Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22920 – 22413

ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Κανονιστική πράξη

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται το σύνολο των αναρτήσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ που αφορούν “ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ”.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
05/10/2020 03:00:0006/10/2020 11:38:08Απόφαση 91/2020 Δ.Σ.: Πρόσκληση μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.Ψ8ΦΣ465ΖΠΡ-ΣΥΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ494/05.10.2020
24/09/2020 03:00:0005/10/2020 11:11:47Απόφαση 90/2020 Δ.Σ.: Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2020 απόφασης της υπ’ αριθ. 1/17.9.2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Διατήρησης και Ανάδειξης του Γεωπάρκου Λαυρεωτικής.Ψ8ΘΑ465ΖΠΡ-Θ63ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ483/24.09.2020
24/09/2020 03:00:0024/09/2020 11:49:13Απόφαση 62/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 24.09.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για ηλεκτρολογικό υλικό».ΨΩΙΓ465ΖΠΡ-5ΧΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ481/24.09.2020
04/09/2020 03:00:0007/09/2020 07:41:25Απόφαση 87/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές τεχνικών.Ω2Σ0465ΖΠΡ-Φ6ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ462/04.09.2020
04/09/2020 03:00:0007/09/2020 07:49:51Απόφαση 60/2020 Προέδρου:Έγκριση του από 04.08.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»Ω3Ξ2465ΖΠΡ-ΦΣΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ463/04.09.2020
02/09/2020 03:00:0002/09/2020 11:44:26Απόφαση 85/2020 Δ.Σ.: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 84/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΝΕΤΑΛ.ΩΘΥΣ465ΖΠΡ-ΧΘΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ461/02.09.2020
01/09/2020 03:00:0001/09/2020 11:11:13Απόφαση 58/2020 Προέδρου: έγκριση του από 29.7.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων».ΨΙΜΚ465ΖΠΡ-ΩΥ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ454/01.09.2020
11/08/2020 03:00:0012/08/2020 09:29:02Απόφαση 56/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 29.07.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια υδραυλικού υλικού για συντήρηση κοινόχρηστων χώρων»ΩΙΚ4465ΖΠΡ-ΧΡΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ445/11.08.2020
10/08/2020 03:00:0011/08/2020 12:42:59Απόφαση 89/2020 Δ.Σ.: 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού6ΒΥΤ465ΖΠΡ-ΗΙΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ439/10.08.2020
06/08/2020 03:00:0007/08/2020 11:10:01Απόφαση 51/2020 Προέδρου: Την έγκριση του από 29.07.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή συντήρηση μεταφορικών μέσων»60ΩΙ465ΖΠΡ-Α8ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ422/06.08.2020
06/08/2020 03:00:0007/08/2020 11:03:29Απόφαση 50/2020 Προέδρου: Την έγκριση του από 06.08.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας Λαυρίου».ΩΤΥΠ465ΖΠΡ-Ι7ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ421/06.08.2020
06/08/2020 03:00:0006/08/2020 13:17:56Απόφαση 88/2020 Δ.Σ.: Έναρξη Εγκατάστασης, ενεργοποίηση Κ.Α.Δ. και παροχή εξουσιοδότησης.Ψ5ΨΙ465ΖΠΡ-ΔΙΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ418/06.08.2020
05/08/2020 03:00:0006/08/2020 09:25:53Απόφαση 47/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 14.07.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για συντήρηση και καθαρισμό φρεατίων & σωληνώσεων αποχέτευσης των τουαλετών και των ειδών υγιεινής στον κοινόχρηστο χώρο του αναψυκτηρίου στην περιοχή της Κακής Θάλασσας»6ΧΨΒ465ΖΠΡ-Κ72ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ411/05.08.2020
05/08/2020 03:00:0005/08/2020 12:15:08Απόφαση 46/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 29.07.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια updates λογισμικών προγραμμάτων».ΨΘΕ8465ΖΠΡ-ΝΑ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ407/05.08.2020
05/08/2020 03:00:0005/08/2020 12:11:55Απόφαση 45/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 14.07.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή συρόμενης πόρτας & συντήρηση ρολών στο αναψυκτήριο Κακής Θάλασσας».ΨΘΠ5465ΖΠΡ-ΩΨΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ406/05.08.2020
03/08/2020 03:00:0003/08/2020 10:47:56Απόφαση 79/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε δικηγόρο για την σύνταξη σημειώματος απόψεων της εταιρείας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής- έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα δικηγόρωνΩΙΠ1465ΖΠΡ-24ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ697/03.08.2020
03/08/2020 03:00:0003/08/2020 10:56:14Απόφαση 77/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια updates λογισμικών προγραμμάτων.6Ξ05465ΖΠΡ-Ξ1ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ398/03.08.2020
03/08/2020 03:00:0003/08/2020 10:14:33Απόφαση 44/2020 Προέδρου: Την έγκριση του από 29.07.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για συντήρηση - απομακρυσμένη λειτουργία ηλεκτρονικής πινακίδας ενημέρωσης Δημοτών για τη διενέργεια της δαπάνηςΨΛΞΙ465ΖΠΡ-ΕΤΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ395/03.08.2020
03/08/2020 03:00:0004/08/2020 09:19:48Απόφαση 80/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων.Ψ6ΤΔ465ΖΠΡ-856ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ399/03.08.2020
03/08/2020 03:00:0004/08/2020 09:32:31Απόφαση 81/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού και υδραυλικού υλικού.65ΖΨ465ΖΠΡ-ΞΓΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ401/03.08.2020
03/08/2020 03:00:0004/08/2020 09:30:28Απόφαση 78/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση μεταφορικών μέσων.ΩΣΗ8465ΖΠΡ-ΣΨΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ400/ 03.08.2020
30/07/2020 03:00:0030/07/2020 12:48:48Απόφαση 76/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για πληρωμή φόρου εισοδήματος και λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων.6Χ3Ι465ΖΠΡ-7ΚΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ389/30.07.2020
30/07/2020 03:00:0031/07/2020 17:02:42Απόφαση 84/2020 Δ.Σ.: Έναρξη Εγκατάστασης, ενεργοποίηση Κ.Α.Δ. και παροχή εξουσιοδότησης (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΩΡΥ5465ΖΠΡ-ΦΔΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ394/30.07.2020
30/07/2020 03:00:0030/07/2020 13:48:56Απόφαση 82/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 74/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής περί μεταβίβασης δικαιώματος παραχώρησης απλής χρήσης Αιγιαλού στη θέση 2ο Λιμανάκι Δασκαλειού Κερατέας για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, ομπρελών και ξαπλωστρών στη ΔΑΝΕΤΑΛ Α.Ε για το έτος 2020.Ψ2ΠΜ465ΖΠΡ-Δ8ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ390/30.07.2020
30/07/2020 03:00:0030/07/2020 12:21:54Απόφαση 75/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση και λειτουργία πινακίδας.Ω9ΔΛ465ΖΠΡ-ΧΚΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ387/30.07.2020
30/07/2020 03:00:0031/07/2020 16:59:51Απόφαση 83/2020 Δ.Σ.: Ενεργοποίηση Κωδικών Δραστηριότητας Εταιρείας (ΚΑΔ).ΩΞΟ7465ΖΠΡ-Γ3ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ391/30.07.2020
23/07/2020 03:00:0027/07/2020 10:12:11Απόφαση 71/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια μικρών εργαλείων.ΨΗ7Ι465ΖΠΡ-Ζ7ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ373/23.07.2020
20/07/2020 03:00:0020/07/2020 14:34:07Απόφαση 70/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές μηχανογραφικής υποστήριξης.ΩΙΡΚ465ΖΠΡ-43ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ361/20.07.2020
20/07/2020 03:00:0021/07/2020 12:15:01Απόφαση 39/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 14.07.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για μηχανογραφική υποστήριξη»ΩΘ62465ΖΠΡ-Κ74ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ362/20.07.2020
17/07/2020 03:00:0017/07/2020 12:59:29Απόφαση 38/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 14.07.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου».Ψ5Ο2465ΖΠΡ-ΙΞ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ358/17.07.2020
17/07/2020 03:00:0017/07/2020 14:33:36Απόφαση 72/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης περί παραχώρησης τμημάτων δημοτικών κοινόχρηστων χώρων προς εξυπηρέτηση των λουομένων (εκτός ημερήσιας διάταξης).Ψ8Ρ3465ΖΠΡ-5ΦΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ359/17.07.2020
17/07/2020 03:00:0017/07/2020 12:53:58Απόφαση 69/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου.Ω9Π6465ΖΠΡ-ΞΧΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ357/17.07.2020
16/07/2020 03:00:0017/07/2020 11:52:17Απόφαση 73/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Διατήρησης και Ανάδειξης Γεωπάρκου (Ε.ΔΙ.Α.Γ.Ε.) Λαυρεωτικής καθώς και για τον ορισμό εκπροσώπου της ΔΑΝΕΤΑΛΩΩΒΖ465ΖΠΡ-Η0ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ356/16.07.2020
14/07/2020 03:00:0006/10/2020 11:47:27ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»ΩΑ5Υ465ΖΠΡ-64ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2020
09/07/2020 03:00:0010/07/2020 09:36:30Απόφαση 36/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 21.05.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας».632Ε465ΖΠΡ-6ΙΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ344/09.07.2020
07/07/2020 03:00:0008/07/2020 09:13:43Απόφαση 53/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (εκτός ημερήσιας διάταξης).Ψ6ΞΥ465ΖΠΡ-67ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ341/07.07.2020
07/07/2020 03:00:0008/07/2020 09:09:27Απόφαση 50/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για Δαπάνες Συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών Κοινότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ.Ω2ΧΠ465ΖΠΡ-ΦΑ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ340/07.07.2020
06/07/2020 03:00:0008/07/2020 11:39:34Απόφαση 62/2020 Δ.Σ.: 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού.Ψ4Γ0465ΖΠΡ-Υ0ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ338/06.07.2020
24/06/2020 03:00:0025/06/2020 13:32:01Απόφαση 34/2020 Προέδρου: Την έγκριση του από 20.05.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια βιβλίων για τα ορυκτά της Λαυρεωτικής» για τη διενέργεια της δαπάνης συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00 ευρώ6Π3Λ465ΖΠΡ-ΦΞΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ321/24.06.2020
22/06/2020 03:00:0022/06/2020 14:14:29Απόφαση 64/2020 Δ.Σ.: Αποδοχή της έγκρισης συμμετοχής της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.60ΤΧ465ΖΠΡ-938ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ305/22.06.2020
22/06/2020 03:00:0022/06/2020 14:17:53Απόφαση 65/2020 Δ.Σ.: Επιλογή και αποδοχή εργαζομένων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.ΩΦΛ5465ΖΠΡ-ΥΔΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ306/22.06.2020
17/06/2020 03:00:0022/06/2020 14:09:35Απόφαση 63/2020 Δ.Σ.: Πρόσκληση μετόχων σε Γενική Συνέλευση.Ψ2ΙΙ465ΖΠΡ-Α9ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ301/17.06.2020
03/06/2020 03:00:0003/06/2020 14:40:45Σύμβαση επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτου στην παραλία της Κακής Θάλασσας697Φ465ΖΠΡ-Ρ8ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ278/03.06.2020
03/06/2020 03:00:0004/06/2020 09:47:55Απόφαση 30/2020 Προέδρου: Την έγκριση του από 21.05.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση προμήθειας T-Shirt και καπέλων με σήμα της εταιρείας»ΨΛΝΓ465ΖΠΡ-ΜΞΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ275/03.06.2020
02/06/2020 03:00:0002/06/2020 15:44:27Απόφαση 27/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 20.05.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού πίλαρ ρεύματος και τριών πυλώνων φωτισμού καθώς και βάψιμο αυτών, πλησίον της πλατείας Ηρώων της Κοινότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής»Ψ5ΩΚ465ΖΠΡ-511ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ267/02.06.2020
02/06/2020 03:00:0003/06/2020 10:19:04Απόφαση 52/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια διαφημιστικών ειδών60ΚΓ465ΖΠΡ-Φ97ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ271/02.06.2020
02/06/2020 03:00:0030/06/2020 10:53:14Απόφαση 60/2020 Δ.Σ.: Ακύρωση του Ανοιχτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης του Δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στο ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (θέση Α3).Ω3Ν7465ΖΠΡ-ΒΣΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ272/02.06.2020
02/06/2020 03:00:0002/06/2020 15:39:23Απόφαση 26/2020 Προέδρου: Την έγκριση του από 20.05.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για δαπάνες συντήρησης στο κοινόχρηστο χώρο του Μηχανουργείου Λαυρίου και στη πλατεία στο άγαλμα Σερπιέρη »9ΡΒ8465ΖΠΡ-Τ9ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ265/02.06.2020
28/05/2020 03:00:0029/05/2020 11:01:37Απόφαση 48/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια βιβλίων6Χ2Γ465ΖΠΡ-9Η7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ258/28.05.2020
28/05/2020 03:00:0028/05/2020 10:05:31Απόφαση 24/2020 Προέδρου: Την έγκριση του από 20.05.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υδραυλικό υλικό » για τη διενέργεια της δαπάνηςΨΦΠ4465ΖΠΡ-ΠΑΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ255/28.05.2020
28/05/2020 03:00:0028/05/2020 14:28:25ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ με αντάλλαγμα ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ στη θέση ΠΑΣΣΑ (θέση Α8) της Δ.Ε. Λαυρεωτικής του Δήμου ΛαυρεωτικήςΨ15Γ465ΖΠΡ-ΡΕΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ257/28.05.2020
28/05/2020 03:00:0028/05/2020 13:07:18Ανάκληση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΝΑΚΛ-000365ΚΘ465ΖΠΡ-ΛΦΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ254/28.05.2020
27/05/2020 03:00:0028/05/2020 09:42:48Απόφαση 49/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια υδραυλικού υλικού.ΩΗ7Π465ΖΠΡ-7ΑΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ254/27.05.2020
27/05/2020 03:00:0029/05/2020 11:07:40Απόφαση 51/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για Δαπάνες Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Κοινότητας ΛΑΥΡΙΟΥΨΞ8Β465ΖΠΡ-7ΕΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ253/27.05.2020
25/05/2020 03:00:0025/05/2020 15:35:36ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ με αντάλλαγμα ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ στη θέση ΧΑΡΑΚΑΣ Α2 -2 της Δ.Ε. ΚερατέαςΩΔ3Λ465ΖΠΡ-6ΧΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ246/25.05.2020
25/05/2020 03:00:0025/05/2020 15:33:14ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ με αντάλλαγμα ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ στη θέση ΧΑΡΑΚΑΣ Α2 - 1 της Δ.Ε. ΚερατέαςΨΕΥ7465ΖΠΡ-Ψ1ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ245/25.05.2020
22/05/2020 03:00:0025/05/2020 15:36:35ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ με αντάλλαγμα ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ στη θέση ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ9ΣΑ0465ΖΠΡ-Υ19ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ241/22.05.2020
22/05/2020 03:00:0025/05/2020 15:38:30ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ με αντάλλαγμα ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ στη θέση ΚΑΠΕ Α4 της Δ.Ε. ΚερατέαςΩΦ92465ΖΠΡ-0ΡΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ243/22.05.2020
22/05/2020 03:00:0025/05/2020 15:41:19ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ με αντάλλαγμα ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ στη θέση ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ (ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ)Ω7ΥΠ465ΖΠΡ-ΝΔΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ242/22.05.2020
21/05/2020 03:00:0021/05/2020 14:06:50Απόφαση 59/2020 Δ.Σ.: Κατακύρωση και έγκριση του από 19.5.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 170/5.5.2020 δημοσιευθείσα διακήρυξη της ΔΑΝΕΤΑΛ.6ΑΛΑ465ΖΠΡ-Β5ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ237/21.05.2020
21/05/2020 03:00:0022/05/2020 13:42:32Απόφαση 61/2020 Δ.Σ.: Κατακύρωση και έγκριση του από 20.5.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 146/16.4.2020 δημοσιευθείσα διακήρυξη της ΔΑΝΕΤΑΛ.69Η0465ΖΠΡ-2Σ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ238/21.05.2020
21/05/2020 03:00:0021/05/2020 13:52:14Απόφαση 55/2020 Δ.Σ.: Κατακύρωση και έγκριση του από 18.5.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 160/5.5.2020 δημοσιευθείσα διακήρυξη της ΔΑΝΕΤΑΛ.9Κ5Φ465ΖΠΡ-Ζ4ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ233/21.05.2020
21/05/2020 03:00:0021/05/2020 13:59:13Απόφαση 57/2020 Δ.Σ.: Κατακύρωση και έγκριση του από 19.5.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 166/5.5.2020 δημοσιευθείσα διακήρυξη της ΔΑΝΕΤΑΛ.6ΙΧΡ465ΖΠΡ-ΩΩΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ235/21.05.2020
21/05/2020 03:00:0021/05/2020 13:55:15Απόφαση 56/2020 Δ.Σ.: Κατακύρωση και έγκριση του από 18.5.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 162/5.5.2020 δημοσιευθείσα διακήρυξη της ΔΑΝΕΤΑΛ.ΨΤΘ1465ΖΠΡ-4ΧΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ234/21.05.2020
21/05/2020 03:00:0021/05/2020 14:02:08Απόφαση 58/2020 Δ.Σ.: Κατακύρωση και έγκριση του από 19.5.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 168/5.5.2020 δημοσιευθείσα διακήρυξη της ΔΑΝΕΤΑΛ.66Υ5465ΖΠΡ-ΗΕΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ236/21.05.2020
21/05/2020 03:00:0021/05/2020 13:47:48Απόφαση 54/2020 Δ.Σ.: Κατακύρωση και έγκριση του από 18.5.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 158/5.5.2020 δημοσιευθείσα διακήρυξη της ΔΑΝΕΤΑΛ.ΩΨΦΗ465ΖΠΡ-ΒΔΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ232/21.05.2020
19/05/2020 03:00:0020/05/2020 09:05:56Απόφαση 47/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε δικηγόρο για την σύνταξη και κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών προστασίας νομής Δημοτικής κοινόχρηστης έκτασης - έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα δικηγόρωνΩΝΟ4465ΖΠΡ-ΙΣ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ223/19.05.2020
11/05/2020 03:00:0013/05/2020 14:35:46Απόφαση 46/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα δημοσιεύσεων.ΩΗΝΙ465ΖΠΡ-ΖΥΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ184/11.05.2020
