Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22920 – 22413

ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Οριστικοποίηση πληρωμής

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται το σύνολο των αναρτήσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ που αφορούν “ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ”.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
13/02/2023 02:00:0014/02/2023 11:55:10ΧΕΠ Β19/2023: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ6Γ4Σ465ΖΠΡ-7ΑΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 19/2023
13/02/2023 02:00:0014/02/2023 11:50:00ΧΕΠ Β18/2023: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ6Π31465ΖΠΡ-8Φ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 18/2023
10/02/2023 02:00:0014/02/2023 11:42:27ΧΕΠ Β16/2023: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ932Ζ465ΖΠΡ-ΨΡΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 16/2023
10/02/2023 02:00:0010/02/2023 14:27:38ΧΕΠ Β17/2023: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.91ΑΙ465ΖΠΡ-ΕΦ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 17/2023
10/02/2023 02:00:0010/02/2023 10:25:17ΧΕΠ Β15/2023: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ6Δ0Ψ465ΖΠΡ-ΡΩ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 15/2023
06/02/2023 02:00:0010/02/2023 10:11:20ΧΕΠ Β14/2023: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.ΨΓΜ4465ΖΠΡ-ΩΔ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 14/2023
03/02/2023 02:00:0006/02/2023 10:53:06ΧΕΠ Β12/2023: ΔΩΡΕΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ6ΛΨΡ465ΖΠΡ-Κ0ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 12/2023
03/02/2023 02:00:0006/02/2023 10:56:25ΧΕΠ Β13/2023: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨΨ40465ΖΠΡ-ΓΨ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ13/2023
02/02/2023 02:00:0002/02/2023 14:09:11ΧΕΠ Β7/2023: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.98ΖΙ465ΖΠΡ-ΕΚΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 7/2023
02/02/2023 02:00:0002/02/2023 15:09:48ΧΕΠ Γ1/2023: ΦΟΡΟΣ 20% Μ.11/20229ΝΧΩ465ΖΠΡ-1ΥΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 1/2023
31/01/2023 02:00:0006/02/2023 10:43:22ΧΕΠ Β10/2023: ΔΩΡΕΑ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣΨ24Σ465ΖΠΡ-ΦΤ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 10/2023
31/01/2023 02:00:0002/02/2023 14:21:22ΧΕΠ Β8/2023: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ 52/10.1.23 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ98ΙΨ465ΖΠΡ-ΤΘ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 8/2023
31/01/2023 02:00:0002/02/2023 14:56:47ΧΕΠ Β9/2023: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΡ1ΒΒ465ΖΠΡ-ΕΛΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 9/2023
30/01/2023 02:00:0002/02/2023 14:07:44ΧΕΠ Β6/2023: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.ΨΛΙΓ465ΖΠΡ-ΒΝΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 6/2023
27/01/2023 02:00:0002/02/2023 15:15:04ΧΕΠ Γ4/2023: ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Μ.11/2022ΨΟ7Τ465ΖΠΡ-ΗΩΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 4/2023
27/01/2023 02:00:0002/02/2023 15:11:38ΧΕΠ Γ2/2023: ΦΟΡΟΣ 20% Μ. 12/20229Τ1Υ465ΖΠΡ-Ο0ΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 2/2023
27/01/2023 02:00:0002/02/2023 15:13:42ΧΕΠ Γ3/2023: ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Μ.12/20226Π79465ΖΠΡ-ΛΤΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 3/2023
27/01/2023 02:00:0002/02/2023 14:05:26ΧΕΠ Β3/2023: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΡ1ΚΦ465ΖΠΡ-Λ4ΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 3/2023
24/01/2023 02:00:0002/02/2023 13:44:51ΧΕΠ Β1/2023: ΔΩΡΕΑ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ.9ΕΜΙ465ΖΠΡ-ΨΡ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 1/2023
24/01/2023 02:00:0002/02/2023 13:50:17ΧΕΠ Β2/2023: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣΨΣ4Ψ465ΖΠΡ-ΜΑΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 2/2023
31/12/2022 02:00:0010/02/2023 10:03:16ΧΕΠ Β11/2023: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Μ.1/2023ΨΦ0Α465ΖΠΡ-3ΩΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 11/2023
31/12/2022 02:00:0019/01/2023 10:21:39ΧΕΠ Β227/2022: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΑΠ.Ψ3Γ0465ΖΠΡ-ΝΓΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 227/2022
31/12/2022 02:00:0019/01/2023 10:20:10ΧΕΠ Β226/2022: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.ΨΘΓΞ465ΖΠΡ-8ΨΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 226/2022
30/12/2022 02:00:0002/01/2023 10:11:28ΧΕΠ Β219/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΙΡΙΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11.1.2022 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.6ΚΤΝ465ΖΠΡ-ΕΧ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 219/2022
30/12/2022 02:00:0002/01/2023 10:06:17ΧΕΠ Β216/2022: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ.ΨΔΟΩ465ΖΠΡ-Γ95ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 216/2022
30/12/2022 02:00:0002/01/2023 10:02:27ΧΕΠ Β215/2022: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΑΘΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ.ΩΣΦ3465ΖΠΡ-5ΞΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 215/2022
30/12/2022 02:00:0019/01/2023 10:39:49ΧΕΠ Γ54/2022: ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.11 ΚΑΙ 12/2022.6ΧΩΨ465ΖΠΡ-ΒΞΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 54/2022
30/12/2022 02:00:0019/01/2023 10:02:38ΧΕΠ Β221/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 22.12.2022 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.Ω225465ΖΠΡ-Α95ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 221/2022
30/12/2022 02:00:0019/01/2023 10:18:01ΧΕΠ Β225/2022: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΑΠ Μ.12/2022.9ΠΥ5465ΖΠΡ-8ΡΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 225/2022
30/12/2022 02:00:0019/01/2023 10:16:11ΧΕΠ Β224/2022: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.12/2022.69ΖΓ465ΖΠΡ-ΤΙ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 224/2022
30/12/2022 02:00:0019/01/2023 10:04:18ΧΕΠ Β222/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 13/1/2022 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.ΨΣ33465ΖΠΡ-8ΦΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 222/2022
