Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22920 – 22413

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται το σύνολο των αναρτήσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από 1/1/2019 έως σήμερα. Για τις υπόλοιπες αναρτήσεις πατήστε εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
14/01/2020 02:00:0014/01/2020 11:02:18Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 23: Προμήθειες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων (φυτά κτλ)ΨΩΖΣ465ΖΠΡ-ΑΝΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:42:57Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 13: Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικούΩΜΑ6465ΖΠΡ-ΣΘ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0007/01/2020 10:04:59ΧΕΠ Β125-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019ΨΛΙΘ465ΖΠΡ-ΨΛ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 125/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:49:12Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 17: Αμοιβές και έξοδα λογιστών ΦΠΑ 24%6Π3Ε465ΖΠΡ-ΜΩΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:08:33Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 25: Δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΚερατέαςΩ8Ρ1465ΖΠΡ-ΜΦΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:50:32Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 18: Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών ΦΠΑ 24%Ω7Ι8465ΖΠΡ-ΕΩΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:45:55Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 15: Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών ΦΠΑ 24%6ΗΤ1465ΖΠΡ-ΘΔΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:44:26Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 14: Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων7Ζ4Θ465ΖΠΡ-ΗΩΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:35:01Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 9: ΙΚΑ εργοδ. καθαρ. κοιν. χώρωνΩΡ8Λ465ΖΠΡ-5ΣΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:31:50Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 7: Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεωνΩΡΨΑ465ΖΠΡ-ΖΦΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:29:13Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 5: Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών6ΟΟΙ465ΖΠΡ-Γ9ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:25:48Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 2: ΟΑΕΔ 1%ΩΧ9Β465ΖΠΡ-ΝΡΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 13:38:51Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 42: Διάφορα έξοδα ΦΠΑ 24%Ψ9ΕΦ465ΖΠΡ-Υ32ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:03:59Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 24: Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων ΦΠΑ Διοίκηση 24%685Σ465ΖΠΡ-ΦΜΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:30:34Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 6: Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΔημοσίουΨΨΧ8465ΖΠΡ-ΞΛ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:38:12Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 11: Λοιπές προμήθειεςΨΕ3Ψ465ΖΠΡ-Η4ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:41:07Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 12: Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων6ΕΜΚ465ΖΠΡ-81ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:36:37Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 10: Διάφορα έξοδα τραπεζώνΩΞ3Ψ465ΖΠΡ-ΓΗΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:27:44Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 4: Φόρος μισθωτών υπηρεσιώνΩΤΕΨ465ΖΠΡ-ΖΒΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0010/01/2020 14:12:24Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 3: Εισφορά αλληλεγγύης6Χ79465ΖΠΡ-ΜΣ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0010/01/2020 13:45:55Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 1: Παρακρατούμενοι φόροι προηγούμενων χρήσεων προς απόδοση (ΠΟΕ)ΨΓ0Ρ465ΖΠΡ-ΤΝ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0010/01/2020 11:01:47Απόφαση 138/2019 Δ.Σ.: Αντιλογισμοί-ανατροπές δεσμευμένων πιστώσεων Οικονομικού έτους 2019ΩΕΛΙ465ΖΠΡ-Ξ8ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/31.12.2019
31/12/2019 02:00:0007/01/2020 10:02:08ΧΕΠ Β124-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 12/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΩΣΧΠ465ΖΠΡ-2ΦΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 124/2019
31/12/2019 02:00:0007/01/2020 10:06:52ΧΕΠ Β1426-ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ78ΩΨ465ΖΠΡ-ΩΥΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 126/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:33:03Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 8: ΙΚΑΨ0ΠΕ465ΖΠΡ-ΑΗΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:53:28Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 20: ΙΚΑ εργοδ. εισφορές έκτακτου προσωπικού68ΗΜ465ΖΠΡ-ΧΜΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:47:29Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 16: Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων6ΑΓΠ465ΖΠΡ-ΩΞΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:13:41Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 28: Δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΛαυρίουΨ1ΥΕ465ΖΠΡ-ΑΡΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 13:40:30Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 43/2019: ΙΚΑ64ΜΧ465ΖΠΡ-ΦΞ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 13:43:30Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 45: Λοιπές προμήθειεςΩ18Τ465ΖΠΡ-Ξ3ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 13:41:35Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 44: Διάφορα έξοδα τραπεζών6ΧΥ1465ΖΠΡ-ΞΝ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 13:37:00Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 41: ΙΚΑ εργοδ. καθαρ. κοιν. χώρωνΨΘ5Η465ΖΠΡ-3ΕΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:26:24Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 40: Έξοδα προβολής και διαφήμισης6Α4Μ465ΖΠΡ-5ΧΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:25:04Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 39: Λοιπές προμήθειεςΩΖ5Ψ465ΖΠΡ-ΥΑΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:24:00Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 38: Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρωνΨ090465ΖΠΡ-Ι1ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:22:35Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 37: Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσωνΨΗΛΚ465ΖΠΡ-7ΚΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:52:04Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 19: Αμοιβές έκτακτου προσωπικούΨ6Κ6465ΖΠΡ-ΤΛ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:11:12Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 31: Εκκαθάριση φόρου εισοδήματοςΩΗΑΝ465ΖΠΡ-ΝΔΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:12:25Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 27: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσωνΨΓΛΕ465ΖΠΡ-Σ7ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:21:22Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 36: Λοιπές συνδρομές-εισφορέςΨΘΚΜ465ΖΠΡ-6Γ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:20:05Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 35: Αμοιβές μηχ/κής υποστήριξης ΦΠΑ 24%ΩΘ25465ΖΠΡ-ΙΥΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:18:47Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 34: Έξοδα προβολής και διαφήμισηςΨΩΠΧ465ΖΠΡ-0ΣΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:17:41Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 33: Έξοδα προβολής και διαφήμισης6ΟΩ5465ΖΠΡ-ΙΩΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 12:12:48Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 32: Χαρτόσημο 3,6% ενοικίωνΨΣΖΤ465ΖΠΡ-Α7ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:16:34Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 30: Λοιπές προμήθειες7ΖΩΔ465ΖΠΡ-87ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:15:13Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 29: Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων ΦΠΑ Διοίκηση 24%6ΤΔ0465ΖΠΡ-ΝΗΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:10:03Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 26: Δαπάνες συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου6ΟΞ0465ΖΠΡ-ΦΒ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 11:00:34Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 22: Δαπάνες συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας ΚερατέαςΩ7ΠΜ465ΖΠΡ-ΦΣΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
31/12/2019 02:00:0014/01/2020 10:57:17Ανατροπή πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 21: Δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου6Ο9Ζ465ΖΠΡ-ΑΥΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ758/2019
30/12/2019 02:00:0007/01/2020 10:00:21ΧΕΠ Β123-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ WEB ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑΩΠΧ6465ΖΠΡ-5ΦΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 123/2019
30/12/2019 02:00:0007/01/2020 09:57:42ΧΕΠ Β122-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩ6ΗΣ465ΖΠΡ-Ξ5ΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 122/2019
27/12/2019 02:00:0027/12/2019 14:17:05Απόφαση 95/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή σιδερένιων κιγκλιδωμάτων Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής»ΨΖΧ4465ΖΠΡ-Ξ1ΖΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ746/27.12.2019
27/12/2019 02:00:0030/12/2019 11:37:45Απόφαση 137/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για εκδίκαση υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας – έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα δικηγόρων (εκτός ημερησίας διάταξης).ΩΙΩΡ465ΖΠΡ-ΗΘΡΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ747/27.12.2019
27/12/2019 02:00:0030/12/2019 11:35:11Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 94/2019: Αμοιβή δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση δικογράφου παρεμβάσεως στην αίτηση ακυρώσεως του Δήμου ΎδραςΩ00Ι465ΖΠΡ-ΩΞ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ747/27.12.2019
27/12/2019 02:00:0027/12/2019 14:58:20Απόφαση 96/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας επισκευής και τοποθέτησης σιδερένιων κιγκλιδωμάτων Δημοτικής Ενότητας Κερατέας6Ξ5Ο465ΖΠΡ-ΩΗ1ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ750/27.12.2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 13:19:16ΧΕΠ Β120-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ9Ω95465ΖΠΡ-ΕΤ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 120/2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 13:17:30ΧΕΠ Β119-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥΨΛΝ1465ΖΠΡ-ΘΨΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 119/2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 13:15:03ΧΕΠ Β118-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΥΛΦ465ΖΠΡ-ΝΛ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 118/2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 13:09:57ΧΕΠ Β116-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΨ9ΕΤ465ΖΠΡ-90ΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 116/2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 10:16:40Απόφαση 93/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας δημοσίευσης ευχών στον τύποΩ1ΛΣ465ΖΠΡ-ΞΓΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ738/24.12.2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 13:11:45ΧΕΠ Β117-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ6ΧΡΡ465ΖΠΡ-ΓΦ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 117/2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 13:21:37ΧΕΠ Β121-ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΥΧΕΣ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΔΑΝΕΤΑΛ6Μ8Σ465ΖΠΡ-ΒΤΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 121/2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:25:26Απόφαση 94/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας δημοσίευσης ευχών στον τύπο61Μ5465ΖΠΡ-4ΩΓΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ739/24.12.2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:28:31Απόφαση 94/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας δημοσίευσης ευχών στον τύποΩΘ80465ΖΠΡ-ΦΕΗΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ739/24.12.2019
23/12/2019 02:00:0023/12/2019 15:02:27Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 93/2019: Διάφορα έξοδα ΦΠΑ 24%99ΚΠ465ΖΠΡ-ΕΓΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ732/23.12.2019
23/12/2019 02:00:0024/12/2019 10:59:37ΧΕΠ Β112-ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4548/20186Ρ8Η465ΖΠΡ-0ΦΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 112/2019
23/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:08:13ΧΕΠ Β115-ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΛΙΔΙΩΝΨΕ2Θ465ΖΠΡ-ΓΟΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 115/2019
23/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:04:56ΧΕΠ Β114-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΕ ΛΑΥΡΙΟΥΩ5Φ5465ΖΠΡ-ΨΥΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 114/2019
23/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:01:28ΧΕΠ Β113-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ6ΩΗ4465ΖΠΡ-Δ46ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 113/2019
23/12/2019 02:00:0023/12/2019 12:41:59Απόφαση 92/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την δημοσίευση ευχών στον τύπο για προβολή και διαφήμιση της εταιρείας»Ψ09Φ465ΖΠΡ-26ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ733/23.12.2019
23/12/2019 02:00:0023/12/2019 12:01:24Απόφαση 135/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προβολή και διαφήμισηΨΟΥ1465ΖΠΡ-1ΙΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ732/23.12.2019
20/12/2019 02:00:0020/12/2019 10:24:53Απόφαση 89/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφημιστικών ειδών με το λογότυπο της εταιρείαςΨΠ2Λ465ΖΠΡ-ΤΦ5ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ724/20.12.2019
20/12/2019 02:00:0020/12/2019 14:34:42Απόφαση 91/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας επισκευής και τοποθέτησης χριστουγεννιάτικων στολιδιών στην πόλη της Κερατέας9Ψ0Γ465ΖΠΡ-ΝΒΞΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ729/20.12.2019
20/12/2019 02:00:0020/12/2019 10:58:09Απόφαση 90/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας καρτών, φακέλων, και επιστολόχαρτων με τα στοιχεία και το σήμα της εταιρείαςΩ6Ε4465ΖΠΡ-ΠΛΙΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ725/20.12.2019
19/12/2019 02:00:0019/12/2019 14:49:17Απόφαση 88/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια διαφημιστικών ειδών, φακέλων και καρτών για προβολή της εταιρείας»Ψ5ΕΤ465ΖΠΡ-Θ2ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ719/19.12.2019
18/12/2019 02:00:0019/12/2019 10:52:40Απόφαση 87/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή και τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων στολιδιών στην πόλη του Λαυρίου»68ΧΦ465ΖΠΡ-Χ3ΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ715/18.12.2019
16/12/2019 02:00:0016/12/2019 11:07:03Απόφαση 86/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ανάπτυξη λογισμικού διασύνδεσης ιστοσελίδας ΔΑΝΕΤΑΛ με ΔΙΑΥΓΕΙΑ»Ω0ΦΝ465ΖΠΡ-ΥΦ6ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ705/16.12.2019
16/12/2019 02:00:0016/12/2019 11:02:59Απόφαση 85/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Σχεδιασμός ενημερωτικού απολογιστικού δελτίου της ΔΑΝΕΤΑΛ για την περίοδο 2018-2019»ΨΟΖΠ465ΖΠΡ-6ΒΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ703/16.12.2019