11/05/2020 03:00:0005/06/2020 13:22:42Απόφαση 36/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την άμεση παροχή της έκπτωσης του 40% επί του μηνιαίου μισθώματος των ακινήτων για τα οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.6Ξ3Γ465ΖΠΡ-Φ5ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ183/11.05.2020
08/05/2020 03:00:0013/05/2020 14:28:04Απόφαση 44/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. 24%.6ΘΞ3465ΖΠΡ-ΡΔΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ174/08.05.2020
08/05/2020 03:00:0013/05/2020 14:42:31Ανάκληση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΝΑΚΛ - 00026Θ1Κ465ΖΠΡ-Ι7ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ184/08.05.2020
08/05/2020 03:00:0008/05/2020 15:29:56Περίληψη διακήρυξης διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην παραλία της Κακής Θάλασσας.ΩΣ70465ΖΠΡ-78ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ178/08.05.2020
08/05/2020 03:00:0008/05/2020 15:04:08Απόφαση 45/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης αναφορικά με την επανάληψη του Ανοιχτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτήριου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού στην Κακή Θάλασσα Κερατέας λόγω σφάλματος στη διαδικασία.ΩΡ6Φ465ΖΠΡ-ΜΥΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ175/08.05.2020
06/05/2020 03:00:0002/06/2020 09:10:44ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2020 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» της 6ηςΜαΐου 20206ΡΔΔ465ΖΠΡ-4ΡΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ244/25.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 21:08:57Απόφαση 42/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στο ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ (ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ) (θέση Α7).ΨΗΟ5465ΖΠΡ-49ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ167/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 22:27:16Απόφαση 41/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στο ΚΑΠΕ (θέση Α4).ΩΔΩΩ465ΖΠΡ-410ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ165/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 21:12:38Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ (ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ) της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.ΨΞΘΒ465ΖΠΡ-ΜΩ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ168/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 21:21:20Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΠΑΣΣΑ της Δ.Ε. Λαυρίου του Δήμου ΛαυρεωτικήςΡΚ0Ι465ΖΠΡ-ΛΟΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ170/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 21:03:45Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΚΑΠΕ της Δ.Ε. Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής.ΡΡΓ0465ΖΠΡ-ΚΝΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ166/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 19:58:58Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ Δ.Ε. Λαυρίου του Δήμου ΛαυρεωτικήςΩ5ΚΖ465ΖΠΡ-ΟΜ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ158/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 19:44:00Απόφαση 37/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στη ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ (θέση Α1-1).9Ψ8Κ465ΖΠΡ-25ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ157/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 21:17:20Απόφαση 43/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας εκμίσθωσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου στο ΠΑΣΣΑ (θέση Α8).ΨΥ13465ΖΠΡ-4ΔΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ169/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 20:15:26Απόφαση 38/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στο ΧΑΡΑΚΑ (θέση Α2 1).603Φ465ΖΠΡ-Φ9ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ159/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 20:26:26Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΧΑΡΑΚΑ της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής (Α2-1)902Ι465ΖΠΡ-6ΛΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ160/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 20:32:26Απόφαση 39/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στο ΧΑΡΑΚΑ (θέση Α2 2).ΨΨ6Ζ465ΖΠΡ-ΑΝΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ161/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 20:37:34Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΧΑΡΑΚΑ της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής (Α2 - 2).ΡΔ84465ΖΠΡ-ΚΗ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ162/05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 20:44:59Απόφαση 40/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στο ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ (θέση Α3).96ΟΗ465ΖΠΡ-Φ9ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ163/ 05.05.2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 20:49:16Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην περιοχή ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.9ΠΥ0465ΖΠΡ-ΖΓΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ164/05.05.2020
16/04/2020 03:00:0016/04/2020 10:57:11Απόφαση 33/2020 Δ.Σ.: Πρόσκληση μετόχων σε Γενική Συνέλευση6ΡΑΝ465ΖΠΡ-ΗΩΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ143/ 16.04.2020
16/04/2020 03:00:0022/04/2020 13:20:39Απόφαση 35/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα δημοσιεύσεων (εκτός ημερήσιας διάταξης)ΨΔ1Π465ΖΠΡ-Α67ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ147/16.04.2020
16/04/2020 03:00:0024/04/2020 12:37:35Απόφαση 34/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού αναψυκτήριου και περιβάλλοντος χώρου στην Κακή Θάλασσα.Ω6ΗΡ465ΖΠΡ-ΠΓΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ144/16.04.2020
06/04/2020 03:00:0007/04/2020 14:41:47Απόφαση 32/2020 Δ.Σ.: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 9ης χρήσης διαχειριστικής 2019 (01/01/2019 – 31/12/2019) και διαβίβαση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019 στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.ΨΛΥΖ465ΖΠΡ-ΣΝ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ135/06.04.2020
03/04/2020 03:00:0006/04/2020 13:19:23Απόφαση 30/2020 Δ.Σ.: Επικύρωση της λύσης των ιδιωτικών συμφωνητικών εκμίσθωσης δημοτικών κοινόχρηστων χώρων και απόφαση για την εκ νέου εκμίσθωση τους για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με δημοπρασία.ΨΡ0Δ465ΖΠΡ-ΖΟΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ133/03.04.2020
03/04/2020 03:00:0006/04/2020 13:22:02Απόφαση 31/2020 Δ.Σ.: Ανάθεση σε δικηγόρο για την διεκπεραίωση της διαδικασίας προκήρυξης και διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικών κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας - έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα δικηγόρων.96ΕΘ465ΖΠΡ-Ψ2ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ134/2020
30/03/2020 03:00:0031/03/2020 15:07:01Απόφαση 28/2020: Διαπίστωση λύσης μισθωτικής σχέσης για το αναψυκτήριο Κακής Θάλασσας και συγχρόνως απόφαση αναγκαιότητας εκ νέου μίσθωσης του ακινήτου με δημοπρασία.6ΓΡΜ465ΖΠΡ-6ΕΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ130/30.03.2020
20/03/2020 02:00:0020/03/2020 14:18:03Απόφαση 11/2020 Προέδρου: Την έγκριση του από 18.03.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για τοπογραφική αποτύπωση έκτασης αναψυκτήριου Κακής Θάλασσας »ΨΙΤΟ465ΖΠΡ-Ι2ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ114/20.03.2020
19/03/2020 02:00:0019/03/2020 10:02:00Απόφαση 25/2020 Δ.Σ.: Αποδοχή της έγκρισης του αιτήματος της ΔΑΝΕΤΑΛ για επιμήκυνση του προγράμματος του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»6ΑΝΩ465ΖΠΡ-7ΩΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110/19.03.2020
19/03/2020 02:00:0019/03/2020 14:51:21Απόφαση 27/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή Τοπογράφου ΜηχανικούΩΨΕΨ465ΖΠΡ-ΜΘ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113/19.03.2020
18/03/2020 02:00:0019/03/2020 10:07:39Απόφαση 10/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 11.3.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή - συντήρηση μεταφορικών μέσων»ΩΣΦΣ465ΖΠΡ-ΚΑ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ109/18.03.2020
18/03/2020 02:00:0019/03/2020 09:16:37Απόφαση 24/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων.Ψ9ΨΑ465ΖΠΡ-ΔΥ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ106/18.03.2020
12/03/2020 02:00:0006/04/2020 13:40:10Απόφαση 21/2020 Δ.Σ: Ψήφιση του εναρμονισμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Νόμου 4548/2018 καταστατικού της εταιρείας.ΨΑ8Η465ΖΠΡ-ΚΨΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ98/12.03.2020
12/03/2020 02:00:0012/03/2020 14:06:17Απόφαση 22/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών ΦΠΑ απαλλασόμενο6Β6Θ465ΖΠΡ-50ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ99/12.03.2020
14/02/2020 02:00:0017/02/2020 10:35:02Απόφαση 5/2020 Προέδρου: Έγκριση του από 23.01.2020 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υδραυλικό υλικό»630Β465ΖΠΡ-ΙΥ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64/ 14.02.2020
12/02/2020 02:00:0013/02/2020 11:42:59Απόφαση 18/2020 Δ.Σ.: Συγκρότηση και σύσταση Επιτροπής παρακολούθησης καλής εκτέλεσης μισθίων.6ΥΜΑ465ΖΠΡ-ΤΛΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59/12.02.2020
12/02/2020 02:00:0013/02/2020 11:35:10Απόφαση 16/2020 Δ.Σ.: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών.ΨΨΗΙ465ΖΠΡ-ΥΕΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ57/12.02.2020
12/02/2020 02:00:0013/02/2020 11:47:40Απόφαση 19/2020 Δ.Σ.:Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια επίπλων γραφείου.6Π73465ΖΠΡ-ΚΑΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ60/12.02.2020
12/02/2020 02:00:0013/02/2020 11:38:19Απόφαση 17/2020 Δ.Σ.: Συγκρότηση και σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.ΨΝΕ2465ΖΠΡ-ΘΧ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ58/12.02.2020
12/02/2020 02:00:0012/02/2020 18:19:34Απόφαση 15/2020 Δ.Σ.: Αποδοχή της έγκρισης του αιτήματος της ΔΑΝΕΤΑΛ για επιμήκυνση του προγράμματος του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών».ΩΨΒΜ465ΖΠΡ-ΗΦΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56/12.02.2020
06/02/2020 02:00:0007/02/2020 09:37:17Απόφαση 2/2020 Προέδρου: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και του συνόλου της υπ’ αριθμ. 1/2020 μελέτης υπηρεσιών λογιστών «Υπηρεσίες διεκπεραίωσης των λογιστικών εργασιών της Επιχείρησης».ΩΡΒΟ465ΖΠΡ-Η89ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46/ 06.02.2020
29/01/2020 02:00:0029/01/2020 10:21:34Απόφαση 5/2020 Δ.Σ.: Ψήφιση και διάθεση σχετικών πιστώσεων για την εξόφληση δαπανών και απόδοση κρατήσεων του προηγούμενου έτουςΨΡΨΓ465ΖΠΡ-Ξ3ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28/29.1.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 09:58:59Απόφαση 6/2020 Δ.Σ.: Ψήφιση και διάθεση σχετικών πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανώνΩΩΠ5465ΖΠΡ-Ε30ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29/29.1.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 09:43:22Απόφαση 9/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή υπηρεσιών λογιστή.67Ζ9465ΖΠΡ-1ΡΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0029/01/2020 10:25:26Απόφαση 11/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια καυσίμωνΩΑΚ7465ΖΠΡ-665ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33/29.1.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 09:47:45Απόφαση 10/2020 Δ.Σ.:Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή ελεγκτών λογιστών.60ΞΥ465ΖΠΡ-3ΝΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 09:37:40Απόφαση 8/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για παραχώρηση στην ΔΑΝΕΤΑΛ από τον Δήμο Λαυρεωτικής ενός μηχανήματος έργου και ενός φορτηγού για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας.Ω13Β465ΖΠΡ-9Μ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 09:55:11Απόφαση 14/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού και υδραυλικού υλικού.ΩΡ8Η465ΖΠΡ-ΥΟΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 09:52:41Απόφαση 13/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών.ΨΚΧΜ465ΖΠΡ-ΛΣΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0031/01/2020 09:50:53Απόφαση 12/2020 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων.Ψ7ΖΔ465ΖΠΡ-ΛΙ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34/29.01.2020
29/01/2020 02:00:0029/01/2020 10:05:24Απόφαση 7/2020 Δ.Σ.:Ανάληψη υποχρεώσεων για ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων6ΖΙΘ465ΖΠΡ-ΟΞΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27/29.1.2020
21/01/2020 02:00:0023/01/2020 09:49:51Απόφαση 3/2020 Δ.Σ.:Λήψη απόφασης για την επιμήκυνση της συμμετοχής της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών», που αφορά τους έξι εργαζομένους της εταιρίας για ένα επιπλέον έτος63ΖΜ465ΖΠΡ-ΣΣΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/21.1.2020
21/01/2020 02:00:0023/01/2020 09:52:16Απόφαση 4/2020 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την περαιτέρω συμμετοχή της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών».6Κ0Ο465ΖΠΡ-Ν97ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15/21.1.2020
17/01/2020 02:00:0021/01/2020 12:23:02Απόφαση 2/2020 Δ.Σ.: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2020Ω34Π465ΖΠΡ-270ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/17.1.2020
15/01/2020 02:00:0027/01/2020 12:18:37Απόφαση 130/2019 Δ.Σ.:Λήψη απόφασης για ορισμό χρήστη προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης).9ΟΗΤ465ΖΠΡ-8Θ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/15.1.2020
14/01/2020 02:00:0014/01/2020 11:02:18Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 23: Προμήθειες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων (φυτά κτλ)ΨΩΖΣ465ΖΠΡ-ΑΝΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 13:40:30Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 43/2019: ΙΚΑ64ΜΧ465ΖΠΡ-ΦΞ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:35:01Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 9: ΙΚΑ εργοδ. καθαρ. κοιν. χώρωνΩΡ8Λ465ΖΠΡ-5ΣΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:49:12Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 17: Αμοιβές και έξοδα λογιστών ΦΠΑ 24%6Π3Ε465ΖΠΡ-ΜΩΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:27:44Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 4: Φόρος μισθωτών υπηρεσιώνΩΤΕΨ465ΖΠΡ-ΖΒΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:31:50Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 7: Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεωνΩΡΨΑ465ΖΠΡ-ΖΦΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:36:37Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 10: Διάφορα έξοδα τραπεζώνΩΞ3Ψ465ΖΠΡ-ΓΗΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:44:26Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 14: Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων7Ζ4Θ465ΖΠΡ-ΗΩΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:41:07Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 12: Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων6ΕΜΚ465ΖΠΡ-81ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:33:03Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 8: ΙΚΑΨ0ΠΕ465ΖΠΡ-ΑΗΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0010/01/2020 13:45:55Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 1: Παρακρατούμενοι φόροι προηγούμενων χρήσεων προς απόδοση (ΠΟΕ)ΨΓ0Ρ465ΖΠΡ-ΤΝ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:38:12Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 11: Λοιπές προμήθειεςΨΕ3Ψ465ΖΠΡ-Η4ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:30:34Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 6: Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΔημοσίουΨΨΧ8465ΖΠΡ-ΞΛ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:37:56Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 64: ΙΚΑ εργοδ. διοίκησηΩ2Ξ7465ΖΠΡ-3Ο1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0010/01/2020 14:12:24Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 3: Εισφορά αλληλεγγύης6Χ79465ΖΠΡ-ΜΣ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0010/01/2020 11:01:47Απόφαση 138/2019 Δ.Σ.: Αντιλογισμοί-ανατροπές δεσμευμένων πιστώσεων Οικονομικού έτους 2019ΩΕΛΙ465ΖΠΡ-Ξ8ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/31.12.2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 13:43:30Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 45: Λοιπές προμήθειεςΩ18Τ465ΖΠΡ-Ξ3ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 13:37:00Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 41: ΙΚΑ εργοδ. καθαρ. κοιν. χώρωνΨΘ5Η465ΖΠΡ-3ΕΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 13:38:51Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 42: Διάφορα έξοδα ΦΠΑ 24%Ψ9ΕΦ465ΖΠΡ-Υ32ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 09:44:52Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 46: Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελ. επ. ΦΠΑ απαλλασσόμενο69ΗΙ465ΖΠΡ-ΦΜΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:45:55Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 15: Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών ΦΠΑ 24%6ΗΤ1465ΖΠΡ-ΘΔΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:25:48Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 2: ΟΑΕΔ 1%ΩΧ9Β465ΖΠΡ-ΝΡΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:29:13Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 5: Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών6ΟΟΙ465ΖΠΡ-Γ9ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 09:53:46Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 50: Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων φορτηγώνΩ2Ψ3465ΖΠΡ-9Ξ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:12:06Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 55: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης6378465ΖΠΡ-ΨΘ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:24:54Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 60: Λογισμικά προγράμματα ΦΠΑ 24%ΨΛ7Φ465ΖΠΡ-Π0ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:23:39Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 59: Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.)