30/12/2022 02:00:0019/01/2023 10:14:03ΧΕΠ Β223/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.ΩΖΨΤ465ΖΠΡ-9ΟΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 223/2022
30/12/2022 02:00:0002/01/2023 10:09:15ΧΕΠ Β218/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ.Ψ7Ο9465ΖΠΡ-Ι9ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 218/2022
30/12/2022 02:00:0002/01/2023 10:13:00ΧΕΠ Β220/2022: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΕΛ679/2021 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ.ΩΧ8Ρ465ΖΠΡ-Υ9ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 220/2022
30/12/2022 02:00:0002/01/2023 10:07:47ΧΕΠ Β217/2022: ΑΜΟΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.6ΨΟ0465ΖΠΡ-ΡΑ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 217/2022
29/12/2022 02:00:0019/01/2023 09:59:54ΧΕΠ Α34/2022: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67.ΨΗΣΞ465ΖΠΡ-ΥΤ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 34/2022
29/12/2022 02:00:0019/01/2023 09:55:33ΧΕΠ Α33/2022: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.12/2022 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΟΕΑΔ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.ΨΔΤΚ465ΖΠΡ-55ΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 33/2022
29/12/2022 02:00:0002/01/2023 10:01:01ΧΕΠ Β214/2022: ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ.6ΛΩΚ465ΖΠΡ-Γ7ΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 214/2022
28/12/2022 02:00:0030/12/2022 10:06:23ΧΕΠ Β207/2022: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.6Θ3Θ465ΖΠΡ-279ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 207/2022
28/12/2022 02:00:0030/12/2022 10:05:04ΧΕΠ Β206/2022: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.6ΨΞΗ465ΖΠΡ-ΣΙΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 206/2022
28/12/2022 02:00:0030/12/2022 10:14:52ΧΕΠ Β209/2022: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ -ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 30/11/2022 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.672Ρ465ΖΠΡ-1Χ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 209/2022
28/12/2022 02:00:0002/01/2023 09:55:21ΧΕΠ Β211/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.62ΦΥ465ΖΠΡ-Γ91ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 211/2022
28/12/2022 02:00:0002/01/2023 09:59:34ΧΕΠ Β213/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ.ΨΣ5Ν465ΖΠΡ-7ΣΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 213/2022
28/12/2022 02:00:0030/12/2022 10:12:14ΧΕΠ Β208/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ.Ψ3ΤΥ465ΖΠΡ-Φ60ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 208/2022
28/12/2022 02:00:0002/01/2023 09:58:00ΧΕΠ Β212/2022: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.ΨΛΥΨ465ΖΠΡ-ΞΗ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 212/2022
23/12/2022 02:00:0028/12/2022 17:15:45ΧΕΠ Β204/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.9ΜΚ2465ΖΠΡ-90ΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 204/2022
23/12/2022 02:00:0028/12/2022 17:14:10ΧΕΠ Β203/2022: ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ.ΡΕΚΣ465ΖΠΡ-ΤΔΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 203/2022
23/12/2022 02:00:0028/12/2022 17:17:22ΧΕΠ Β205/2022: ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ.Ρ0ΝΧ465ΖΠΡ-59ΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 205/2022
21/12/2022 02:00:0028/12/2022 17:11:46ΧΕΠ Β202/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.ΩΤΠΟ465ΖΠΡ-Η1ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 202/2022
20/12/2022 02:00:0022/12/2022 13:08:57ΧΕΠ Β201/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 13/1/2022 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.6Σ16465ΖΠΡ-ΝΤΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 201/2022
16/12/2022 02:00:0028/12/2022 17:08:02ΧΕΠ Β200/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.91Ο0465ΖΠΡ-Ο13ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 200/2022
16/12/2022 02:00:0020/12/2022 15:10:27ΧΕΠ Β199/2022: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.ΨΧΥΣ465ΖΠΡ-ΟΚΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 199/2022
15/12/2022 02:00:0020/12/2022 15:08:54ΧΕΠ Β198/2022: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.ΨΑΕΑ465ΖΠΡ-ΗΡΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 198/2022
14/12/2022 02:00:0028/12/2022 17:05:17ΧΕΠ Β197/2022: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 26/10-25/11/2022ΡΛΙΩ465ΖΠΡ-72ΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 197/2022
12/12/2022 02:00:0016/12/2022 11:08:21ΧΕΠ Β189/2022: ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΚΚ 1625 ΚΑΙ ΙΥΑ4122.6Μ73465ΖΠΡ-ΓΘΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 189/2022
12/12/2022 02:00:0016/12/2022 11:14:41ΧΕΠ Β191/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ.ΩΣΝ4465ΖΠΡ-ΗΝΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 191/2022
12/12/2022 02:00:0016/12/2022 11:23:38ΧΕΠ Β195/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ,ΧΩΜΑΤΟΣ ΛΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.Ψ55Δ465ΖΠΡ-ΙΓ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 195/2022
12/12/2022 02:00:0016/12/2022 11:10:45ΧΕΠ Β190/2022: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ640Γ465ΖΠΡ-Χ7ΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 190/2022
12/12/2022 02:00:0016/12/2022 11:17:09ΧΕΠ Β192/2022: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ.ΨΨΚΠ465ΖΠΡ-607ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 192/2022
12/12/2022 02:00:0016/12/2022 11:18:44ΧΕΠ Β194/2022: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΦΙΣΩΝ -ΕΝΤΥΠΩΝ.ΨΔΗΣ465ΖΠΡ-ΝΘΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 194/2022
12/12/2022 02:00:0028/12/2022 17:03:28ΧΕΠ Β196/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΡ14Π465ΖΠΡ-Ν3ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 196/2022
12/12/2022 02:00:0028/12/2022 17:01:24ΧΕΠ Β193/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ9Τ84465ΖΠΡ-ΛΕ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 193/2022
09/12/2022 02:00:0016/12/2022 11:05:51ΧΕΠ Β188/2022: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ.ΨΙ2Ξ465ΖΠΡ-ΣΕ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 188/2022
09/12/2022 02:00:0016/12/2022 11:03:22ΧΕΠ Β187/2022: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΑΝΕΤΑΛ ΣΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.6ΤΝΩ465ΖΠΡ-Ξ29ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 187/2022