13/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:48:03Απόφαση 136/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 679/11.12.2019 επιστολή της εταιρείας «RES INVEST IKE» για την παράταση ενοικίασης χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΨΡ8Η465ΖΠΡ-ΗΦΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ692/13.12.2019
13/12/2019 02:00:0013/12/2019 13:52:05Απόφαση 83/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνική περιγραφή για παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ενημερωτικού – απολογιστικού δελτίου ΔΑΝΕΤΑΛ»961Φ465ΖΠΡ-Ι5ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ696/13.12.2019
13/12/2019 02:00:0013/12/2019 13:55:11Απόφαση 84/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνική περιγραφή για παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού διασύνδεσης ιστοσελίδας ΔΑΝΕΤΑΛ με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ»ΩΡ8Μ465ΖΠΡ-ΒΗΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ698/13.12.2019
12/12/2019 02:00:0013/12/2019 11:53:36Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 91/2019: Υπηρεσίες ανάπτυξης ενημερωτικού απολογιστικού δελτίου της εταιρείας6ΥΡ6465ΖΠΡ-ΥΤΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ686/12.12.2019
12/12/2019 02:00:0013/12/2019 11:56:44Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 92/2019: Δαπάνη διασύνδεσης ιστοσελίδας ΔΑΝΕΤΑΛ με Διαύγεια60Ω0465ΖΠΡ-ΘΛ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ691/12.12.2019
12/12/2019 02:00:0013/12/2019 08:49:57Απόφαση 133/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υπηρεσίες διασύνδεσης ιστοσελίδας ΔΑΝΕΤΑΛ με ΔΙΑΥΓΕΙΑ.ΩΜΛ5465ΖΠΡ-Λ0ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ691/12.12.2019
12/12/2019 02:00:0012/12/2019 12:53:35Απόφαση 82/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού εκμισθωμένων χώρων και ακτών Δημοτικής Ενότητας Κερατέας»9ΠΡ7465ΖΠΡ-Α2ΚΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ685/12.12.2019
12/12/2019 02:00:0013/12/2019 08:46:26Απόφαση 132/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για σχεδιασμό ενημερωτικού απολογιστικού δελτίου ΔΑΝΕΤΑΛ 2018-20196ΔΔ6465ΖΠΡ-Τ52ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ686/12.12.2019
12/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:15:17ΧΕΠ Β110-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥΩΡΟ7465ΖΠΡ-1Θ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 110/2019
12/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:17:05ΧΕΠ Β111-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΩΠΥ1465ΖΠΡ-ΡΗΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 111/2019
12/12/2019 02:00:0012/12/2019 12:57:18Απόφαση 81/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού εκμισθωμένων χώρων και ακτών Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου»6Ψ2Α465ΖΠΡ-ΡΩΧΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ684/12.12.2019
11/12/2019 02:00:0011/12/2019 11:47:08Απόφαση 79/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση προμήθειας πλακιδίων για την συντήρηση συντριβανιών κεντρικής πλατείας ΛαυρίουΨ9Ξ3465ΖΠΡ-ΧΔΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ671/11.12.2019
11/12/2019 02:00:0011/12/2019 14:33:25Απόφαση 80/2019: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας χρωμάτων και υλικών για την συντήρηση κοινόχρηστων χώρων9Β1Λ465ΖΠΡ-5Φ5ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ680/11.12.2019
10/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:23:15Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 87/2019: Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου6ΡΣΣ465ΖΠΡ-Γ2ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ641/10.12.2019
10/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:12:25Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 86/2019: Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΚερατέαςΩΨΖ0465ΖΠΡ-ΒΙΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ640/10.12.2019
10/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:29:59Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 89/2019: Συντήρηση εκμισθωμένων χώρων και ακτών Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου6ΗΒΖ465ΖΠΡ-Χ9ΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ644/10.12.2019
10/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:27:41Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 88/2019: Συντήρηση εκμισθωμένων χώρων και ακτών Δημοτικής Ενότητας ΚερατέαςΨΓ6Ν465ΖΠΡ-484ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ643/10.12.2019
10/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:33:47Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 90/2019: Προμήθεια διαφημιστικών ειδών, φακέλων και καρτών6Η74465ΖΠΡ-9Α9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ645/10.12.2019
09/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:11:52ΧΕΠ Β108-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨΒΨΩ465ΖΠΡ-1ΜΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 108/2019
09/12/2019 02:00:0009/12/2019 10:45:42Απόφαση 78/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εφαρμογών αναβάθμισης λογισμικών προγραμμάτων6ΤΟΡ465ΖΠΡ-ΒΔΦΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ654/9.12.2019
09/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:13:35ΧΕΠ Β109-ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Μ.12/2019ΨΡ9Ε465ΖΠΡ-ΩΚ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 109/2019
08/12/2019 02:00:0019/12/2019 09:38:12ΧΕΠ Α33-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.11/2019 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΔΟΣΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΩΤ4Κ465ΖΠΡ-Σ96ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 33/2019
08/12/2019 02:00:0019/12/2019 09:39:53ΧΕΠ Α34-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.11/2019 Γ ΦΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΩΥΖΗ465ΖΠΡ-Ξ97ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 34/2019
08/12/2019 02:00:0019/12/2019 09:33:23ΧΕΠ Α31-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Μ.11/201968ΥΙ465ΖΠΡ-ΞΜΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 31/2019
08/12/2019 02:00:0019/12/2019 09:35:24ΧΕΠ Α32-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.11/2019 α ΦΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ66ΡΨ465ΖΠΡ-8Μ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 32/2019
06/12/2019 02:00:0009/12/2019 10:04:36ΧΕΠ Β104-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ788Σ465ΖΠΡ-42ΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 104/2019
06/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:09:52ΧΕΠ Β107-ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨ318465ΖΠΡ-ΣΤ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 107/2019
06/12/2019 02:00:0006/12/2019 13:46:46ΧΕΠ Β103-ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΨΟΞ4465ΖΠΡ-ΘΡΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 103/2019
06/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:05:33ΧΕΠ Β105-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ6Ι42465ΖΠΡ-Ο4ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 105/2019
06/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:07:54ΧΕΠ Β106-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Μ.11/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ6Κ0Ι465ΖΠΡ-ΡΩ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 106/2019
05/12/2019 02:00:0006/12/2019 12:42:40ΧΕΠ Β102-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥΨΓ74465ΖΠΡ-2ΛΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 102/2019
05/12/2019 02:00:0006/12/2019 13:25:17ΧΕΠ Β101-ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΚΕΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΕΜΙΖΑΣΨΒΞ5465ΖΠΡ-ΘΚΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 101/2019
05/12/2019 02:00:0006/12/2019 09:41:12Απόφαση 77/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου6ΞΨ7465ΖΠΡ-0ΨΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ647/5.12.2019
05/12/2019 02:00:0006/12/2019 09:26:28Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 85/2019: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προηγούμενων χρήσεωνΨΟΕ9465ΖΠΡ-ΡΓΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ642/5.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 14:37:52Απόφαση 131/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια διαφημιστικών ειδών, φακέλων και καρτών (εκτός ημερήσιας διάταξης).9ΞΨ8465ΖΠΡ-33ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ645/5.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 09:38:16Απόφαση 126/2019 Δ.Σ.: 4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2019ΩΞΒΧ465ΖΠΡ-ΑΝ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ635/5.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 12:21:17Απόφαση 127/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προηγουμένων ετών (εκτός ημερησίας).ΩΤΓΡ465ΖΠΡ-4Ν7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ642/5.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 13:22:29Απόφαση 128/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση εκμισθωμένων χώρων και ακτών Δημοτικής Ενότητας Κερατέας (εκτός ημερησίας διάταξης).9ΟΤ1465ΖΠΡ-ΠΔΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ643/5.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 10:31:25Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 84/2019: Αμοιβή δικηγόρου για τροποποίηση-εναρμόνιση του κατασταστικούΩ05Ν465ΖΠΡ-ΒΑΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ611/5.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 13:39:54Απόφαση 129/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση εκμισθωμένων χώρων και ακτών Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου (εκτός ημερήσιας διάταξης).6ΒΙΞ465ΖΠΡ-ΕΘΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ644/5.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 12:05:46Απόφαση 125/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων δημοτικής ενότητας ΛαυρίουΨΤ3Β465ΖΠΡ-ΞΔ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ641/5.12.2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 12:03:55Απόφαση 124/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων δημοτικής ενότητας Κερατέας.ΩΩΡΠ465ΖΠΡ-ΕΔΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ640/5.12.2019
04/12/2019 02:00:0004/12/2019 12:48:22Απόφαση 123/2019 Δ.Σ.: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.ΨΜ5Φ465ΖΠΡ-ΧΣΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ625/4.12.2019
04/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:25:53Απόφαση 74/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου»ΩΠΔΝ465ΖΠΡ-ΨΟ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ620/4.12.2019
04/12/2019 02:00:0004/12/2019 14:40:25Απόφαση 76/2019 Προέδρου: έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια εφαρμογών αναβάθμισης λογισμικών προγραμμάτων»7ΝΜ6465ΖΠΡ-ΖΟΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ624/4.12.2019
04/12/2019 02:00:0004/12/2019 14:32:57Απόφαση 75/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων»7ΖΙΝ465ΖΠΡ-Ψ9ΩΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ623/4.12.2019
03/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:02:33Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 79/2019: Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσωνΨ0ΡΦ465ΖΠΡ-ΠΡΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ605/3.12.2019
03/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:10:55Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 81/2019: Λοιπές προμήθειεςΩΗ0Γ465ΖΠΡ-Χ3ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ607/3.12.2019
03/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:04:30Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 78/2019: Αναβάθμιση λογισμικών προγραμμάτωνΨ82Σ465ΖΠΡ-8ΨΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ600/3.12.2019
03/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:13:37Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 82/2019: Αμοιβές μελών Διοικητικού ΣυμβουλίουΨΧΝΟ465ΖΠΡ-ΕΦΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ608/3.12.2019
03/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:07:22Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 80/2019: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου63ΞΣ465ΖΠΡ-449ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ606/3.12.2019
03/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:17:23Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 83/2019: ΙΚΑ εργοδ. διοίκηση7ΝΣΨ465ΖΠΡ-Φ77ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ609/3.12.2019
03/12/2019 02:00:0004/12/2019 13:31:46Απόφαση 73/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή - συντήρηση μεταφορικών μέσων»ΨΙ8Ε465ΖΠΡ-4ΗΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ617/3.12.2019
02/12/2019 02:00:0004/12/2019 12:35:39Απόφαση 122/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για τροποποίηση - εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 - έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα δικηγόρων (εκτός ημερησίας διάταξης).Ω352465ΖΠΡ-66ΘΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ611/2.12.2019
02/12/2019 02:00:0003/12/2019 10:01:26Απόφαση 72/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Προβολή της εταιρείας μέσω της ΚΑΕ Λαυρίου, η οποία αγωνίζεται στην Α1 εθνική κατηγορία μπάσκετ»ΩΥΓΞ465ΖΠΡ-72ΗΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ615/2.12.2019
29/11/2019 02:00:0002/12/2019 09:19:09Απόφαση 118/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων6ΒΚ0465ΖΠΡ-ΔΞ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ606/29.11.2019
29/11/2019 02:00:0006/12/2019 12:36:35ΧΕΠ Β99-ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟ67ΡΣ465ΖΠΡ-79ΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 99/2019
29/11/2019 02:00:0006/12/2019 12:39:32ΧΕΠ Β100-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΝΟ 3 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥΨΑΡΚ465ΖΠΡ-750ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 100/2019
29/11/2019 02:00:0002/12/2019 09:25:34Απόφαση 120/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.6Ψ2Ι465ΖΠΡ-ΡΘΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ608/29.11.2019
29/11/2019 02:00:0002/12/2019 09:27:19Απόφαση 121/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για Ι.Κ.Α. εργοδ. Διοίκηση.Ω3ΒΚ465ΖΠΡ-3ΡΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ609/29.11.2019
29/11/2019 02:00:0002/12/2019 09:15:46Απόφαση 117/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων.ΩΜΥΦ465ΖΠΡ-9ΨΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ605/29.11.2019
29/11/2019 02:00:0002/12/2019 09:21:59Απόφαση 119/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές προμήθειες.Ω1ΖΟ465ΖΠΡ-Η1ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ607/29.11.2019
29/11/2019 02:00:0004/12/2019 14:54:53ΧΕΠ Γ44 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Φ.20% Μ.11/20199Ρ8Ι465ΖΠΡ-ΖΛΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 44/2019
29/11/2019 02:00:0006/12/2019 12:33:46ΧΕΠ Β98-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΑΠ65ΛΙ465ΖΠΡ-ΚΩΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 98/2019
29/11/2019 02:00:0004/12/2019 15:04:45ΧΕΠ Γ47 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΚΑ ΚΑΙ ΟΑΕΔ Μ.10/2019ΨΠΡΨ465ΖΠΡ-ΕΓΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 47/2019
29/11/2019 02:00:0006/12/2019 12:26:34ΧΕΠ Β97-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟ 18/11-29/11/20196ΞΖΙ465ΖΠΡ-8ΨΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 97/2019
29/11/2019 02:00:0004/12/2019 14:57:53ΧΕΠ Γ45 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.10 ΚΑΙ 11/2019ΨΝΑΑ465ΖΠΡ-ΝΥΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 45/2019
29/11/2019 02:00:0004/12/2019 15:00:48ΧΕΠ Γ46 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μ.10 ΚΑΙ 11/2019ΩΒΙ0465ΖΠΡ-ΖΥ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 46/2019
28/11/2019 02:00:0028/11/2019 14:12:27Απόφαση 71/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης κοινόχρηστων χώρωνΨ6Ο8465ΖΠΡ-6Ι6ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ602/28.11.2019