ΩΘΘ0465ΖΠΡ-ΙΙΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:30:13Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 61: Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων ΦΠΑ Διοίκηση 24%78Η8465ΖΠΡ-ΕΙ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:18:23Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 57: Δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΛαυρίουΩ2ΗΛ465ΖΠΡ-3ΓΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:07:37Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 52: Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικούΩ0ΥΡ465ΖΠΡ-ΧΝΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:10:49Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 54: Έξοδα κίνησης αυτοκινήτων φορτηγών (βενζίνες, διόδια κ.α)69ΣΒ465ΖΠΡ-Ι3ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:13:22Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 56: Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων (με παρακρ.)ΩΒΥΖ465ΖΠΡ-Σ52ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 09:49:29Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 47: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματαΨΩΒΦ465ΖΠΡ-ΚΕΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 09:52:34Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 49: ΟΑΕΔ 1%ΩΠΞ3465ΖΠΡ-1ΥΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:52:40Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 67: Δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου7ΜΖΤ465ΖΠΡ-ΚΗΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:42:57Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 13: Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικούΩΜΑ6465ΖΠΡ-ΣΘ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 11:06:24Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 73: Διάφορα έξοδα ΦΠΑ 24%Ω91Θ465ΖΠΡ-ΡΩΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:50:24Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 66: Δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΚερατέαςΩΦΡΩ465ΖΠΡ-Γ4ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:54:24Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 68: Δαπάνες συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας Κερατέας6ΟΒΨ465ΖΠΡ-ΨΟΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 13:41:35Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 44: Διάφορα έξοδα τραπεζών6ΧΥ1465ΖΠΡ-ΞΝ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 11:08:17Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 74: Δικαστικά έξοδα & εξώδικων ενεργ. ΦΠΑ απαλλασσόμενοΩΣΑ0465ΖΠΡ-ΣΥΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:36:45Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 63: Αμοιβές μελών ΔΣ ΦΠΑ απαλλασσόμεναΩΝΜΗ465ΖΠΡ-ΖΛ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 11:01:12Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 71: Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών ΦΠΑ 24%ΨΙΩ4465ΖΠΡ-ΓΞ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:59:48Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 70: Έξοδα προβολής και διαφήμισηςΩΧΗ6465ΖΠΡ-ΟΘΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 11:02:37Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 72: Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών ΦΠΑ 24%ΨΤΟ3465ΖΠΡ-Μ16ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:48:30Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 65: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προηγούμενων ετών6ΜΒ9465ΖΠΡ-7ΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:35:28Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 62: Λοιπές προμήθειες6ΒΒΤ465ΖΠΡ-Κ7ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:09:27Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 53: Προμήθειες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων (φυτά κτλ)ΩΡΣ8465ΖΠΡ-ΔΣΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:58:37Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 69: Δαπάνες συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου6ΓΦΧ465ΖΠΡ-Λ2ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 10:20:03Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 58: Έξοδα προβολής και διαφήμισης69ΦΨ465ΖΠΡ-97ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:13:41Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 28: Δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΛαυρίουΨ1ΥΕ465ΖΠΡ-ΑΡΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:47:29Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 16: Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων6ΑΓΠ465ΖΠΡ-ΩΞΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:00:34Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 22: Δαπάνες συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας ΚερατέαςΩ7ΠΜ465ΖΠΡ-ΦΣΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:12:25Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 27: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσωνΨΓΛΕ465ΖΠΡ-Σ7ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:16:34Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 30: Λοιπές προμήθειες7ΖΩΔ465ΖΠΡ-87ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:03:59Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 24: Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων ΦΠΑ Διοίκηση 24%685Σ465ΖΠΡ-ΦΜΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:10:03Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 26: Δαπάνες συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου6ΟΞ0465ΖΠΡ-ΦΒ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:15:13Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 29: Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων ΦΠΑ Διοίκηση 24%6ΤΔ0465ΖΠΡ-ΝΗΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:52:04Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 19: Αμοιβές έκτακτου προσωπικούΨ6Κ6465ΖΠΡ-ΤΛ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:50:32Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 18: Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών ΦΠΑ 24%Ω7Ι8465ΖΠΡ-ΕΩΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:53:28Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 20: ΙΚΑ εργοδ. εισφορές έκτακτου προσωπικού68ΗΜ465ΖΠΡ-ΧΜΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:08:33Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 25: Δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΚερατέαςΩ8Ρ1465ΖΠΡ-ΜΦΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:57:17Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 21: Δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου6Ο9Ζ465ΖΠΡ-ΑΥΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:21:22Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 36: Λοιπές συνδρομές-εισφορέςΨΘΚΜ465ΖΠΡ-6Γ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 09:51:20Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 48: Λοιπές προμήθειεςΩΦΤΕ465ΖΠΡ-3ΦΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:24:00Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 38: Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρωνΨ090465ΖΠΡ-Ι1ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:22:35Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 37: Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσωνΨΗΛΚ465ΖΠΡ-7ΚΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:17:41Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 33: Έξοδα προβολής και διαφήμισης6ΟΩ5465ΖΠΡ-ΙΩΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:20:05Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 35: Αμοιβές μηχ/κής υποστήριξης ΦΠΑ 24%ΩΘ25465ΖΠΡ-ΙΥΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:11:12Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 31: Εκκαθάριση φόρου εισοδήματοςΩΗΑΝ465ΖΠΡ-ΝΔΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:12:48Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 32: Χαρτόσημο 3,6% ενοικίωνΨΣΖΤ465ΖΠΡ-Α7ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:18:47Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 34: Έξοδα προβολής και διαφήμισηςΨΩΠΧ465ΖΠΡ-0ΣΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:25:04Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 39: Λοιπές προμήθειεςΩΖ5Ψ465ΖΠΡ-ΥΑΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:26:24Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 40: Έξοδα προβολής και διαφήμισης6Α4Μ465ΖΠΡ-5ΧΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0016/01/2020 09:55:23Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 51: Αμοιβές και έξοδα τεχνικών απαλλασσόμενο (με παρακρ.)7ΖΞΛ465ΖΠΡ-Φ41ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
23/12/2019 02:00:0023/12/2019 12:01:24Απόφαση 135/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προβολή και διαφήμισηΨΟΥ1465ΖΠΡ-1ΙΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ732/23.12.2019
23/12/2019 02:00:0023/12/2019 12:41:59Απόφαση 92/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την δημοσίευση ευχών στον τύπο για προβολή και διαφήμιση της εταιρείας»Ψ09Φ465ΖΠΡ-26ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ733/23.12.2019
19/12/2019 02:00:0019/12/2019 14:49:17Απόφαση 88/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια διαφημιστικών ειδών, φακέλων και καρτών για προβολή της εταιρείας»Ψ5ΕΤ465ΖΠΡ-Θ2ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ719/19.12.2019
13/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:48:03Απόφαση 136/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 679/11.12.2019 επιστολή της εταιρείας «RES INVEST IKE» για την παράταση ενοικίασης χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΨΡ8Η465ΖΠΡ-ΗΦΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ692/13.12.2019
13/12/2019 02:00:0013/12/2019 13:55:11Απόφαση 84/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνική περιγραφή για παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού διασύνδεσης ιστοσελίδας ΔΑΝΕΤΑΛ με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ»ΩΡ8Μ465ΖΠΡ-ΒΗΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/13.12.2019
13/12/2019 02:00:0013/12/2019 13:52:05Απόφαση 83/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνική περιγραφή για παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ενημερωτικού – απολογιστικού δελτίου ΔΑΝΕΤΑΛ»961Φ465ΖΠΡ-Ι5ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ696/13.12.2019
12/12/2019 02:00:0013/12/2019 08:46:26Απόφαση 132/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για σχεδιασμό ενημερωτικού απολογιστικού δελτίου ΔΑΝΕΤΑΛ 2018-20196ΔΔ6465ΖΠΡ-Τ52ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ686/12.12.2019
12/12/2019 02:00:0013/12/2019 08:49:57Απόφαση 133/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υπηρεσίες διασύνδεσης ιστοσελίδας ΔΑΝΕΤΑΛ με ΔΙΑΥΓΕΙΑ.ΩΜΛ5465ΖΠΡ-Λ0ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ691/12.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 09:38:16Απόφαση 126/2019 Δ.Σ.: 4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2019ΩΞΒΧ465ΖΠΡ-ΑΝ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ635/5.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 12:03:55Απόφαση 124/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων δημοτικής ενότητας Κερατέας.ΩΩΡΠ465ΖΠΡ-ΕΔΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ640/5.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 12:05:46Απόφαση 125/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων δημοτικής ενότητας ΛαυρίουΨΤ3Β465ΖΠΡ-ΞΔ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ641/5.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 12:21:17Απόφαση 127/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προηγουμένων ετών (εκτός ημερησίας).ΩΤΓΡ465ΖΠΡ-4Ν7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ642/5.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 13:22:29Απόφαση 128/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση εκμισθωμένων χώρων και ακτών Δημοτικής Ενότητας Κερατέας (εκτός ημερησίας διάταξης).9ΟΤ1465ΖΠΡ-ΠΔΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ643/5.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 13:39:54Απόφαση 129/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση εκμισθωμένων χώρων και ακτών Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου (εκτός ημερήσιας διάταξης).6ΒΙΞ465ΖΠΡ-ΕΘΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ644/5.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 14:37:52Απόφαση 131/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια διαφημιστικών ειδών, φακέλων και καρτών (εκτός ημερήσιας διάταξης).9ΞΨ8465ΖΠΡ-33ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ645/5.12.2019
04/12/2019 02:00:0004/12/2019 14:40:25Απόφαση 76/2019 Προέδρου: έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια εφαρμογών αναβάθμισης λογισμικών προγραμμάτων»7ΝΜ6465ΖΠΡ-ΖΟΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ624/4.12.2019
04/12/2019 02:00:0004/12/2019 12:48:22Απόφαση 123/2019 Δ.Σ.: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.ΨΜ5Φ465ΖΠΡ-ΧΣΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ625/4.12.2019
04/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:25:53Απόφαση 74/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου»ΩΠΔΝ465ΖΠΡ-ΨΟ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ620/4.12.2019
03/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:31:46Απόφαση 73/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή - συντήρηση μεταφορικών μέσων»ΨΙ8Ε465ΖΠΡ-4ΗΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ617/3.12.2019
29/11/2019 02:00:0002/12/2019 09:27:19Απόφαση 121/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για Ι.Κ.Α. εργοδ. Διοίκηση.Ω3ΒΚ465ΖΠΡ-3ΡΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ609/29.11.2019
29/11/2019 02:00:0002/12/2019 09:21:59Απόφαση 119/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές προμήθειες.Ω1ΖΟ465ΖΠΡ-Η1ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ607/29.11.2019
29/11/2019 02:00:0002/12/2019 09:15:46Απόφαση 117/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων.ΩΜΥΦ465ΖΠΡ-9ΨΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ605/29.11.2019
29/11/2019 02:00:0002/12/2019 09:19:09Απόφαση 118/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων6ΒΚ0465ΖΠΡ-ΔΞ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ606/29.11.2019
29/11/2019 02:00:0002/12/2019 09:25:34Απόφαση 120/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.6Ψ2Ι465ΖΠΡ-ΡΘΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ608/29.11.2019
28/11/2019 02:00:0028/11/2019 10:20:43Απόφαση 70/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων δημοτικής ενότητας Λαυρίου»6ΕΗΒ465ΖΠΡ-ΛΗ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ598/28.11.2019
28/11/2019 02:00:0002/12/2019 09:12:36Απόφαση 116/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 58/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. για έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αναβάθμιση λογισμικών προγραμμάτων.60ΖΤ465ΖΠΡ-2ΟΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ600/28.11.2019
18/11/2019 02:00:0019/11/2019 10:09:14Απόφαση 67/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»6ΩΦΙ465ΖΠΡ-ΑΒ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ576/18.11.2019
15/11/2019 02:00:0015/11/2019 12:41:56Απόφαση 114/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 567/14.11.2019 επιστολή της εταιρείας «RES INVEST IKE» για την παράταση ενοικίασης χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΨΜΩΡ465ΖΠΡ-8Χ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ570/15.11.2019
12/11/2019 02:00:0013/11/2019 10:02:41Απόφαση 65/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση υπηρεσίας προβολής της εταιρείας μέσω της ΚΑΕ Λαύριο, η οποία αγωνίζεται στην Α1 Basket League»ΩΘΓΡ465ΖΠΡ-Ρ5ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ562/12.11.2019
12/11/2019 02:00:0013/11/2019 10:01:55Απόφαση 66/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού»Ω24Β465ΖΠΡ-6ΛΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ563/12.11.2019
01/11/2019 02:00:0001/11/2019 12:57:21Απόφαση 106/2019 Δ.Σ.:Λήψη απόφασης για υπογράφοντες Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (Χ.Ε.Π.).ΩΛΘ2465ΖΠΡ-ΟΕΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ547/1.11.2019
31/10/2019 02:00:0001/11/2019 13:00:31Απόφαση 110/2019 Δ.Σ.:Λήψη απόφασης για συγκρότηση και σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.ΩΣΛΣ465ΖΠΡ-6ΨΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ544/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0001/11/2019 13:02:51Απόφαση 113/2019 Δ.Σ.:Λήψη απόφασης για συγκρότηση και σύσταση επιτροπής παρακολούθησης καλής εκτέλεσης μισθίωνΨΠ41465ΖΠΡ-34ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ545/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0031/10/2019 12:45:43Απόφαση 109/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών, εκπροσώπηση σε τράπεζες και ορισμό διαχειριστή Web BankingΨ0Δ0465ΖΠΡ-2ΣΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ541/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0001/11/2019 13:42:13Απόφαση 104/2019 Δ.Σ.:Λήψη απόφασης για ορισμό αρμοδιοτήτων προέδρουΨΤΛΕ465ΖΠΡ-6ΝΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ546/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0031/10/2019 13:24:12Απόφαση 112/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για ορισμό στατιστικού ανταποκριτή9Π1Ο465ΖΠΡ-Ω42ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ543/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0031/10/2019 13:21:19Απόφαση 111/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για τον Ορισμό υπευθύνου για την καταχώρηση – απογραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Φορέων ΔημοσίουΨ7ΓΔ465ΖΠΡ-9ΘΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ542/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0031/10/2019 12:07:57Απόφαση 105/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για ορισμό εκκαθαριστή για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.).6ΜΙΡ465ΖΠΡ-ΚΩΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ538/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0031/10/2019 12:05:25Απόφαση 103/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για ορισμό νομίμου εκπροσώπουΩΩΙΩ465ΖΠΡ-ΛΜ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ537/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0008/11/2019 14:47:34Απόφαση 102/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού ΣυμβουλίουΩ333465ΖΠΡ-95ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ536/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0031/10/2019 12:10:24Απόφαση 107/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Πρόσληψης ΠροσωπικούΨΠ0Ε465ΖΠΡ-ΜΔΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ539/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0031/10/2019 12:42:57Απόφαση 108/2019 Δ.Σ.:Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειώνΩ7Ρ6465ΖΠΡ-8ΘΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ540/31.10.2019