09/12/2022 02:00:0028/12/2022 16:58:33ΧΕΠ Β186/2022: ΔΩΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣΨΦΨΓ465ΖΠΡ-ΨΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 186/2022
30/11/2022 02:00:0001/12/2022 09:21:27ΧΕΠ Β184/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ.6ΡΥΨ465ΖΠΡ-Κ2ΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 184/2022
30/11/2022 02:00:0019/01/2023 10:28:05ΧΕΠ Γ53/2022: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.11/2022.6ΗΝΟ465ΖΠΡ-ΘΙΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 53/2022
30/11/2022 02:00:0016/12/2022 11:01:39ΧΕΠ Β185/2022: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.11/2022.ΩΖΧΣ465ΖΠΡ-0ΛΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 185/2022
30/11/2022 02:00:0019/01/2023 09:41:09ΧΕΠ Α30/2022: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.11/2022 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΟΕΑΔ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.ΨΤ5Κ465ΖΠΡ-6Κ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 30/2022
30/11/2022 02:00:0019/01/2023 09:50:50ΧΕΠ Α31/2022: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67.6ΦΞΖ465ΖΠΡ-ΧΒΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 31/2022
30/11/2022 02:00:0001/12/2022 09:18:37ΧΕΠ Β182/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 22/1/2022 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.642Α465ΖΠΡ-8Τ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 182/2022
30/11/2022 02:00:0019/01/2023 09:52:10ΧΕΠ Α32/2022: ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ Μ.11/2022.Ψ06Ξ465ΖΠΡ-Ρ2ΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 32/2022
30/11/2022 02:00:0001/12/2022 09:20:00ΧΕΠ Β183/2022: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ6ΘΙΟ465ΖΠΡ-ΝΟΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 183/2022
29/11/2022 02:00:0001/12/2022 14:52:40ΧΕΠ Γ47/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.10/222.99ΩΗ465ΖΠΡ-3ΟΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 47/2022
29/11/2022 02:00:0001/12/2022 14:47:14ΧΕΠ Β181/2022: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.Ψ07Ε465ΖΠΡ-ΧΣΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 181/2022
28/11/2022 02:00:0001/12/2022 09:12:47ΧΕΠ Β177/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠΨΦΩΩ465ΖΠΡ-ΝΡΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 177/2022
28/11/2022 02:00:0001/12/2022 09:17:14ΧΕΠ Β180/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.Ψ729465ΖΠΡ-5ΤΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 180/2022
28/11/2022 02:00:0001/12/2022 09:14:19ΧΕΠ Β178/2022: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΔΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ WEBMAIL.ΨΑ5Ι465ΖΠΡ-93ΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 178/2022
28/11/2022 02:00:0001/12/2022 09:15:47ΧΕΠ Β179/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.6ΣΒ5465ΖΠΡ-ΕΣΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 179/2022
25/11/2022 02:00:0001/12/2022 09:11:23ΧΕΠ Β176/2022: ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣΩ26Η465ΖΠΡ-ΝΚΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 176/2022
22/11/2022 02:00:0001/12/2022 09:05:17ΧΕΠ Β175/2022: ΔΩΡΕΑ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ6ΖΩΡ465ΖΠΡ-Α12ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 175/2022
21/11/2022 02:00:0028/11/2022 16:14:35ΧΕΠ Β170/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.9ΠΩΞ465ΖΠΡ-2ΨΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 170/2022
21/11/2022 02:00:0028/11/2022 16:08:57ΧΕΠ Β168/2022: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MY DATA LIVE.Ψ9ΑΨ465ΖΠΡ-ΥΒΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 168/2022
21/11/2022 02:00:0028/11/2022 16:26:47ΧΕΠ Β173/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ.ΨΥΑ4465ΖΠΡ-ΗΛΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 173/2022
21/11/2022 02:00:0028/11/2022 16:23:36ΧΕΠ Β172/2022: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΑΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.6ΝΣΝ465ΖΠΡ-0ΔΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 172/2022
21/11/2022 02:00:0028/11/2022 16:20:26ΧΕΠ Β171/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.Ψ14Ζ465ΖΠΡ-ΧΜΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 171/2022
21/11/2022 02:00:0028/11/2022 16:11:44ΧΕΠ Β169/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ.ΡΡ33465ΖΠΡ-ΧΧΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 169/2022
14/11/2022 02:00:0028/12/2022 16:56:37ΧΕΠ Β167/2022: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΛΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.Ω842465ΖΠΡ-Ψ2ΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 167/2022
09/11/2022 02:00:0028/12/2022 16:54:52ΧΕΠ Β164/2022: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ.6ΟΑΗ465ΖΠΡ-ΛΒΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 164/2022
09/11/2022 02:00:0028/11/2022 16:05:31ΧΕΠ Β166/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ.ΡΒΡΛ465ΖΠΡ-ΑΤΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 166/2022
07/11/2022 02:00:0008/11/2022 11:19:50ΧΕΠ Β163/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗΨΗ ΕΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.9ΚΜ4465ΖΠΡ-ΥΕΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 163/2022
07/11/2022 02:00:0008/11/2022 11:17:40ΧΕΠ Β163/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗΨΗ ΕΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.Ψ5ΜΧ465ΖΠΡ-4ΛΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 163/2022
04/11/2022 02:00:0008/11/2022 11:13:55ΧΕΠ Β162/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.9Ψ2Λ465ΖΠΡ-Υ9ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 162/2022
02/11/2022 02:00:0008/11/2022 11:12:12ΧΕΠ Β161/2022: ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ Μ.8/2022.ΨΒΩΧ465ΖΠΡ-08ΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 161/2022
31/10/2022 02:00:0016/12/2022 10:59:44ΧΕΠ Β158/2022: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΑΝΙΔΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΚΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ.ΨΠ41465ΖΠΡ-90ΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 158/2022
31/10/2022 02:00:0001/11/2022 10:12:23ΧΕΠ Β155/2022: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨ6ΦΔ465ΖΠΡ-95ΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 155/2022