28/11/2019 02:00:0028/11/2019 10:20:43Απόφαση 70/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων δημοτικής ενότητας Λαυρίου»6ΕΗΒ465ΖΠΡ-ΛΗ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ598/28.11.2019
28/11/2019 02:00:0002/12/2019 09:12:36Απόφαση 116/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 58/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. για έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αναβάθμιση λογισμικών προγραμμάτων.60ΖΤ465ΖΠΡ-2ΟΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ600/28.11.2019
22/11/2019 02:00:0004/12/2019 14:47:52ΧΕΠ Β96 - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΙΥΑ41226ΖΖ0465ΖΠΡ-ΥΘΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 96/2019
22/11/2019 02:00:0004/12/2019 14:44:48ΧΕΠ Β95 - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΡΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΩ3Ο7465ΖΠΡ-ΡΨΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 95/2019
22/11/2019 02:00:0004/12/2019 14:27:00ΧΕΠ Β94 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 9/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ7ΝΝΝ465ΖΠΡ-ΕΟ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 94/2019
22/11/2019 02:00:0004/12/2019 14:23:49ΧΕΠ Β93 - ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)ΨΨΕ8465ΖΠΡ-ΩΑΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 93/2019
21/11/2019 02:00:0022/11/2019 09:48:14Απόφαση 69/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού ΑσφαλείαςΩΕΦ8465ΖΠΡ-50ΖΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ587/21.11.2019
20/11/2019 02:00:0020/11/2019 07:58:22ΧΕΠ Β88 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.10/2019ΩΣΚΩ465ΖΠΡ-Χ2ΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 88/2019
19/11/2019 02:00:0020/11/2019 10:47:31Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 76/2019: Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων7ΜΜΔ465ΖΠΡ-5ΕΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ574/19.11.2019
19/11/2019 02:00:0020/11/2019 09:14:25Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 77/2019: Διάφορα έξοδα ΦΠΑ 24%6ΨΣΡ465ΖΠΡ-ΒΟΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ574/19.11.2019
18/11/2019 02:00:0019/11/2019 10:14:24Απόφαση 68/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ρουχισμού εργασίας6ΛΒ2465ΖΠΡ-ΩΔΠΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ581/18.11.2019
18/11/2019 02:00:0019/11/2019 10:09:14Απόφαση 67/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»6ΩΦΙ465ΖΠΡ-ΑΒ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ576/18.11.2019
15/11/2019 02:00:0015/11/2019 12:41:56Απόφαση 114/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 567/14.11.2019 επιστολή της εταιρείας «RES INVEST IKE» για την παράταση ενοικίασης χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΨΜΩΡ465ΖΠΡ-8Χ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ570/15.11.2019
15/11/2019 02:00:0019/11/2019 10:00:06Απόφαση 115/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για εκδίκαση υπόθεσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών - έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα δικηγόρων καθώς και για δικαστικά έξοδα.ΩΤ7Χ465ΖΠΡ-Ψ4ΓΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ574/15.11.2019
13/11/2019 02:00:0020/11/2019 08:07:53ΧΕΠ Β92 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ7Μ8Ι465ΖΠΡ-ΣΓΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 92/2019
12/11/2019 02:00:0013/11/2019 10:02:41Απόφαση 65/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση υπηρεσίας προβολής της εταιρείας μέσω της ΚΑΕ Λαύριο, η οποία αγωνίζεται στην Α1 Basket League»ΩΘΓΡ465ΖΠΡ-Ρ5ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ562/12.11.2019
12/11/2019 02:00:0020/11/2019 08:03:31ΧΕΠ Β91 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ62ΤΗ465ΖΠΡ-ΝΥΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 91/2019
12/11/2019 02:00:0013/11/2019 10:01:55Απόφαση 66/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού»Ω24Β465ΖΠΡ-6ΛΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ563/12.11.2019
08/11/2019 02:00:0020/11/2019 08:01:48ΧΕΠ Β90 - ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΓΕΜΗ6ΚΡ4465ΖΠΡ-Ψ79ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 90/2019
06/11/2019 02:00:0007/11/2019 13:07:25Απόφαση 64/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.)ΩΙΥΕ465ΖΠΡ-ΤΤΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ552/6.11.2019
01/11/2019 02:00:0001/11/2019 12:57:21Απόφαση 106/2019 Δ.Σ.:Λήψη απόφασης για υπογράφοντες Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (Χ.Ε.Π.).ΩΛΘ2465ΖΠΡ-ΟΕΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ547/1.11.2019
31/10/2019 02:00:0031/10/2019 12:05:25Απόφαση 103/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για ορισμό νομίμου εκπροσώπουΩΩΙΩ465ΖΠΡ-ΛΜ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ537/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0031/10/2019 12:42:57Απόφαση 108/2019 Δ.Σ.:Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειώνΩ7Ρ6465ΖΠΡ-8ΘΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ540/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0031/10/2019 12:45:43Απόφαση 109/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών, εκπροσώπηση σε τράπεζες και ορισμό διαχειριστή Web BankingΨ0Δ0465ΖΠΡ-2ΣΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ541/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0008/11/2019 14:47:34Απόφαση 102/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού ΣυμβουλίουΩ333465ΖΠΡ-95ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ536/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0031/10/2019 13:24:12Απόφαση 112/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για ορισμό στατιστικού ανταποκριτή9Π1Ο465ΖΠΡ-Ω42ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ543/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0031/10/2019 13:21:19Απόφαση 111/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για τον Ορισμό υπευθύνου για την καταχώρηση – απογραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Φορέων ΔημοσίουΨ7ΓΔ465ΖΠΡ-9ΘΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ542/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0031/10/2019 12:10:24Απόφαση 107/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Πρόσληψης ΠροσωπικούΨΠ0Ε465ΖΠΡ-ΜΔΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ539/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0031/10/2019 12:07:57Απόφαση 105/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για ορισμό εκκαθαριστή για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.).6ΜΙΡ465ΖΠΡ-ΚΩΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ538/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0001/11/2019 13:00:31Απόφαση 110/2019 Δ.Σ.:Λήψη απόφασης για συγκρότηση και σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.ΩΣΛΣ465ΖΠΡ-6ΨΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ544/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0001/11/2019 13:02:51Απόφαση 113/2019 Δ.Σ.:Λήψη απόφασης για συγκρότηση και σύσταση επιτροπής παρακολούθησης καλής εκτέλεσης μισθίωνΨΠ41465ΖΠΡ-34ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ545/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0001/11/2019 13:42:13Απόφαση 104/2019 Δ.Σ.:Λήψη απόφασης για ορισμό αρμοδιοτήτων προέδρουΨΤΛΕ465ΖΠΡ-6ΝΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ546/31.10.2019
31/10/2019 02:00:0020/11/2019 07:55:14ΧΕΠ Α30 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.10/2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ Β ΦΑΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-676ΚΟΔ465ΖΠΡ-Κ4ΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 30/2019
31/10/2019 02:00:0020/11/2019 07:52:39ΧΕΠ Α29 - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.10/2019 3η ΦΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67ΩΜΥΝ465ΖΠΡ-ΚΥ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 29/2019
31/10/2019 02:00:0020/11/2019 07:50:15ΧΕΠ Α28 - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.10/2019 1η ΦΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-676ΕΜ7465ΖΠΡ-ΙΧΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 28/2019
31/10/2019 02:00:0020/11/2019 08:00:03ΧΕΠ Β89 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΑΠΩΗΝΔ465ΖΠΡ-ΚΧΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 89/2019
30/10/2019 02:00:0004/12/2019 14:53:00ΧΕΠ Γ43 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.10/2019ΨΕ1Β465ΖΠΡ-Φ12ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 43/2019
30/10/2019 02:00:0020/11/2019 08:37:47ΧΕΠ Γ42 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.9/201968ΕΖ465ΖΠΡ-ΔΥΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 42/2019
23/10/2019 03:00:0030/10/2019 12:12:48Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 72/2019: Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου-ΑΚΕΛ-ΡεμίζαΨΦ2Χ465ΖΠΡ-0Ξ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ462/23.10.2019
23/10/2019 03:00:0020/11/2019 10:45:02Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 75/2019: Δικαστικά έξοδα & εξώδικων ενεργειών6Ε4Ξ465ΖΠΡ-078ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ511/23.10.2019
23/10/2019 03:00:0020/11/2019 09:05:46Απόφαση Ανάκλησης 4/2019: Ανάκληση της ΑΑΥ Νο 46/20196ΧΝΖ465ΖΠΡ-ΙΔΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ511/23.10.2019
23/10/2019 03:00:0020/11/2019 09:18:55Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 74/2019: Αμοιβές και έξοδα δικηγόρωνΩ540465ΖΠΡ-5ΝΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ511/23.10.2019
23/10/2019 03:00:0019/11/2019 10:19:34Πρακτικό υπ' αριθμ. 2/2019 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας "Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής" της 23ης Οκτωβρίου 20197ΝΞΥ465ΖΠΡ-ΘΑ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2019
23/10/2019 03:00:0030/10/2019 12:57:08Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 73/2019: Σύναψη συνεργασίας με ΚΑΕ Λαυρίου για προβολή και διαφήμιση της εταιρείας6ΚΙΦ465ΖΠΡ-4ΣΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ514/23.10.2019
22/10/2019 03:00:0013/11/2019 10:37:40ΧΕΠ Β87 - ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥΩΩ95465ΖΠΡ-ΥΧΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 87/2019
22/10/2019 03:00:0013/11/2019 10:31:01ΧΕΠ Β86 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ6ΘΘ7465ΖΠΡ-ΧΒΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 86/2019
21/10/2019 03:00:0021/10/2019 14:52:42Απόφαση 61/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για ηλεκτρολογικό υλικό»Ω59Ο465ΖΠΡ-5ΙΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ519/21.10.2019
21/10/2019 03:00:0021/10/2019 14:50:00Απόφαση 62/2019 Προέδρου: Ανάθεση της προμήθειας φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων6ΠΙ2465ΖΠΡ-217ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ522/21.10.2019
21/10/2019 03:00:0021/10/2019 15:00:07Απόφαση 63/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικούΨ4ΗΒ465ΖΠΡ-ΜΩΦΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ525/21.10.2019
18/10/2019 03:00:0022/10/2019 15:02:00Απόφαση 2/2019 Ανάκλησης: Αντιλογισμός Υπολοίπου ΑΑΥ 37904Θ465ΖΠΡ-ΙΔΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ502/18.10.2019
18/10/2019 03:00:0022/10/2019 15:08:09Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 70/2019: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσειςΨΩΥΦ465ΖΠΡ-8ΛΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ502/18.10.2019
18/10/2019 03:00:0022/10/2019 15:05:24Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 69/2019: Προμήθεια πετρελαίου κίνησης και λιπαντικών για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας9ΙΖ1465ΖΠΡ-356ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ506/18.10.2019
18/10/2019 03:00:0023/10/2019 10:19:39Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 71/2019: Αμοιβή συμβολαιογράφου για παράσταση στη Γενική Συνέλευση της εταιρείαςΩΦΘΜ465ΖΠΡ-ΥΧΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ503/18.10.2019
18/10/2019 03:00:0018/10/2019 13:53:15Απόφαση 60/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων»Ω9Υ4465ΖΠΡ-344ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ516/18.10.2019
16/10/2019 03:00:0018/10/2019 11:15:20ΑΑΥ 67-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΩΞΣ0465ΖΠΡ-8ΧΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ510/16.10.2019
16/10/2019 03:00:0018/10/2019 11:13:57ΑΑΥ 66-Αμοιβές και έξοδα τεχνικών απαλλασσόμενο (με παρακρ.)ΩΚΗΞ465ΖΠΡ-ΛΘΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ508/16.10.2019
16/10/2019 03:00:0030/10/2019 11:10:35Απόφαση 98/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα προβολής και διαφήμισηςΩΕΙΤ465ΖΠΡ-Ξ99ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ514/16.10.2019
16/10/2019 03:00:0018/10/2019 11:17:17ΑΑΥ 68-Προμήθειες διαμόρφωσης κοινοχρηστων χώρων(φυτα κ.τ.λ.),6ΛΙΔ465ΖΠΡ-ΣΡΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ504/16.10.2019
16/10/2019 03:00:0018/10/2019 11:10:52ΑΑΥ 64-ΟΑΕΔ 1%ΩΑΗΠ465ΖΠΡ-Ω92ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ507/16.10.2019
16/10/2019 03:00:0018/10/2019 11:12:18ΑΑΥ 65-Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων φορτηγώνΩΩΩ6465ΖΠΡ-ΛΞΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ505/16.10.2019
16/10/2019 03:00:0019/11/2019 10:04:09Απόφαση 101/2019 Δ.Σ. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε πληρεξούσιους δικηγόρους για εκδίκαση υπόθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα δικηγόρων καθώς και για δικαστικά έξοδα (εκτός ημερησίας διάταξης).ΨΙ6Α465ΖΠΡ-1ΛΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ511/16.10.2019
15/10/2019 03:00:0013/11/2019 10:29:28ΧΕΠ Β85 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 9/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ6Ζ8Ο465ΖΠΡ-ΣΕΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 85/2019
15/10/2019 03:00:0018/10/2019 13:45:16Απόφαση 99/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα κίνησης αυτοκινήτων99ΤΜ465ΖΠΡ-ΠΗ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ506/15.10.2019
15/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:10:14Απόφαση 94/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές και έξοδα τεχνικού ασφαλείας6ΣΓΒ465ΖΠΡ-Ρ23ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ508/15.10.2019
15/10/2019 03:00:0016/10/2019 10:57:55Απόφαση 92/2019 Δ.Σ.:Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για ΟΑΕΔ 1%6ΨΙ2465ΖΠΡ-338ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ507/15.10.2019
15/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:16:36Απόφαση 97/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρωνΨΛΟ2465ΖΠΡ-8ΩΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ504/15.10.2019
15/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:04:07Απόφαση 93/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για τέλη αυτοκινήτων φορτηγών6ΗΠ0465ΖΠΡ-275ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ505/15.10.2019
15/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:14:12Απόφαση 96/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικούΨΞΜΡ465ΖΠΡ-Φ7ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ510/15.10.2019
15/10/2019 03:00:0015/10/2019 10:52:53Απόφαση 95/2019 Δ.Σ.:Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφου.ΩΦ7Φ465ΖΠΡ-7Ε0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ503/15.10.2019
15/10/2019 03:00:0013/11/2019 10:27:41ΧΕΠ Β84 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΡΧΤ465ΖΠΡ-Δ3ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 84/2019
15/10/2019 03:00:0015/10/2019 10:56:12Απόφαση 100/2019 Δ.Σ.:Αντιλογισμός υπολοίπου της υπ’ αριθ. 37/2019 ΑΑΥ - έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης (εκτός ημερησίας διάταξης)6ΞΒΔ465ΖΠΡ-ΧΔ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ502/15.10.2019
