-1).9Ψ8Κ465ΖΠΡ-25ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ157/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 22:27:16Απόφαση 41/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στο ΚΑΠΕ (θέση Α4).ΩΔΩΩ465ΖΠΡ-410ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ165/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 21:08:57Απόφαση 42/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στο ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ (ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ) (θέση Α7).ΨΗΟ5465ΖΠΡ-49ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ167/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 21:21:20Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΠΑΣΣΑ της Δ.Ε. Λαυρίου του Δήμου ΛαυρεωτικήςΡΚ0Ι465ΖΠΡ-ΛΟΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ170/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 21:12:38Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ (ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ) της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.ΨΞΘΒ465ΖΠΡ-ΜΩ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ168/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 21:17:20Απόφαση 43/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας εκμίσθωσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου στο ΠΑΣΣΑ (θέση Α8).ΨΥ13465ΖΠΡ-4ΔΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ169/05.05.2020
16/04/2020 03:00:0022/04/2020 13:20:39Απόφαση 35/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα δημοσιεύσεων (εκτός ημερήσιας διάταξης)ΨΔ1Π465ΖΠΡ-Α67ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ147/16.04.2020
16/04/2020 03:00:0024/04/2020 12:37:35Απόφαση 34/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού αναψυκτήριου και περιβάλλοντος χώρου στην Κακή Θάλασσα.Ω6ΗΡ465ΖΠΡ-ΠΓΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ144/16.04.2020
16/04/2020 03:00:0016/04/2020 10:57:11Απόφαση 33/2020 Δ.Σ.: Πρόσκληση μετόχων σε Γενική Συνέλευση6ΡΑΝ465ΖΠΡ-ΗΩΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ143/ 16.04.2020
06/04/2020 03:00:0007/04/2020 14:41:47Απόφαση 32/2020 Δ.Σ.: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 9ης χρήσης διαχειριστικής 2019 (01/01/2019 – 31/12/2019) και διαβίβαση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019 στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.ΨΛΥΖ465ΖΠΡ-ΣΝ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ135/06.04.2020
03/04/2020 03:00:0006/04/2020 13:19:23Απόφαση 30/2020 Δ.Σ.: Επικύρωση της λύσης των ιδιωτικών συμφωνητικών εκμίσθωσης δημοτικών κοινόχρηστων χώρων και απόφαση για την εκ νέου εκμίσθωση τους για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με δημοπρασία.ΨΡ0Δ465ΖΠΡ-ΖΟΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ133/03.04.2020
03/04/2020 03:00:0006/04/2020 13:22:02Απόφαση 31/2020 Δ.Σ.: Ανάθεση σε δικηγόρο για την διεκπεραίωση της διαδικασίας προκήρυξης και διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικών κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας - έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα δικηγόρων.96ΕΘ465ΖΠΡ-Ψ2ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ134/2020
30/03/2020 03:00:0031/03/2020 15:07:01Απόφαση 28/2020: Διαπίστωση λύσης μισθωτικής σχέσης για το αναψυκτήριο Κακής Θάλασσας και συγχρόνως απόφαση αναγκαιότητας εκ νέου μίσθωσης του ακινήτου με δημοπρασία.6ΓΡΜ465ΖΠΡ-6ΕΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ130/30.03.2020
20/03/2020 02:00:0020/03/2020 14:18:03Απόφαση 11/2020 Προέδρου: Την έγκριση του από 18.03.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για τοπογραφική αποτύπωση έκτασης αναψυκτήριου Κακής Θάλασσας »ΨΙΤΟ465ΖΠΡ-Ι2ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ114/20.03.2020
19/03/2020 02:00:0019/03/2020 14:51:21Απόφαση 27/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή Τοπογράφου ΜηχανικούΩΨΕΨ465ΖΠΡ-ΜΘ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113/19.03.2020
19/03/2020 02:00:0019/03/2020 10:02:00Απόφαση 25/2020 Δ.Σ.: Αποδοχή της έγκρισης του αιτήματος της ΔΑΝΕΤΑΛ για επιμήκυνση του προγράμματος του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»6ΑΝΩ465ΖΠΡ-7ΩΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110/19.03.2020
18/03/2020 02:00:0019/03/2020 09:16:37Απόφαση 24/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων.Ψ9ΨΑ465ΖΠΡ-ΔΥ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ106/18.03.2020
18/03/2020 02:00:0019/03/2020 10:07:39Απόφαση 10/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 11.3.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή - συντήρηση μεταφορικών μέσων»ΩΣΦΣ465ΖΠΡ-ΚΑ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ109/18.03.2020
12/03/2020 02:00:0006/04/2020 13:40:10Απόφαση 21/2020 Δ.Σ: Ψήφιση του εναρμονισμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Νόμου 4548/2018 καταστατικού της εταιρείας.ΨΑ8Η465ΖΠΡ-ΚΨΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ98/12.03.2020
12/03/2020 02:00:0012/03/2020 14:06:17Απόφαση 22/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών ΦΠΑ απαλλασόμενο6Β6Θ465ΖΠΡ-50ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ99/12.03.2020
14/02/2020 02:00:0017/02/2020 10:35:02Απόφαση 5/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 23.01.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υδραυλικό υλικό»630Β465ΖΠΡ-ΙΥ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64/ 14.02.2020
12/02/2020 02:00:0013/02/2020 11:38:19Απόφαση 17/2020 Δ.Σ.: Συγκρότηση και σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.ΨΝΕ2465ΖΠΡ-ΘΧ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ58/12.02.2020
12/02/2020 02:00:0013/02/2020 11:42:59Απόφαση 18/2020 Δ.Σ.: Συγκρότηση και σύσταση Επιτροπής παρακολούθησης καλής εκτέλεσης μισθίων.6ΥΜΑ465ΖΠΡ-ΤΛΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59/12.02.2020
12/02/2020 02:00:0013/02/2020 11:35:10Απόφαση 16/2020 Δ.Σ.: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών.ΨΨΗΙ465ΖΠΡ-ΥΕΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ57/12.02.2020
12/02/2020 02:00:0012/02/2020 18:19:34Απόφαση 15/2020 Δ.Σ.: Αποδοχή της έγκρισης του αιτήματος της ΔΑΝΕΤΑΛ για επιμήκυνση του προγράμματος του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών».ΩΨΒΜ465ΖΠΡ-ΗΦΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56/12.02.2020
12/02/2020 02:00:0013/02/2020 11:47:40Απόφαση 19/2020 Δ.Σ.:Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια επίπλων γραφείου.6Π73465ΖΠΡ-ΚΑΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ60/12.02.2020
06/02/2020 02:00:0007/02/2020 09:37:17Απόφαση 2/2020 Προέδρου: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και του συνόλου της υπ’ αριθμ. 1/2020 μελέτης υπηρεσιών λογιστών «Υπηρεσίες διεκπεραίωσης των λογιστικών εργασιών της Επιχείρησης».ΩΡΒΟ465ΖΠΡ-Η89ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46/ 06.02.2020
29/01/2020 02:00:0029/01/2020 10:25:26Απόφαση 11/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια καυσίμωνΩΑΚ7465ΖΠΡ-665ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33/29.1.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 09:43:22Απόφαση 9/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή υπηρεσιών λογιστή.67Ζ9465ΖΠΡ-1ΡΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 09:47:45Απόφαση 10/2020 Δ.Σ.:Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή ελεγκτών λογιστών.60ΞΥ465ΖΠΡ-3ΝΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 09:37:40Απόφαση 8/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για παραχώρηση στην ΔΑΝΕΤΑΛ από τον Δήμο Λαυρεωτικής ενός μηχανήματος έργου και ενός φορτηγού για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας.Ω13Β465ΖΠΡ-9Μ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 09:52:41Απόφαση 13/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών.ΨΚΧΜ465ΖΠΡ-ΛΣΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 09:50:53Απόφαση 12/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων.Ψ7ΖΔ465ΖΠΡ-ΛΙ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 09:58:59Απόφαση 6/2020 Δ.Σ.: Ψήφιση και διάθεση σχετικών πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανώνΩΩΠ5465ΖΠΡ-Ε30ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29/29.1.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 09:55:11Απόφαση 14/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού και υδραυλικού υλικού.ΩΡ8Η465ΖΠΡ-ΥΟΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0029/01/2020 10:05:24Απόφαση 7/2020 Δ.Σ.:Ανάληψη υποχρεώσεων για ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων6ΖΙΘ465ΖΠΡ-ΟΞΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27/29.1.2020
29/01/2020 02:00:0029/01/2020 10:21:34Απόφαση 5/2020 Δ.Σ.: Ψήφιση και διάθεση σχετικών πιστώσεων για την εξόφληση δαπανών και απόδοση κρατήσεων του προηγούμενου έτουςΨΡΨΓ465ΖΠΡ-Ξ3ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28/29.1.2020