31/10/2022 02:00:0001/12/2022 14:39:55ΧΕΠ Α27/2022: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.10/2022 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.6ΨΛΗ465ΖΠΡ-1ΜΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 27/2022
31/10/2022 02:00:0001/12/2022 14:43:03ΧΕΠ Α28/2022: ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ.10/2022 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 55-67.Ρ7ΑΣ465ΖΠΡ-Ε1ΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 28/2022
31/10/2022 02:00:0005/12/2022 09:51:24ΧΕΠ Γ48/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Μ.10/2022.ΨΥΜΨ465ΖΠΡ-5Μ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 48/2022
31/10/2022 02:00:0003/11/2022 10:05:15ΧΕΠ Β156/2022: ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ Α/Α 375/2022 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.6ΚΚΙ465ΖΠΡ-ΛΕΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 156/2022
31/10/2022 02:00:0003/11/2022 10:16:04ΧΕΠ Β157/2022: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.9Β1Θ465ΖΠΡ-Ι2ΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 157/2022
31/10/2022 02:00:0005/12/2022 09:57:53ΧΕΠ Γ52/2022: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ Μ.10/2022.Ψ960465ΖΠΡ-ΣΤΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 52/2022
31/10/2022 02:00:0005/12/2022 09:54:40ΧΕΠ Γ50/2022: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.10/2022.6ΗΣ8465ΖΠΡ-ΨΡΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 50/2022
31/10/2022 02:00:0001/11/2022 10:09:23ΧΕΠ Β153/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11.1.2022 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.6ΙΩΜ465ΖΠΡ-ΔΘ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 153/2022
31/10/2022 02:00:0001/11/2022 10:10:55ΧΕΠ Β154/2022: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.ΨΓΜ7465ΖΠΡ-Δ4ΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 154/2022
31/10/2022 02:00:0005/12/2022 09:53:09ΧΕΠ Γ49/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.10/2022.6Ε3Ε465ΖΠΡ-ΝΔΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 49/2022
31/10/2022 02:00:0008/11/2022 11:23:36ΧΕΠ Β159/2022: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.10/2022.ΨΡ9Ο465ΖΠΡ-8ΝΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 159/2022
31/10/2022 02:00:0005/12/2022 09:56:23ΧΕΠ Γ51/2022: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.10/2022.6ΟΞ6465ΖΠΡ-7Γ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 51/2022
31/10/2022 02:00:0001/12/2022 14:45:33ΧΕΠ Α29/2022: ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ Μ.10/2022.9ΧΜΡ465ΖΠΡ-Τ5ΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 29/2022
25/10/2022 03:00:0001/11/2022 10:07:54ΧΕΠ Β152/2022: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 21/7/2022 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.ΨΞΕ4465ΖΠΡ-7Α4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 152/2022
21/10/2022 03:00:0001/11/2022 10:06:24ΧΕΠ Β151/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 13/1/2022 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.62Λ8465ΖΠΡ-6ΦΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 151/2022
21/10/2022 03:00:0010/11/2022 14:03:06ΧΕΠ Β150/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.6ΙΖ3465ΖΠΡ-Π7ΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 150/2022
20/10/2022 03:00:0024/10/2022 16:16:51ΧΕΠ Β147/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.ΨΥΟΟ465ΖΠΡ-ΖΥ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 147/2022
20/10/2022 03:00:0024/10/2022 16:19:26ΧΕΠ Β148/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.9ΒΛΠ465ΖΠΡ-ΜΒ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 148/2022
20/10/2022 03:00:0024/10/2022 16:21:05ΧΕΠ Β149/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 24ης ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟ 16/10/2022-15/10/2023.ΡΒ6Α465ΖΠΡ-6ΚΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 149/2022
17/10/2022 03:00:0024/10/2022 16:14:45ΧΕΠ Β146/2022: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.9/2022.ΨΔ65465ΖΠΡ-744ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 146/2022
17/10/2022 03:00:0020/10/2022 09:25:21ΧΕΠ Β145/2022: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 26/8-25/09/2022.Ω3ΒΞ465ΖΠΡ-Υ6ΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 145/2022
07/10/2022 03:00:0010/10/2022 10:09:09ΧΕΠ Β144/2022: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.ΨΛΦΧ465ΖΠΡ-9Ρ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 144/2022
04/10/2022 03:00:0008/11/2022 10:53:39ΧΕΠ Β141/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.6ΦΒΘ465ΖΠΡ-Β4ΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 141/2022
04/10/2022 03:00:0010/10/2022 09:50:29ΧΕΠ Β137/2022: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.6Μ06465ΖΠΡ-Ι89ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 137/2022
04/10/2022 03:00:0010/10/2022 10:02:13ΧΕΠ Β142/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.Ψ0ΓΗ465ΖΠΡ-ΕΔΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 142/2022
04/10/2022 03:00:0010/10/2022 09:55:47ΧΕΠ Β139/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.6ΖΝ7465ΖΠΡ-32ΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 139/2022
04/10/2022 03:00:0010/10/2022 09:59:22ΧΕΠ Β140/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΏΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.ΨΞΖΣ465ΖΠΡ-ΒΤΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 140/2022
04/10/2022 03:00:0010/10/2022 09:53:34ΧΕΠ Β138/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.ΨΥ0Θ465ΖΠΡ-1ΡΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 138/2022
04/10/2022 03:00:0027/10/2022 10:51:23ΧΕΠ Β143/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΟ 383/28-4-2022 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.9ΘΒΛ465ΖΠΡ-Τ1ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 143/2022
30/09/2022 03:00:0028/11/2022 16:53:28ΧΕΠ Γ46/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.8_2022.69ΒΙ465ΖΠΡ-ΕΛ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 46/2022
30/09/2022 03:00:0028/11/2022 16:40:03ΧΕΠ Γ42/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.8/2022.Ω3ΖΘ465ΖΠΡ-Ο7ΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 42/2022
30/09/2022 03:00:0028/11/2022 16:43:30ΧΕΠ Γ43/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Φ.3% Μ.9/2022.ΡΕΑ1465ΖΠΡ-ΠΔΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 43/2022