14/10/2019 03:00:0020/11/2019 08:33:45ΧΕΠ Γ41 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1% ΟΑΕΔ Μ.8/201961Μ5465ΖΠΡ-5Λ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 41/2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 13:39:29Απόφαση 91/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 491/11.10.2019 επιστολή της εταιρείας «RES INVEST IKE» για την παράταση ενοικίασης χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΨΓΥΞ465ΖΠΡ-8ΓΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ500/14.10.2019
14/10/2019 03:00:0030/10/2019 11:19:17Απόφαση Ανάκλησης 3/2019: Ανάκληση της ΑΑΥ Νο 34/20196Ι42465ΖΠΡ-ΦΘ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ514/14.10.2019
14/10/2019 03:00:0022/10/2019 14:55:33Απόφαση Ανάκλησης 1/2019: Αντιλογισμός λόγω μη εκτέλεσης εν όλω της ΑΑΥ Νο 24/20199ΛΝΙ465ΖΠΡ-37ΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ506/14.10.2019
02/10/2019 03:00:0002/10/2019 14:11:36Απόφαση 90/2019 Δ.Σ.: Πρόσκληση μετόχων στη Γενική ΣυνέλευσηΩΦ32465ΖΠΡ-7ΞΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ484/2.10.2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 10:25:45ΧΕΠ Β83 - ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝΩΩΟ4465ΖΠΡ-ΦΞΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 83/2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 11:16:59ΧΕΠ Γ39 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μ.9/2019ΨΓΑΘ465ΖΠΡ-Ε31ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 39/2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 10:40:52ΧΕΠ Γ37 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.9/20196ΤΜΑ465ΖΠΡ-Ξ0ΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 37/2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 10:24:06ΧΕΠ Β82 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.9/2019ΩΧΚ9465ΖΠΡ-ΠΞΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 82/2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 10:21:28ΧΕΠ Α27 - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.9/2019 ΕΠΙΔ.ΠΡΟΓΡΑΜΜ.ΟΑΕΔ Γ ΦΑΣΗΨΕΨΟ465ΖΠΡ-ΨΘ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 27/2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 10:19:54ΧΕΠ Α26 - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.9/2019 ΕΠΙΔΟΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 2η ΦΑΣΗΩΝΑΩ465ΖΠΡ-ΒΥΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 26/2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 10:17:45ΧΕΠ Α25 - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.9/2019 ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜ. Α΄ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ7ΝΩ2465ΖΠΡ-ΥΧΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 25/2019
30/09/2019 03:00:0004/12/2019 14:50:23ΧΕΠ Γ40 - ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019ΩΘ0Ρ465ΖΠΡ-ΡΨ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 40/2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 11:15:19ΧΕΠ Γ38 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.9/20196ΟΓΡ465ΖΠΡ-ΜΡ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 38/2019
27/09/2019 03:00:0015/10/2019 10:46:22ΧΕΠ Γ36-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.8/2019ΨΡ12465ΖΠΡ-ΠΒΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 36/2019
25/09/2019 03:00:0007/10/2019 12:39:52Απόφαση 89/2019 Δ.Σ.: 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2019ΨΑΛΖ465ΖΠΡ-45ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ480/25.9.2019
25/09/2019 03:00:0025/09/2019 12:15:01Απόφαση 59/2019 Δ.Σ.: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων6ΚΘ6465ΖΠΡ-9Υ9ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ476/25.9.2019
17/09/2019 03:00:0023/09/2019 11:15:32ΧΕΠ Β81-ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΓΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗΩΟΩΥ465ΖΠΡ-Μ7ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 81/2019
16/09/2019 03:00:0023/09/2019 11:10:59ΧΕΠ Β79-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩ29Π465ΖΠΡ-6ΚΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 79/2019
16/09/2019 03:00:0023/09/2019 11:12:40ΧΕΠ Β80-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΞΨ6465ΖΠΡ-Δ0ΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 80/2019
13/09/2019 03:00:0013/09/2019 12:18:21ΑΑΥ 63-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ7Ζ3Ξ465ΖΠΡ-Ζ3ΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ461/13.9.2019
13/09/2019 03:00:0023/09/2019 08:19:28Απόφαση 58/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνική Έκθεση Για Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων»6ΝΚΓ465ΖΠΡ-ΕΛΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ467/13.9.2019
13/09/2019 03:00:0013/09/2019 11:15:34Απόφαση 86/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτωνΨΒ1Ο465ΖΠΡ-Ο1ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ460/13.9.2019
13/09/2019 03:00:0013/09/2019 12:16:34ΑΑΥ 62-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 Η/Υ, 1 ΕΚΤΥΠΩΤΗ 1 ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΨΥΧ2465ΖΠΡ-ΘΞ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ460/13.9.2019
13/09/2019 03:00:0013/09/2019 11:10:55Απόφαση 87/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές προμήθειες6Ο0Π465ΖΠΡ-ΕΛΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ461/13.9.2019
13/09/2019 03:00:0023/10/2019 10:09:31Απόφαση 88/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων δημοτικής ενότητας Λαυρίου6ΒΝ1465ΖΠΡ-Μ46ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ462/13.9.2019
13/09/2019 03:00:0013/09/2019 14:29:54Απόφαση 56/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υδραυλικό υλικό»9ΛΒΩ465ΖΠΡ-2ΙΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ463/13.9.2019
13/09/2019 03:00:0013/09/2019 15:04:40Απόφαση 57/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υδραυλικού υλικούΩΓΘΜ465ΖΠΡ-ΡΕ7ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ466/13.9.2019
12/09/2019 03:00:0012/09/2019 12:50:56Απόφαση 85/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 449/9.9.2019 επιστολή της εταιρείας «RES INVEST IKE» για την παράταση ενοικίασης χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.Ψ4ΩΥ465ΖΠΡ-ΞΘ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ457/12.9.2019
12/09/2019 03:00:0012/09/2019 09:50:57Απόφαση 55/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταφορικού μέσου»ΩΓΖ6465ΖΠΡ-Β48ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ455/12.9.2019
11/09/2019 03:00:0023/09/2019 09:44:43ΧΕΠ Β76-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ7ΝΨΣ465ΖΠΡ-ΦΑΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 76/2019
11/09/2019 03:00:0023/09/2019 11:03:24ΧΕΠ Β78-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 8/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ6ΛΩ7465ΖΠΡ-ΟΥΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 78/2019
11/09/2019 03:00:0023/09/2019 09:39:42ΧΕΠ Β75-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ63Ε0465ΖΠΡ-3ΔΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 75/2019
11/09/2019 03:00:0023/09/2019 11:01:40ΧΕΠ Β77-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΩ5ΘΞ465ΖΠΡ-Σ6ΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 77/2019
04/09/2019 03:00:0005/09/2019 09:32:45Απόφαση 54/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Επιτήρηση σημάτων συστημάτων ασφαλείας»ΩΗ4Ο465ΖΠΡ-ΒΕΒΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ445/4.9.2019
30/08/2019 03:00:0010/09/2019 08:13:24ΧΕΠ Γ33-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0.06% Μ.8/2019ΩΗΝ7465ΖΠΡ-2Β4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 33/2019
30/08/2019 03:00:0010/09/2019 08:15:16ΧΕΠ Γ34-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,06% Μ.8/201863ΞΧ465ΖΠΡ-6Ε7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 34/2019
30/08/2019 03:00:0010/09/2019 08:07:46ΧΕΠ Β73-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Μ.8/2019639Σ465ΖΠΡ-190ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 73/2019
30/08/2019 03:00:0010/09/2019 08:11:20ΧΕΠ Β74-ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΑΠ60ΑΨ465ΖΠΡ-ΙΛΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 74/2019
29/08/2019 03:00:0015/10/2019 10:26:52ΧΕΠ Α23-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.8/2019 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΔ.ΟΑΕΔ7ΧΘ5465ΖΠΡ-Ζ7ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 23/2019
29/08/2019 03:00:0023/09/2019 11:18:03ΧΕΠ Γ35-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.7/2019ΨΚΓΛ465ΖΠΡ-0Σ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 35/2019
29/08/2019 03:00:0015/10/2019 10:40:32ΧΕΠ Α24-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.8/2019 Α΄ΦΑΣΗ ΕΠΙΔ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΨΕ71465ΖΠΡ-20ΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 24/2019
29/08/2019 03:00:0015/10/2019 10:21:47ΧΕΠ Α22-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.8/2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ Γ ΦΑΣΗΨ4Ψ2465ΖΠΡ-ΞΕΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 22/2019
28/08/2019 03:00:0005/09/2019 08:48:00ΧΕΠ Β70-ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦ.ΔΣ ΝΟ 74/20196ΧΖ2465ΖΠΡ-ΒΒ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 70/2019
28/08/2019 03:00:0005/09/2019 08:52:29ΧΕΠ Β72-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΩ2ΗΞ465ΖΠΡ-Τ96ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 72/2019
28/08/2019 03:00:0005/09/2019 08:50:52ΧΕΠ Β71-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Μ.7/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ6ΒΖ8465ΖΠΡ-ΑΞ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 71/2019
28/08/2019 03:00:0030/08/2019 15:01:08Απόφαση 53/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση ιστοσελίδας της εταιρείας»6ΦΛΟ465ΖΠΡ-ΑΕ7ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ434/28.8.2019
27/08/2019 03:00:0004/09/2019 10:49:40Απόφαση 52/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υπηρεσία επιτήρησης σημάτων συστημάτων ασφαλείας»6ΡΕΡ465ΖΠΡ-ΩΤΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ432/27.8.2019
26/08/2019 03:00:0028/08/2019 11:21:46ΑΑΥ 61-Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσωνΨ1ΘΓ465ΖΠΡ-07ΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ427/26.8.2019
26/08/2019 03:00:0028/08/2019 11:23:44ΑΑΥ 60-Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.)64Ν8465ΖΠΡ-4ΜΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ426/26.8.2019
23/08/2019 03:00:0023/08/2019 14:31:41Απόφαση 82/2019 Δ.Σ.: Κατακύρωση και έγκριση του από 19.8.2019 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 384/5.8.2019 δημοσιευθείσα διακήρυξη της ΔΑΝΕΤΑΛ.ΨΕΡΖ465ΖΠΡ-ΦΙΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ425/23.8.2019
23/08/2019 03:00:0023/08/2019 14:36:47Απόφαση 83/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου για την κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης με τον πλειοδότη του διαγωνισμού στη θέση «Νησάκια».ΨΦ3Θ465ΖΠΡ-Ξ4ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ426/23.8.2019
23/08/2019 03:00:0023/08/2019 14:40:21Απόφαση 84/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για επισκευή και συντήρηση μεταφορικού μέσου (εκτός ημερήσιας διάταξης).ΩΣΑΤ465ΖΠΡ-9Θ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ427/23.8.2019
21/08/2019 03:00:0005/09/2019 08:46:03ΧΕΠ Β69-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ6ΒΟΗ465ΖΠΡ-ΠΘΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 69/2019
20/08/2019 03:00:0020/08/2019 11:05:02Απόφαση 50/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για συντήρηση ιστοσελίδας της εταιρείας»ΩΚΕΜ465ΖΠΡ-ΩΚΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ418/20.8.2019
20/08/2019 03:00:0029/08/2019 10:00:43Απόφαση 51/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή - συντήρηση μεταφορικού μέσου»6894465ΖΠΡ-ΨΕΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ429/20.8.2019
19/08/2019 03:00:0020/08/2019 08:10:55ΑΑΥ 59-Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελ. επ. ΦΠΑ απαλλασσόμενο6ΡΣΔ465ΖΠΡ-8ΨΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ411/19.8.2019
19/08/2019 03:00:0020/08/2019 08:21:42Απόφαση 70/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την καταχώρηση στο Taxis της ακύρωσης της μίσθωσης με την εταιρεία «MACRAME I.K.E.» λόγω μη χρήσης του χώρου από την μισθώτρια6ΠΥΡ465ΖΠΡ-ΙΤΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ415/19.8.2019
16/08/2019 03:00:0012/09/2019 10:15:54ΧΕΠ Β68-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΤΨ1465ΖΠΡ-ΝΞΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 68/2019
16/08/2019 03:00:0005/09/2019 08:42:51ΧΕΠ Β67-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΩΩΖΡ465ΖΠΡ-Θ1ΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 67/2019
16/08/2019 03:00:0005/09/2019 08:39:12ΧΕΠ Β66-ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥΩΩΝ3465ΖΠΡ-ΑΦΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 66/2019
13/08/2019 03:00:0014/08/2019 08:08:46Απόφαση 81/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση της ιστοσελίδας της εταιρείας6Ι37465ΖΠΡ-ΗΑΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ411/13.8.2019
12/08/2019 03:00:0005/09/2019 08:37:48ΧΕΠ Β65-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΘ3Υ465ΖΠΡ-ΧΕΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 65/2019
12/08/2019 03:00:0012/08/2019 11:47:36Απόφαση 49/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρωνΨΞΛΧ465ΖΠΡ-5ΑΞΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ408/12.8.2019
09/08/2019 03:00:0009/08/2019 14:27:39Απόφαση 48/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εργαλείων οικοδομής και εργαλείων συντήρησης κοινόχρηστων χώρων6ΟΩ1465ΖΠΡ-ΞΦΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ403/9.8.2019
09/08/2019 03:00:0009/08/2019 12:04:20Απόφαση 80/2019 Δ.Σ.:Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 394/8.8.2019 επιστολή της εταιρείας «RES INVEST IKE» για την παράταση ενοικίασης χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.6ΥΧΤ465ΖΠΡ-15ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ401/9.8.2019
08/08/2019 03:00:0008/08/2019 13:59:01Απόφαση 46/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εργαλείων9ΒΛΜ465ΖΠΡ-Ι14ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ393/8.8.2019
08/08/2019 03:00:0009/08/2019 12:14:21Απόφαση 47/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου»6ΑΔ2465ΖΠΡ-ΤΘΜΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ397/8.8.2019
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 14:43:55Απόφαση 45/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου»ΩΤΝΧ465ΖΠΡ-91ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ390/7.8.2019
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 14:28:43Απόφαση 44/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια εργαλείων»ΨΓΕΓ465ΖΠΡ-6ΕΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ387/7.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 14:40:55ΑΑΥ 57-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝΨΜΘΝ465ΖΠΡ-ΡΘΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ382/6.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 13:48:44Απόφαση 43/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων»Ω39Ε465ΖΠΡ-ΕΑΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ385/6.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 14:42:17ΑΑΥ 58-ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.ΨΛ5Γ465ΖΠΡ-ΔΗ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ383/6.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 14:30:41ΑΑΥ 55-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΦΠΑ 24%ΨΛ3Γ465ΖΠΡ-ΔΟΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ380/6.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 14:23:07ΑΑΥ 53-ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ6ΙΒΓ465ΖΠΡ-22ΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ376/6.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 14:39:11ΑΑΥ 56-Ι.Κ.Α.ΨΔ3Μ465ΖΠΡ-ΛΨΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ381/6.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 14:21:23ΑΑΥ 52-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ.9ΨΔ8465ΖΠΡ-ΞΣΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ378/6.8.2019