21/01/2020 02:00:0023/01/2020 09:52:16Απόφαση 4/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την περαιτέρω συμμετοχή της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών».6Κ0Ο465ΖΠΡ-Ν97ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15/21.1.2020
21/01/2020 02:00:0023/01/2020 09:49:51Απόφαση 3/2020 Δ.Σ.:Λήψη απόφασης για την επιμήκυνση της συμμετοχής της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών», που αφορά τους έξι εργαζομένους της εταιρίας για ένα επιπλέον έτος63ΖΜ465ΖΠΡ-ΣΣΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/21.1.2020
17/01/2020 02:00:0021/01/2020 12:23:02Απόφαση 2/2020 Δ.Σ.: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2020Ω34Π465ΖΠΡ-270ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/17.1.2020
15/01/2020 02:00:0027/01/2020 12:18:37Απόφαση 130/2019 Δ.Σ.:Λήψη απόφασης για ορισμό χρήστη προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης).9ΟΗΤ465ΖΠΡ-8Θ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/15.1.2020
14/01/2020 02:00:0014/01/2020 11:02:18Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 23: Προμήθειες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων (φυτά κτλ)ΨΩΖΣ465ΖΠΡ-ΑΝΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:29:13Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 5: Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών6ΟΟΙ465ΖΠΡ-Γ9ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:25:48Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 2: ΟΑΕΔ 1%ΩΧ9Β465ΖΠΡ-ΝΡΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:45:55Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 15: Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών ΦΠΑ 24%6ΗΤ1465ΖΠΡ-ΘΔΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:41:07Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 12: Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων6ΕΜΚ465ΖΠΡ-81ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:35:01Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 9: ΙΚΑ εργοδ. καθαρ. κοιν. χώρωνΩΡ8Λ465ΖΠΡ-5ΣΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:44:26Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 14: Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων7Ζ4Θ465ΖΠΡ-ΗΩΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:36:37Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 10: Διάφορα έξοδα τραπεζώνΩΞ3Ψ465ΖΠΡ-ΓΗΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:33:03Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 8: ΙΚΑΨ0ΠΕ465ΖΠΡ-ΑΗΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:31:50Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 7: Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεωνΩΡΨΑ465ΖΠΡ-ΖΦΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:27:44Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 4: Φόρος μισθωτών υπηρεσιώνΩΤΕΨ465ΖΠΡ-ΖΒΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:49:12Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 17: Αμοιβές και έξοδα λογιστών ΦΠΑ 24%6Π3Ε465ΖΠΡ-ΜΩΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:38:12Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 11: Λοιπές προμήθειεςΨΕ3Ψ465ΖΠΡ-Η4ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:30:34Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 6: Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΔημοσίουΨΨΧ8465ΖΠΡ-ΞΛ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:47:29Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 16: Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων6ΑΓΠ465ΖΠΡ-ΩΞΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0010/01/2020 11:01:47Απόφαση 138/2019 Δ.Σ.: Αντιλογισμοί-ανατροπές δεσμευμένων πιστώσεων Οικονομικού έτους 2019ΩΕΛΙ465ΖΠΡ-Ξ8ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/31.12.2019
31/12/2019 02:00:0010/01/2020 14:12:24Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 3: Εισφορά αλληλεγγύης6Χ79465ΖΠΡ-ΜΣ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0010/01/2020 13:45:55Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 1: Παρακρατούμενοι φόροι προηγούμενων χρήσεων προς απόδοση (ΠΟΕ)ΨΓ0Ρ465ΖΠΡ-ΤΝ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:42:57Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 13: Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικούΩΜΑ6465ΖΠΡ-ΣΘ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:22:35Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 37: Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσωνΨΗΛΚ465ΖΠΡ-7ΚΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:00:34Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 22: Δαπάνες συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας ΚερατέαςΩ7ΠΜ465ΖΠΡ-ΦΣΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 11:02:37Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 72: Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών ΦΠΑ 24%ΨΤΟ3465ΖΠΡ-Μ16ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:18:23Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 57: Δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΛαυρίουΩ2ΗΛ465ΖΠΡ-3ΓΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:07:37Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 52: Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικούΩ0ΥΡ465ΖΠΡ-ΧΝΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 09:44:52Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 46: Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελ. επ. ΦΠΑ απαλλασσόμενο69ΗΙ465ΖΠΡ-ΦΜΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 13:38:51Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 42: Διάφορα έξοδα ΦΠΑ 24%Ψ9ΕΦ465ΖΠΡ-Υ32ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 13:37:00Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 41: ΙΚΑ εργοδ. καθαρ. κοιν. χώρωνΨΘ5Η465ΖΠΡ-3ΕΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 13:43:30Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 45: Λοιπές προμήθειεςΩ18Τ465ΖΠΡ-Ξ3ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 13:41:35Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 44: Διάφορα έξοδα τραπεζών6ΧΥ1465ΖΠΡ-ΞΝ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 13:40:30Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 43/2019: ΙΚΑ64ΜΧ465ΖΠΡ-ΦΞ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:37:56Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 64: ΙΚΑ εργοδ. διοίκησηΩ2Ξ7465ΖΠΡ-3Ο1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:35:28Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 62: Λοιπές προμήθειες6ΒΒΤ465ΖΠΡ-Κ7ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:48:30Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 65: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προηγούμενων ετών6ΜΒ9465ΖΠΡ-7ΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:59:48Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 70: Έξοδα προβολής και διαφήμισηςΩΧΗ6465ΖΠΡ-ΟΘΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:30:13Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 61: Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων ΦΠΑ Διοίκηση 24%78Η8465ΖΠΡ-ΕΙ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:10:49Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 54: Έξοδα κίνησης αυτοκινήτων φορτηγών (βενζίνες, διόδια κ.α)69ΣΒ465ΖΠΡ-Ι3ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:13:22Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 56: Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων (με παρακρ.)ΩΒΥΖ465ΖΠΡ-Σ52ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 09:49:29Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 47: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματαΨΩΒΦ465ΖΠΡ-ΚΕΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 09:52:34Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 49: ΟΑΕΔ 1%ΩΠΞ3465ΖΠΡ-1ΥΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 09:53:46Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 50: Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων φορτηγώνΩ2Ψ3465ΖΠΡ-9Ξ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:52:40Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 67: Δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου7ΜΖΤ465ΖΠΡ-ΚΗΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 11:06:24Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 73: Διάφορα έξοδα ΦΠΑ 24%Ω91Θ465ΖΠΡ-ΡΩΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:50:24Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 66: Δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΚερατέαςΩΦΡΩ465ΖΠΡ-Γ4ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:54:24Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 68: Δαπάνες συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας Κερατέας6ΟΒΨ465ΖΠΡ-ΨΟΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:58:37Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 69: Δαπάνες συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου6ΓΦΧ465ΖΠΡ-Λ2ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 11:08:17Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 74: Δικαστικά έξοδα & εξώδικων ενεργ. ΦΠΑ απαλλασσόμενοΩΣΑ0465ΖΠΡ-ΣΥΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 11:01:12Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 71: Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών ΦΠΑ 24%ΨΙΩ4465ΖΠΡ-ΓΞ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:36:45Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 63: Αμοιβές μελών ΔΣ ΦΠΑ απαλλασσόμεναΩΝΜΗ465ΖΠΡ-ΖΛ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:23:39Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 59: Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.)