23/10/2019 03:00:0019/11/2019 10:19:34Πρακτικό υπ' αριθμ. 2/2019 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας "Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής" της 23ης Οκτωβρίου 20197ΝΞΥ465ΖΠΡ-ΘΑ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2019
21/10/2019 03:00:0021/10/2019 14:52:42Απόφαση 61/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για ηλεκτρολογικό υλικό»Ω59Ο465ΖΠΡ-5ΙΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ519/21.10.2019
18/10/2019 03:00:0018/10/2019 13:53:15Απόφαση 60/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων»Ω9Υ4465ΖΠΡ-344ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ516/18.10.2019
16/10/2019 03:00:0030/10/2019 11:10:35Απόφαση 98/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα προβολής και διαφήμισηςΩΕΙΤ465ΖΠΡ-Ξ99ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ514/16.10.2019
15/10/2019 03:00:0015/10/2019 10:52:53Απόφαση 95/2019 Δ.Σ.:Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφου.ΩΦ7Φ465ΖΠΡ-7Ε0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ503/15.10.2019
15/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:16:36Απόφαση 97/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρωνΨΛΟ2465ΖΠΡ-8ΩΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ504/15.10.2019
15/10/2019 03:00:0018/10/2019 13:45:16Απόφαση 99/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα κίνησης αυτοκινήτων99ΤΜ465ΖΠΡ-ΠΗ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ506/15.10.2019
15/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:10:14Απόφαση 94/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές και έξοδα τεχνικού ασφαλείας6ΣΓΒ465ΖΠΡ-Ρ23ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ508/15.10.2019
15/10/2019 03:00:0015/10/2019 10:56:12Απόφαση 100/2019 Δ.Σ.:Αντιλογισμός υπολοίπου της υπ’ αριθ. 37/2019 ΑΑΥ - έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης (εκτός ημερησίας διάταξης)6ΞΒΔ465ΖΠΡ-ΧΔ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ502/15.10.2019
15/10/2019 03:00:0016/10/2019 10:57:55Απόφαση 92/2019 Δ.Σ.:Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για ΟΑΕΔ 1%6ΨΙ2465ΖΠΡ-338ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ507/15.10.2019
15/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:04:07Απόφαση 93/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για τέλη αυτοκινήτων φορτηγών6ΗΠ0465ΖΠΡ-275ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ505/15.10.2019
15/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:14:12Απόφαση 96/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικούΨΞΜΡ465ΖΠΡ-Φ7ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ510/15.10.2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 13:39:29Απόφαση 91/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 491/11.10.2019 επιστολή της εταιρείας «RES INVEST IKE» για την παράταση ενοικίασης χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΨΓΥΞ465ΖΠΡ-8ΓΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ500/14.10.2019
02/10/2019 03:00:0002/10/2019 14:11:36Απόφαση 90/2019 Δ.Σ.: Πρόσκληση μετόχων στη Γενική ΣυνέλευσηΩΦ32465ΖΠΡ-7ΞΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ484/2.10.2019
25/09/2019 03:00:0007/10/2019 12:39:52Απόφαση 89/2019 Δ.Σ.: 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2019ΨΑΛΖ465ΖΠΡ-45ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ480/25.9.2019
13/09/2019 03:00:0013/09/2019 14:29:54Απόφαση 56/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υδραυλικό υλικό»9ΛΒΩ465ΖΠΡ-2ΙΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ463/13.9.2019
13/09/2019 03:00:0023/09/2019 08:19:28Απόφαση 58/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνική Έκθεση Για Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων»6ΝΚΓ465ΖΠΡ-ΕΛΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ467/13.9.2019
13/09/2019 03:00:0023/10/2019 10:09:31Απόφαση 88/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων δημοτικής ενότητας Λαυρίου6ΒΝ1465ΖΠΡ-Μ46ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ462/13.9.2019
13/09/2019 03:00:0013/09/2019 11:15:34Απόφαση 86/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτωνΨΒ1Ο465ΖΠΡ-Ο1ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ460/13.9.2019
13/09/2019 03:00:0013/09/2019 11:10:55Απόφαση 87/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές προμήθειες6Ο0Π465ΖΠΡ-ΕΛΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ461/13.9.2019
12/09/2019 03:00:0012/09/2019 12:50:56Απόφαση 85/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 449/9.9.2019 επιστολή της εταιρείας «RES INVEST IKE» για την παράταση ενοικίασης χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.Ψ4ΩΥ465ΖΠΡ-ΞΘ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ457/12.9.2019
27/08/2019 03:00:0004/09/2019 10:49:40Απόφαση 52/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υπηρεσία επιτήρησης σημάτων συστημάτων ασφαλείας»6ΡΕΡ465ΖΠΡ-ΩΤΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ432/27.8.2019
23/08/2019 03:00:0023/08/2019 14:40:21Απόφαση 84/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για επισκευή και συντήρηση μεταφορικού μέσου (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΩΣΑΤ465ΖΠΡ-9Θ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ427/23.8.2019
23/08/2019 03:00:0023/08/2019 14:31:41Απόφαση 82/2019 Δ.Σ.: Κατακύρωση και έγκριση του από 19.8.2019 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 384/5.8.2019 δημοσιευθείσα διακήρυξη της ΔΑΝΕΤΑΛ.ΨΕΡΖ465ΖΠΡ-ΦΙΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ425/23.8.2019
23/08/2019 03:00:0023/08/2019 14:36:47Απόφαση 83/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου για την κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης με τον πλειοδότη του διαγωνισμού στη θέση «Νησάκια».ΨΦ3Θ465ΖΠΡ-Ξ4ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ426/23.8.2019
20/08/2019 03:00:0029/08/2019 10:00:43Απόφαση 51/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή - συντήρηση μεταφορικού μέσου»6894465ΖΠΡ-ΨΕΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ429/20.8.2019
20/08/2019 03:00:0020/08/2019 11:05:02Απόφαση 50/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για συντήρηση ιστοσελίδας της εταιρείας»ΩΚΕΜ465ΖΠΡ-ΩΚΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ418/20.8.2019
19/08/2019 03:00:0020/08/2019 08:21:42Απόφαση 70/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την καταχώρηση στο Taxis της ακύρωσης της μίσθωσης με την εταιρεία «MACRAME I.K.E.» λόγω μη χρήσης του χώρου από την μισθώτρια6ΠΥΡ465ΖΠΡ-ΙΤΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ415/19.8.2019
13/08/2019 03:00:0014/08/2019 08:08:46Απόφαση 81/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση της ιστοσελίδας της εταιρείας6Ι37465ΖΠΡ-ΗΑΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ411/13.8.2019
09/08/2019 03:00:0009/08/2019 12:04:20Απόφαση 80/2019 Δ.Σ.:Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 394/8.8.2019 επιστολή της εταιρείας «RES INVEST IKE» για την παράταση ενοικίασης χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.6ΥΧΤ465ΖΠΡ-15ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ401/9.8.2019
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 14:43:55Απόφαση 45/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου»ΩΤΝΧ465ΖΠΡ-91ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ390/7.8.2019
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 14:28:43Απόφαση 44/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια εργαλείων»ΨΓΕΓ465ΖΠΡ-6ΕΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ387/7.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 13:48:44Απόφαση 43/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων»Ω39Ε465ΖΠΡ-ΕΑΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ385/6.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 14:54:49Απόφαση 78/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για διάφορα έξοδα τραπεζών6ΨΞΜ465ΖΠΡ-13ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ382/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 13:31:24Απόφαση 73/2019 Δ.Σ.: Συγκρότηση και σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81ΨΤΚ1465ΖΠΡ-Χ3ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ375/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0006/08/2019 10:19:01Απόφαση 74/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για προκήρυξη και διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση έκτασης στην περιοχή «Νησάκια» Λεγραινών αποκλειστικά για αγροτική χρήση και δενδροκαλλιέργεια και ανάθεση σε δικηγόρο για την διεκπεραίωση της διαδικασίαςΩ6Χ2465ΖΠΡ-ΔΨΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ376/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 14:47:34Απόφαση 72/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές προσωπικού καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων66ΞΜ465ΖΠΡ-07ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ378/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 14:50:36Απόφαση 76/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. 24%.6ΡΤΩ465ΖΠΡ-2ΚΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ380/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 14:48:57Απόφαση 75/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για Ι.Κ.Α. εργοδοτικές εισφορές καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων9ΩΒ5465ΖΠΡ-84ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ379/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 14:46:05Απόφαση 71/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης περί απόκτησης κωδικών πρόσβασης Internet Banking στους λογαριασμούς που τηρεί η εταιρεία στην «ALPHA BANK»ΩΔΟΖ465ΖΠΡ-ΣΘΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ377/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0006/08/2019 08:50:04Απόφαση 79/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές προμήθειες.6ΛΠ9465ΖΠΡ-Υ4ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ383/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 14:52:40Απόφαση 77/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για Ι.Κ.Α.6ΖΤ2465ΖΠΡ-Β4ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ381/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 14:43:27Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (ακάλυπτης έκτασης επιφανείας εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 8.682,89 στη θέση Νησάκια στα Λεγραινά Αττικής)62ΛΖ465ΖΠΡ-Φ11ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ384/5.8.2019
18/07/2019 03:00:0019/07/2019 09:14:35Απόφαση 41/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια δώρων για την αδελφοποιημένη πόλη Αλέξινατς»6ΟΟ9465ΖΠΡ-Ξ00ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ357/18.7.2019
11/07/2019 03:00:0011/07/2019 13:44:59Απόφαση 69/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 342/10.7.2019 επιστολή της εταιρείας «RES INVEST IKE» για την ενοικίαση χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΩΞΤΕ465ΖΠΡ-Β1ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ344/11.7.2019
01/07/2019 03:00:0001/07/2019 11:27:06Απόφαση 67/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές προμήθειες7ΖΗ4465ΖΠΡ-4ΟΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/1.7.2019
01/07/2019 03:00:0001/07/2019 10:30:29Απόφαση 65/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσωνΩΔ84465ΖΠΡ-ΖΣ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ326/1.7.2019
01/07/2019 03:00:0002/07/2019 10:42:39Απόφαση 36/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων»7ΖΓΩ465ΖΠΡ-ΜΗ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ332/1.7.2019
01/07/2019 03:00:0001/07/2019 11:32:53Απόφαση 68/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια δώρων για την αδελφοποιημένη πόλη Αλέξινατς6ΗΡΑ465ΖΠΡ-3ΟΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ329/1.7.2019
01/07/2019 03:00:0001/07/2019 11:12:54Απόφαση 66/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υλικά επισκευής και συντήρησης κοινόχρηστων χώρωνΩ43Χ465ΖΠΡ-ΩΓ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ327/1.7.2019
19/06/2019 03:00:0020/06/2019 12:09:17Απόφαση 62/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων σε μέλος του Διοικητικού ΣυμβουλίουΨΑΨΟ465ΖΠΡ-ΦΦΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ314/19.6.2019
19/06/2019 03:00:0020/06/2019 08:58:58Απόφαση 61/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραίτησης του κ. Ζαγουρή Χαράλαμπου από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΑΝΕΤΑΛ ύστερα από την υπ’ αριθ. 278/10.5.2019 αίτηση του και για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.6Θ97465ΖΠΡ-Σ66ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ313/19.6.2019
19/06/2019 03:00:0020/06/2019 09:43:44Απόφαση 64/2019 Δ.Σ.:Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές συνδρομές – εισφορές (εκτός ημερήσιας διάταξης)Ω8ΝΙ465ΖΠΡ-5ΓΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ316/19.6.2019
19/06/2019 03:00:0020/06/2019 09:39:18Απόφαση 63/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δικαστικά έξοδα & εξώδικων ενεργειών απαλλασσόμενα Φ.Π.Α.ΩΜΚΦ465ΖΠΡ-6Ρ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ315/19.6.2019
17/05/2019 03:00:0017/05/2019 12:23:07Απόφαση 34/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια αναμνηστικών πλακετών και μεταλλίων»Ω03Ζ465ΖΠΡ-Ο5ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ294/17.5.2019
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 14:56:16Απόφαση 60/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 282/14.5.2019 επιστολή της εταιρείας «RESINVEST IKE» για την ενοικίαση χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.7ΝΝ7465ΖΠΡ-ΞΒ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ285/15.5.2019
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 14:40:46Απόφαση 31/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια φακέλων, επιστολόχαρτων, καρτών και αυτοκόλλητων με το λογότυπο της εταιρείας»Ω52Η465ΖΠΡ-Μ0ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ284/15.5.2019
10/05/2019 03:00:0014/05/2019 09:56:15Απόφαση 90/2018 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση χώρου έμπροσθεν καταστήματος στην περιοχή του Σουνίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 628/6.12.2018 αίτηση του κ. Καμπίτη Βασιλείου (εκτός ημερήσιας διάταξης)Ω3Ψ3465ΖΠΡ-ΙΡ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ276/10.5.2019
10/05/2019 03:00:0010/05/2019 11:41:16Απόφαση 29/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για μηχανογραφική υποστήριξη»ΨΩΝΕ465ΖΠΡ-9ΙΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ274/10.5.2019
08/05/2019 03:00:0008/05/2019 11:38:15Απόφαση 28/2019 Πρόεδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υπηρεσίες προβολής της εταιρείας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων Βιοτεχνικού-Βιομηχανικού Εκπαιδευτικού Μουσείου (Β.Β.Ε.Μ.)»6Ξ1Α465ΖΠΡ-2ΣΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ271/8.5.2019
07/05/2019 03:00:0007/05/2019 14:26:07Απόφαση 55/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές μηχανογραφικής υποστήριξης6ΥΛ5465ΖΠΡ-Α3ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ267/7.5.2019
07/05/2019 03:00:0007/05/2019 14:30:24Απόφαση 58/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αναβάθμιση λογισμικών προγραμμάτων και για έξοδα για την ιστοσελίδα της εταιρείαςΩΜ2Λ465ΖΠΡ-8ΨΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ268/7.5.2019
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 12:46:08Απόφαση 59/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 251/24.4.2019 επιστολή της εταιρείας «ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΜΕ» για παράταση ενοικίασης χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΨΣΟ7465ΖΠΡ-1ΞΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ258/25.4.2019
23/04/2019 03:00:0024/04/2019 11:44:10Απόφαση 23/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για λοιπές προμήθειες»6Ω7Μ465ΖΠΡ-ΟΤΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ248/23.4.2019
22/04/2019 03:00:0023/04/2019 14:16:40Απόφαση 21/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια & εγκατάσταση μιας (1) ηλεκτρονικής πινακίδας μεταβλητού περιεχομένου στη πλατεία Λαυρίου»ΩΗΖΘ465ΖΠΡ-ΗΤΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ244/22.4.2019