06/08/2019 03:00:0006/08/2019 14:24:53ΑΑΥ 54-Ι.Κ.Α. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.ΩΧ2Ρ465ΖΠΡ-ΧΜΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ379/6.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 14:54:49Απόφαση 78/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για διάφορα έξοδα τραπεζών6ΨΞΜ465ΖΠΡ-13ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ382/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 14:43:27Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (ακάλυπτης έκτασης επιφανείας εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 8.682,89 στη θέση Νησάκια στα Λεγραινά Αττικής)62ΛΖ465ΖΠΡ-Φ11ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ384/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 14:52:40Απόφαση 77/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για Ι.Κ.Α.6ΖΤ2465ΖΠΡ-Β4ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ381/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 13:31:24Απόφαση 73/2019 Δ.Σ.: Συγκρότηση και σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81ΨΤΚ1465ΖΠΡ-Χ3ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ375/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 14:47:34Απόφαση 72/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές προσωπικού καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων66ΞΜ465ΖΠΡ-07ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ378/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 14:50:36Απόφαση 76/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. 24%.6ΡΤΩ465ΖΠΡ-2ΚΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ380/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 14:48:57Απόφαση 75/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για Ι.Κ.Α. εργοδοτικές εισφορές καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων9ΩΒ5465ΖΠΡ-84ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ379/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0005/08/2019 14:46:05Απόφαση 71/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης περί απόκτησης κωδικών πρόσβασης Internet Banking στους λογαριασμούς που τηρεί η εταιρεία στην «ALPHA BANK»ΩΔΟΖ465ΖΠΡ-ΣΘΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ377/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0006/08/2019 10:19:01Απόφαση 74/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για προκήρυξη και διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση έκτασης στην περιοχή «Νησάκια» Λεγραινών αποκλειστικά για αγροτική χρήση και δενδροκαλλιέργεια και ανάθεση σε δικηγόρο για την διεκπεραίωση της διαδικασίαςΩ6Χ2465ΖΠΡ-ΔΨΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ376/5.8.2019
05/08/2019 03:00:0006/08/2019 08:50:04Απόφαση 79/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές προμήθειες.6ΛΠ9465ΖΠΡ-Υ4ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ383/5.8.2019
31/07/2019 03:00:0010/09/2019 08:28:28ΧΕΠ Γ28-ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.7/20197ΝΗ1465ΖΠΡ-ΒΝΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 28/2019
31/07/2019 03:00:0023/09/2019 09:34:02ΧΕΠ Α19-ΜΙΣΘΟΔ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ.7/2019 Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔΩΗΞ6465ΖΠΡ-ΞΝΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 19/2019
31/07/2019 03:00:0005/09/2019 08:35:58ΧΕΠ Β64-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.7/2019 ΛΟΓ.ΕΑΠΩΤΝ1465ΖΠΡ-Ε7ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 64/2019
31/07/2019 03:00:0010/09/2019 08:17:47ΧΕΠ Γ31-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.7/2019Ω0ΒΟ465ΖΠΡ-ΗΙΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 31/2019
31/07/2019 03:00:0005/09/2019 08:34:20ΧΕΠ Β63-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.7/20196170465ΖΠΡ-ΟΕ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 63/2019
31/07/2019 03:00:0023/09/2019 09:36:10ΧΕΠ Α20-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ6ΕΔΟ465ΖΠΡ-8ΨΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 20/2019
31/07/2019 03:00:0023/09/2019 09:37:27ΧΕΠ Α21-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.7/2019 Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-6769Λ9465ΖΠΡ-0ΓΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 21/2019
31/07/2019 03:00:0010/09/2019 08:26:33ΧΕΠ Γ29-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 3%ΩΩΕΩ465ΖΠΡ-Κ6ΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 29/2019
30/07/2019 03:00:0012/09/2019 10:22:30ΧΕΠ Γ27-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ 6/2019Ψ1ΖΙ465ΖΠΡ-9Δ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 27/2019
25/07/2019 03:00:0005/09/2019 08:30:32ΧΕΠ Β62-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΛΗ ΑΛΕΞΙΝΑΤΣΩΦΛ7465ΖΠΡ-Μ8ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 62/2019
25/07/2019 03:00:0005/09/2019 08:57:11ΧΕΠ Δ1-ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣH ΤΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ690Η465ΖΠΡ-ΠΑΧΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑΔ 1/2019
22/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:24:19ΧΕΠ Β52-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΠΡ6465ΖΠΡ-70ΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 52/2019
19/07/2019 03:00:0019/07/2019 12:27:07Απόφαση 42/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση προμήθειας δώρων για την αδελφοποιημένη πόλη Αλέξινατς με στόχο την προβολή του Λαυρίου65ΣΨ465ΖΠΡ-ΗΩΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ360/19.7.2019
18/07/2019 03:00:0019/07/2019 09:14:35Απόφαση 41/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια δώρων για την αδελφοποιημένη πόλη Αλέξινατς»6ΟΟ9465ΖΠΡ-Ξ00ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ357/18.7.2019
17/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:38:15ΧΕΠ Β60-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΩ23Σ465ΖΠΡ-2ΙΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 60/2019
17/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:36:23ΧΕΠ Β59-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ6ΔΞΖ465ΖΠΡ-Α2ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 59/2019
17/07/2019 03:00:0005/09/2019 08:08:45ΧΕΠ Β61-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΩΣ ΣΥ/ΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΩΡΙ6465ΖΠΡ-ΑΥΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 61/2019
15/07/2019 03:00:0015/07/2019 11:13:24Απόφαση 40/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας οικοδομικών υλικών για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων και κοινόχρηστων χώρωνΩ84Μ465ΖΠΡ-ΟΥ3ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ351/15.7.2019
15/07/2019 03:00:0015/07/2019 09:55:05Απόφαση 39/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας χρωμάτων και υλικών συντήρησης κοινόχρηστων χώρων και κτιρίωνΨ74Χ465ΖΠΡ-ΡΙ1ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ350/15.7.2019
12/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:34:36ΧΕΠ Β58-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 201878ΜΨ465ΖΠΡ-ΣΔΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 58/2019
12/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:31:35ΧΕΠ Β57-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/2013ΩΓΑΡ465ΖΠΡ-Ψ5ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 57/2019
11/07/2019 03:00:0011/07/2019 13:44:59Απόφαση 69/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 342/10.7.2019 επιστολή της εταιρείας «RES INVEST IKE» για την ενοικίαση χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΩΞΤΕ465ΖΠΡ-Β1ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ344/11.7.2019
09/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:29:45ΧΕΠ Β55-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Μ.5 & 6/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΨΡΝ2465ΖΠΡ-ΧΕΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 55/2019
08/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:27:51ΧΕΠ Β54-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΙΥΑ-4122Ω28Δ465ΖΠΡ-Σ5ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 54/2019
08/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:26:15ΧΕΠ Β53-ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΥΑ 4122 & ΚΗΗ 5587ΩΤΥΧ465ΖΠΡ-2ΨΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 53/2019
02/07/2019 03:00:0002/07/2019 14:59:41Απόφαση 37/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων»ΨΗΙΞ465ΖΠΡ-ΔΛΧΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ336/2.7.2019
02/07/2019 03:00:0002/07/2019 15:18:14Απόφαση 38/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων»90ΙΖ465ΖΠΡ-ΟΛ8ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ338/2.7.2019
01/07/2019 03:00:0002/07/2019 10:57:35ΑΑΥ 48-Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσωνΩΩ01465ΖΠΡ-Ω7ΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ326/1.7.2019
01/07/2019 03:00:0001/07/2019 11:27:06Απόφαση 67/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές προμήθειες7ΖΗ4465ΖΠΡ-4ΟΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/1.7.2019
01/07/2019 03:00:0001/07/2019 11:12:54Απόφαση 66/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υλικά επισκευής και συντήρησης κοινόχρηστων χώρωνΩ43Χ465ΖΠΡ-ΩΓ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ327/1.7.2019
01/07/2019 03:00:0001/07/2019 11:32:53Απόφαση 68/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια δώρων για την αδελφοποιημένη πόλη Αλέξινατς6ΗΡΑ465ΖΠΡ-3ΟΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ329/1.7.2019
01/07/2019 03:00:0019/07/2019 09:18:29ΑΑΥ 51-Έξοδα προβολής και διαφήμισηςΩΞΞΤ465ΖΠΡ-Γ5ΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ329/1.7.2019
01/07/2019 03:00:0002/07/2019 11:03:00ΑΑΥ 50-Λοιπές προμήθειεςΩΖ9Χ465ΖΠΡ-ΗΡΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ328/1.7.2019
01/07/2019 03:00:0002/07/2019 11:01:21ΑΑΥ 49-Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρωνΨΡ3Ι465ΖΠΡ-Λ3ΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ327/1.7.2019
01/07/2019 03:00:0001/07/2019 10:30:29Απόφαση 65/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσωνΩΔ84465ΖΠΡ-ΖΣ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ326/1.7.2019
01/07/2019 03:00:0002/07/2019 10:42:39Απόφαση 36/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων»7ΖΓΩ465ΖΠΡ-ΜΗ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ332/1.7.2019
30/06/2019 03:00:0005/09/2019 07:59:24ΧΕΠ 16-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.6/2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-67ΩΡΕΖ465ΖΠΡ-ΨΨ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 16/2019
30/06/2019 03:00:0022/07/2019 11:19:55ΧΕΠ Γ24-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.6/20196ΘΛ1465ΖΠΡ-ΝΕΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 24/2019
30/06/2019 03:00:0005/09/2019 08:03:03ΧΕΠ Α17-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.6/2019 Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-67615Ρ465ΖΠΡ-4ΓΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 17/2019
30/06/2019 03:00:0022/07/2019 11:23:00ΧΕΠ Γ25-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μ.6/201963ΡΝ465ΖΠΡ-5Ν6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 25/2019
30/06/2019 03:00:0022/07/2019 11:24:57ΧΕΠ Γ26-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.5/20196ΞΩ9465ΖΠΡ-ΧΟΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 26/2019
30/06/2019 03:00:0005/09/2019 08:04:37ΧΕΠ Α18-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.6/2019 Γ΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-676ΜΝ4465ΖΠΡ-6ΩΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 18/2019
28/06/2019 03:00:0022/07/2019 10:50:25ΧΕΠ Γ23-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019ΩΦΡΔ465ΖΠΡ-ΩΕΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 23/2019
28/06/2019 03:00:0005/09/2019 08:55:34ΧΕΠ Γ23-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019Ω91Ν465ΖΠΡ-0ΦΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 23/2019
28/06/2019 03:00:0022/07/2019 10:22:14ΧΕΠ Β51-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.6/2019Ω9ΚΝ465ΖΠΡ-44ΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 51/2019
28/06/2019 03:00:0022/07/2019 10:17:47ΧΕΠ Β50-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.5/20196ΩΚ1465ΖΠΡ-Ε1ΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 50/2019
27/06/2019 03:00:0018/07/2019 08:08:01ΧΕΠ Β48-ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ6ΦΜΔ465ΖΠΡ-Μ0ΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 48/2019
27/06/2019 03:00:0022/07/2019 10:15:57ΧΕΠ Β49-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.5/2019ΩΤΧΒ465ΖΠΡ-ΘΒΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 49/2019
27/06/2019 03:00:0023/07/2019 12:17:55ΧΕΠ Β48-ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ6ΨΗ6465ΖΠΡ-ΛΜΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 48/2019
20/06/2019 03:00:0022/07/2019 10:13:23ΧΕΠ Β46-ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΤΧΕ465ΖΠΡ-Λ5ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 46/2019
20/06/2019 03:00:0019/07/2019 13:19:45ΧΕΠ Β47-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨΑΔ6465ΖΠΡ-ΝΛ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 47/2019
20/06/2019 03:00:0019/07/2019 13:28:26ΧΕΠ Β47-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ96ΞΕ465ΖΠΡ-6Ν8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 47/2019
20/06/2019 03:00:0019/07/2019 13:17:06ΧΕΠ Β45-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΓΑΝ465ΖΠΡ-65ΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 45/2019
19/06/2019 03:00:0018/07/2019 08:19:06ΧΕΠ Α14-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.5/2019ΩΥΓΙ465ΖΠΡ-ΑΩΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 14/2019
19/06/2019 03:00:0020/06/2019 09:39:18Απόφαση 63/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δικαστικά έξοδα & εξώδικων ενεργειών απαλλασσόμενα Φ.Π.Α.ΩΜΚΦ465ΖΠΡ-6Ρ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ315/19.6.2019
19/06/2019 03:00:0020/06/2019 08:58:58Απόφαση 61/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραίτησης του κ. Ζαγουρή Χαράλαμπου από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΑΝΕΤΑΛ ύστερα από την υπ’ αριθ. 278/10.5.2019 αίτηση του και για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.6Θ97465ΖΠΡ-Σ66ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ313/19.6.2019
19/06/2019 03:00:0020/06/2019 12:09:17Απόφαση 62/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων σε μέλος του Διοικητικού ΣυμβουλίουΨΑΨΟ465ΖΠΡ-ΦΦΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ314/19.6.2019
19/06/2019 03:00:0018/07/2019 08:20:40ΧΕΠ Α15-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.5/20196Σ6Ι465ΖΠΡ-ΤΦΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 15/2019
19/06/2019 03:00:0020/06/2019 09:43:44Απόφαση 64/2019 Δ.Σ.:Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές συνδρομές – εισφορές (εκτός ημερήσιας διάταξης)Ω8ΝΙ465ΖΠΡ-5ΓΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ316/19.6.2019
19/06/2019 03:00:0022/07/2019 11:14:27ΧΕΠ Γ20-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0.06% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.5/20196ΞΠΦ465ΖΠΡ-ΨΧ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 20/2019
19/06/2019 03:00:0022/07/2019 10:52:27ΧΕΠ Γ21-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 0.06% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΨΟΛ0465ΖΠΡ-828ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 21/2019
19/06/2019 03:00:0022/07/2019 11:16:53ΧΕΠ Γ22-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Μ.5/2019 ΦΟΡΟΥ 20%ΩΝ2Σ465ΖΠΡ-ΩΕΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 22/2019
13/06/2019 03:00:0021/06/2019 14:11:47ΑΑΥ 46-Δικαστικά έξοδα & εξώδικων ενεργ. Φ.Π.Α. απαλλασσόμενο66Χ5465ΖΠΡ-45ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ315/13.6.2019