ΩΘΘ0465ΖΠΡ-ΙΙΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:08:33Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 25: Δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΚερατέαςΩ8Ρ1465ΖΠΡ-ΜΦΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:17:41Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 33: Έξοδα προβολής και διαφήμισης6ΟΩ5465ΖΠΡ-ΙΩΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:12:25Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 27: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσωνΨΓΛΕ465ΖΠΡ-Σ7ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:24:00Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 38: Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρωνΨ090465ΖΠΡ-Ι1ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:21:22Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 36: Λοιπές συνδρομές-εισφορέςΨΘΚΜ465ΖΠΡ-6Γ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:13:41Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 28: Δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΛαυρίουΨ1ΥΕ465ΖΠΡ-ΑΡΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:57:17Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 21: Δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου6Ο9Ζ465ΖΠΡ-ΑΥΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:53:28Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 20: ΙΚΑ εργοδ. εισφορές έκτακτου προσωπικού68ΗΜ465ΖΠΡ-ΧΜΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:11:12Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 31: Εκκαθάριση φόρου εισοδήματοςΩΗΑΝ465ΖΠΡ-ΝΔΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:50:32Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 18: Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών ΦΠΑ 24%Ω7Ι8465ΖΠΡ-ΕΩΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:52:04Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 19: Αμοιβές έκτακτου προσωπικούΨ6Κ6465ΖΠΡ-ΤΛ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:15:13Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 29: Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων ΦΠΑ Διοίκηση 24%6ΤΔ0465ΖΠΡ-ΝΗΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:10:03Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 26: Δαπάνες συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου6ΟΞ0465ΖΠΡ-ΦΒ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:03:59Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 24: Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων ΦΠΑ Διοίκηση 24%685Σ465ΖΠΡ-ΦΜΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:16:34Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 30: Λοιπές προμήθειες7ΖΩΔ465ΖΠΡ-87ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:20:05Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 35: Αμοιβές μηχ/κής υποστήριξης ΦΠΑ 24%ΩΘ25465ΖΠΡ-ΙΥΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:12:48Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 32: Χαρτόσημο 3,6% ενοικίωνΨΣΖΤ465ΖΠΡ-Α7ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:24:54Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 60: Λογισμικά προγράμματα ΦΠΑ 24%ΨΛ7Φ465ΖΠΡ-Π0ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:20:03Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 58: Έξοδα προβολής και διαφήμισης69ΦΨ465ΖΠΡ-97ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:25:04Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 39: Λοιπές προμήθειεςΩΖ5Ψ465ΖΠΡ-ΥΑΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:26:24Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 40: Έξοδα προβολής και διαφήμισης6Α4Μ465ΖΠΡ-5ΧΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 09:55:23Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 51: Αμοιβές και έξοδα τεχνικών απαλλασσόμενο (με παρακρ.)7ΖΞΛ465ΖΠΡ-Φ41ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 09:51:20Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 48: Λοιπές προμήθειεςΩΦΤΕ465ΖΠΡ-3ΦΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:12:06Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 55: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης6378465ΖΠΡ-ΨΘ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:18:47Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 34: Έξοδα προβολής και διαφήμισηςΨΩΠΧ465ΖΠΡ-0ΣΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:09:27Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 53: Προμήθειες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων (φυτά κτλ)ΩΡΣ8465ΖΠΡ-ΔΣΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
23/12/2019 02:00:0023/12/2019 12:41:59Απόφαση 92/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την δημοσίευση ευχών στον τύπο για προβολή και διαφήμιση της εταιρείας»Ψ09Φ465ΖΠΡ-26ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ733/23.12.2019
23/12/2019 02:00:0023/12/2019 12:01:24Απόφαση 135/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προβολή και διαφήμισηΨΟΥ1465ΖΠΡ-1ΙΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ732/23.12.2019
19/12/2019 02:00:0019/12/2019 14:49:17Απόφαση 88/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια διαφημιστικών ειδών, φακέλων και καρτών για προβολή της εταιρείας»Ψ5ΕΤ465ΖΠΡ-Θ2ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ719/19.12.2019
13/12/2019 02:00:0013/12/2019 13:55:11Απόφαση 84/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνική περιγραφή για παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού διασύνδεσης ιστοσελίδας ΔΑΝΕΤΑΛ με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ»ΩΡ8Μ465ΖΠΡ-ΒΗΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/13.12.2019
13/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:48:03Απόφαση 136/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 679/11.12.2019 επιστολή της εταιρείας «RES INVEST IKE» για την παράταση ενοικίασης χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΨΡ8Η465ΖΠΡ-ΗΦΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ692/13.12.2019
13/12/2019 02:00:0013/12/2019 13:52:05Απόφαση 83/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνική περιγραφή για παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ενημερωτικού – απολογιστικού δελτίου ΔΑΝΕΤΑΛ»961Φ465ΖΠΡ-Ι5ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ696/13.12.2019
12/12/2019 02:00:0013/12/2019 08:46:26Απόφαση 132/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για σχεδιασμό ενημερωτικού απολογιστικού δελτίου ΔΑΝΕΤΑΛ 2018-20196ΔΔ6465ΖΠΡ-Τ52ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ686/12.12.2019
12/12/2019 02:00:0013/12/2019 08:49:57Απόφαση 133/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υπηρεσίες διασύνδεσης ιστοσελίδας ΔΑΝΕΤΑΛ με ΔΙΑΥΓΕΙΑ.ΩΜΛ5465ΖΠΡ-Λ0ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ691/12.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 12:03:55Απόφαση 124/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων δημοτικής ενότητας Κερατέας.ΩΩΡΠ465ΖΠΡ-ΕΔΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ640/5.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 13:39:54Απόφαση 129/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση εκμισθωμένων χώρων και ακτών Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου (εκτός ημερήσιας διάταξης).6ΒΙΞ465ΖΠΡ-ΕΘΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ644/5.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 14:37:52Απόφαση 131/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια διαφημιστικών ειδών, φακέλων και καρτών (εκτός ημερήσιας διάταξης).9ΞΨ8465ΖΠΡ-33ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ645/5.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 09:38:16Απόφαση 126/2019 Δ.Σ.: 4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2019ΩΞΒΧ465ΖΠΡ-ΑΝ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ635/5.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 12:05:46Απόφαση 125/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων δημοτικής ενότητας ΛαυρίουΨΤ3Β465ΖΠΡ-ΞΔ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ641/5.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 12:21:17Απόφαση 127/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προηγουμένων ετών (εκτός ημερησίας).ΩΤΓΡ465ΖΠΡ-4Ν7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ642/5.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 13:22:29Απόφαση 128/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση εκμισθωμένων χώρων και ακτών Δημοτικής Ενότητας Κερατέας (εκτός ημερησίας διάταξης).9ΟΤ1465ΖΠΡ-ΠΔΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ643/5.12.2019