30/09/2022 03:00:0028/11/2022 16:51:04ΧΕΠ Γ45/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.9/2022.ΨΑΣΕ465ΖΠΡ-ΩΨ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 45/2022
30/09/2022 03:00:0002/11/2022 14:25:31ΧΕΠ Α23/2022: ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ Μ.9/2022.ΡΒΨΞ465ΖΠΡ-ΓΧ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 23/2022
30/09/2022 03:00:0010/11/2022 14:00:39ΧΕΠ Γ41/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Μ.9/2022.ΨΓΓΔ465ΖΠΡ-ΣΝ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 41/2022
30/09/2022 03:00:0019/10/2022 14:42:46ΧΕΠ Β136/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11.1.2022 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ6Δ9Χ465ΖΠΡ-ΝΜΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 136/2022
30/09/2022 03:00:0002/11/2022 14:29:19ΧΕΠ Α26/2022: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 9/2022 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67.ΩΔΓΣ465ΖΠΡ-Τ59ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 26/2022
30/09/2022 03:00:0002/11/2022 14:26:46ΧΕΠ Α24/2022: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 9/2022 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67.ΡΩ0Δ465ΖΠΡ-Χ0ΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 24/2022
30/09/2022 03:00:0002/11/2022 14:28:01ΧΕΠ Α25/2022: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.9/2022 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.986Ο465ΖΠΡ-1Ξ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 25/2022
23/09/2022 03:00:0026/09/2022 09:36:04ΧΕΠ Β135/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 13/1/2022 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.6Κ6Η465ΖΠΡ-Ρ5ΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 135/2022
23/09/2022 03:00:0026/09/2022 09:33:41ΧΕΠ Β134/2022: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 21/7/2022 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.ΨΣΙΦ465ΖΠΡ-46ΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 134/2022
21/09/2022 03:00:0026/09/2022 09:32:08ΧΕΠ Β133/2022: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ JCB ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΚΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ.ΨΘΑΩ465ΖΠΡ-ΣΔΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 133/2022
16/09/2022 03:00:0019/10/2022 14:40:43ΧΕΠ Β131/2022: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ9Ν1Θ465ΖΠΡ-ΥΘΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 131/2022
16/09/2022 03:00:0019/09/2022 10:16:42ΧΕΠ Β128/2022: ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ 16ο ΣΥΝΕΔΡΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ.63ΡΣ465ΖΠΡ-4ΘΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 128/2022
16/09/2022 03:00:0019/09/2022 10:23:07ΧΕΠ Β132/2022: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 26/7-25/8/20226ΗΥΖ465ΖΠΡ-ΖΩΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 132/2022
16/09/2022 03:00:0019/09/2022 10:21:16ΧΕΠ Β130/2022: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΙΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 24/5-23/8/2022Ψ4ΝΛ465ΖΠΡ-8ΘΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 130/2022
16/09/2022 03:00:0019/09/2022 10:19:16ΧΕΠ Β129/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΟ 383/28-4-2022 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ9ΠΚ0465ΖΠΡ-ΗΙΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 129/2022
07/09/2022 03:00:0007/09/2022 14:01:56ΧΕΠ Β127/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 26/9/2022 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ94ΗΚ465ΖΠΡ-ΟΡΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 127/2022
05/09/2022 03:00:0007/09/2022 14:00:12ΧΕΠ Β126/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.Ψ2ΤΟ465ΖΠΡ-Ψ3ΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 126/2022
31/08/2022 03:00:0031/08/2022 14:54:37ΧΕΠ Β122/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣΩ88Τ465ΖΠΡ-ΛΙΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 122/2022
31/08/2022 03:00:0020/10/2022 09:15:00ΧΕΠ Γ/39: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.8/2022.6ΛΗΧ465ΖΠΡ-ΖΟ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 39/2022
31/08/2022 03:00:0031/08/2022 14:56:16ΧΕΠ Β123/2022: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ6Ω26465ΖΠΡ-ΕΥΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 123/2022
31/08/2022 03:00:0020/10/2022 09:05:05ΧΕΠ Γ37/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.8/2022ΩΜΨΝ465ΖΠΡ-ΒΧ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 37/2022
31/08/2022 03:00:0007/09/2022 13:57:17ΧΕΠ Β125/2022: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.8/2021ΨΠ7Ε465ΖΠΡ-ΩΗΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 125/2022
31/08/2022 03:00:0031/08/2022 14:57:54ΧΕΠ Β124/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 28/11-1-2022 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ6ΡΜΚ465ΖΠΡ-ΠΡΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 124/2022
31/08/2022 03:00:0020/10/2022 09:17:55ΧΕΠ Γ40/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.8/2022.ΨΝΨΙ465ΖΠΡ-ΚΧΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 40/2022
31/08/2022 03:00:0018/10/2022 10:56:13ΧΕΠ Α22/2022: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ/2022 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67.ΩΔΜΝ465ΖΠΡ-Π4ΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 22/2022
31/08/2022 03:00:0020/10/2022 09:09:24ΧΕΠ Γ38/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Μ.8/2022.65ΓΓ465ΖΠΡ-ΦΦΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 38/2022
31/08/2022 03:00:0018/10/2022 10:53:11ΧΕΠ Α22/2022: ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ Μ.8/2022.6ΣΡ0465ΖΠΡ-ΒΡΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 21/2022
31/08/2022 03:00:0018/10/2022 10:47:58ΧΕΠ Α20/2022: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.8/2022 ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.Ψ9Χ8465ΖΠΡ-ΞΧΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 20/2022
31/08/2022 03:00:0018/10/2022 10:44:53ΧΕΠ Α19/2022: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.8/2022 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΕΙΣΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.ΩΔΑΜ465ΖΠΡ-ΜΒΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 19/2022
24/08/2022 03:00:0019/10/2022 14:36:34ΧΕΠ Β121/2022: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ.9Μ14465ΖΠΡ-Ξ4ΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 121/2022