13/06/2019 03:00:0021/06/2019 14:13:58ΑΑΥ 47-Λοιπές συνδρομές - εισφορές9Η42465ΖΠΡ-21ΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ316/13.6.2019
30/05/2019 03:00:0022/07/2019 11:12:16ΧΕΠ Γ19-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.4/2019ΩΦΜΖ465ΖΠΡ-ΖΕΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 19/2019
27/05/2019 03:00:0028/05/2019 10:21:04Απόφαση 35/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση προμήθειας αναμνηστικών πλακετών και μεταλλίων78Ε1465ΖΠΡ-Χ9ΠΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ302/27.5.2019
17/05/2019 03:00:0017/05/2019 12:23:07Απόφαση 34/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια αναμνηστικών πλακετών και μεταλλίων»Ω03Ζ465ΖΠΡ-Ο5ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ294/17.5.2019
17/05/2019 03:00:0017/05/2019 12:31:40Απόφαση 33/2019 Πρόεδρου: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας προμήθεια φακέλων, επιστολόχαρτων, καρτών και αυτοκόλλητων με το λογότυπο της εταιρείαςΩ8Φ1465ΖΠΡ-ΕΓΟΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ293/17.5.2019
16/05/2019 03:00:0017/05/2019 12:14:39Απόφαση 32/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας προβολής της εταιρείας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων6ΦΚΚ465ΖΠΡ-ΜΔ7ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ291/16.5.2019
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 14:56:16Απόφαση 60/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 282/14.5.2019 επιστολή της εταιρείας «RESINVEST IKE» για την ενοικίαση χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.7ΝΝ7465ΖΠΡ-ΞΒ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ285/15.5.2019
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 14:40:46Απόφαση 31/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια φακέλων, επιστολόχαρτων, καρτών και αυτοκόλλητων με το λογότυπο της εταιρείας»Ω52Η465ΖΠΡ-Μ0ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ284/15.5.2019
13/05/2019 03:00:0013/05/2019 13:38:23Απόφαση 30/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας μηχανογραφικής υποστήριξηςΨΖΔΣ465ΖΠΡ-Ρ69ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ279/13.5.2019
10/05/2019 03:00:0018/07/2019 08:25:03ΧΕΠ Β41-ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ6Α00465ΖΠΡ-ΖΛΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 41/2019
10/05/2019 03:00:0021/05/2019 14:23:18ΧΕΠ Β39-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 3 & 4/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΩΧΔ3465ΖΠΡ-6ΤΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 39/2019
10/05/2019 03:00:0010/05/2019 11:41:16Απόφαση 29/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για μηχανογραφική υποστήριξη»ΨΩΝΕ465ΖΠΡ-9ΙΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ274/10.5.2019
10/05/2019 03:00:0013/05/2019 09:08:48ΧΕΠ Β37-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΣΒ9465ΖΠΡ-4Β3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 37/2019
10/05/2019 03:00:0021/05/2019 14:21:22ΧΕΠ Β42-ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥΨ1ΣΦ465ΖΠΡ-ΣΕΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 42/2019
10/05/2019 03:00:0014/05/2019 09:56:15Απόφαση 90/2018 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση χώρου έμπροσθεν καταστήματος στην περιοχή του Σουνίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 628/6.12.2018 αίτηση του κ. Καμπίτη Βασιλείου (εκτός ημερήσιας διάταξης)Ω3Ψ3465ΖΠΡ-ΙΡ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ276/10.5.2019
10/05/2019 03:00:0021/05/2019 14:23:03ΧΕΠ Β41-ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥΨ1Χ0465ΖΠΡ-26ΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 41/2019
10/05/2019 03:00:0019/07/2019 13:08:49ΧΕΠ Β43-ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥΩΜΦ8465ΖΠΡ-1ΟΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 43/2019
10/05/2019 03:00:0005/09/2019 08:06:47ΧΕΠ Β44-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΟΙ6465ΖΠΡ-Ο42ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 44/2019
10/05/2019 03:00:0013/05/2019 09:10:42ΧΕΠ Β38-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΑΡΑΚΑ ΤΗΣ Δ.Ε ΚΕΡΑΤΕΑΣΩ5ΧΕ465ΖΠΡ-ΕΟΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 38/2019
09/05/2019 03:00:0013/05/2019 09:06:46ΧΕΠ Β36-ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝΨ4Ψ9465ΖΠΡ-02ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 36/2019
08/05/2019 03:00:0008/05/2019 11:05:48Απόφαση 27/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού Παραλίας Χάρακα Δημοτικής Ενότητας Κερατέας»ΩΔΝΖ465ΖΠΡ-ΡΦ9ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ270/8.5.2019
08/05/2019 03:00:0008/05/2019 11:38:15Απόφαση 28/2019 Πρόεδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για υπηρεσίες προβολής της εταιρείας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων Βιοτεχνικού-Βιομηχανικού Εκπαιδευτικού Μουσείου (Β.Β.Ε.Μ.)»6Ξ1Α465ΖΠΡ-2ΣΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ271/8.5.2019
07/05/2019 03:00:0007/05/2019 14:30:24Απόφαση 58/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αναβάθμιση λογισμικών προγραμμάτων και για έξοδα για την ιστοσελίδα της εταιρείαςΩΜ2Λ465ΖΠΡ-8ΨΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ268/7.5.2019
07/05/2019 03:00:0007/05/2019 14:26:07Απόφαση 55/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές μηχανογραφικής υποστήριξης6ΥΛ5465ΖΠΡ-Α3ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ267/7.5.2019
02/05/2019 03:00:0002/05/2019 12:12:07Απευθείας ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης ηλεκτρονικής ταμπέλας για ενημέρωση των πολιτών στη Δημοτική Ενότητα ΛαυρίουΨΒ83465ΖΠΡ-6ΑΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ262/2.5.2019
30/04/2019 03:00:0022/07/2019 10:58:18ΧΕΠ Γ17-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Μ.4/2019 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΩ8ΝΩ465ΖΠΡ-ΩΥΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 17/2019
30/04/2019 03:00:0022/07/2019 10:01:44ΧΕΠ Α13-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΑΕΔ 2019 (2Η ) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20196Ν9Π465ΖΠΡ-8Χ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 13/2019
30/04/2019 03:00:0021/05/2019 14:52:56ΧΕΠ Α10-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΜΒ.ΟΑΕΔ (2Η ) 6 ΑΤΟΜΑ ΜΗΝΟΣ 4/2019Ψ98Δ465ΖΠΡ-2Δ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 10/2019
30/04/2019 03:00:0022/07/2019 10:54:15ΧΕΠ Γ16-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.4/2019ΩΦΞ1465ΖΠΡ-ΛΡΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 16/2019
30/04/2019 03:00:0021/05/2019 14:54:24ΧΕΠ Α11-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΑΕΔ 2019 (1Η) 7 ΑΤΟΜΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20197Ζ9Π465ΖΠΡ-2ΓΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 11/2019
30/04/2019 03:00:0021/05/2019 14:58:19ΧΕΠ A13-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΑΕΔ 2019 (2Η ) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20199ΩΨΖ465ΖΠΡ-ΒΕΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣA 13/2019
30/04/2019 03:00:0021/05/2019 14:55:50ΧΕΠ Α12-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 2ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019ΩΑΣΟ465ΖΠΡ-5ΟΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 12/2019
30/04/2019 03:00:0022/07/2019 11:00:18ΧΕΠ Γ18-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Μ.4/2019 ΦΟΡΟΥ 20%698Σ465ΖΠΡ-ΓΔΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 18/2019
25/04/2019 03:00:0013/05/2019 09:04:02ΧΕΠ Β35-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ 01/4-25/4/20196ΟΣΠ465ΖΠΡ-ΔΑΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 35/2019
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 12:46:08Απόφαση 59/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 251/24.4.2019 επιστολή της εταιρείας «ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΜΕ» για παράταση ενοικίασης χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΨΣΟ7465ΖΠΡ-1ΞΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ258/25.4.2019
25/04/2019 03:00:0022/05/2019 08:00:44ΧΕΠ Γ15-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.3/2019.6ΞΥΘ465ΖΠΡ-4ΦΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 15/2019
25/04/2019 03:00:0021/05/2019 14:08:49ΧΕΠ Β35-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ 01/4-25/4/20196ΓΕΕ465ΖΠΡ-64ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 35/2019
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 13:10:47Απόφαση 25/2019 Δ.Σ.: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας μελανιών και λοιπών υλικών γραφείουΨΣΚΠ465ΖΠΡ-ΝΤΘΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ257/25.4.2019
24/04/2019 03:00:0024/04/2019 14:58:03Απόφαση 24/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υδραυλικών εξαρτημάτων και πλακιδίων9Ψ6Δ465ΖΠΡ-93ΒΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ254/24.4.2019
23/04/2019 03:00:0024/04/2019 11:44:10Απόφαση 23/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για λοιπές προμήθειες»6Ω7Μ465ΖΠΡ-ΟΤΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ248/23.4.2019
23/04/2019 03:00:0008/05/2019 12:46:02ΧΕΠ Β34-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ6ΕΠΜ465ΖΠΡ-5Φ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 34/2019
22/04/2019 03:00:0023/04/2019 14:16:40Απόφαση 21/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια & εγκατάσταση μιας (1) ηλεκτρονικής πινακίδας μεταβλητού περιεχομένου στη πλατεία Λαυρίου»ΩΗΖΘ465ΖΠΡ-ΗΤΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ244/22.4.2019
22/04/2019 03:00:0024/04/2019 11:23:00Απόφαση 22/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια μελανιών και λοιπών υλικών γραφείου»Ψ656465ΖΠΡ-Γ59ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ245/22.4.2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 14:03:24Απόφαση 53/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια μελανιών και λοιπών υλικών γραφείου9ΚΚΒ465ΖΠΡ-ΝΗΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ239/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:20:34Απόφαση 56/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΛαυρίουΨΘΓΗ465ΖΠΡ-ΣΞ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ241/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 13:36:09Απόφαση 52/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προβολή της εταιρείας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΒΒΕΜ προς μαθητές Λαυρεωτικής.ΨΤΣ1465ΖΠΡ-2ΥΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ238/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 13:13:14Απόφαση 49/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για χαρτόσημο 3,6% ενοικίωνΨΜΥΥ465ΖΠΡ-ΞΦΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ235/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 13:31:52Απόφαση 51/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για φόρους-τέλη προηγούμενων χρήσεωνΨΓ55465ΖΠΡ-1ΡΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ237/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 14:11:20Απόφαση 54/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές προμήθειεςΨΨΡΓ465ΖΠΡ-ΥΕ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ240/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 13:24:45Απόφαση 50/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για εκκαθάριση φόρου εισοδήματοςΩΩ4Ψ465ΖΠΡ-ΡΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ236/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 13:09:09Απόφαση 48/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την περαιτέρω συμμετοχή της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»6ΝΟΡ465ΖΠΡ-1ΛΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ234/19.4.2019
19/04/2019 03:00:0008/05/2019 12:52:39ΧΕΠ Β33-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ6Σ9Β465ΖΠΡ-4ΛΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 33/2019
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 14:26:23Απόφαση 57/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια αναμνηστικών πλακετών και μεταλλίωνΩΛΥ0465ΖΠΡ-ΔΤΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ242/19.4.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:50:17ΑΑΥ 43-Έξοδα προβολής και διαφήμισηςΨΚ1Η465ΖΠΡ-Β7ΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ242/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:52:57ΑΑΥ 44-Έξοδα προβολής και διαφήμισης6ΞΙΚ465ΖΠΡ-2ΧΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ238/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:14:16ΑΑΥ 37-Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσηςΩΝΑ0465ΖΠΡ-ΦΒΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ231/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:22:01ΑΑΥ 39-Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων Φ.Π.Α. Διοίκηση 24%ΩΗΡΨ465ΖΠΡ-035ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ239/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:27:52ΑΑΥ 40-Λοιπές προμήθειεςΩΩ52465ΖΠΡ-326ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ240/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:19:17ΑΑΥ 38-Δαπάνες Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου7ΖΔΨ465ΖΠΡ-ΒΛΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ241/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:30:17ΑΑΥ 41-Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος6ΟΒΖ465ΖΠΡ-Γ6ΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ236/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:33:46ΑΑΥ 42-Χαρτόσημο 3,6% ενοικίωνΩΝ8Ο465ΖΠΡ-ΔΙΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ235/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0008/05/2019 13:49:05ΑΑΥ 45-Αμοιβές μηχ/κής υποστήριξης Φ.Π.Α.24%Ψ8Η6465ΖΠΡ-ΦΡ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ267/18.4.2019
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 10:47:26Απόφαση 47/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.68ΕΤ465ΖΠΡ-45ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ231/18.4.2019
17/04/2019 03:00:0018/04/2019 10:43:42Απόφαση 46/2019 Δ.Σ.: Πρόσκληση μετόχων στη Γενική ΣυνέλευσηΨΚ3Ν465ΖΠΡ-Α9ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ229/18.4.2019
15/04/2019 03:00:0008/05/2019 12:48:44ΧΕΠ Β32-ΑΜΟΙΒΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2018ΩΦΗΔ465ΖΠΡ-ΘΓ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 32/2019
12/04/2019 03:00:0016/04/2019 13:40:18Απόφαση 20/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου6Υ8Υ465ΖΠΡ-0ΒΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ217/12.4.2019
11/04/2019 03:00:0011/04/2019 14:45:14Απόφαση 45/2019: Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 206/9.4.2019 επιστολή της εταιρείας «RESINVEST IKE» για παράταση ενοικίασης χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΨΔΩ4465ΖΠΡ-Π4ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ212/11.4.2019
10/04/2019 03:00:0017/04/2019 08:21:16ΧΕΠ Β31-ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ISUZU IYA4122 ΑΠΟ 10/4/2019-10/4/2020Ω042465ΖΠΡ-ΓΚΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 31/2019
10/04/2019 03:00:0017/04/2019 08:18:37ΧΕΠ Β30-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ-SHIRT ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΙΟ1465ΖΠΡ-Ψ9ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 30/2019
10/04/2019 03:00:0010/04/2019 14:05:32Απόφαση 19/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων»9ΛΙ9465ΖΠΡ-ΗΦΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ210/10.4.2019
09/04/2019 03:00:0012/04/2019 12:11:32ΧΕΠ Β26-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣΩΜΙΕ465ΖΠΡ-Ζ63ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 26/2019
09/04/2019 03:00:0012/04/2019 12:14:42ΧΕΠ Β27-ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝΩ3ΣΔ465ΖΠΡ-ΙΘΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 27/2019
09/04/2019 03:00:0015/04/2019 11:09:57ΧΕΠ Β24-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣΩΑ1Ω465ΖΠΡ-Λ7ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 24/2019