04/12/2019 02:00:0004/12/2019 14:40:25Απόφαση 76/2019 Προέδρου: έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια εφαρμογών αναβάθμισης λογισμικών προγραμμάτων»7ΝΜ6465ΖΠΡ-ΖΟΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ624/4.12.2019
04/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:25:53Απόφαση 74/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου»ΩΠΔΝ465ΖΠΡ-ΨΟ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ620/4.12.2019
04/12/2019 02:00:0004/12/2019 12:48:22Απόφαση 123/2019 Δ.Σ.: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.ΨΜ5Φ465ΖΠΡ-ΧΣΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ625/4.12.2019
03/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:31:46Απόφαση 73/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή - συντήρηση μεταφορικών μέσων»ΨΙ8Ε465ΖΠΡ-4ΗΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ617/3.12.2019
29/11/2019 02:00:0002/12/2019 09:25:34Απόφαση 120/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.6Ψ2Ι465ΖΠΡ-ΡΘΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ608/29.11.2019
29/11/2019 02:00:0002/12/2019 09:21:59Απόφαση 119/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές προμήθειες.Ω1ΖΟ465ΖΠΡ-Η1ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ607/29.11.2019
29/11/2019 02:00:0002/12/2019 09:15:46Απόφαση 117/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων.ΩΜΥΦ465ΖΠΡ-9ΨΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ605/29.11.2019
29/11/2019 02:00:0002/12/2019 09:19:09Απόφαση 118/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων6ΒΚ0465ΖΠΡ-ΔΞ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ606/29.11.2019
29/11/2019 02:00:0002/12/2019 09:27:19Απόφαση 121/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για Ι.Κ.Α. εργοδ. Διοίκηση.Ω3ΒΚ465ΖΠΡ-3ΡΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ609/29.11.2019
28/11/2019 02:00:0028/11/2019 10:20:43Απόφαση 70/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων δημοτικής ενότητας Λαυρίου»6ΕΗΒ465ΖΠΡ-ΛΗ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ598/28.11.2019
28/11/2019 02:00:0002/12/2019 09:12:36Απόφαση 116/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 58/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. για έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αναβάθμιση λογισμικών προγραμμάτων.60ΖΤ465ΖΠΡ-2ΟΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ600/28.11.2019
18/11/2019 02:00:0019/11/2019 10:09:14Απόφαση 67/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»6ΩΦΙ465ΖΠΡ-ΑΒ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ576/18.11.2019
15/11/2019 02:00:0015/11/2019 12:41:56Απόφαση 114/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 567/14.11.2019 επιστολή της εταιρείας «RES INVEST IKE» για την παράταση ενοικίασης χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΨΜΩΡ465ΖΠΡ-8Χ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ570/15.11.2019
12/11/2019 02:00:0013/11/2019 10:01:55Απόφαση 66/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού»Ω24Β465ΖΠΡ-6ΛΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ563/12.11.2019
12/11/2019 02:00:0013/11/2019 10:02:41Απόφαση 65/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση υπηρεσίας προβολής της εταιρείας μέσω της ΚΑΕ Λαύριο, η οποία αγωνίζεται στην Α1 Basket League»ΩΘΓΡ465ΖΠΡ-Ρ5ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ562/12.11.2019
01/11/2019 02:00:0001/11/2019 12:57:21Απόφαση 106/2019 Δ.Σ.:Λήψη απόφασης για υπογράφοντες Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (Χ.Ε.Π.).ΩΛΘ2465ΖΠΡ-ΟΕΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ547/1.11.2019
31/10/2019 02:00:0031/10/2019 13:24:12Απόφαση 112/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για ορισμό στατιστικού ανταποκριτή9Π1Ο465ΖΠΡ-Ω42ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ543/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0031/10/2019 13:21:19Απόφαση 111/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για τον Ορισμό υπευθύνου για την καταχώρηση – απογραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Φορέων ΔημοσίουΨ7ΓΔ465ΖΠΡ-9ΘΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ542/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0031/10/2019 12:05:25Απόφαση 103/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για ορισμό νομίμου εκπροσώπουΩΩΙΩ465ΖΠΡ-ΛΜ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ537/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0031/10/2019 12:07:57Απόφαση 105/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για ορισμό εκκαθαριστή για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.).6ΜΙΡ465ΖΠΡ-ΚΩΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ538/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0031/10/2019 12:10:24Απόφαση 107/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Πρόσληψης ΠροσωπικούΨΠ0Ε465ΖΠΡ-ΜΔΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ539/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0031/10/2019 12:42:57Απόφαση 108/2019 Δ.Σ.:Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειώνΩ7Ρ6465ΖΠΡ-8ΘΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ540/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0031/10/2019 12:45:43Απόφαση 109/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών, εκπροσώπηση σε τράπεζες και ορισμό διαχειριστή Web BankingΨ0Δ0465ΖΠΡ-2ΣΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ541/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0008/11/2019 14:47:34Απόφαση 102/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού ΣυμβουλίουΩ333465ΖΠΡ-95ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ536/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0001/11/2019 13:00:31Απόφαση 110/2019 Δ.Σ.:Λήψη απόφασης για συγκρότηση και σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.ΩΣΛΣ465ΖΠΡ-6ΨΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ544/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0001/11/2019 13:02:51Απόφαση 113/2019 Δ.Σ.:Λήψη απόφασης για συγκρότηση και σύσταση επιτροπής παρακολούθησης καλής εκτέλεσης μισθίωνΨΠ41465ΖΠΡ-34ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ545/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0001/11/2019 13:42:13Απόφαση 104/2019 Δ.Σ.:Λήψη απόφασης για ορισμό αρμοδιοτήτων προέδρουΨΤΛΕ465ΖΠΡ-6ΝΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ546/31.10.2019
23/10/2019 03:00:0019/11/2019 10:19:34Πρακτικό υπ' αριθμ. 2/2019 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας "Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής" της 23ης Οκτωβρίου 20197ΝΞΥ465ΖΠΡ-ΘΑ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2019
21/10/2019 03:00:0021/10/2019 14:52:42Απόφαση 61/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για ηλεκτρολογικό υλικό»Ω59Ο465ΖΠΡ-5ΙΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ519/21.10.2019
18/10/2019 03:00:0018/10/2019 13:53:15Απόφαση 60/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων»Ω9Υ4465ΖΠΡ-344ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ516/18.10.2019
16/10/2019 03:00:0030/10/2019 11:10:35Απόφαση 98/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα προβολής και διαφήμισηςΩΕΙΤ465ΖΠΡ-Ξ99ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ514/16.10.2019
15/10/2019 03:00:0015/10/2019 10:52:53Απόφαση 95/2019 Δ.Σ.:Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφου.ΩΦ7Φ465ΖΠΡ-7Ε0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ503/15.10.2019
15/10/2019 03:00:0015/10/2019 10:56:12Απόφαση 100/2019 Δ.Σ.:Αντιλογισμός υπολοίπου της υπ’ αριθ. 37/2019 ΑΑΥ - έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης (εκτός ημερησίας διάταξης)6ΞΒΔ465ΖΠΡ-ΧΔ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ502/15.10.2019
15/10/2019 03:00:0016/10/2019 10:57:55Απόφαση 92/2019 Δ.Σ.:Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για ΟΑΕΔ 1%6ΨΙ2465ΖΠΡ-338ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ507/15.10.2019