22/04/2019 03:00:0024/04/2019 11:23:00Απόφαση 22/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια μελανιών και λοιπών υλικών γραφείου»Ψ656465ΖΠΡ-Γ59ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ245/22.4.2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 13:09:09Απόφαση 48/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την περαιτέρω συμμετοχή της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»6ΝΟΡ465ΖΠΡ-1ΛΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ234/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:20:34Απόφαση 56/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΛαυρίουΨΘΓΗ465ΖΠΡ-ΣΞ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ241/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 14:03:24Απόφαση 53/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια μελανιών και λοιπών υλικών γραφείου9ΚΚΒ465ΖΠΡ-ΝΗΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ239/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 13:36:09Απόφαση 52/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προβολή της εταιρείας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΒΒΕΜ προς μαθητές Λαυρεωτικής.ΨΤΣ1465ΖΠΡ-2ΥΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ238/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 13:31:52Απόφαση 51/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για φόρους-τέλη προηγούμενων χρήσεωνΨΓ55465ΖΠΡ-1ΡΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ237/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 14:11:20Απόφαση 54/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές προμήθειεςΨΨΡΓ465ΖΠΡ-ΥΕ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ240/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 14:26:23Απόφαση 57/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια αναμνηστικών πλακετών και μεταλλίωνΩΛΥ0465ΖΠΡ-ΔΤΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ242/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 13:13:14Απόφαση 49/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για χαρτόσημο 3,6% ενοικίωνΨΜΥΥ465ΖΠΡ-ΞΦΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ235/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 13:24:45Απόφαση 50/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για εκκαθάριση φόρου εισοδήματοςΩΩ4Ψ465ΖΠΡ-ΡΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ236/19.4.2019
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 10:47:26Απόφαση 47/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.68ΕΤ465ΖΠΡ-45ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ231/18.4.2019
17/04/2019 03:00:0018/04/2019 10:43:42Απόφαση 46/2019 Δ.Σ.: Πρόσκληση μετόχων στη Γενική ΣυνέλευσηΨΚ3Ν465ΖΠΡ-Α9ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ229/18.4.2019
11/04/2019 03:00:0011/04/2019 14:45:14Απόφαση 45/2019: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 206/9.4.2019 επιστολή της εταιρείας «RESINVEST IKE» για παράταση ενοικίασης χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΨΔΩ4465ΖΠΡ-Π4ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ212/11.4.2019
08/04/2019 03:00:0008/04/2019 13:24:05Απόφαση 43/2019 Δ.Σ.: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 20186ΝΤΝ465ΖΠΡ-Ι2ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ201/8.4.2019
08/04/2019 03:00:0009/04/2019 11:50:31Απόφαση 44/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα ασφάλισης μεταφορικών μέσων (εκτός ημερήσιας διάταξης)Ω9Σ7465ΖΠΡ-Υ0ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ204/8.4.2019
04/04/2019 03:00:0005/04/2019 14:57:40Απόφαση 17/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση προμήθειας T-Shirt με σήμα της εταιρείας»ΨΞΠΓ465ΖΠΡ-76ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ196/4.4.2019
02/04/2019 03:00:0002/04/2019 13:51:54Απόφαση 14/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου»ΨΒΩΒ465ΖΠΡ-ΠΨΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ184/2.4.2019
01/04/2019 03:00:0002/04/2019 10:41:31Απόφαση 41/2019 Δ.Σ.: 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2019ΩΝ3Ω465ΖΠΡ-Ρ0ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ183/1.4.2019
22/03/2019 02:00:0005/04/2019 13:59:20Απόφαση 40/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την παράταση-ανανέωση της μίσθωσης του ακινήτου καταστήματος επί της οδού Κουντουριώτη 1 στη Δ.Ε. Λαυρίου του Δήμου ΛαυρεωτικήςΩΖΦΧ465ΖΠΡ-ΓΞΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ174/22.3.2019
21/03/2019 02:00:0021/03/2019 13:33:24Απόφαση 39/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για ακύρωση της υπ’ αριθμ. 17/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.ΨΘ68465ΖΠΡ-ΥΘΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ171/21.3.2019
21/03/2019 02:00:0021/03/2019 13:41:23Απόφαση 37/2019 Δ.Σ.: Επιλογή και αποδοχή εργαζομένου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»7ΜΗ1465ΖΠΡ-Ι6ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ168/21.3.2019
20/03/2019 02:00:0021/03/2019 09:07:51Απόφαση 27/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης α. για την παράταση-ανανέωση των ενοικιάσεων των κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας για ένα επιπλέον έτος σύμφωνα με τους υπ’αριθμό πρωτοκόλλου 67/16.6.2017 όρους διαγωνισμού σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 18/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. β. αναπροσαρμογή μισθώματος για παραχώρηση χρήσης – εκμίσθωση χώρου για την τοποθέτηση καντίνας στον Δημοτικό κοινόχρηστο χώρο Χάρακας 1.6Σ5Γ465ΖΠΡ-ΠΚΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ165/20.3.2019
15/03/2019 02:00:0018/03/2019 13:38:18Απόφαση 31/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα προβολής και διαφήμισηςΩ3Η5465ΖΠΡ-3ΘΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ153/15.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 08:26:01Απόφαση 25/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για έγκριση και αποδοχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών για υποβολή προτάσεων αξιοποίησης έκτασης στη θέση Πάνειο όροςΩΦΔ1465ΖΠΡ-427ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ136/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 09:41:08Απόφαση 33/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνη συντήρησης εκμισθωμένων χώρων και ακτών Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου7Χ51465ΖΠΡ-Η8ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ141/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 08:58:17Απόφαση 29/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείουΩΣΙΖ465ΖΠΡ-021ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ138/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 08:52:04Απόφαση 28/2019 Δ.Σ.: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών6ΞΨΨ465ΖΠΡ-ΔΥ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ137/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 09:06:06Απόφαση 30/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρωνΩΗΓ2465ΖΠΡ-Α9ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ139/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 09:45:40Απόφαση 34/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κερατέας6Ε29465ΖΠΡ-ΠΨΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ142/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 09:50:10Απόφαση 35/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνη συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΛαυρίουΩΒ9Δ465ΖΠΡ-ΧΥ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ143/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 09:32:57Απόφαση 32/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση εκμισθωμένων χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας Κερατέας.ΩΣ0Ν465ΖΠΡ-Ξ59ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ140/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 09:58:28Απόφαση 36/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές έκτακτου προσωπικού και για εργοδοτικές εισφορές (εκτός ημερήσιας διάταξης).6ΜΡΥ465ΖΠΡ-7ΛΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ144/12.3.2019
26/02/2019 02:00:0012/03/2019 08:37:02Απόφαση 26/2019 Δ.Σ: Λήψη απόφασης για την επιλογή και την πρόσληψη του εποχιακού προσωπικού κατόπιν αίτησης των υποψηφίων και έπειτα από την υπ’ αριθμ. 17/2019 απόφαση του Διοικητικού ΣυμβουλίουΩ93Σ465ΖΠΡ-ΓΓΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ124/26.2.2019
22/02/2019 02:00:0022/02/2019 11:37:13Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και του συνόλου της υπ’ αριθμ. 1/2019 μελέτης υπηρεσιών λογιστών «Υπηρεσίες διεκπεραίωσης των λογιστικών εργασιών της Επιχείρησης»Ψ7ΜΣ465ΖΠΡ-ΔΦΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11/22.2.2019
14/02/2019 02:00:0015/02/2019 13:37:07Επιλογή και αποδοχή εργαζομένου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»Ω1ΗΝ465ΖΠΡ-ΜΙΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97/14.2.2019
12/02/2019 02:00:0012/02/2019 10:04:51Αποδοχή της έγκρισης συμμετοχής της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»648Ξ465ΖΠΡ-ΙΔ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ82/12.2.2019
12/02/2019 02:00:0012/02/2019 10:37:17Επιλογή και αποδοχή εργαζομένων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»ΩΨ79465ΖΠΡ-ΧΔΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83/12.2.2019
12/02/2019 02:00:0012/02/2019 11:51:55Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 80/11.2.2019 επιστολή της εταιρείας «RESINVEST IKE» για την ενοικίαση χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΩΖΧ1465ΖΠΡ-Θ86ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84/12.2.2019
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 10:31:371η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 20196ΖΜΞ465ΖΠΡ-Θ5ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54/7.2.2019
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 12:49:19Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων»6ΘΩ6465ΖΠΡ-6ΜΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56/7.2.2019
07/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:45:40Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού»ΩΦΑ5465ΖΠΡ-ΨΒΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61/7.2.2019
07/02/2019 02:00:0012/03/2019 08:32:27Λήψη απόφασης για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού δίμηνης σύμβασης για τις έκτακτες ανάγκες της εταιρείαςΩΧΦΟ465ΖΠΡ-ΤΣΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53/7.2.2019
06/02/2019 02:00:0007/02/2019 09:32:19Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα συνδρομής σε επαγγελματικές οργανώσεις.63ΒΗ465ΖΠΡ-ΗΥΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ52/6.2.2019
04/02/2019 02:00:0005/02/2019 11:31:25Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή ελεγκτών λογιστώνΨ1ΛΛ465ΖΠΡ-840ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50/4.2.2019
04/02/2019 02:00:0005/02/2019 12:00:35Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια καυσίμωνΩΟΡΚ465ΖΠΡ-5ΧΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ51/4.2.2019
04/02/2019 02:00:0006/02/2019 11:53:22Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή υπηρεσιών λογιστή6ΨΠΗ465ΖΠΡ-03ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49/4.2.2019
31/01/2019 02:00:0001/02/2019 11:12:12Ορισμός υπευθύνων επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου υπόχρεων φορέων υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων της εταιρείας, που θα πιστοποιούνται ως χρήστες του ηλεκτρονικού συστήματος «ΠΟΘΕΝ»Ω2Ο5465ΖΠΡ-Ρ0ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 13:06:09Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων.ΨΙΔΖ465ΖΠΡ-39ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 12:09:00Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υπηρεσίες Τεχνικού ΑσφαλείαςΩΟ66465ΖΠΡ-ΞΕΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 13:19:42Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικούΨΤΖΞ465ΖΠΡ-ΤΥΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 11:18:40Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων6ΓΕΙ465ΖΠΡ-5Ρ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ44/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 10:56:56Λήψη απόφασης για την αποδοχή της έγκρισης του αιτήματος για επιμήκυνση της συμμετοχής της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών», από τον ΟΑΕΔ, που αφορά τους επτά εργαζομένους της εταιρείας για ένα επιπλέον έτος6ΓΑΙ465ΖΠΡ-ΖΕΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43/31.1.2019
28/01/2019 02:00:0030/01/2019 10:22:07Ανάληψη υποχρεώσεων για ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεωνΨΟΩΡ465ΖΠΡ-ΕΘΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36/28.1.2019
24/01/2019 02:00:0024/01/2019 13:25:46Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 17/18.1.2019 επιστολή της εταιρείας «ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΜΕ» για την ενοικίαση χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ6Ω2Φ465ΖΠΡ-3ΙΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33/24.1.2019
24/01/2019 02:00:0024/01/2019 11:33:46Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών6ΦΓ4465ΖΠΡ-Τ4ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/24.1.2019
14/01/2019 02:00:0014/01/2019 13:04:17Ψήφιση και διάθεση σχετικών πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών9ΠΓ3465ΖΠΡ-ΝΔ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11/14.1.2019
11/01/2019 02:00:0011/01/2019 14:01:21Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για τέλη αυτοκινήτων φορτηγώνΨΖΕ0465ΖΠΡ-2Ρ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9/11.1.2019
11/01/2019 02:00:0014/01/2019 13:02:32Ψήφιση και διάθεση σχετικών πιστώσεων για την εξόφληση δαπανών και απόδοση κρατήσεων του προηγούμενου έτουςΨ77Π465ΖΠΡ-ΣΚ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/11.1.2019
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 14:51:46Λήψη απόφασης για την περαιτέρω συμμετοχή της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»9ΨΓ8465ΖΠΡ-ΟΡΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3/7.1.2019
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 14:49:43Λήψη απόφασης για την επιμήκυνση της συμμετοχής της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών», που αφορά τους επτά εργαζομένους της εταιρείας για ένα επιπλέον έτοςΩΗΡΥ465ΖΠΡ-ΞΔ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/7.1.2019
31/12/2018 02:00:0030/01/2019 11:18:27Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης78ΝΥ465ΖΠΡ-ΑΟΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0030/01/2019 11:28:00Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Φόρος προμηθευτών 8%6757465ΖΠΡ-ΞΜΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:59:04Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρωνΩΞ8Φ465ΖΠΡ-3ΩΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:26:42Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρωνΨ2Κ9465ΖΠΡ-ΗΤΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:21:46Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Έξοδα προβολής και διαφήμισηςΩ4ΡΥ465ΖΠΡ-40ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:14:18Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. 24%69Ζ5465ΖΠΡ-ΠΧ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:18:12Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων6ΣΞΦ465ΖΠΡ-ΛΩ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:12:53Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Έκτακτα και ανόργανα έξοδαΩΟ9Τ465ΖΠΡ-ΑΞΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:25:12Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Έξοδα κίνησης αυτοκινήτων φορτηγών (βενζίνες, διόδια κ.α.)Ω2Ε2465ΖΠΡ-ΡΕΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:16:52Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματαΩ1ΨΦ465ΖΠΡ-7Μ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 14:05:37Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές προσωπικού καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων6ΝΑ9465ΖΠΡ-ΑΤ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 14:03:48Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Δαπάνες Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΚερατέαςΨΧΞ2465ΖΠΡ-ΣΗΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:47:36Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Δαπάνες Συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας ΚερατέαςΩΜ9Υ465ΖΠΡ-ΑΥ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:43:21Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Έκτακτα και ανόργανα έξοδαΨΥ3Σ465ΖΠΡ-ΝΔ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 14:07:39Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Ι.Κ.Α εργοδ. καθ. κοιν. χώρωνΩΠΧΑ465ΖΠΡ-ΗΗ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 14:00:30Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών Φ.Π.Α. 24%6Δ7Τ465ΖΠΡ-ΠΡΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:56:41Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρωνΨΗΠΦ465ΖΠΡ-06ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:23:03Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελ. επ. ΦΠΑ απαλλασσόμενοΨΘ7Λ465ΖΠΡ-Ρ26ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:52:36Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου ΧΑΡΤ.ΟΓΑ κτ.λ.)Ω4ΒΘ465ΖΠΡ-Χ4ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:49:16Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Δαπάνες Συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας ΛαυρίουΨ01Τ465ΖΠΡ-8ΘΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:55:21Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων6ΟΙΠ465ΖΠΡ-3Ο1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:57:44Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης:ΨΟΣΝ465ΖΠΡ-ΩΕΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:53:46Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης:Ω0ΠΤ465ΖΠΡ-9ΟΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 12:41:36Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.)ΨΗΡΘ465ΖΠΡ-ΨΔΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 12:59:20Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων φορτηγών6ΗΥΘ465ΖΠΡ-ΜΞΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 12:43:07Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελ. επ. ΦΠΑ απαλλασσόμενο7261465ΖΠΡ-Χ9ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 12:44:30Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρωνΨΦΠΙ465ΖΠΡ-ΞΝ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 12:46:48Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Έξοδα προβολής και διαφήμισης6ΙΝΖ465ΖΠΡ-ΨΔΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0030/01/2019 08:14:25Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.)ΩΙΗΒ465ΖΠΡ-Υ5ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0028/01/2019 21:00:48Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Έξοδα προβολής και διαφήμισης99ΣΧ465ΖΠΡ-8ΛΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0028/01/2019 21:00:22Αντιλογισμοί-ανατροπές δεσμευμένων πιστώσεων Οικονομικού έτους 2018.ΨΘ5Ω465ΖΠΡ-Υ23ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:11:23Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού62Δ2465ΖΠΡ-8ΟΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0028/01/2019 20:59:53Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών Φ.Π.Α. 24%ΡΤ46465ΖΠΡ-82ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:15:36Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών Φ.Π.