23/08/2022 03:00:0024/08/2022 11:51:13ΧΕΠ Β119/2022: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ.6ΤΞ9465ΖΠΡ-ΙΦΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 119/2022
23/08/2022 03:00:0024/08/2022 11:56:17ΧΕΠ Β120/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 13.1.22 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ6ΡΡΗ465ΖΠΡ-Χ5ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 120/2022
23/08/2022 03:00:0024/08/2022 07:09:54ΧΕΠ Β118/2022: ΣΥΜΛΠΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022.6ΗΞ3465ΖΠΡ-ΠΚΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 118/2022
22/08/2022 03:00:0024/08/2022 07:17:24ΧΕΠ Β115/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ67ΦΥ465ΖΠΡ-6Ο8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 115/2022
22/08/2022 03:00:0024/08/2022 11:36:47ΧΕΠ Β116/2022: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ94ΠΟ465ΖΠΡ-ΝΣΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 116/2022
22/08/2022 03:00:0024/08/2022 11:40:10ΧΕΠ Β117/2022: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ9ΓΨΖ465ΖΠΡ-Π09ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 117/2022
19/08/2022 03:00:0019/08/2022 16:50:10ΧΕΠ Β114/2022: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΦΥΤΑ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΕΛΜΑΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΨΥΖΚ465ΖΠΡ-ΡΓ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 114/2022
19/08/2022 03:00:0019/08/2022 16:48:40ΧΕΠ Β113/2022: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΩΜΠΩ465ΖΠΡ-Κ4ΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 113/2022
05/08/2022 03:00:0031/08/2022 14:44:57ΧΕΠ Β 106/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.ΨΘ7Ψ465ΖΠΡ-ΑΦ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 106/2022
05/08/2022 03:00:0019/08/2022 16:42:50ΧΕΠ Β107/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΩΝΟΞ465ΖΠΡ-ΜΝΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 107/2022
05/08/2022 03:00:0024/08/2022 06:57:59ΧΕΠ Β111/2022: ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ60ΝΟ465ΖΠΡ-ΘΝΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 111/2022
05/08/2022 03:00:0024/08/2022 07:05:47ΧΕΠ Β112/2022: ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ6Τ5Σ465ΖΠΡ-Σ9ΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 112/2022
05/08/2022 03:00:0019/08/2022 16:39:47ΧΕΠ Β104/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ9ΘΕΙ465ΖΠΡ-ΣΛΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 104/2022
05/08/2022 03:00:0019/08/2022 16:41:24ΧΕΠ Β105/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣΨΥΦΩ465ΖΠΡ-2Ω1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 105/2022
05/08/2022 03:00:0024/08/2022 06:48:55ΧΕΠ Β109/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡ.ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ6ΩΦΕ465ΖΠΡ-5Λ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 109/2022
05/08/2022 03:00:0019/08/2022 16:44:14ΧΕΠ Β108/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ6ΛΨΦ465ΖΠΡ-6ΒΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 108/2022
01/08/2022 03:00:0002/08/2022 11:32:31ΧΕΠ Β101/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 28/11-1-2022 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.Ω5Ι0465ΖΠΡ-Η1ΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 101/2022
01/08/2022 03:00:0002/08/2022 11:40:11ΧΕΠ Β103/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.ΨΠ36465ΖΠΡ-ΚΝΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 103/2022
01/08/2022 03:00:0002/08/2022 11:34:01ΧΕΠ Β102/2022: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΨ52Ν465ΖΠΡ-4ΒΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 102/2022
31/07/2022 03:00:0031/08/2022 14:40:34ΧΕΠ Β100/2022: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.7/20226Ψ0Ω465ΖΠΡ-6ΒΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 100/2022
31/07/2022 03:00:0026/09/2022 15:40:45ΧΕΠ Γ34/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.7/2022ΨΛ9Ρ465ΖΠΡ-ΥΒ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 34/2022
31/07/2022 03:00:0026/09/2022 15:42:09ΧΕΠ Γ35/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μ 7/2022961Ι465ΖΠΡ-39ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 35/2022
31/07/2022 03:00:0002/11/2022 14:37:38ΧΕΠ Γ36/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.6/2022.9ΜΤΝ465ΖΠΡ-8ΒΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 36/2022
29/07/2022 03:00:0008/09/2022 11:00:02ΧΕΠ Α16/2022: ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ Μ.7/20226ΠΠΨ465ΖΠΡ-ΔΕΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 16/2022
29/07/2022 03:00:0026/09/2022 15:39:22ΧΕΠ Γ33/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Μ.7/2022.90ΑΔ465ΖΠΡ-0Ρ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 33/2022
29/07/2022 03:00:0002/08/2022 11:29:40ΧΕΠ Β99/2022: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ.67Κ8465ΖΠΡ-ΓΚ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 99/2022
29/07/2022 03:00:0002/08/2022 11:28:07ΧΕΠ Β98/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ9Ω91465ΖΠΡ-4ΕΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 98/2022
28/07/2022 03:00:0002/08/2022 11:21:20ΧΕΠ Β96/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ, ΚΑΔΟΙ, ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ)6ΜΗΦ465ΖΠΡ-83ΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 96/2022
28/07/2022 03:00:0002/08/2022 11:25:20ΧΕΠ Β97/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 383/28-4-2022 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΨΠ4Δ465ΖΠΡ-635ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 97/2022
27/07/2022 03:00:0019/08/2022 16:38:08ΧΕΠ Β95/2022: ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ Α/Α 375/2022 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΡΡΞΠ465ΖΠΡ-ΛΤ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 95/2022
27/07/2022 03:00:0019/08/2022 16:36:30ΧΕΠ Β94/2022: ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ9ΓΤΝ465ΖΠΡ-ΑΞΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 94/2022
20/07/2022 03:00:0019/08/2022 16:35:07ΧΕΠ Β93/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 13.1.22 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ6ΧΩΑ465ΖΠΡ-ΟΟ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 93/2022