15/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:04:07Απόφαση 93/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για τέλη αυτοκινήτων φορτηγών6ΗΠ0465ΖΠΡ-275ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ505/15.10.2019
15/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:14:12Απόφαση 96/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικούΨΞΜΡ465ΖΠΡ-Φ7ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ510/15.10.2019
15/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:16:36Απόφαση 97/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρωνΨΛΟ2465ΖΠΡ-8ΩΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ504/15.10.2019
15/10/2019 03:00:0018/10/2019 13:45:16Απόφαση 99/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα κίνησης αυτοκινήτων99ΤΜ465ΖΠΡ-ΠΗ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ506/15.10.2019
15/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:10:14Απόφαση 94/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές και έξοδα τεχνικού ασφαλείας6ΣΓΒ465ΖΠΡ-Ρ23ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ508/15.10.2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 13:39:29Απόφαση 91/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 491/11.10.2019 επιστολή της εταιρείας «RES INVEST IKE» για την παράταση ενοικίασης χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΨΓΥΞ465ΖΠΡ-8ΓΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ500/14.10.2019
02/10/2019 03:00:0002/10/2019 14:11:36Απόφαση 90/2019 Δ.Σ.: Πρόσκληση μετόχων στη Γενική ΣυνέλευσηΩΦ32465ΖΠΡ-7ΞΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ484/2.10.2019
25/09/2019 03:00:0007/10/2019 12:39:52Απόφαση 89/2019 Δ.Σ.: 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2019ΨΑΛΖ465ΖΠΡ-45ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ480/25.9.2019
13/09/2019 03:00:0013/09/2019 14:29:54Απόφαση 56/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υδραυλικό υλικό»9ΛΒΩ465ΖΠΡ-2ΙΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ463/13.9.2019
13/09/2019 03:00:0013/09/2019 11:15:34Απόφαση 86/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτωνΨΒ1Ο465ΖΠΡ-Ο1ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ460/13.9.2019
13/09/2019 03:00:0013/09/2019 11:10:55Απόφαση 87/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές προμήθειες6Ο0Π465ΖΠΡ-ΕΛΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ461/13.9.2019
13/09/2019 03:00:0023/09/2019 08:19:28Απόφαση 58/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνική Έκθεση Για Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων»6ΝΚΓ465ΖΠΡ-ΕΛΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ467/13.9.2019
13/09/2019 03:00:0023/10/2019 10:09:31Απόφαση 88/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων δημοτικής ενότητας Λαυρίου6ΒΝ1465ΖΠΡ-Μ46ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ462/13.9.2019
12/09/2019 03:00:0012/09/2019 12:50:56Απόφαση 85/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 449/9.9.2019 επιστολή της εταιρείας «RES INVEST IKE» για την παράταση ενοικίασης χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.Ψ4ΩΥ465ΖΠΡ-ΞΘ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ457/12.9.2019
27/08/2019 03:00:0004/09/2019 10:49:40Απόφαση 52/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υπηρεσία επιτήρησης σημάτων συστημάτων ασφαλείας»6ΡΕΡ465ΖΠΡ-ΩΤΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ432/27.8.2019
23/08/2019 03:00:0023/08/2019 14:40:21Απόφαση 84/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για επισκευή και συντήρηση μεταφορικού μέσου (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΩΣΑΤ465ΖΠΡ-9Θ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ427/23.8.2019
23/08/2019 03:00:0023/08/2019 14:36:47Απόφαση 83/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου για την κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης με τον πλειοδότη του διαγωνισμού στη θέση «Νησάκια».ΨΦ3Θ465ΖΠΡ-Ξ4ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ426/23.8.2019
23/08/2019 03:00:0023/08/2019 14:31:41Απόφαση 82/2019 Δ.Σ.: Κατακύρωση και έγκριση του από 19.8.2019 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 384/5.8.2019 δημοσιευθείσα διακήρυξη της ΔΑΝΕΤΑΛ.ΨΕΡΖ465ΖΠΡ-ΦΙΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ425/23.8.2019
20/08/2019 03:00:0020/08/2019 11:05:02Απόφαση 50/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για συντήρηση ιστοσελίδας της εταιρείας»ΩΚΕΜ465ΖΠΡ-ΩΚΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ418/20.8.2019
20/08/2019 03:00:0029/08/2019 10:00:43Απόφαση 51/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή - συντήρηση μεταφορικού μέσου»6894465ΖΠΡ-ΨΕΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ429/20.8.2019
19/08/2019 03:00:0020/08/2019 08:21:42Απόφαση 70/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την καταχώρηση στο Taxis της ακύρωσης της μίσθωσης με την εταιρεία «MACRAME I.K.E.» λόγω μη χρήσης του χώρου από την μισθώτρια6ΠΥΡ465ΖΠΡ-ΙΤΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ415/19.8.2019
13/08/2019 03:00:0014/08/2019 08:08:46Απόφαση 81/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση της ιστοσελίδας της εταιρείας6Ι37465ΖΠΡ-ΗΑΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ411/13.8.2019
09/08/2019 03:00:0009/08/2019 12:04:20Απόφαση 80/2019 Δ.Σ.:Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 394/8.8.2019 επιστολή της εταιρείας «RES INVEST IKE» για την παράταση ενοικίασης χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.6ΥΧΤ465ΖΠΡ-15ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ401/9.8.2019
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 14:43:55Απόφαση 45/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου»ΩΤΝΧ465ΖΠΡ-91ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ390/7.8.2019
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 14:28:43Απόφαση 44/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια εργαλείων»ΨΓΕΓ465ΖΠΡ-6ΕΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ387/7.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 13:48:44Απόφαση 43/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων»Ω39Ε465ΖΠΡ-ΕΑΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ385/6.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 14:46:05Απόφαση 71/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης περί απόκτησης κωδικών πρόσβασης Internet Banking στους λογαριασμούς που τηρεί η εταιρεία στην «ALPHA BANK»ΩΔΟΖ465ΖΠΡ-ΣΘΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ377/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0006/08/2019 08:50:04Απόφαση 79/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές προμήθειες.6ΛΠ9465ΖΠΡ-Υ4ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ383/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0006/08/2019 10:19:01Απόφαση 74/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για προκήρυξη και διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση έκτασης στην περιοχή «Νησάκια» Λεγραινών αποκλειστικά για αγροτική χρήση και δενδροκαλλιέργεια και ανάθεση σε δικηγόρο για την διεκπεραίωση της διαδικασίαςΩ6Χ2465ΖΠΡ-ΔΨΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ376/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 14:48:57Απόφαση 75/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για Ι.Κ.Α. εργοδοτικές εισφορές καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων9ΩΒ5465ΖΠΡ-84ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ379/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 14:50:36Απόφαση 76/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. 24%.6ΡΤΩ465ΖΠΡ-2ΚΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ380/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 14:47:34Απόφαση 72/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές προσωπικού καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων66ΞΜ465ΖΠΡ-07ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ378/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 14:52:40Απόφαση 77/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για Ι.Κ.Α.6ΖΤ2465ΖΠΡ-Β4ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ381/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 14:43:27Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (ακάλυπτης έκτασης επιφανείας εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 8.682,89 στη θέση Νησάκια στα Λεγραινά Αττικής)62ΛΖ465ΖΠΡ-Φ11ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ384/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 14:54:49Απόφαση 78/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για διάφορα έξοδα τραπεζών6ΨΞΜ465ΖΠΡ-13ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ382/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 13:31:24Απόφαση 73/2019 Δ.Σ.: Συγκρότηση και σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81ΨΤΚ1465ΖΠΡ-Χ3ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ375/5.8.2019