09/04/2019 03:00:0012/04/2019 12:18:04ΧΕΠ Β29-ΣΥΝΤΑΞΗ -ΚΑΤΑΘΕΣΗ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΠΩΝ6ΥΛΚ465ΖΠΡ-19ΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 29/2019
09/04/2019 03:00:0012/04/2019 12:16:28ΧΕΠ Β28-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΠΩΝΩΦΤΔ465ΖΠΡ-ΨΟΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 28/2019
09/04/2019 03:00:0012/04/2019 12:06:41ΧΕΠ Β25-ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΨ0ΛΙ465ΖΠΡ-Ρ3ΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 25/2019
08/04/2019 03:00:0008/04/2019 13:24:05Απόφαση 43/2019 Δ.Σ.: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 20186ΝΤΝ465ΖΠΡ-Ι2ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ201/8.4.2019
08/04/2019 03:00:0009/04/2019 11:50:31Απόφαση 44/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα ασφάλισης μεταφορικών μέσων (εκτός ημερήσιας διάταξης)Ω9Σ7465ΖΠΡ-Υ0ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ204/8.4.2019
08/04/2019 03:00:0008/04/2019 14:23:13Απόφαση 18/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας T-Shirt με σήμα της εταιρείαςΨΝΠΖ465ΖΠΡ-ΣΗΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ203/8.4.2019
05/04/2019 03:00:0010/04/2019 13:14:26ΑΑΥ 36-Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων6ΛΧΕ465ΖΠΡ-ΒΧΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ204/5.4.2019
04/04/2019 03:00:0005/04/2019 14:57:40Απόφαση 17/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση προμήθειας T-Shirt με σήμα της εταιρείας»ΨΞΠΓ465ΖΠΡ-76ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ196/4.4.2019
03/04/2019 03:00:0012/04/2019 12:02:33ΧΕΠ Β23-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.3/20196ΙΖΤ465ΖΠΡ-6ΜΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 23/2019
03/04/2019 03:00:0012/04/2019 11:56:45ΧΕΠ Β21-ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΜ.ΧΩΡΩΝ & ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥΨΦΞ4465ΖΠΡ-ΞΣΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 21/2019
03/04/2019 03:00:0003/04/2019 14:57:25Απόφαση 15/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείουΩ35Ω465ΖΠΡ-Η3ΞΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ190/3.4.2019
03/04/2019 03:00:0003/04/2019 14:38:04Απόφαση 16/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείουΩ8Ρ5465ΖΠΡ-ΤΕΧΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ192/3.4.2019
03/04/2019 03:00:0012/04/2019 11:58:39ΧΕΠ Β22-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.3/2019Ω0ΒΗ465ΖΠΡ-56ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 22/2019
02/04/2019 03:00:0002/04/2019 13:51:54Απόφαση 14/2019 Προέδρου: Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου»ΨΒΩΒ465ΖΠΡ-ΠΨΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ184/2.4.2019
01/04/2019 03:00:0002/04/2019 10:41:31Απόφαση 41/2019 Δ.Σ.: 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2019ΩΝ3Ω465ΖΠΡ-Ρ0ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ183/1.4.2019
31/03/2019 02:00:0008/05/2019 14:05:08ΧΕΠ Α6-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.3/2019 6 ΑΤΟΜΩΝ ΟΑΕΔ6Ι2Ρ465ΖΠΡ-ΚΧ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 6/2019
31/03/2019 02:00:0008/05/2019 13:08:30ΧΕΠ Γ10-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Φ.20% Μ.3/20196ΝΛΣ465ΖΠΡ-Μ08ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 10/2019
31/03/2019 02:00:0008/05/2019 13:10:39ΧΕΠ Γ11-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,06% Μ.3/2019ΩΧ5Ψ465ΖΠΡ-ΝΙ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 11/2019
31/03/2019 02:00:0008/05/2019 14:07:10ΧΕΠ Α7-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.3/2019 7 ΑΤΟΜΑΩΒ12465ΖΠΡ-Λ3ΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 7/2019
31/03/2019 02:00:0008/05/2019 14:08:44ΧΕΠ Α8-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.3/2019 1 ΑΤΟΜΟΨΤ7Ρ465ΖΠΡ-6Ε7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 8/2019
31/03/2019 02:00:0021/05/2019 14:25:33ΧΕΠ Γ13-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019Ψ1ΟΜ465ΖΠΡ-ΠΛΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 13/2019
31/03/2019 02:00:0008/05/2019 14:11:51ΧΕΠ Α9-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ3/2019 2ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΨΣΠΓ465ΖΠΡ-ΠΡΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 9/2019
22/03/2019 02:00:0005/04/2019 13:59:20Απόφαση 40/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για την παράταση-ανανέωση της μίσθωσης του ακινήτου καταστήματος επί της οδού Κουντουριώτη 1 στη Δ.Ε. Λαυρίου του Δήμου ΛαυρεωτικήςΩΖΦΧ465ΖΠΡ-ΓΞΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ174/22.3.2019
22/03/2019 02:00:0026/03/2019 12:44:34Απόφαση 13/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες σιδηρουργικές στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου»ΨΛΟΡ465ΖΠΡ-ΖΤ1ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ176/22.3.2019
21/03/2019 02:00:0022/03/2019 09:47:36Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Παπαλέξης Φώτιος)6ΨΓ8465ΖΠΡ-3ΘΨΣΥΜΒΑΣΗ170/21.3.2019
21/03/2019 02:00:0022/03/2019 12:10:16Απόφαση 38/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα δικηγόρωνΨΚΨΑ465ΖΠΡ-ΥΩ7ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ173/21.3.2019
21/03/2019 02:00:0021/03/2019 13:33:24Απόφαση 39/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για ακύρωση της υπ’ αριθμ. 17/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.ΨΘ68465ΖΠΡ-ΥΘΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ171/21.3.2019
21/03/2019 02:00:0012/04/2019 11:54:57ΧΕΠ Β20-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ6ΚΗΥ465ΖΠΡ-Ξ26ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 20/2019
21/03/2019 02:00:0021/03/2019 13:41:23Απόφαση 37/2019 Δ.Σ.: Επιλογή και αποδοχή εργαζομένου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»7ΜΗ1465ΖΠΡ-Ι6ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ168/21.3.2019
20/03/2019 02:00:0005/04/2019 09:50:48ΑΑΥ 35-Αμοιβές και έξοδα δικηγόρωνΩΚΧ2465ΖΠΡ-ΤΑΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ173/20.3.2019
20/03/2019 02:00:0021/03/2019 09:07:51Απόφαση 27/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης α. για την παράταση-ανανέωση των ενοικιάσεων των κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας για ένα επιπλέον έτος σύμφωνα με τους υπ’αριθμό πρωτοκόλλου 67/16.6.2017 όρους διαγωνισμού σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 18/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. β. αναπροσαρμογή μισθώματος για παραχώρηση χρήσης – εκμίσθωση χώρου για την τοποθέτηση καντίνας στον Δημοτικό κοινόχρηστο χώρο Χάρακας 1.6Σ5Γ465ΖΠΡ-ΠΚΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ165/20.3.2019
18/03/2019 02:00:0019/03/2019 13:35:08Απόφαση 12/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Σύνταξη και έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2018»ΨΓΚ4465ΖΠΡ-Π2ΘΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ154/18.3.2019
15/03/2019 02:00:0005/04/2019 09:48:16ΑΑΥ 34-Έξοδα προβολής και διαφήμισης,6ΙΛΙ465ΖΠΡ-ΑΓΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ153/15.3.2019
15/03/2019 02:00:0018/03/2019 13:38:18Απόφαση 31/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα προβολής και διαφήμισηςΩ3Η5465ΖΠΡ-3ΘΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ153/15.3.2019
12/03/2019 02:00:0015/03/2019 14:57:56ΑΑΥ 32-Δαπάνες Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣΩΝΟΨ465ΖΠΡ-Π51ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ142/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0015/03/2019 14:55:42ΑΑΥ 31-Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων Φ.Π.Α. Διοίκηση 24%90ΚΤ465ΖΠΡ-ΟΚΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ138/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 09:06:06Απόφαση 30/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια φυτών για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρωνΩΗΓ2465ΖΠΡ-Α9ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ139/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 08:52:04Απόφαση 28/2019 Δ.Σ.: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών6ΞΨΨ465ΖΠΡ-ΔΥ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ137/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 08:58:17Απόφαση 29/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείουΩΣΙΖ465ΖΠΡ-021ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ138/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0015/03/2019 14:51:59ΑΑΥ 36-Αμοιβές έκτακτου προσωπικού6ΣΒ1465ΖΠΡ-ΓΘΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ144/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0015/03/2019 14:53:55ΑΑΥ 30-Προμήθειες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων (φυτά κ.τ.λ.)ΩΟΜΤ465ΖΠΡ-Χ8ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ139/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0015/03/2019 14:44:28ΑΑΥ 29-Δαπάνες Συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣΨΡ2Γ465ΖΠΡ-7ΘΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ140/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0015/03/2019 14:32:32ΑΑΥ 27-Ι.Κ.Α εργοδ. εισφορές έκτακτου προσωπικού6ΟΦΥ465ΖΠΡ-ΓΟΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ144/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 09:50:10Απόφαση 35/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνη συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΛαυρίουΩΒ9Δ465ΖΠΡ-ΧΥ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ143/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0018/03/2019 14:29:15ΑΑΥ 33-Δαπάνες Συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας ΛΑΥΡΙΟΥ9Η85465ΖΠΡ-ΩΟΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ141/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0015/03/2019 14:41:41ΑΑΥ 28-Δαπάνες Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας ΛΑΥΡΙΟΥΨΚΖ8465ΖΠΡ-Χ4ΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ143/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 09:45:40Απόφαση 34/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κερατέας6Ε29465ΖΠΡ-ΠΨΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ142/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 08:26:01Απόφαση 25/2019 Δ.Σ.: Λήψη απόφασης για έγκριση και αποδοχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών για υποβολή προτάσεων αξιοποίησης έκτασης στη θέση Πάνειο όροςΩΦΔ1465ΖΠΡ-427ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ136/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 09:41:08Απόφαση 33/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για δαπάνη συντήρησης εκμισθωμένων χώρων και ακτών Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου7Χ51465ΖΠΡ-Η8ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ141/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 09:58:28Απόφαση 36/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβές έκτακτου προσωπικού και για εργοδοτικές εισφορές (εκτός ημερήσιας διάταξης).6ΜΡΥ465ΖΠΡ-7ΛΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ144/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 11:00:49Απόφαση 11/2019 Προέδρου: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων ΛαυρεωτικήςΩΗ92465ΖΠΡ-ΝΝ2ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ146/12.3.2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 09:32:57Απόφαση 32/2019 Δ.Σ.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για συντήρηση εκμισθωμένων χώρων & ακτών Δημοτικής Ενότητας Κερατέας.ΩΣ0Ν465ΖΠΡ-Ξ59ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ140/12.3.2019
01/03/2019 02:00:0012/04/2019 11:48:55ΧΕΠ Β19-ΣΥΜΔΡΟΜΗ ΓΕΜΗ 20196ΨΩ4465ΖΠΡ-374ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 19/2019
01/03/2019 02:00:0012/04/2019 11:38:33ΧΕΠ Β18-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩ8ΠΦ465ΖΠΡ-Χ2ΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 18/2019
01/03/2019 02:00:0012/04/2019 11:22:36ΧΕΠ Β17-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΨΨ1Χ465ΖΠΡ-0ΤΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 17/2019
28/02/2019 02:00:0008/05/2019 13:00:33ΧΕΠ Γ9-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.06% Μ.2/2019Ω204465ΖΠΡ-8ΕΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 9/2019
28/02/2019 02:00:0028/03/2019 11:54:05ΧΕΠ Α4-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ_2019 6 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΑΕΔΩΗΨΡ465ΖΠΡ-9ΑΣΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑΑ 4/2019
28/02/2019 02:00:0028/03/2019 11:58:16ΧΕΠ Α5-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2 ΑΤΟΜΩΝ (ΔΙΜΗΝΑ)6409465ΖΠΡ-ΘΨΖΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑΑ 5/2019
28/02/2019 02:00:0012/04/2019 11:19:02ΧΕΠ Α3-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7 ΑΤΟΜΩΝ ΟΑΕΔ.6ΨΝΞ465ΖΠΡ-48ΕΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑΑ 3/2019
28/02/2019 02:00:0008/05/2019 12:56:10ΧΕΠ Γ7-ΦΟΡΟΣ 20% Μ.2/20196Ε6Ω465ΖΠΡ-3ΝΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 7/2019
28/02/2019 02:00:0008/05/2019 12:58:13ΧΕΠ Γ8-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΕΠ Μ.2/20196Α28465ΖΠΡ-ΝΨΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 8/2019
28/02/2019 02:00:0028/03/2019 10:32:14ΧΕΠ Α2-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ 1ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 7 ΑΤΟΜΑ61ΡΧ465ΖΠΡ-2ΣΑΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑΑ 2/2019
27/02/2019 02:00:0004/03/2019 14:24:41Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Παπαρούνη Βασιλική)6ΕΔ0465ΖΠΡ-ΝΤ4ΣΥΜΒΑΣΗ126/27.2.2019
27/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:49:04ΧΕΠ Β11-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΩΣ 12/2/2019Ω96Δ465ΖΠΡ-Δ9ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 11/2019
27/02/2019 02:00:0004/03/2019 11:34:29ΧΕΠ Β16-ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ 12/2 ΕΩΣ 27/2/2019ΩΨΒΚ465ΖΠΡ-4Μ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 16/2019
27/02/2019 02:00:0004/03/2019 14:26:55Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Μαρκομιχάλη Άλκηστις)6ΛΞ8465ΖΠΡ-ΝΝΝΣΥΜΒΑΣΗ127/27.2.2019
26/02/2019 02:00:0012/03/2019 08:37:02Απόφαση 26/2019 Δ.Σ: Λήψη απόφασης για την επιλογή και την πρόσληψη του εποχιακού προσωπικού κατόπιν αίτησης των υποψηφίων και έπειτα από την υπ’ αριθμ. 17/2019 απόφαση του Διοικητικού ΣυμβουλίουΩ93Σ465ΖΠΡ-ΓΓΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ124/26.2.2019
26/02/2019 02:00:0004/03/2019 11:26:06ΧΕΠ Β14-ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΩΨΤΩ465ΖΠΡ-ΔΜ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 14/2019
26/02/2019 02:00:0004/03/2019 11:29:03ΧΕΠ Β15-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ6ΜΒΗ465ΖΠΡ-ΛΣΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 15/2019
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 12:21:00Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών λογιστών «Υπηρεσίες διεκπεραίωσης των λογιστικών εργασιών της Επιχείρησης»ΨΓΝ3465ΖΠΡ-ΓΘ5ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ122/26.2.2019
22/02/2019 02:00:0022/02/2019 11:37:13Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και του συνόλου της υπ’ αριθμ. 1/2019 μελέτης υπηρεσιών λογιστών «Υπηρεσίες διεκπεραίωσης των λογιστικών εργασιών της Επιχείρησης»Ψ7ΜΣ465ΖΠΡ-ΔΦΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11/22.2.2019
22/02/2019 02:00:0004/03/2019 11:01:10ΧΕΠ Β13-ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΩ5ΗΜ465ΖΠΡ-ΦΥ4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 13/2019
22/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:55:39ΧΕΠ Β12-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΨΗ2Α465ΖΠΡ-ΣΦΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 12/2019
18/02/2019 02:00:0012/04/2019 12:27:37ΧΕΠ Γ4-ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 20186ΗΓ9465ΖΠΡ-ΛΥ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 4/2019