19/07/2022 03:00:0019/08/2022 16:33:37ΧΕΠ Β92/2022: ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20216ΛΞ6465ΖΠΡ-Ω15ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 92/2022
19/07/2022 03:00:0020/07/2022 11:07:26ΧΕΠ Β90/2022:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ.66ΔΒ465ΖΠΡ-ΠΗΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 90/2022
19/07/2022 03:00:0019/08/2022 16:31:12ΧΕΠ Β91/2022: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣΡΔ28465ΖΠΡ-ΠΓ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 91/2022
18/07/2022 03:00:0020/07/2022 10:58:32ΧΕΠ Β89/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ.619Η465ΖΠΡ-266ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 89/2022
18/07/2022 03:00:0020/07/2022 10:56:17ΧΕΠ Β88/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.Ψ40Θ465ΖΠΡ-6ΞΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 88/2022
14/07/2022 03:00:0018/07/2022 10:02:58ΧΕΠ Β86/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝΩΥΜΨ465ΖΠΡ-9Μ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 86/2022
14/07/2022 03:00:0018/07/2022 10:09:17ΧΕΠ Β87/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.69ΕΚ465ΖΠΡ-Ζ1ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 87/2022
08/07/2022 03:00:0020/07/2022 10:53:33ΧΕΠ Β85/2022: ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2021Ψ9Θ4465ΖΠΡ-9Υ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 85/2022
04/07/2022 03:00:0007/07/2022 09:55:03ΧΕΠ Β81/2022: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ.Ω3ΨΡ465ΖΠΡ-ΑΔΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 81/2022
04/07/2022 03:00:0007/07/2022 10:00:25ΧΕΠ Β82/2022: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.ΨΛ14465ΖΠΡ-ΗΑΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 82/2022
30/06/2022 03:00:0007/07/2022 09:53:16ΧΕΠ Β80/2022: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΝΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.ΨΝΦΖ465ΖΠΡ-ΓΣ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 80/2022
30/06/2022 03:00:0007/07/2022 10:04:11ΧΕΠ Β83/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.6Ω0Η465ΖΠΡ-Β5ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 83/2022
30/06/2022 03:00:0023/08/2022 08:37:47ΧΕΠ Α13/2022: ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ Μ.6/202266ΕΑ465ΖΠΡ-9Ρ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 13/2022
30/06/2022 03:00:0023/08/2022 08:44:38ΧΕΠ Γ28/2022: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.5/20226ΘΛ3465ΖΠΡ-ΗΑΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 28/2022
30/06/2022 03:00:0031/08/2022 14:35:08ΧΕΠ Β79/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 28/11-1-2022 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.9ΛΙΨ465ΖΠΡ-ΑΧΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 79/2022
30/06/2022 03:00:0009/09/2022 09:33:44ΧΕΠ Α15/2022: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.6/2022 ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΩΔ6Μ465ΖΠΡ-07ΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 15/2022
30/06/2022 03:00:0019/09/2022 10:25:51ΧΕΠ Γ31/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.6_2022Ψ2Τ3465ΖΠΡ-ΓΟ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 31/2022
30/06/2022 03:00:0019/09/2022 10:29:15ΧΕΠ Γ32/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ6_20226ΨΧΓ465ΖΠΡ-084ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 32/2022
30/06/2022 03:00:0009/09/2022 09:34:53ΧΕΠ Α15/2022: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.6/2022 ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.ΨΙΞΡ465ΖΠΡ-ΙΘΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 15/2022
30/06/2022 03:00:0024/08/2022 07:13:14ΧΕΠ Γ29/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022.62Δ7465ΖΠΡ-567ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 29/2022
30/06/2022 03:00:0031/08/2022 14:36:58ΧΕΠ Β84/2022: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Μ.6/2022.ΨΛΝΨ465ΖΠΡ-ΑΤΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 84/2022
30/06/2022 03:00:0023/08/2022 08:38:54ΧΕΠ Α14/2022: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.6/2022 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-676ΜΝΓ465ΖΠΡ-Ε5ΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 14/2022
30/06/2022 03:00:0023/08/2022 08:36:32ΧΕΠ Α12/2022: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ. 6/2022 ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΩΝ /ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ6Φ75465ΖΠΡ-4ΕΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 12/2022
29/06/2022 03:00:0031/08/2022 14:32:25ΧΕΠ Β78/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 383/28-4-2022 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.Ρ7Ρ7465ΖΠΡ-ΦΤ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 78/2022
29/06/2022 03:00:0030/06/2022 09:01:43ΧΕΠ Β73/2022: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ , ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΒΟΔΟΚΑΝΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.ΩΝΞΗ465ΖΠΡ-Σ6ΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 73/2022
29/06/2022 03:00:0030/06/2022 09:08:41ΧΕΠ Β76/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.6ΕΘΦ465ΖΠΡ-ΠΓΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 76/2022
29/06/2022 03:00:0008/09/2022 11:01:32ΧΕΠ Α17/2022: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ. 7/2022 ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΩΝ /ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔΨΩΧ0465ΖΠΡ-Δ0ΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 17/2022
29/06/2022 03:00:0030/06/2022 09:10:25ΧΕΠ Β77/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.ΨΥΑΚ465ΖΠΡ-ΘΨ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 77/2022
29/06/2022 03:00:0030/06/2022 09:03:22ΧΕΠ Β74/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ.6ΔΦΚ465ΖΠΡ-ΠΦ4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 74/2022
29/06/2022 03:00:0030/06/2022 09:06:43ΧΕΠ Β75/2022: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ5586, ΚΗΙ9828,ΙΥΑ4122.631Α465ΖΠΡ-ΝΡΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 75/2022
29/06/2022 03:00:0008/09/2022 11:02:47ΧΕΠ Α18/2022: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.7/2022 ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΨ39Η465ΖΠΡ-ΘΡΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 18/2022
28/06/2022 03:00:0030/06/2022 08:57:07ΧΕΠ Β72/2022: ΔΩΡΕΑ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ65Ζ6465ΖΠΡ-Χ31ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 72/2022