18/07/2019 03:00:0019/07/2019 09:14:35Απόφαση 41/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια δώρων για την αδελφοποιημένη πόλη Αλέξινατς»6ΟΟ9465ΖΠΡ-Ξ00ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ357/18.7.2019
11/07/2019 03:00:0011/07/2019 13:44:59Απόφαση 69/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 342/10.7.2019 επιστολή της εταιρείας «RES INVEST IKE» για την ενοικίαση χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΩΞΤΕ465ΖΠΡ-Β1ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ344/11.7.2019
01/07/2019 03:00:0002/07/2019 10:42:39Απόφαση 36/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων»7ΖΓΩ465ΖΠΡ-ΜΗ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ332/1.7.2019
01/07/2019 03:00:0001/07/2019 10:30:29Απόφαση 65/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσωνΩΔ84465ΖΠΡ-ΖΣ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ326/1.7.2019
01/07/2019 03:00:0001/07/2019 11:27:06Απόφαση 67/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές προμήθειες7ΖΗ4465ΖΠΡ-4ΟΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/1.7.2019
01/07/2019 03:00:0001/07/2019 11:12:54Απόφαση 66/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υλικά επισκευής και συντήρησης κοινόχρηστων χώρωνΩ43Χ465ΖΠΡ-ΩΓ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ327/1.7.2019
01/07/2019 03:00:0001/07/2019 11:32:53Απόφαση 68/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια δώρων για την αδελφοποιημένη πόλη Αλέξινατς6ΗΡΑ465ΖΠΡ-3ΟΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ329/1.7.2019
19/06/2019 03:00:0020/06/2019 09:39:18Απόφαση 63/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δικαστικά έξοδα & εξώδικων ενεργειών απαλλασσόμενα Φ.Π.Α.ΩΜΚΦ465ΖΠΡ-6Ρ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ315/19.6.2019
19/06/2019 03:00:0020/06/2019 08:58:58Απόφαση 61/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραίτησης του κ. Ζαγουρή Χαράλαμπου από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΑΝΕΤΑΛ ύστερα από την υπ’ αριθ. 278/10.5.2019 αίτηση του και για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.6Θ97465ΖΠΡ-Σ66ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ313/19.6.2019
19/06/2019 03:00:0020/06/2019 12:09:17Απόφαση 62/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων σε μέλος του Διοικητικού ΣυμβουλίουΨΑΨΟ465ΖΠΡ-ΦΦΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ314/19.6.2019
19/06/2019 03:00:0020/06/2019 09:43:44Απόφαση 64/2019 Δ.Σ.:Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές συνδρομές – εισφορές (εκτός ημερήσιας διάταξης)Ω8ΝΙ465ΖΠΡ-5ΓΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ316/19.6.2019
17/05/2019 03:00:0017/05/2019 12:23:07Απόφαση 34/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια αναμνηστικών πλακετών και μεταλλίων»Ω03Ζ465ΖΠΡ-Ο5ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ294/17.5.2019
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 14:40:46Απόφαση 31/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια φακέλων, επιστολόχαρτων, καρτών και αυτοκόλλητων με το λογότυπο της εταιρείας»Ω52Η465ΖΠΡ-Μ0ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ284/15.5.2019
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 14:56:16Απόφαση 60/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 282/14.5.2019 επιστολή της εταιρείας «RESINVEST IKE» για την ενοικίαση χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.7ΝΝ7465ΖΠΡ-ΞΒ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ285/15.5.2019
10/05/2019 03:00:0014/05/2019 09:56:15Απόφαση 90/2018 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση χώρου έμπροσθεν καταστήματος στην περιοχή του Σουνίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 628/6.12.2018 αίτηση του κ. Καμπίτη Βασιλείου (εκτός ημερήσιας διάταξης)Ω3Ψ3465ΖΠΡ-ΙΡ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ276/10.5.2019
10/05/2019 03:00:0010/05/2019 11:41:16Απόφαση 29/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για μηχανογραφική υποστήριξη»ΨΩΝΕ465ΖΠΡ-9ΙΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ274/10.5.2019
08/05/2019 03:00:0008/05/2019 11:38:15Απόφαση 28/2019 Πρόεδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υπηρεσίες προβολής της εταιρείας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων Βιοτεχνικού-Βιομηχανικού Εκπαιδευτικού Μουσείου (Β.Β.Ε.Μ.)»6Ξ1Α465ΖΠΡ-2ΣΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ271/8.5.2019
07/05/2019 03:00:0007/05/2019 14:26:07Απόφαση 55/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές μηχανογραφικής υποστήριξης6ΥΛ5465ΖΠΡ-Α3ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ267/7.5.2019
07/05/2019 03:00:0007/05/2019 14:30:24Απόφαση 58/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αναβάθμιση λογισμικών προγραμμάτων και για έξοδα για την ιστοσελίδα της εταιρείαςΩΜ2Λ465ΖΠΡ-8ΨΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ268/7.5.2019
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 12:46:08Απόφαση 59/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 251/24.4.2019 επιστολή της εταιρείας «ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΜΕ» για παράταση ενοικίασης χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΨΣΟ7465ΖΠΡ-1ΞΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ258/25.4.2019
23/04/2019 03:00:0024/04/2019 11:44:10Απόφαση 23/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για λοιπές προμήθειες»6Ω7Μ465ΖΠΡ-ΟΤΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ248/23.4.2019
22/04/2019 03:00:0024/04/2019 11:23:00Απόφαση 22/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια μελανιών και λοιπών υλικών γραφείου»Ψ656465ΖΠΡ-Γ59ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ245/22.4.2019
22/04/2019 03:00:0023/04/2019 14:16:40Απόφαση 21/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια & εγκατάσταση μιας (1) ηλεκτρονικής πινακίδας μεταβλητού περιεχομένου στη πλατεία Λαυρίου»ΩΗΖΘ465ΖΠΡ-ΗΤΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ244/22.4.2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 13:31:52Απόφαση 51/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για φόρους-τέλη προηγούμενων χρήσεωνΨΓ55465ΖΠΡ-1ΡΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ237/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:20:34Απόφαση 56/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΛαυρίουΨΘΓΗ465ΖΠΡ-ΣΞ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ241/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 13:36:09Απόφαση 52/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προβολή της εταιρείας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΒΒΕΜ προς μαθητές Λαυρεωτικής.ΨΤΣ1465ΖΠΡ-2ΥΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ238/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 13:13:14Απόφαση 49/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για χαρτόσημο 3,6% ενοικίωνΨΜΥΥ465ΖΠΡ-ΞΦΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ235/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 13:24:45Απόφαση 50/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για εκκαθάριση φόρου εισοδήματοςΩΩ4Ψ465ΖΠΡ-ΡΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ236/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 13:09:09Απόφαση 48/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την περαιτέρω συμμετοχή της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»6ΝΟΡ465ΖΠΡ-1ΛΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ234/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 14:26:23Απόφαση 57/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια αναμνηστικών πλακετών και μεταλλίωνΩΛΥ0465ΖΠΡ-ΔΤΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ242/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 14:11:20Απόφαση 54/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές προμήθειεςΨΨΡΓ465ΖΠΡ-ΥΕ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ240/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 14:03:24Απόφαση 53/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια μελανιών και λοιπών υλικών γραφείου9ΚΚΒ465ΖΠΡ-ΝΗΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ239/19.4.2019
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 10:47:26Απόφαση 47/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.68ΕΤ465ΖΠΡ-45ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ231/18.4.2019
17/04/2019 03:00:0018/04/2019 10:43:42Απόφαση 46/2019 Δ.Σ.: Πρόσκληση μετόχων στη Γενική ΣυνέλευσηΨΚ3Ν465ΖΠΡ-Α9ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ229/18.4.2019
11/04/2019 03:00:0011/04/2019 14:45:14Απόφαση 45/2019: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 206/9.4.2019 επιστολή της εταιρείας «RESINVEST IKE» για παράταση ενοικίασης χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΨΔΩ4465ΖΠΡ-Π4ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ212/11.4.2019