Α. 24%617Β465ΖΠΡ-ΨΙΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 09:09:00Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα λογιστών Φ.Π.Α. 24%722Ω465ΖΠΡ-ΗΚ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 13:41:12Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσωνΨΥ2Η465ΖΠΡ-9ΒΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0030/01/2019 10:59:29Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Συνδρομές-εισφορές σε επαγγ. οργαν. Φ.Π.Α. μη συμψηφιζόμενοΩΡΝΙ465ΖΠΡ-Κ61ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0030/01/2019 10:57:22Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Παρακρατούμενοι φόροι προηγούμενων χρήσεων προς απόδοση (ΠΟΕ)6ΦΦΠ465ΖΠΡ-ΣΘΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0030/01/2019 11:04:57Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προηγούμενων ετώνΩΛΣΚ465ΖΠΡ-ΠΜΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0030/01/2019 11:01:38Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών7ΜΕ3465ΖΠΡ-ΥΜΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0030/01/2019 10:51:52Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Υπόλοιπα προμηθευτών παρελθόντων ετών (ΠΟΕ)ΩΞ8Λ465ΖΠΡ-5ΟΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 10:09:20Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές μηχ/κής υποστήριξης Φ.Π.Α.24%Ω06Η465ΖΠΡ-Ξ23ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 09:54:17Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Προκαταβολή φόρου εισοδήματος6Κ5Μ465ΖΠΡ-ΞΤ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 10:06:47Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών Φ.Π.Α. 24%625Υ465ΖΠΡ-6ΩΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 10:12:11Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Διάφορα έξοδα τραπεζών7ΖΣΦ465ΖΠΡ-ΕΟ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 10:10:45Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Λογισμικά προγράμματα ΦΠΑ 24%ΩΥ4Ε465ΖΠΡ-ΞΤΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 09:58:54Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων Φ.Π.Α. Διοίκηση 24%ΩΩ4Ο465ΖΠΡ-Ρ4ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 09:57:19Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Ι.Κ.Α εργοδ. καθ. κοιν. χώρωνΩΛΩΘ465ΖΠΡ-ΦΕΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0030/01/2019 11:20:19Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Φόρος προμηθευτών 4%7ΔΑΠ465ΖΠΡ-Α9ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 10:00:40Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Δαπάνες Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου6ΡΜ3465ΖΠΡ-10ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 09:25:54Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Εισφορά αλληλεγγύης6ΛΚΕ465ΖΠΡ-2ΝΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 09:01:10Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Διάφορα έξοδα τραπεζών72ΗΓ465ΖΠΡ-0ΥΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 09:18:27Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: ΟΑΕΔ 1%ΩΘΑΑ465ΖΠΡ-9ΚΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 09:10:53Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων Φ.Π.Α. Διοίκηση 24%ΩΚΓ2465ΖΠΡ-ΓΨΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 09:14:38Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Φόρος μισθωτών υπηρεσιών60ΞΡ465ΖΠΡ-ΘΨΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 09:13:00Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αυτοκίνητα-Φορτηγά6ΑΑ1465ΖΠΡ-ΟΤΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 08:19:58Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Ι.Κ.Α6106465ΖΠΡ-ΦΞ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0006/02/2019 09:39:48Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Έξοδα δημοσιεύσεωνΩΝΔ1465ΖΠΡ-ΥΒΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 08:22:02Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές προσωπικού καθαρισμού κοινοχρήστων χώρωνΩΩ12465ΖΠΡ-Ι32ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 08:23:29Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Ι.Κ.Α εργοδ. καθ. κοιν. χώρων6ΞΦΥ465ΖΠΡ-7Τ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0004/02/2019 08:24:48Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.)6ΨΓΘ465ΖΠΡ-ΖΑΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
31/12/2018 02:00:0031/01/2019 09:55:53Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Δικαστικά έξοδα & εξώδικων ενεργ. Φ.Π.Α.απαλλασσόμενο6Β4Σ465ΖΠΡ-Δ1ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/31.12.2018
20/12/2018 02:00:0014/01/2019 14:43:175η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΩΜΩΜ465ΖΠΡ-9ΙΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ690/20.12.2018
20/12/2018 02:00:0020/12/2018 12:10:28Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αρχειακού υλικού»64Α0465ΖΠΡ-Ω2ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ689/20.12.2018
19/12/2018 02:00:0020/12/2018 11:07:03Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές προσωπικού καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων (εκτός ημερήσιας διάταξης)9ΣΚΟ465ΖΠΡ-ΧΜΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ686/19.12.2018
19/12/2018 02:00:0019/12/2018 19:44:49Αζήμια τυπική λύση της από 14.12.2018 σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας90ΛΙ465ΖΠΡ-Ο3ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ684/19.12.2018
19/12/2018 02:00:0008/01/2019 14:54:41Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019ΩΘΞΡ465ΖΠΡ-ΒΓΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ685/19.12.2018
14/12/2018 02:00:0014/12/2018 14:26:30Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΚερατέαςΨ59Ρ465ΖΠΡ-7ΘΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ665/14.12.2018
14/12/2018 02:00:0014/12/2018 16:33:03Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια φυτών-χωμάτων»9ΘΞΒ465ΖΠΡ-ΘΨΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ673/14.12.2018
13/12/2018 02:00:0014/12/2018 10:20:06Ανάκληση της υπ' αριθμ. 27/2018 Απόφασης Ανάληψης ΥποχρέωσηςΩ3ΔΜ465ΖΠΡ-87ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ647/13.12.2018
13/12/2018 02:00:0013/12/2018 10:58:45Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε πληρεξούσιους δικηγόρους για κατάθεση έγγραφων εξηγήσεων στο Ειρηνοδικείο ΛαυρίουΨΨΦΑ465ΖΠΡ-ΜΥΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ653/13.12.2018
13/12/2018 02:00:0013/12/2018 13:48:19Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια εργαλείων»6Α07465ΖΠΡ-Α16ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ658/13.12.2018
13/12/2018 02:00:0013/12/2018 15:09:17Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»Ψ0ΛΠ465ΖΠΡ-ΘΗ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ660/13.12.2018
13/12/2018 02:00:0013/12/2018 14:42:04Έγκριση του από 10.12.2018 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή προτάσεων αξιοποίησης έκτασης στη θέση Κερατοβούνι στο Πάνειο Όρος»ΨΙ2Χ465ΖΠΡ-Φ5ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ659/13.12.2018
12/12/2018 02:00:0013/12/2018 10:47:14Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρονικών ταμπελών7ΤΟΠ465ΖΠΡ-3Υ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ647/12.12.2018
12/12/2018 02:00:0012/12/2018 14:59:22Λήψη απόφασης για έγκριση και αποδοχή της κατάρτισης Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Παράκτιας Ζώνης του Δήμου Λαυρεωτικής - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης Λαυρεωτικής (εκτός ημερήσιας διάταξης)9ΩΘΜ465ΖΠΡ-Ν71ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ652/12.12.2018
12/12/2018 02:00:0012/12/2018 13:26:06Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια αρχειακού υλικού6ΑΟΨ465ΖΠΡ-ΒΦΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ649/12.12.2018
11/12/2018 02:00:0012/12/2018 08:20:24Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας6ΕΝΝ465ΖΠΡ-ΓΤΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ641/11.12.2018
11/12/2018 02:00:0012/12/2018 08:25:39Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια εργαλείων6Ξ8Μ465ΖΠΡ-ΛΕΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ643/11.12.2018
11/12/2018 02:00:0012/12/2018 08:14:30Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης για κοινή χρήση οχημάτων με το Δήμο Λαυρεωτικής (εκτός ημερησίας διάταξης)ΩΛΦΡ465ΖΠΡ-ΩΕ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ639/11.12.2018
11/12/2018 02:00:0012/12/2018 08:17:23Λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση μισθωτικής σχέσης για έναν επιπλέον μήνα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 626/4.12.2018 αίτηση της εταιρείας Ανυψωτική Α.Ε.6ΠΖΝ465ΖΠΡ-ΛΙΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ640/11.12.2018
11/12/2018 02:00:0012/12/2018 08:23:47Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση του Πάνειου Όρους (Κερατοβούνι).6ΙΛΟ465ΖΠΡ-Γ6ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ642/11.12.2018
15/11/2018 02:00:0019/11/2018 12:02:31Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού»Ψ373465ΖΠΡ-ΖΞΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ604/15.11.2018
08/11/2018 02:00:0008/11/2018 10:46:38Απόφαση περί έγκρισης του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων»645Ν465ΖΠΡ-40ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ591/8.11.2018
23/10/2018 03:00:0023/10/2018 12:28:59Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων6Ξ6Ξ465ΖΠΡ-ΕΩ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ576/23.10.2018
22/10/2018 03:00:0022/10/2018 14:40:49Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές κρατήσεις υπέρ δημοσίου6Κ6Σ465ΖΠΡ-ΒΛΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ575/22.10.2018
17/10/2018 03:00:0022/10/2018 11:16:314η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018ΩΒΚ6465ΖΠΡ-ΔΓΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ573/17.10.2018
09/10/2018 03:00:0010/10/2018 09:29:38Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για ΙΚΑ εργοδότη καθαρισμού κοινόχρηστων χώρωνΩΨΛΗ465ΖΠΡ-ΝΑΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ554/9.10.2018
09/10/2018 03:00:0010/10/2018 10:36:31Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές προσωπικού καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων690Β465ΖΠΡ-3ΝΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ556/9.10.2018
09/10/2018 03:00:0010/10/2018 09:23:54Λήψη απόφασης για το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 536/28.9.2018 έγγραφο της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής για τη συμμετοχή της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. στο 2ο Γεωλογικό Συμπόσιο με το “Geological Community of Greece”Ω8Ι1465ΖΠΡ-ΔΙΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ553/9.10.2018
09/10/2018 03:00:0010/10/2018 09:25:57Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 538/2.10.2018 επιστολή της εταιρείας «ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΜΕ» για την ενοικίαση χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. και για την ανάθεση σε δικηγόρο για τη σύνταξη μισθωτηρίουΩΩ2Ρ465ΖΠΡ-Ν5ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ555/9.10.2018
09/10/2018 03:00:0010/10/2018 09:21:15Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για σιδηρουργικές εργασίες εκμισθωμένων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου (εκτός ημερησίας διάταξης)ΩΓΜΚ465ΖΠΡ-ΨΔΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ552/9.10.2018
09/10/2018 03:00:0010/10/2018 10:41:06Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα τραπεζώνΩΠΝΤ465ΖΠΡ-ΦΕΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ557/9.10.2018
18/09/2018 03:00:0018/09/2018 14:25:47Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση υπηρεσίας προβολής της εταιρείας μέσω της ΚΑΕ Λαύριο, η οποία αγωνίζεται στην Α1 εθνική κατηγορία μπάσκετ»Ω6ΡΘ465ΖΠΡ-ΓΕΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ517/18.9.2018
12/09/2018 03:00:0012/09/2018 14:14:07Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υπηρεσία μηχανογραφικής υποστήριξης»66ΓΣ465ΖΠΡ-Ρ86ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ508/12.9.2018
05/09/2018 03:00:0005/09/2018 09:55:39Έγκριση του από 10.8.2018 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου»6ΧΡΑ465ΖΠΡ-017ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ498/5.9.2018
05/09/2018 03:00:0006/09/2018 08:54:21Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές μηχανογραφικής υποστήριξης6ΦΥ9465ΖΠΡ-ΑΧ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ500/5.9.2018
05/09/2018 03:00:0006/09/2018 08:56:25Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια λογισμικών προγραμμάτωνΩΦ7Ν465ΖΠΡ-1Η5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ501/5.9.2018
31/08/2018 03:00:0031/08/2018 09:58:40Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια φακέλων, επιστολόχαρτων, αυτοκόλλητων και καρτών με τα στοιχεία και το σήμα της εταιρείας»6ΒΣΛ465ΖΠΡ-ΘΜΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ486/31.8.2018
29/08/2018 03:00:0029/08/2018 14:10:19Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα προβολής και διαφήμισηςΩΘΝΙ465ΖΠΡ-Ο9ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ484/29.8.2018
21/08/2018 03:00:0006/09/2018 11:16:00Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιώνΩ4Μ5465ΖΠΡ-1ΣΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ472/21.8.2018
20/08/2018 03:00:0020/08/2018 11:30:56Απόφαση Προέδρου περί έγκρισης του από 10.8.2018 τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας σύμφωνα με τον νέο γενικό κανονισμό (GDPR)»64Π3465ΖΠΡ-ΒΜΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ468/20.8.2018
13/08/2018 03:00:0013/08/2018 14:23:00Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείουΩΧΣΓ465ΖΠΡ-26ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ463/13.8.2018
13/08/2018 03:00:0013/08/2018 13:01:20Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την κατάθεση και τη συζήτηση προσφυγής κατά της με αριθμό 64/2018 απόφασηςΨΞΚΣ465ΖΠΡ-ΕΔΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ459/13.8.2018
13/08/2018 03:00:0013/08/2018 13:05:05Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό (GDPR)7ΥΗΞ465ΖΠΡ-ΖΑΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ460/13.8.2018
13/08/2018 03:00:0020/08/2018 09:55:54Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνη συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΛαυρίουΨΔΨΠ465ΖΠΡ-Γ6ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ462/13.8.2018
13/08/2018 03:00:0020/08/2018 14:30:53Ανάκληση της υπ' αριθμ. 24/2018 Απόφασης Ανάληψης ΥποχρέωσηςΨ7ΠΗ465ΖΠΡ-ΞΨΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ462/13.8.2018
13/08/2018 03:00:0020/08/2018 14:29:20Ανάκληση της υπ' αριθμ. 11/2018 Απόφασης Ανάληψης ΥποχρέωσηςΩ4ΘΘ465ΖΠΡ-ΖΦΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ462/13.8.2018
13/08/2018 03:00:0020/08/2018 14:32:35Ανάκληση της υπ' αριθμ. 48/2018 Απόφασης Ανάληψης ΥποχρέωσηςΨΦΞΔ465ΖΠΡ-ΣΔΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ462/13.8.2018
10/08/2018 03:00:0010/08/2018 14:39:15Λήψη απόφασης για τη μεταφορά μισθωτικής σχέσης καταστήματος—κιόσκι εντός δημοτικού κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Λαυρίου με βάση την υπ’ αριθμ. 40/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου – αύξηση μηνιαίου μισθώματοςΩ3ΞΤ465ΖΠΡ-76ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ458/10.8.2018
31/07/2018 03:00:0031/07/2018 14:37:373η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.6ΚΚΣ465ΖΠΡ-61ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ444/31.7.2018
19/07/2018 03:00:0019/07/2018 14:15:03Πρόσκληση μετόχων στη 2η Γενική Συνέλευση 201865ΞΑ465ΖΠΡ-ΩΛΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ425/19.7.2018
19/07/2018 03:00:0019/07/2018 15:26:13Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την καταβολή ΙΚΑ εργοδότη καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων (εκτός ημερησίας διάταξης)66ΑΧ465ΖΠΡ-Τ0ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ427/19.7.2018
18/07/2018 03:00:0018/07/2018 12:37:51Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την καταβολή χαρτοσήμου 3,6% ενοικίων (εκτός ημερησίας διάταξης)6Ι4Β465ΖΠΡ-ΓΕ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ423/18.7.2018
13/07/2018 03:00:0013/07/2018 13:45:59Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για φόρο εισοδήματοςΩΡ5Π465ΖΠΡ-ΥΝΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ415/13.7.2018
13/07/2018 03:00:0013/07/2018 14:17:55Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δικαστικά έξοδα & εξώδικων ενεργ. ΦΠΑ απαλλασσόμενοΩ8ΟΒ465ΖΠΡ-85ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ418/13.7.2018
13/07/2018 03:00:0013/07/2018 15:01:34Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2017ΨΨ9Ζ465ΖΠΡ-ΦΛΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ419/13.7.2018
13/07/2018 03:00:0013/07/2018 14:08:21Λήψη απόφασης για ορισμό στατιστικού ανταποκριτήΨ20Χ465ΖΠΡ-ΕΩ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ417/13.7.2018
13/07/2018 03:00:0013/07/2018 13:25:58Λήψη απόφασης σχετικά με τις υπ’ αριθμ. 351/21.6.2018 και 381/28.6.2018 αιτήσεις της Art & Culture Events για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρουΩ3ΕΘ465ΖΠΡ-Τ9ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ414/13.7.2018
13/07/2018 03:00:0013/07/2018 13:52:36Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προκαταβολή φόρου εισοδήματοςΨΕΧΓ465ΖΠΡ-ΝΔΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ416/13.7.2018
13/07/2018 03:00:0018/07/2018 12:18:16Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την καταβολή φόρων και τελών προηγούμενων χρήσεων (εκτός ημερησίας διάταξης)ΩΑ1Ι465ΖΠΡ-ΕΧΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ413/13.7.2018
12/07/2018 03:00:0012/07/2018 12:16:06Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών»ΩΧΑΙ465ΖΠΡ-ΖΚΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ404/12.7.2018
12/07/2018 03:00:0012/07/2018 13:57:01Πρόσκληση μετόχων στην 1η Γενική Συνέλευση6ΓΠΥ465ΖΠΡ-ΡΣ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ406/12.7.2018
11/07/2018 03:00:0011/07/2018 12:37:05Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 293/ 12.12.2017 αίτηση της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής για μίσθωση χώρου που διαχειρίζεται η Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. (εκτός ημερήσιας διάταξης)6Χ08465ΖΠΡ-ΛΦ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ396/11.7.2018