18/02/2019 02:00:0012/04/2019 12:29:51ΧΕΠ Γ5-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ6ΛΤΖ465ΖΠΡ-7ΡΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 5/2019
18/02/2019 02:00:0012/04/2019 12:32:35ΧΕΠ Γ6-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.1/2019Ω9Η0465ΖΠΡ-ΞΝΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 6/2019
18/02/2019 02:00:0018/02/2019 12:55:56Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων6Ψ8Ζ465ΖΠΡ-ΦΨΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ101/18.2.2019
18/02/2019 02:00:0018/02/2019 11:46:15Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρωνΩ1ΠΚ465ΖΠΡ-ΠΕ3ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ101/18.2.2019
14/02/2019 02:00:0015/02/2019 13:37:07Επιλογή και αποδοχή εργαζομένου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»Ω1ΗΝ465ΖΠΡ-ΜΙΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97/14.2.2019
13/02/2019 02:00:0026/02/2019 09:21:57Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Γιαννούλης Στέφανος)ΩΕΒ0465ΖΠΡ-Μ6ΗΣΥΜΒΑΣΗ13.2.2019
13/02/2019 02:00:0026/02/2019 09:29:31Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Σάλμοντ Πυθαγόρας)ΩΩ7Ο465ΖΠΡ-8Ρ9ΣΥΜΒΑΣΗ13.2.2019
13/02/2019 02:00:0026/02/2019 09:25:31Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Μιχάλης Κωνσταντίνος)ΩΗΓΙ465ΖΠΡ-ΜΤΦΣΥΜΒΑΣΗ13.2.2019
13/02/2019 02:00:0026/02/2019 09:31:48Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Χατζηγνατιάδης Ιγνάτιος)Ω0ΔΩ465ΖΠΡ-ΜΒ3ΣΥΜΒΑΣΗ13.2.2019
13/02/2019 02:00:0026/02/2019 09:27:46Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Μπούκης Ευάγγελος)6Π3Ν465ΖΠΡ-ΞΑΞΣΥΜΒΑΣΗ13.2.2019
13/02/2019 02:00:0026/02/2019 09:23:39Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Λιάκας Γεώργιος)ΩΙ1Κ465ΖΠΡ-ΙΨΩΣΥΜΒΑΣΗ13.2.2019
12/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:10:36ΧΕΠ Β8-ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΩΣΥ4465ΖΠΡ-ΕΧΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 8/2019
12/02/2019 02:00:0012/02/2019 11:51:55Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 80/11.2.2019 επιστολή της εταιρείας «RESINVEST IKE» για την ενοικίαση χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.ΩΖΧ1465ΖΠΡ-Θ86ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84/12.2.2019
12/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:41:13ΧΕΠ Β10-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥΩΟΘΥ465ΖΠΡ-ΩΩΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 10/2019
12/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:08:01ΧΕΠ Β7-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΝΕΙΟΝ ΟΡΟΣΨ639465ΖΠΡ-ΩΦ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 7/2019
12/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:12:24ΧΕΠ Β9-ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ60ΛΥ465ΖΠΡ-07ΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 9/2019
12/02/2019 02:00:0012/02/2019 10:37:17Επιλογή και αποδοχή εργαζομένων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»ΩΨ79465ΖΠΡ-ΧΔΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83/12.2.2019
12/02/2019 02:00:0012/02/2019 10:04:51Αποδοχή της έγκρισης συμμετοχής της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»648Ξ465ΖΠΡ-ΙΔ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ82/12.2.2019
11/02/2019 02:00:0028/05/2019 10:41:51Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου-Λιέπουρης Γεώργιος6Σ22465ΖΠΡ-5ΦΙΣΥΜΒΑΣΗ11/2/2019
11/02/2019 02:00:0028/05/2019 10:46:43Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου-Σελιάμης ΚωνσταντίνοςΩΜ9Ο465ΖΠΡ-1ΜΘΣΥΜΒΑΣΗ11/2/2019
11/02/2019 02:00:0028/05/2019 10:38:15Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου-Κρητικός ΓεώργιοςΩΟΖ6465ΖΠΡ-Ξ4ΞΣΥΜΒΑΣΗ11/2/2019
11/02/2019 02:00:0028/05/2019 10:48:15Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου-Σωτήραλης ΧαράλαμποςΨΚΔΙ465ΖΠΡ-ΝΙΝΣΥΜΒΑΣΗ11/2/2019
11/02/2019 02:00:0028/05/2019 10:36:22Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου-Γερασιμίδης Δημήτριος7ΜΩΘ465ΖΠΡ-0Ρ7ΣΥΜΒΑΣΗ11/2/2019
11/02/2019 02:00:0028/05/2019 10:43:19Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου-Πέτσης Χαράλαμπος6ΩΝΠ465ΖΠΡ-6ΒΜΣΥΜΒΑΣΗ11/2/2019
08/02/2019 02:00:0008/02/2019 14:35:35Ανάθεση της προμήθειας με θέμα «Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού»ΨΦΤ5465ΖΠΡ-ΦΧΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ68/8.2.2019
08/02/2019 02:00:0008/02/2019 13:01:53Ανάθεση της προμήθειας με θέμα «Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού»9Ο8Π465ΖΠΡ-ΙΞΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ66/8.2.2019
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 10:31:371η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 20196ΖΜΞ465ΖΠΡ-Θ5ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54/7.2.2019
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 12:49:19Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων»6ΘΩ6465ΖΠΡ-6ΜΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56/7.2.2019
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 13:56:11Ανάθεση της υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσωνΩΟΥΓ465ΖΠΡ-4ΞΠΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ59/7.2.2019
07/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:45:40Έγκριση του τεύχους προδιαγραφών με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές για παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού»ΩΦΑ5465ΖΠΡ-ΨΒΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61/7.2.2019
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 12:35:32Πρόσληψη δύο (2) ατόμων κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής.6ΕΡ5465ΖΠΡ-ΤΓΒΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ55/7.2.2019
07/02/2019 02:00:0012/03/2019 08:32:27Λήψη απόφασης για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού δίμηνης σύμβασης για τις έκτακτες ανάγκες της εταιρείαςΩΧΦΟ465ΖΠΡ-ΤΣΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53/7.2.2019
06/02/2019 02:00:0007/02/2019 09:32:19Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για έξοδα συνδρομής σε επαγγελματικές οργανώσεις.63ΒΗ465ΖΠΡ-ΗΥΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ52/6.2.2019
06/02/2019 02:00:0022/02/2019 14:18:55ΑΑΥ 25-Συνδρομές-εισφορές σε επαγγ. οργαν. Φ.Π.Α. μη συμψηφιζόμενο68ΦΚ465ΖΠΡ-ΝΕ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ52/6.2.2019
04/02/2019 02:00:0022/02/2019 09:21:30ΑΑΥ 23-Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών Φ.Π.Α. 24%6ΕΗΒ465ΖΠΡ-ΩΟΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ50/4.2.2019
04/02/2019 02:00:0006/02/2019 11:53:22Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή υπηρεσιών λογιστή6ΨΠΗ465ΖΠΡ-03ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49/4.2.2019
04/02/2019 02:00:0005/02/2019 12:00:35Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια καυσίμωνΩΟΡΚ465ΖΠΡ-5ΧΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ51/4.2.2019
04/02/2019 02:00:0005/02/2019 11:31:25Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για αμοιβή ελεγκτών λογιστώνΨ1ΛΛ465ΖΠΡ-840ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50/4.2.2019
04/02/2019 02:00:0022/02/2019 09:16:13ΑΑΥ 22-Αμοιβές και έξοδα λογιστών Φ.Π.Α. 24%ΩΦΒ4465ΖΠΡ-1ΙΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ49/4.2.2019
04/02/2019 02:00:0022/02/2019 09:24:58ΑΑΥ 24-Έξοδα κίνησης αυτοκινήτων φορτηγών (βενζίνες, διόδια κ.ά.),78ΧΝ465ΖΠΡ-ΝΙΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ51/4.2.2019
01/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:02:24ΧΕΠ Β6-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.1/20196ΗΔ3465ΖΠΡ-Ξ7ΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 6/2019
01/02/2019 02:00:0028/05/2019 10:39:58Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου-Κυριακάκης ΜιχαήλΩΑ8Ε465ΖΠΡ-ΗΕΦΣΥΜΒΑΣΗ1/2/2019
01/02/2019 02:00:0004/03/2019 09:59:24ΧΕΠ Β5-ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥΩΣΛΓ465ΖΠΡ-Ζ75ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 5/2019
01/02/2019 02:00:0004/03/2019 09:48:44ΧΕΠ Β4-ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ629Λ465ΖΠΡ-ΜΝ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 4/2019
01/02/2019 02:00:0006/02/2019 12:00:08ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΩΡΒΝ465ΖΠΡ-2ΘΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 3/2019
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 13:19:42Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για λοιπές παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικούΨΤΖΞ465ΖΠΡ-ΤΥΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0001/02/2019 11:12:12Ορισμός υπευθύνων επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου υπόχρεων φορέων υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων της εταιρείας, που θα πιστοποιούνται ως χρήστες του ηλεκτρονικού συστήματος «ΠΟΘΕΝ»Ω2Ο5465ΖΠΡ-Ρ0ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0006/02/2019 14:51:01ΑΑΥ 20-Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών Φ.Π.Α. 24%6ΙΚΗ465ΖΠΡ-ΚΨΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ45/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0006/02/2019 14:52:36ΑΑΥ 21-Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων945Ρ465ΖΠΡ-ΖΙ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ44/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 10:56:56Λήψη απόφασης για την αποδοχή της έγκρισης του αιτήματος για επιμήκυνση της συμμετοχής της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών», από τον ΟΑΕΔ, που αφορά τους επτά εργαζομένους της εταιρείας για ένα επιπλέον έτος6ΓΑΙ465ΖΠΡ-ΖΕΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 11:18:40Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων6ΓΕΙ465ΖΠΡ-5Ρ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ44/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 12:09:00Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υπηρεσίες Τεχνικού ΑσφαλείαςΩΟ66465ΖΠΡ-ΞΕΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 13:06:09Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων.ΨΙΔΖ465ΖΠΡ-39ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0006/02/2019 14:49:12ΑΑΥ 19-Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσωνΩΞΓΧ465ΖΠΡ-ΖΣΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ46/31.1.2019
31/01/2019 02:00:0006/02/2019 14:47:27ΑΑΥ 18-Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικούΨΑ82465ΖΠΡ-ΨΚΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ47/31.1.2019
29/01/2019 02:00:0006/02/2019 12:01:58ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.12/20186ΡΗΦ465ΖΠΡ-39ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 1/2019
29/01/2019 02:00:0017/04/2019 08:15:43ΧΕΠ Β2-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩ5Ω6465ΖΠΡ-ΧΩ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 2/2019
29/01/2019 02:00:0029/01/2019 09:39:28Απευθείας ανάθεση της προμήθειας οικοδομικών υλικών63Ω9465ΖΠΡ-ΩΡΗΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ38/29.1.2019
29/01/2019 02:00:0006/02/2019 13:11:32ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΩ7Ξ3465ΖΠΡ-ΛΛΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 2/2019
29/01/2019 02:00:0006/02/2019 13:14:29ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.12/20186ΑΔΚ465ΖΠΡ-31ΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 3/2019
28/01/2019 02:00:0001/02/2019 13:02:14ΑΑΥ 17-Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων (με παρακρ.)7ΜΣΛ465ΖΠΡ-ΝΑ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ36/28.1.2019
28/01/2019 02:00:0006/02/2019 14:42:33ΑΑΥ 15-Έξοδα προβολής και διαφήμισηςΨΜΣΙ465ΖΠΡ-Υ7ΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ36/28.1.2019
28/01/2019 02:00:0030/01/2019 10:22:07Ανάληψη υποχρεώσεων για ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεωνΨΟΩΡ465ΖΠΡ-ΕΘΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36/28.1.2019
28/01/2019 02:00:0006/02/2019 14:45:25ΑΑΥ 16-Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών Φ.Π.Α. 24%ΩΨΜΘ465ΖΠΡ-56ΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ36/28.1.2019
24/01/2019 02:00:0028/01/2019 08:04:12ΑΑΥ 14-Λοιπές προμήθειες6ΩΧ9465ΖΠΡ-ΘΟΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ32/24.1.2019
24/01/2019 02:00:0024/01/2019 11:33:46Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών6ΦΓ4465ΖΠΡ-Τ4ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/24.1.2019
24/01/2019 02:00:0024/01/2019 13:25:46Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 17/18.1.2019 επιστολή της εταιρείας «ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΜΕ» για την ενοικίαση χώρου αρμοδιότητας Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ6Ω2Φ465ΖΠΡ-3ΙΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33/24.1.2019
18/01/2019 02:00:0018/01/2019 09:50:24ΑΑΥ 7-Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιώνΩ3ΖΦ465ΖΠΡ-ΩΨ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0018/01/2019 09:59:20ΑΑΥ 9-Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων7Ν27465ΖΠΡ-3ΒΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0017/01/2019 12:32:54ΑΑΥ 5-Εισφορά αλληλεγγύης6ΕΞΒ465ΖΠΡ-ΛΒΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0018/01/2019 09:52:57ΑΑΥ 13-Διάφορα έξοδα τραπεζών6Θ5Ψ465ΖΠΡ-ΡΚΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0018/01/2019 09:55:31ΑΑΥ 12-Ι.Κ.Α εργοδ. καθ. κοιν. χώρωνΩ3ΡΦ465ΖΠΡ-Υ1ΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0018/01/2019 09:57:33ΑΑΥ 10--Ι.Κ.Α.6Κ0Κ465ΖΠΡ-ΔΙΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0017/01/2019 12:32:08ΑΑΥ 4-ΟΑΕΔ 1%699Ω465ΖΠΡ-Φ7ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0018/01/2019 10:05:57ΑΑΥ 11-Αμοιβές προσωπικού καθαρισμού κοινοχρήστων χώρωνΩΕΝΓ465ΖΠΡ-ΛΦΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0017/01/2019 12:34:27ΑΑΥ 8-ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΧΑΡΤ.ΟΓΑ ΚΤΛ)ΨΧΣΓ465ΖΠΡ-ΑΤΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0017/01/2019 12:36:40ΑΑΥ 6-Φόρος μισθωτών υπηρεσιώνΨΝ64465ΖΠΡ-5ΔΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/14.1.2019
14/01/2019 02:00:0014/01/2019 13:04:17Ψήφιση και διάθεση σχετικών πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών9ΠΓ3465ΖΠΡ-ΝΔ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11/14.1.2019
11/01/2019 02:00:0011/01/2019 14:01:21Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για τέλη αυτοκινήτων φορτηγώνΨΖΕ0465ΖΠΡ-2Ρ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9/11.1.2019
11/01/2019 02:00:0017/01/2019 12:23:36ΑΑΥ 2-Υπόλοιπα προμηθευτών παρελθόντων ετών (ΠΟΕ)ΩΑΒΡ465ΖΠΡ-1ΣΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ10/11.1.2019
11/01/2019 02:00:0017/01/2019 12:24:22ΑΑΥ 3-Παρακρατούμενοι φόροι προηγούμενων χρήσεων προς απόδοση (ΠΟΕ)Ψ09Δ465ΖΠΡ-ΝΔΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ10/11.1.2019
11/01/2019 02:00:0006/02/2019 11:58:20ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2019 ΙΥΑ4122ΨΘΓ7465ΖΠΡ-Υ2ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 1/2019
11/01/2019 02:00:0014/01/2019 13:02:32Ψήφιση και διάθεση σχετικών πιστώσεων για την εξόφληση δαπανών και απόδοση κρατήσεων του προηγούμενου έτουςΨ77Π465ΖΠΡ-ΣΚ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/11.1.2019
11/01/2019 02:00:0017/01/2019 12:25:31ΑΑΥ 1-Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων φορτηγώνΨΡΛΟ465ΖΠΡ-ΛΘΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11/11.1.2019
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 14:51:46Λήψη απόφασης για την περαιτέρω συμμετοχή της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»9ΨΓ8465ΖΠΡ-ΟΡΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3/7.1.2019
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 14:49:43Λήψη απόφασης για την επιμήκυνση της συμμετοχής της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών», που αφορά τους επτά εργαζομένους της εταιρείας για ένα επιπλέον έτοςΩΗΡΥ465ΖΠΡ-ΞΔ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/7.1.2019
Προτιμήσεις Ιδιωτικότητας
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύονται πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι, η παρεμπόδιση ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που παρέχουμε.