08/04/2019 03:00:0008/04/2019 13:24:05Απόφαση 43/2019 Δ.Σ.: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 20186ΝΤΝ465ΖΠΡ-Ι2ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ201/8.4.2019
08/04/2019 03:00:0009/04/2019 11:50:31Απόφαση 44/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα ασφάλισης μεταφορικών μέσων (εκτός ημερήσιας διάταξης)Ω9Σ7465ΖΠΡ-Υ0ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ204/8.4.2019
04/04/2019 03:00:0005/04/2019 14:57:40Απόφαση 17/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση προμήθειας T-Shirt με σήμα της εταιρείας»ΨΞΠΓ465ΖΠΡ-76ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ196/4.4.2019
02/04/2019 03:00:0002/04/2019 13:51:54Απόφαση 14/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου»ΨΒΩΒ465ΖΠΡ-ΠΨΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ184/2.4.2019
01/04/2019 03:00:0002/04/2019 10:41:31Απόφαση 41/2019 Δ.Σ.: 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2019ΩΝ3Ω465ΖΠΡ-Ρ0ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ183/1.4.2019
22/03/2019 02:00:0005/04/2019 13:59:20Απόφαση 40/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την παράταση-ανανέωση της μίσθωσης του ακινήτου καταστήματος επί της οδού Κουντουριώτη 1 στη Δ.Ε. Λαυρίου του Δήμου ΛαυρεωτικήςΩΖΦΧ465ΖΠΡ-ΓΞΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ174/22.3.2019
21/03/2019 02:00:0021/03/2019 13:33:24Απόφαση 39/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για ακύρωση της υπ’ αριθμ. 17/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.ΨΘ68465ΖΠΡ-ΥΘΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ171/21.3.2019
21/03/2019 02:00:0021/03/2019 13:41:23Απόφαση 37/2019 Δ.Σ.: Επιλογή και αποδοχή εργαζομένου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»7ΜΗ1465ΖΠΡ-Ι6ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ168/21.3.2019
20/03/2019 02:00:0021/03/2019 09:07:51Απόφαση 27/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης α. για την παράταση-ανανέωση των ενοικιάσεων των κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας για ένα επιπλέον έτος σύμφωνα με τους υπ’αριθμό πρωτοκόλλου 67/16.6.2017 όρους διαγωνισμού σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 18/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. β. αναπροσαρμογή μισθώματος για παραχώρηση χρήσης – εκμίσθωση χώρου για την τοποθέτηση καντίνας στον Δημοτικό κοινόχρηστο χώρο Χάρακας 1.6Σ5Γ465ΖΠΡ-ΠΚΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ165/20.3.2019
15/03/2019 02:00:0018/03/2019 13:38:18Απόφαση 31/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα προβολής και διαφήμισηςΩ3Η5465ΖΠΡ-3ΘΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ153/15.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 09:32:57Απόφαση 32/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση εκμισθωμένων χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας Κερατέας.ΩΣ0Ν465ΖΠΡ-Ξ59ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ140/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 09:58:28Απόφαση 36/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές έκτακτου προσωπικού και για εργοδοτικές εισφορές (εκτός ημερήσιας διάταξης).6ΜΡΥ465ΖΠΡ-7ΛΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ144/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 08:52:04Απόφαση 28/2019 Δ.Σ.: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών6ΞΨΨ465ΖΠΡ-ΔΥ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ137/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 08:58:17Απόφαση 29/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείουΩΣΙΖ465ΖΠΡ-021ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ138/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 08:26:01Απόφαση 25/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για έγκριση και αποδοχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών για υποβολή προτάσεων αξιοποίησης έκτασης στη θέση Πάνειο όροςΩΦΔ1465ΖΠΡ-427ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ136/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 09:50:10Απόφαση 35/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνη συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΛαυρίουΩΒ9Δ465ΖΠΡ-ΧΥ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ143/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 09:41:08Απόφαση 33/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνη συντήρησης εκμισθωμένων χώρων και ακτών Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου7Χ51465ΖΠΡ-Η8ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ141/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 09:45:40Απόφαση 34/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κερατέας6Ε29465ΖΠΡ-ΠΨΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ142/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 09:06:06Απόφαση 30/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρωνΩΗΓ2465ΖΠΡ-Α9ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ139/12.3.2019
26/02/2019 02:00:0012/03/2019 08:37:02Απόφαση 26/2019 Δ.Σ: Λήψη απόφασης για την επιλογή και την πρόσληψη του εποχιακού προσωπικού κατόπιν αίτησης των υποψηφίων και έπειτα από την υπ’ αριθμ. 17/2019 απόφαση του Διοικητικού ΣυμβουλίουΩ93Σ465ΖΠΡ-ΓΓΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ124/26.2.2019
22/02/2019 02:00:0022/02/2019 11:37:13Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και του συνόλου της υπ’ αριθμ. 1/2019 μελέτης υπηρεσιών λογιστών «Υπηρεσίες διεκπεραίωσης των λογιστικών εργασιών της Επιχείρησης»Ψ7ΜΣ465ΖΠΡ-ΔΦΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11/22.2.2019
14/02/2019 02:00:0015/02/2019 13:37:07Επιλογή και αποδοχή εργαζομένου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»Ω1ΗΝ465ΖΠΡ-ΜΙΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97/14.2.2019
12/02/2019 02:00:0012/02/2019 11:51:55Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 80/11.2.2019 επιστολή της εταιρείας «RESINVEST IKE» για την ενοικίαση χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΩΖΧ1465ΖΠΡ-Θ86ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84/12.2.2019
12/02/2019 02:00:0012/02/2019 10:04:51Αποδοχή της έγκρισης συμμετοχής της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»648Ξ465ΖΠΡ-ΙΔ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ82/12.2.2019
12/02/2019 02:00:0012/02/2019 10:37:17Επιλογή και αποδοχή εργαζομένων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»ΩΨ79465ΖΠΡ-ΧΔΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83/12.2.2019
07/02/2019 02:00:0012/03/2019 08:32:27Λήψη απόφασης για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού δίμηνης σύμβασης για τις έκτακτες ανάγκες της εταιρείαςΩΧΦΟ465ΖΠΡ-ΤΣΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53/7.2.2019
07/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:45:40Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού»ΩΦΑ5465ΖΠΡ-ΨΒΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61/7.2.2019
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 12:49:19Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων»6ΘΩ6465ΖΠΡ-6ΜΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56/7.2.2019
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 10:31:371η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 20196ΖΜΞ465ΖΠΡ-Θ5ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54/7.2.2019
06/02/2019 02:00:0007/02/2019 09:32:19Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα συνδρομής σε επαγγελματικές οργανώσεις.63ΒΗ465ΖΠΡ-ΗΥΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ52/6.2.2019
04/02/2019 02:00:0005/02/2019 11:31:25Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή ελεγκτών λογιστώνΨ1ΛΛ465ΖΠΡ-840ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50/4.2.2019
04/02/2019 02:00:0005/02/2019 12:00:35Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια καυσίμωνΩΟΡΚ465ΖΠΡ-5ΧΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ51/4.2.2019
04/02/2019 02:00:0006/02/2019 11:53:22Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή υπηρεσιών λογιστή6ΨΠΗ465ΖΠΡ-03ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49/4.2.2019