29/06/2018 03:00:0029/06/2018 14:32:18Απόφαση Προέδρου περί έγκρισης τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την δημιουργία ολοκληρωμένης μακέτας για τουριστικό οδηγό που πρόκειται να δημιουργήσει η Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ »6Ν0Ο465ΖΠΡ-7ΒΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ384/29.6.2018
28/06/2018 03:00:0028/06/2018 14:17:55Απόφαση Προέδρου περί έγκρισης τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια μεταλλικών καρεκλών»Ψ7ΥΑ465ΖΠΡ-ΓΜ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ379/28.6.2018
25/06/2018 03:00:0017/07/2018 10:41:40Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνη συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου75ΦΕ465ΖΠΡ-ΘΩ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ363/25.6.2018
25/06/2018 03:00:0025/06/2018 14:42:03Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα λοιπών κρατήσεων υπέρ δημοσίουΨΠΒΛ465ΖΠΡ-ΜΔΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ362/25.6.2018
19/06/2018 03:00:0019/06/2018 14:38:58Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνη συντήρησης εκμισθωμένων χώρων και ακτών Δημοτικής Ενότητας Κερατέας6Ξ8Σ465ΖΠΡ-ΡΕΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ345/19.6.2018
19/06/2018 03:00:0019/06/2018 14:48:50Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνη συντήρησης εκμισθωμένων χώρων και ακτών Δημοτικής Ενότητας ΛαυρίουΨΜΥΦ465ΖΠΡ-ΟΧΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ346/19.6.2018
14/06/2018 03:00:0015/06/2018 14:14:57Λήψη απόφασης περί τροποποίησης των μισθωτηρίων καντινών σε κοινόχρηστους χώρους με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των λουόμενων7ΘΚΩ465ΖΠΡ-5ΔΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ329/14.6.2018
14/06/2018 03:00:0014/06/2018 11:48:14Απόφαση Προέδρου περί έγκρισης τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την επισκευή και συντήρηση της αλουμινένιας καρότσας του φορτηγού ISUZU-NPR85 με αριθμό κυκλοφορίας ΙΥΑ 4122»7ΤΩΡ465ΖΠΡ-6ΚΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ323/14.6.2018
14/06/2018 03:00:0014/06/2018 14:22:26Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έκτακτα και ανόργανα έξοδα6ΛΖΥ465ΖΠΡ-ΕΞΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/14.6.2018
13/06/2018 03:00:0013/06/2018 13:01:15Απόφαση Προέδρου περί έγκρισης τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υπηρεσίες δημιουργίας λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαχείρισης αυτών»ΨΕΝΖ465ΖΠΡ-ΡΩΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ318/13.6.2018
13/06/2018 03:00:0013/06/2018 13:02:19Απόφαση Προέδρου περί έγκρισης τεύχους προδιαγραφών με θέμα "Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια βιβλίου για τους μεταλλωρύχους της Καμάριζας με τίτλο “Το σκουριασμένο χαμόγελο” του Γεωργίου Πέππα με το Σήμα της εταιρείας"7ΧΓΟ465ΖΠΡ-60ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ319/13.6.2018
13/06/2018 03:00:0013/06/2018 14:31:54Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για κατάθεση παρέμβασης και παράσταση στο Ειρηνοδικείο Λαυρίου7ΤΨΧ465ΖΠΡ-ΟΧΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ322/13.6.2018
13/06/2018 03:00:0013/06/2018 13:28:29Απόφαση Προέδρου περί έγκρισης του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για συμβουλευτικές υπηρεσίες καταγραφής και αξιολόγησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων6Ι3Ρ465ΖΠΡ-ΖΚ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ320/13.6.2018
11/06/2018 03:00:0012/06/2018 12:19:35Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υλικά επισκευής κτιρίων και συντήρησης κοινόχρηστων χώρων6080465ΖΠΡ-Μ15ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ307/11.6.2018
11/06/2018 03:00:0012/06/2018 12:23:06Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα κίνησης αυτοκινήτων φορτηγών (βενζίνες, διόδια)6ΥΒΣ465ΖΠΡ-0Η5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ308/11.6.2018
11/06/2018 03:00:0012/06/2018 12:17:11Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα επισκευών και συντηρήσεων μεταφορικών μέσωνΩΛΠΠ465ΖΠΡ-8Κ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ306/11.6.2018
07/06/2018 03:00:0007/06/2018 13:32:37Απόφαση Προέδρου περί έγκρισης του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υπηρεσία οργάνωσης διήμερου συνεδρίου με θέμα ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ»75Ω3465ΖΠΡ-Θ3ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ299/7.6.2018
05/06/2018 03:00:0005/06/2018 14:57:11Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιώνΨΥ7Υ465ΖΠΡ-ΨΕΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ294/5.6.2018
31/05/2018 03:00:0004/06/2018 10:07:42Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα προβολής και διαφήμισηςΩ311465ΖΠΡ-ΔΚΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ286/31.5.2018
31/05/2018 03:00:0031/05/2018 14:14:11Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για κατάθεση ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 719 απόφασηςΨΥ8Χ465ΖΠΡ-0ΧΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ283/31.5.2018
30/05/2018 03:00:0031/05/2018 10:51:23Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για τη διαδικασία δήλωσης του σήματος της εταιρείας6ΩΩ6465ΖΠΡ-1Ο6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ280/30.5.2018
30/05/2018 03:00:0030/05/2018 11:34:22Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων630Ξ465ΖΠΡ-Ζ0ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ277/30.5.2018
30/05/2018 03:00:0031/05/2018 10:49:50Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για σύνταξη και τροποποίηση μισθωτηρίωνΩ4ΟΠ465ΖΠΡ-ΓΔΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ279/30.5.2018
29/05/2018 03:00:0030/05/2018 10:46:25Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα ασφάλισης μεταφορικών μέσωνΩΣΘ9465ΖΠΡ-7Γ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ276/29.5.2018
17/05/2018 03:00:0018/05/2018 12:14:53Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 219/4.5.2018 αίτηση του Γιώργου Γραμμένου για μείωση του μισθώματος και κατάργηση της ετήσιας αύξησης 5% επί αυτού μέχρι τη λήξη της σύμβασης μίσθωσηςΨ1ΧΟ465ΖΠΡ-ΣΗΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ247/17.5.2018
16/05/2018 03:00:0023/05/2018 13:15:552η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 201864ΦΦ465ΖΠΡ-ΙΨ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ244/16.5.2018
15/05/2018 03:00:0016/05/2018 10:12:00Ενεργοποίηση Κωδικών Δραστηριότητας Εταιρείας (ΚΑΔ)613Η465ΖΠΡ-Φ0ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ237/15.5.2018
15/05/2018 03:00:0016/05/2018 10:13:46Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 (1.1.2016 – 31.12.2016)6ΛΨΒ465ΖΠΡ-0Ρ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ240/15.5.2018
15/05/2018 03:00:0017/05/2018 12:06:19Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 218/ 4.5.2018 αίτηση της Τζένης Λανάρα για να προσθέσει συνέταιρο στην επιχείρησή της (τροχήλατη καντίνα εντός κοινόχρηστου χώρου στη παραλία Λεγραινών)751Ω465ΖΠΡ-ΚΥΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ243/15.5.2018
15/05/2018 03:00:0017/05/2018 12:01:34Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 229/ 9.5.2018 αίτηση του Ευθυμίου Μπατσίλα για να προσθέσει συνέταιρο στην επιχείρησή του (τροχήλατη καντίνα εντός κοινόχρηστου χώρου στη παραλία Χάρακα) (εκτός ημερησίας διάταξης)6ΑΧΒ465ΖΠΡ-ΥΑ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ242/15.5.2018
15/05/2018 03:00:0015/05/2018 12:23:06Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα ελεγκτών (ορκωτοί λογιστές)60ΙΙ465ΖΠΡ-ΧΓΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ236/15.5.2018
09/05/2018 03:00:0009/05/2018 14:33:35Απόφαση προέδρου περί έγκρισης του από 20.3.2018 τεύχους προδιαγραφών "Τεχνικές προδιαγραφές για έξοδα προμήθειας μεταλλίων και κυπέλλων"Ψ6ΔΛ465ΖΠΡ-3ΤΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ228/9.5.2018
07/05/2018 03:00:0008/05/2018 14:03:36Ενημέρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τις μελέτες δράσης της εταιρείας6Α24465ΖΠΡ-8ΣΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ226/7.5.2018
03/05/2018 03:00:0003/05/2018 12:59:10Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για διάφορα έξοδα ΦΠΑ 24%7ΑΧΗ465ΖΠΡ-ΛΣΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ217/3.5.2018
03/05/2018 03:00:0003/05/2018 12:56:18Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έκτακτα και ανόργανα έξοδα6ΒΒ0465ΖΠΡ-8ΚΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ216/3.5.2018
27/04/2018 03:00:0002/05/2018 12:58:12Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικούΨΩΤΓ465ΖΠΡ-ΘΝ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ205/27.4.2018
27/04/2018 03:00:0002/05/2018 12:36:29Επικαιροποίηση της 69/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΑΝΕΤΑΛ περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών6ΦΠ1465ΖΠΡ-ΝΒΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ211/27.4.2018
24/04/2018 03:00:0024/04/2018 12:38:29Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές προμήθειεςΨΙΓΙ465ΖΠΡ-ΓΚΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ197/24.4.2018
24/04/2018 03:00:0025/04/2018 11:14:55Απόφαση Προέδρου περί έγκρισης του από 20.3.2018 τεύχους προδιαγραφών "Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια παραδοσιακών δώρων με την επωνυμία της εταιρείας με στόχο την προβολή του Λαυρίου"ΩΣΥΑ465ΖΠΡ-Θ56ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ199/24.4.2018
20/04/2018 03:00:0023/04/2018 09:32:41Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για τέλη αυτοκινήτων φορτηγών7Μ34465ΖΠΡ-ΔΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ190/20.4.2018
13/04/2018 03:00:0016/04/2018 13:12:43Απόφαση Προέδρου περί έγκρισης του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών "Τεχνικές προδιαγραφές για την έκδοση έντυπου για προβολή των δραστηριοτήτων της εταιρείας"ΨΩΒΧ465ΖΠΡ-Π0ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ171/13.4.2018
28/03/2018 03:00:0028/03/2018 14:02:08Απόφαση Προέδρου περί έγκρισης μελέτης με θέμα «Υπηρεσίες διεκπεραίωσης των λογιστικών εργασιών της Επιχείρησης»ΩΚΙΨ465ΖΠΡ-2ΚΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ147/28.3.2018
27/03/2018 03:00:0013/04/2018 10:26:21Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα δημοσιεύσεων (εκτός ημερήσιας διάταξης)60ΡΩ465ΖΠΡ-Ξ0ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ143/27.3.2018
27/03/2018 03:00:0028/03/2018 09:23:51Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα προβολής και διαφήμισηςΩΒΨΚ465ΖΠΡ-7Χ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ142/27.3.2018
27/03/2018 03:00:0013/04/2018 10:35:06Ανάκληση της υπ' αριθμ. 13/2018 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης6Κ11465ΖΠΡ-Υ76ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ144/27.3.2018
27/03/2018 03:00:0013/04/2018 10:30:19Αποδέσμευση ποσού από την υπ' αριθμ. 13/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης62ΝΕ465ΖΠΡ-Ρ6ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ144/27.3.2018
22/03/2018 02:00:0026/03/2018 12:36:05Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρωνΩΘΡΜ465ΖΠΡ-79ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ134/22.3.2018
22/03/2018 02:00:0022/03/2018 14:45:17Απόφαση Προέδρου περί έγκρισης τεύχους τεχνικών προδιαγραφών με θέμα "Τεχνικές προδιαγραφές για έκδοση έγκρισης τύπου ειδικού σκοπού για το όχημα μεταφοράς αφαιρούμενου αμαξώματος με γάντζο HOOKLIFT"ΩΕΟΑ465ΖΠΡ-4Ε6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ128/22.3.2018
22/03/2018 02:00:0026/03/2018 12:37:56Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου7ΝΦΗ465ΖΠΡ-ΔΝΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ129/22.3.2018
22/03/2018 02:00:0022/03/2018 14:20:50Απόφαση Προέδρου περί έγκρισης τεύχους τεχνικών προδιαγραφών με θέμα "Τεχνικές προδιαγραφές για ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας"7ΔΦ6465ΖΠΡ-Κ4ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ127/22.3.2018
15/03/2018 02:00:0015/03/2018 09:42:00Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για σύνταξη και υποβολή υπομνήματος σε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του Προέδρου σε στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης66ΚΤ465ΖΠΡ-7ΣΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ109/14.3.2018
15/03/2018 02:00:0015/03/2018 09:44:04Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών6ΑΘΒ465ΖΠΡ-ΕΟΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110/14.3.2018
06/03/2018 02:00:0007/03/2018 09:46:38Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της ΔΑΝΕΤΑΛ Λαυρεωτικής στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/20156ΟΑΦ465ΖΠΡ-Μ0ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94/6.3.2018
06/03/2018 02:00:0007/03/2018 08:12:37Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για μισθοδοσία των ωφελουμένων του προγράμματος του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»ΩΙΣΘ465ΖΠΡ-81ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ92/6.3.2018
02/03/2018 02:00:0002/03/2018 14:47:26Απόφαση Προέδρου περί έγκρισης τεύχους τεχνικών προδιαγραφών με θέμα "Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια βιβλίου-λευκώματος χορωδίας ανδρών Λαυρίου με το σήμα της εταιρείας στο οπισθόφυλλο"ΩΥ25465ΖΠΡ-ΣΗΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ82/2.3.2018
01/03/2018 02:00:0001/03/2018 14:15:51Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αγορά μεταχειρισμένου οχήματος7Δ08465ΖΠΡ-77ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71/1.3.2018
01/03/2018 02:00:0002/03/2018 11:07:09Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αγορά μεταχειρισμένου οχήματοςΨΒ2Χ465ΖΠΡ-ΧΒ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71/1.3.2018
28/02/2018 02:00:0028/02/2018 12:41:22Απόφαση προέδρου περί έγκρισης τεύχους προδιαγραφών με θέμα "Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου"72Φ0465ΖΠΡ-ΘΕΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ68/28.2.2018
23/02/2018 02:00:0023/02/2018 12:07:36Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Συνδρομές-εισφορές σε επαγγ. οργαν. Φ.Π.Α. μη συμψηφιζόμενοΩΜ07465ΖΠΡ-ΔΩΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/29.12.2017
23/02/2018 02:00:0023/02/2018 12:40:57Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγαλματιών6Ο6Λ465ΖΠΡ-ΑΝΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/29.12.2017
23/02/2018 02:00:0027/02/2018 14:05:351η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2018Ψ6ΨΔ465ΖΠΡ-ΡΒ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56/23.2.2018
20/02/2018 02:00:0020/02/2018 14:43:24Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα προβολής και διαφήμισηςΨΥ94465ΖΠΡ-7ΜΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53/20.2.2018
15/02/2018 02:00:0020/02/2018 14:31:28Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων7ΥΝΕ465ΖΠΡ-ΕΧΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50/15.2.2018
15/02/2018 02:00:0020/02/2018 14:29:17Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για επισκευή στάσης εντός κοινόχρηστου χώρου στη Δημοτική Ενότητα ΛαυρίουΩΔΕΙ465ΖΠΡ-ΒΚΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ52/15.2.2018
15/02/2018 02:00:0020/02/2018 14:27:27Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή λογιστήΩΚΖΖ465ΖΠΡ-ΦΒ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49/15.2.2018
14/02/2018 02:00:0020/02/2018 13:16:11Ψήφιση και διάθεση σχετικών πιστώσεων για την εξόφληση δαπανών και απόδοση κρατήσεων του προηγούμενου έτους72ΜΩ465ΖΠΡ-ΑΥΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47/14.2.2018
14/02/2018 02:00:0020/02/2018 14:25:08Ψήφιση και διάθεση σχετικών πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανώνΨΗ3Υ465ΖΠΡ-Ψ6ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48/14.2.2018
06/02/2018 02:00:0008/02/2018 10:14:05Δωρεά φορτηγού οχήματος μάρκας Mercedes actros 2535 με αριθμό πλαισίου wdb9502031k245341 με ανυψωτικό μηχάνημα με γάντζο (Hook lift) (εκτός ημερήσιας διάταξης)6ΙΠ9465ΖΠΡ-ΕΘΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38/6.2.2018
29/01/2018 02:00:0007/02/2018 13:55:36Ορισμός εκκαθαριστή μισθοδοσίας στην Ενιαία Αρχή ΠληρωμώνΩΔ8Ζ465ΖΠΡ-ΣΚΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35/29.1.2018
29/01/2018 02:00:0007/02/2018 11:43:07Αποδοχή της έγκρισης συμμετοχής της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»6Ψ3Θ465ΖΠΡ-9ΓΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/29.1.2018
29/01/2018 02:00:0007/02/2018 13:51:47Ορισμός υπευθύνου για την καταχώρηση – απογραφή των ωφελουμένων στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Φορέων ΔημοσίουΨΩ3Ζ465ΖΠΡ-ΓΧ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34/29.1.2018
29/01/2018 02:00:0007/02/2018 11:45:21Επιλογή και αποδοχή εργαζομένων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ««Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»69Α9465ΖΠΡ-ΗΗΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33/29.1.2018
29/12/2017 02:00:0023/02/2018 11:59:59Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Λογισμικά προγράμματα7ΓΝΓ465ΖΠΡ-5ΔΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/29.12.2017
29/12/2017 02:00:0023/02/2018 12:09:52Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προηγούμενων ετώνΩΑΟΨ465ΖΠΡ-ΝΘΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/29.12.2017
29/12/2017 02:00:0023/02/2018 11:38:23Αντιλογισμοί-ανατροπές δεσμευμένων πιστώσεων οικονομικού έτους 20177ΦΚΝ465ΖΠΡ-ΟΚΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/29.12.2017
29/12/2017 02:00:0023/02/2018 11:52:17Ανατροπή πρόταση ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα λογιστών704Χ465ΖΠΡ-Ω4ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/29.12.2017
29/12/2017 02:00:0023/02/2018 12:01:52Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών73ΟΝ465ΖΠΡ-ΨΤΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/29.12.2017
29/12/2017 02:00:0023/02/2018 11:58:47Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Έξοδα προβολής και διαφήμισηςΩ3ΡΠ465ΖΠΡ-1ΟΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/29.12.2017
29/12/2017 02:00:0023/02/2018 12:03:43Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων7ΥΡΞ465ΖΠΡ-ΧΦΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/29.12.2017