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 11:18:40Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων6ΓΕΙ465ΖΠΡ-5Ρ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ44/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 13:19:42Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικούΨΤΖΞ465ΖΠΡ-ΤΥΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 12:09:00Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υπηρεσίες Τεχνικού ΑσφαλείαςΩΟ66465ΖΠΡ-ΞΕΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 10:56:56Λήψη απόφασης για την αποδοχή της έγκρισης του αιτήματος για επιμήκυνση της συμμετοχής της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών», από τον ΟΑΕΔ, που αφορά τους επτά εργαζομένους της εταιρείας για ένα επιπλέον έτος6ΓΑΙ465ΖΠΡ-ΖΕΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0001/02/2019 11:12:12Ορισμός υπευθύνων επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου υπόχρεων φορέων υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων της εταιρείας, που θα πιστοποιούνται ως χρήστες του ηλεκτρονικού συστήματος «ΠΟΘΕΝ»Ω2Ο5465ΖΠΡ-Ρ0ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 13:06:09Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων.ΨΙΔΖ465ΖΠΡ-39ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46/31.1.2019
28/01/2019 02:00:0030/01/2019 10:22:07Ανάληψη υποχρεώσεων για ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεωνΨΟΩΡ465ΖΠΡ-ΕΘΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36/28.1.2019
24/01/2019 02:00:0024/01/2019 11:33:46Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών6ΦΓ4465ΖΠΡ-Τ4ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/24.1.2019
24/01/2019 02:00:0024/01/2019 13:25:46Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 17/18.1.2019 επιστολή της εταιρείας «ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΜΕ» για την ενοικίαση χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ6Ω2Φ465ΖΠΡ-3ΙΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33/24.1.2019
14/01/2019 02:00:0014/01/2019 13:04:17Ψήφιση και διάθεση σχετικών πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών9ΠΓ3465ΖΠΡ-ΝΔ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11/14.1.2019
11/01/2019 02:00:0014/01/2019 13:02:32Ψήφιση και διάθεση σχετικών πιστώσεων για την εξόφληση δαπανών και απόδοση κρατήσεων του προηγούμενου έτουςΨ77Π465ΖΠΡ-ΣΚ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/11.1.2019
11/01/2019 02:00:0011/01/2019 14:01:21Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για τέλη αυτοκινήτων φορτηγώνΨΖΕ0465ΖΠΡ-2Ρ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9/11.1.2019
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 14:49:43Λήψη απόφασης για την επιμήκυνση της συμμετοχής της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών», που αφορά τους επτά εργαζομένους της εταιρείας για ένα επιπλέον έτοςΩΗΡΥ465ΖΠΡ-ΞΔ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/7.1.2019
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 14:51:46Λήψη απόφασης για την περαιτέρω συμμετοχή της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»9ΨΓ8465ΖΠΡ-ΟΡΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3/7.1.2019
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 14:03:48Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Δαπάνες Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΚερατέαςΨΧΞ2465ΖΠΡ-ΣΗΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0028/01/2019 21:00:22Αντιλογισμοί-ανατροπές δεσμευμένων πιστώσεων Οικονομικού έτους 2018.ΨΘ5Ω465ΖΠΡ-Υ23ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 14:00:30Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών Φ.Π.Α. 24%6Δ7Τ465ΖΠΡ-ΠΡΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0028/01/2019 20:59:53Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών Φ.Π.Α. 24%ΡΤ46465ΖΠΡ-82ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:47:36Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Δαπάνες Συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας ΚερατέαςΩΜ9Υ465ΖΠΡ-ΑΥ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 14:05:37Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές προσωπικού καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων6ΝΑ9465ΖΠΡ-ΑΤ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:16:52Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματαΩ1ΨΦ465ΖΠΡ-7Μ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:43:21Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Έκτακτα και ανόργανα έξοδαΨΥ3Σ465ΖΠΡ-ΝΔ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:25:12Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Έξοδα κίνησης αυτοκινήτων φορτηγών (βενζίνες, διόδια κ.α.)Ω2Ε2465ΖΠΡ-ΡΕΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 14:07:39Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Ι.Κ.Α εργοδ. καθ. κοιν. χώρωνΩΠΧΑ465ΖΠΡ-ΗΗ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0028/01/2019 21:00:48Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Έξοδα προβολής και διαφήμισης99ΣΧ465ΖΠΡ-8ΛΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:18:12Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων6ΣΞΦ465ΖΠΡ-ΛΩ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:59:04Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρωνΩΞ8Φ465ΖΠΡ-3ΩΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:52:36Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου ΧΑΡΤ.ΟΓΑ κτ.λ.)Ω4ΒΘ465ΖΠΡ-Χ4ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:56:41Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρωνΨΗΠΦ465ΖΠΡ-06ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0030/01/2019 08:14:25Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.)ΩΙΗΒ465ΖΠΡ-Υ5ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 12:46:48Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Έξοδα προβολής και διαφήμισης6ΙΝΖ465ΖΠΡ-ΨΔΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 12:44:30Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρωνΨΦΠΙ465ΖΠΡ-ΞΝ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 12:43:07Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελ. επ. ΦΠΑ απαλλασσόμενο7261465ΖΠΡ-Χ9ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 12:59:20Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων φορτηγών6ΗΥΘ465ΖΠΡ-ΜΞΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 12:41:36Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.)ΨΗΡΘ465ΖΠΡ-ΨΔΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:53:46Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης:Ω0ΠΤ465ΖΠΡ-9ΟΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:57:44Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης:ΨΟΣΝ465ΖΠΡ-ΩΕΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:55:21Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων6ΟΙΠ465ΖΠΡ-3Ο1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:49:16Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Δαπάνες Συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας ΛαυρίουΨ01Τ465ΖΠΡ-8ΘΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:12:53Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Έκτακτα και ανόργανα έξοδαΩΟ9Τ465ΖΠΡ-ΑΞΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:15:36Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών Φ.Π.Α. 24%617Β465ΖΠΡ-ΨΙΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:14:18Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. 24%69Ζ5465ΖΠΡ-ΠΧ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 10:09:20Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές μηχ/κής υποστήριξης Φ.Π.Α.24%Ω06Η465ΖΠΡ-Ξ23ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 09:57:19Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Ι.Κ.Α εργοδ. καθ. κοιν. χώρωνΩΛΩΘ465ΖΠΡ-ΦΕΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 09:58:54Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων Φ.Π.Α. Διοίκηση 24%ΩΩ4Ο465ΖΠΡ-Ρ4ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 10:10:45Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Λογισμικά προγράμματα ΦΠΑ 24%ΩΥ4Ε465ΖΠΡ-ΞΤΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 10:12:11Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Διάφορα έξοδα τραπεζών7ΖΣΦ465ΖΠΡ-ΕΟ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 10:06:47Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών Φ.Π.Α. 24%625Υ465ΖΠΡ-6ΩΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 09:54:17Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Προκαταβολή φόρου εισοδήματος6Κ5Μ465ΖΠΡ-ΞΤ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0030/01/2019 10:51:52Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Υπόλοιπα προμηθευτών παρελθόντων ετών (ΠΟΕ)ΩΞ8Λ465ΖΠΡ-5ΟΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 10:00:40Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Δαπάνες Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου6ΡΜ3465ΖΠΡ-10ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0030/01/2019 11:01:38Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών7ΜΕ3465ΖΠΡ-ΥΜΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0030/01/2019 11:04:57Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προηγούμενων ετώνΩΛΣΚ465ΖΠΡ-ΠΜΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0030/01/2019 10:57:22Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Παρακρατούμενοι φόροι προηγούμενων χρήσεων προς απόδοση (ΠΟΕ)6ΦΦΠ465ΖΠΡ-ΣΘΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018