29/12/2017 02:00:0023/02/2018 11:49:44Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων7ΘΛΗ465ΖΠΡ-Π6ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/29.12.2017
29/12/2017 02:00:0023/02/2018 12:46:11Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Διάφορα έξοδα ΦΠΑ 24%61ΒΨ465ΖΠΡ-63ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/29.12.2017
29/12/2017 02:00:0023/02/2018 12:30:14Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακράτηση)6Υ2Α465ΖΠΡ-73ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/29.12.2017
29/12/2017 02:00:0023/02/2018 12:54:51Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Δαπάνες συντήρησης εκμ. χώρων και ακτών Δημοτικής Ενότητας ΛαυρίουΨΟ60465ΖΠΡ-Ο1ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/29.12.2017
29/12/2017 02:00:0023/02/2018 12:37:55Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών6ΧΚ3465ΖΠΡ-Ε33ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/29.12.2017
29/12/2017 02:00:0023/02/2018 12:49:40Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Δαπάνες συντήρησης εκμ. χώρων και ακτών Δημοτικής Ενότητας ΛαυρίουΩΤ2Κ465ΖΠΡ-ΣΧΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/29.12.2017
29/12/2017 02:00:0023/02/2018 12:57:17Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Δαπάνες συντήρησης εκμ. χώρων και ακτών Δημοτικής Ενότητας ΚερατέαςΨ9ΛΩ465ΖΠΡ-ΜΞΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/29.12.2017
29/12/2017 02:00:0023/02/2018 12:47:53Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Έξοδα προβολής και διαφήμισηςΨ08Λ465ΖΠΡ-ΖΩΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/29.12.2017
29/12/2017 02:00:0023/02/2018 12:27:28Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσηςΩΜΞ0465ΖΠΡ-ΧΔ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/29.12.2017
29/12/2017 02:00:0023/02/2018 12:44:22Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων (με παρακράτηση)Ω54Π465ΖΠΡ-85ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/29.12.2017
29/12/2017 02:00:0023/02/2018 12:51:17Ανατροπή πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών ΦΠΑ 24%7ΚΜ7465ΖΠΡ-ΣΞΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/29.12.2017
21/12/2017 02:00:0022/12/2017 16:40:18ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"94Τ6465ΖΠΡ-ΞΞ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ309/21.12.2017
21/12/2017 02:00:0022/12/2017 14:36:22ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ:"ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ"ΩΞ15465ΖΠΡ-1ΘΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ310/21.12.2017
18/12/2017 02:00:0019/12/2017 11:35:52ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"ΩΒΜΚ465ΖΠΡ-ΜΕ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ303/18.12.2017
08/12/2017 02:00:0018/12/2017 09:52:57ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙ ΕΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ WEBSITE"7Ζ1Π465ΖΠΡ-ΨΟΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ290/8.12.2017
07/12/2017 02:00:0008/12/2017 09:43:55Πρόσκληση μετόχων στη Γενική ΣυνέλευσηΩΘΤ6465ΖΠΡ-ΩΟΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ285/7.12.2017
07/12/2017 02:00:0014/12/2017 08:13:39Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών6Ξ53465ΖΠΡ-3ΥΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ287/7.12.2017
05/12/2017 02:00:0006/12/2017 14:53:38Έγκριση δαπάνης, διάθεση σχετικής πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τοπογραφική αποτύπωση έκτασης φοινικοδάσους 12 περίπου στρεμμάτων στο Λαύριο Αττικής που θα βαρύνει τον ΚΑ 61.00.99.0024 με τίτλο Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιώνΩ4ΙΒ465ΖΠΡ-ΠΤΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ281/5.12.2017
01/12/2017 02:00:0004/12/2017 14:51:27Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012)67ΘΠ465ΖΠΡ-6Ι2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ262/1.12.2017
01/12/2017 02:00:0004/12/2017 13:12:58Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας6ΩΓ7465ΖΠΡ-9ΣΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ266/1.12.2017
01/12/2017 02:00:0004/12/2017 14:48:401η έγκριση οικονομικών καταστάσεων 1ης υπερδωδεκάμηνης χρήσης (13.5.2010 – 31.12.2011)6ΒΤ6465ΖΠΡ-502ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ261/1.12.2017
01/12/2017 02:00:0004/12/2017 14:55:49Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014)Ω4Φ7465ΖΠΡ-ΜΞΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ264/1.12.2017
01/12/2017 02:00:0004/12/2017 14:57:12Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015)7ΞΒΧ465ΖΠΡ-Ο1ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ265/1.12.2017
01/12/2017 02:00:0004/12/2017 14:53:11Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013)6ΜΚΜ465ΖΠΡ-ΝΤ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ263/1.12.2017
21/11/2017 02:00:0022/11/2017 12:20:04ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"6Ψ02465ΖΠΡ-7ΜΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ235/21.11.2017
08/11/2017 02:00:0008/11/2017 14:34:07Ενημέρωση μελών για έξοδα που αφορούν προηγούμενη χρήση και διάθεση πίστωσης αυτώνΩΝ4Ι465ΖΠΡ-ΣΨΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ223/8.11.2017
08/11/2017 02:00:0023/11/2017 10:50:47Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια μεταχειρισμένου οχήματος για μεταφορά κάδων7ΑΦΠ465ΖΠΡ-Υ90ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ227/8.11.2017
08/11/2017 02:00:0014/11/2017 10:05:10Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση εκμισθωμένων χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας Κερατέας7ΦΓΠ465ΖΠΡ-Ω5ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ225/8.11.2017
08/11/2017 02:00:0015/11/2017 10:36:33Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια κάδων απορριμμάτων7Χ0Ν465ΖΠΡ-5ΝΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ226/8.11.2017
08/11/2017 02:00:0014/11/2017 10:00:27Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση εκμισθωμένων χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου6ΛΗ4465ΖΠΡ-Η4ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ224/8.11.2017
09/10/2017 03:00:0024/10/2017 09:56:03Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση εκμισθωμένων χώρων & ακτών Φ.Π.Α. 24%Ω952465ΖΠΡ-Γ1ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ197/9.10.2017
09/10/2017 03:00:0011/10/2017 13:03:30Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείουΩ4Τ1465ΖΠΡ-Π6ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ198/9.10.2017
09/10/2017 03:00:0012/10/2017 13:42:59Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιώνΩΦΦΑ465ΖΠΡ-ΙΒΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ200/9.10.2017
09/10/2017 03:00:0012/10/2017 13:45:26Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφωνΨΞΟΜ465ΖΠΡ-ΨΨ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ201/9.10.2017
09/10/2017 03:00:0013/10/2017 14:33:58Έγκριση συμμετοχής σε σεμινάριο σχετικά με τις ανώνυμες εταιρείες των ΟΤΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης)ΩΣ2Ν465ΖΠΡ-Μ8ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ189/9.10.2017
09/10/2017 03:00:0011/10/2017 12:53:50Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα ελεγκτών Φ.Π.Α. 24%6ΨΝΗ465ΖΠΡ-1ΩΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ194/9.10.2017
09/10/2017 03:00:0013/10/2017 14:45:00Αμοιβή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός ημερήσιας διάταξης)7ΚΕΜ465ΖΠΡ-09ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ190/9.10.2017
09/10/2017 03:00:0002/11/2017 14:13:23Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμούΨΒ7Δ465ΖΠΡ-Χ90ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ192/9.10.2017
09/10/2017 03:00:0011/10/2017 12:49:56Ανάθεση κατάρτισης και σύνταξης νέων μισθώσεων, σε συνέχεια των μισθώσεων που ήδη έχουν συναφθεί από το Δήμο Λαυρεωτικής και έχουν παραχωρηθεί προς την εταιρεία προς χρήση και εκμετάλλευση δυνάμει της 40/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου σε πληρεξούσιους δικηγόρους, έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων7ΔΣ0465ΖΠΡ-6Φ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ193/9.10.2017
09/10/2017 03:00:0009/10/2017 12:58:05Αίτημα προς το Δήμο Λαυρεωτικής για σύνταξη μελετών προμηθειών και εργασιών, καθώς και διάθεση των επιτροπών παραλαβής προμηθειών και εργασιών που θα συνεπικουρήσουν στη λειτουργία της εταιρείας λόγω έλλειψης σχετικού προσωπικούΩΜΡΔ465ΖΠΡ-Φ1ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ191/9.10.2017
09/10/2017 03:00:0017/10/2017 10:43:25Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα προβολής και διαφήμισηςΩ1Μ3465ΖΠΡ-ΡΕΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ199/9.10.2017
08/09/2017 03:00:0027/09/2017 13:18:02Σχεδιασμός δράσεων της εταιρείας για το άμεσο χρονικό διάστημα6ΚΕ2465ΖΠΡ-ΝΣΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ173/8.9.2017
08/09/2017 03:00:0008/09/2017 14:25:37Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή λογιστήΩΨΜ6465ΖΠΡ-1ΝΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ170/8.9.2017
08/09/2017 03:00:0008/09/2017 14:09:49Ψήφιση και διάθεση σχετικών πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανώνΨ4Χ8465ΖΠΡ-ΙΙ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ168/8.9.2017
08/09/2017 03:00:0008/09/2017 14:13:27Λήψη απόφασης περί ανάθεσης υπόθεσης αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων ΚΑΠΕ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου)6Α0Υ465ΖΠΡ-ΗΞ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ169/8.9.2017
08/09/2017 03:00:0008/09/2017 14:39:04Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για κατασκευή ιστοσελίδαςΩΥΒΩ465ΖΠΡ-ΕΥΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ172/8.9.2017
08/09/2017 03:00:0008/09/2017 14:36:22Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια λογιστικού προγράμματοςΨΘΖΦ465ΖΠΡ-4Υ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ171/8.9.2017
28/07/2017 03:00:0029/07/2017 09:29:08Έγκριση απόφασης Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΑΝΕΤΑΛ περί αναθέσεως στο Δικηγόρο Αθηνών Πάνο Ζυγούρη της πληρεξουσιότητας για τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς αντίκρουση της από 23/6/2017 προσφυγής.Ω7ΦΨ465ΖΠΡ-2ΝΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ130/28.7.2017
28/07/2017 03:00:0011/08/2017 14:53:47Έγκριση αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου και Νομικού Συμβούλου της ΚΕΔΕ για τις κάτωθι νομικές ενέργειες και διάθεση σχετικής πίστωσης: α) σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς αντίκρουση της από 23/6/2017 προσφυγής β) σύνταξη και κατάθεση προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του ά. 152 κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 60058/22105/24-07-2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος προς υποστήριξη των λόγων προσφυγής και παράσταση ενώπιον της Επιτροπής του ά. 152 του Ν.3463/200671Β9465ΖΠΡ-Θ2ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ132/28.7.2017
28/07/2017 03:00:0029/07/2017 09:38:00Ανάθεση σύνταξης τεχνικής έκθεσης – πραγματογνωμοσύνης για τους δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους που εμφαίνονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 67/16.6.2017 δημόσια φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία, ώστε να προκύπτει η πλήρης αντιστοίχισή τους με τους τίτλους ιδιοκτησίας του Δήμου και διάθεση σχετικής πίστωσης6ΠΜΝ465ΖΠΡ-ΥΙΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ133/28.7.2017
28/07/2017 03:00:0029/07/2017 09:32:35Έγκριση σύνταξης και κατάθεσης προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του ά. 152 κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 60058/22105/24-07-2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ανάθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών και Νομικό Σύμβουλο της ΚΕΔΕ Παναγιώτη Ζυγούρη της πληρεξουσιότητας για τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος προς υποστήριξη των λόγων προσφυγής και παράστασης ενώπιον της Επιτροπής του ά. 152 του Ν.3463/2006.72ΠΔ465ΖΠΡ-ΡΝΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ131/28.7.2017
11/07/2017 03:00:0011/07/2017 16:37:21ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΑΝΕΤΑΛ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ 3 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 18/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΑΝΕΤΑΛ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ 28.6.2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 67/16.6.2017 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΑΝΕΤΑΛΨΦ48465ΖΠΡ-ΥΤ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ109/10.7.2017
11/07/2017 03:00:0011/07/2017 16:18:14ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 18/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΧΘΕΙΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 67/16.6.2017 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)9ΟΕΘ465ΖΠΡ-2Υ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ106/10.7.2017
10/07/2017 03:00:0013/07/2017 15:28:331η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΩΓΩΦ465ΖΠΡ-3ΜΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ111/10.7.2017
10/07/2017 03:00:0013/07/2017 15:32:07ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 30/9.6.2017 ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ) ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ-ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ66ΦΥ465ΖΠΡ-67ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ112/10.7.2017
10/07/2017 03:00:0011/07/2017 16:42:07ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 57/14.6.2017 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ69Ο5465ΖΠΡ-29ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110/10.7.2017
10/07/2017 03:00:0011/07/2017 16:22:22ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 40/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΨΣΡ0465ΖΠΡ-7Ι2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ107/10.7.2017
10/07/2017 03:00:0004/08/2017 15:29:25ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ 40/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΩΤΦ5465ΖΠΡ-ΑΜΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ108/10.7.2017
28/06/2017 03:00:0029/06/2017 13:27:05ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 28.6.2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 67/16.6.2017 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΑΝΕΤΑΛΩΓΜΓ465ΖΠΡ-1ΟΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90/28.6.2017
16/06/2017 03:00:0016/06/2017 15:34:28ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 9/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.Ψ91Φ465ΖΠΡ-45ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ65/16.6.2017
16/06/2017 03:00:0016/06/2017 15:43:45ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝΨ06Ξ465ΖΠΡ-03ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69/16.6.2017
16/06/2017 03:00:0016/06/2017 15:41:27ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΥΤΗΣ6ΜΛΦ465ΖΠΡ-Δ47ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ66/16.6.2017
16/06/2017 03:00:0016/06/2017 15:48:22ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝΨΣΜ1465ΖΠΡ-3ΤΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ67/16.6.2017
16/06/2017 03:00:0016/06/2017 15:29:26ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 8/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΨΒΩΧ465ΖΠΡ-Ρ5ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64/16.6.2017
13/06/2017 03:00:0014/06/2017 17:12:02ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟ 12.6.2017 ΚΑΙ 13.6.2017 ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 13.6.2017 ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 27/2.6.2017 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΑΝΕΤΑΛΩΙΣΞ465ΖΠΡ-ΓΒ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61/14.6.2017
02/06/2017 03:00:0002/06/2017 14:48:08ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ7Χ6Κ465ΖΠΡ-ΩΦΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21/2.6.2017
02/06/2017 03:00:0002/06/2017 14:52:11ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝΨΑ6Ρ465ΖΠΡ-Π0ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23/2.6.2017
02/06/2017 03:00:0002/06/2017 14:54:13ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81Ψ2Ω4465ΖΠΡ-Ρ57ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24/2.6.2017
02/06/2017 03:00:0002/06/2017 22:53:16ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΩ8ΗΒ465ΖΠΡ-ΞΞΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ22/2.6.2017
02/06/2017 03:00:0002/06/2017 23:05:45ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ6ΞΥΤ465ΖΠΡ-ΜΨ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27/2.6.2017
02/06/2017 03:00:0002/06/2017 14:56:15ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ6ΑΥ6465ΖΠΡ-ΡΘΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26/2.6.2017
02/06/2017 03:00:0016/06/2017 12:13:38ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗ Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.6ΦΔΖ465ΖΠΡ-54ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25/2.6.2017
26/05/2017 03:00:0002/06/2017 10:01:57ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ63Μ2465ΖΠΡ-1Μ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19/1.6.2017
26/05/2017 03:00:0002/06/2017 10:04:35ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ67ΖΔ465ΖΠΡ-514ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20/1.6.2017
27/03/2017 03:00:0027/03/2017 09:46:12Έγκριση και ψήφιση κανονισμών λειτουργίας της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 257 του Ν.3463/066ΗΦ8465ΖΠΡ-Σ44ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9/23.3.2017
20/03/2017 02:00:0022/03/2017 13:38:42Αίτημα παραχώρησης Επιτροπών Δήμου Λαυρεωτικής στην Επιχείρηση βάσει του Ν.4412/2016ΨΠΧΥ465ΖΠΡ-ΨΟ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8/22.3.2017
16/02/2017 02:00:0021/02/2017 16:17:47Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων του Δήμου Λαυρεωτικής στη Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.7Ζ7Δ465ΖΠΡ-Τ10ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3/17.2.2017
Προτιμήσεις Ιδιωτικότητας
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύονται πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι, η παρεμπόδιση ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που παρέχουμε.