27/06/2022 03:00:0028/06/2022 09:58:55ΧΕΠ Β71/2022: ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 25.1.2022 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.6Β0Υ465ΖΠΡ-593ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 71/2022
27/06/2022 03:00:0028/06/2022 09:52:43ΧΕΠ Β69/2022: ΔΩΡΕΑ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ.ΨΟΝΤ465ΖΠΡ-ΞΦ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 69/2022
27/06/2022 03:00:0028/06/2022 09:56:56ΧΕΠ Β70/2022: ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ RENAULT BBK16256ΑΜΣ465ΖΠΡ-ΤΒΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 70/2022
23/06/2022 03:00:0024/06/2022 09:30:58ΧΕΠ Β68/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΚΚ 1625.ΨΜΛΒ465ΖΠΡ-ΑΥΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 68/2022
22/06/2022 03:00:0024/06/2022 13:49:45ΧΕΠ Β67/2022: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΔΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ.6ΞΩΛ465ΖΠΡ-7ΔΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 67/2022
17/06/2022 03:00:0024/06/2022 09:19:10ΧΕΠ Β66/2022: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣΨΧΓΥ465ΖΠΡ-9ΧΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 66/2022
17/06/2022 03:00:0024/06/2022 09:17:41ΧΕΠ Β65/2022: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.ΨΣΖΓ465ΖΠΡ-53ΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 65/2022
16/06/2022 03:00:0024/06/2022 09:13:01ΧΕΠ Β63/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ.ΨΠ4Ε465ΖΠΡ-ΨΟΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 63/2022
16/06/2022 03:00:0024/06/2022 09:15:56ΧΕΠ Β64/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 13.1.22 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.6Δ4Μ465ΖΠΡ-ΧΤΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 64/2022
10/06/2022 03:00:0024/06/2022 09:11:34ΧΕΠ Β62/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.ΨΜΚΖ465ΖΠΡ-ΠΘΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 62/2022
06/06/2022 03:00:0006/06/2022 16:21:39ΧΕΠ Β59/2022: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΑΠ Μ.5/2022Ρ3Γ9465ΖΠΡ-19ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 59/2022
03/06/2022 03:00:0006/06/2022 16:24:27ΧΕΠ Β61/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ9Η0Ν465ΖΠΡ-ΩΟΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 61/2022
31/05/2022 03:00:0001/06/2022 11:55:45ΧΕΠ Β55/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11/1/2022 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΨ86Λ465ΖΠΡ-Π20ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 55/2022
31/05/2022 03:00:0006/06/2022 16:23:05ΧΕΠ Β60/2022: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 24/2-23/5/2022ΨΞ7Κ465ΖΠΡ-Η49ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 60/2022
31/05/2022 03:00:0006/06/2022 16:19:05ΧΕΠ Β58/2022: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Μ.5/2022ΡΒΩΕ465ΖΠΡ-ΓΦΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 58/2022
31/05/2022 03:00:0011/07/2022 09:55:45ΧΕΠ Γ25/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥΩ25Θ465ΖΠΡ-Κ6ΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 25/2022
31/05/2022 03:00:0001/06/2022 12:03:13ΧΕΠ Β57/2022: ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ UNESCO ΕΛΛΑΔΑΣ -ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ63ΥΥ465ΖΠΡ-2Υ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 57/2022
31/05/2022 03:00:0011/07/2022 09:59:14ΧΕΠ Γ27/2022: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.5/2022.ΩΥΖ3465ΖΠΡ-ΣΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 27/2022
31/05/2022 03:00:0011/07/2022 09:53:59ΧΕΠ Γ24/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Μ.5/2022.63ΘΟ465ΖΠΡ-3ΤΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 24/2022
31/05/2022 03:00:0011/07/2022 09:57:47ΧΕΠ Γ26/2022: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.5/2022.6ΗΔ1465ΖΠΡ-ΖΔΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 26/2022
31/05/2022 03:00:0011/07/2022 09:51:32ΧΕΠ Γ23/2022: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.5/2021.Ψ6ΕΡ465ΖΠΡ-ΙΦΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 23/2022
31/05/2022 03:00:0001/06/2022 11:59:54ΧΕΠ Β56/2022: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ6Κ7Ν465ΖΠΡ-Μ2ΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 56/2022
23/05/2022 03:00:0023/05/2022 22:17:14ΧΕΠ Β54/2022: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ.912Θ465ΖΠΡ-322ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 54/2022
18/05/2022 03:00:0007/07/2022 09:47:32ΧΕΠ Β53/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 13.1.22 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.6ΦΩΨ465ΖΠΡ-Τ7ΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 53/2022
18/05/2022 03:00:0001/06/2022 11:46:35ΧΕΠ Β52/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ9Ο11465ΖΠΡ-ΥΓΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 52/2022
13/05/2022 03:00:0001/06/2022 11:43:03ΧΕΠ Β51/2022: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 3 ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣΨ7ΨΘ465ΖΠΡ-Τ39ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 51/2022
13/05/2022 03:00:0013/05/2022 15:06:16ΧΕΠ Β50/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ97ΠΑ465ΖΠΡ-3Ε3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 50/2022
13/05/2022 03:00:0013/05/2022 15:04:49ΧΕΠ Β49/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ6Μ3Ι465ΖΠΡ-ΘΡΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 49/2022
13/05/2022 03:00:0013/05/2022 15:10:11ΧΕΠ Β51/2022: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 3 ΟΡΕΙΝΟ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣΨ2ΙΠ465ΖΠΡ-ΘΣΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 51/2022
11/05/2022 03:00:0013/05/2022 15:03:31ΧΕΠ Β48/2022: ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΘΑ ΤΙ ΙΧ ISUZU IYA4122 11/5/2022-11/5/20236ΓΖΩ465ΖΠΡ-5Κ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 48/2022
04/05/2022 03:00:0013/05/2022 15:02:05ΧΕΠ Β47/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΡ4ΤΧ465ΖΠΡ-ΙΤΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 47/2022
30/04/2022 03:00:0001/06/2022 11:27:32ΧΕΠ Γ20/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.4/20226ΕΗΑ465ΖΠΡ-Ν6ΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 20/2022
30/04/2022 03:00:0001/06/2022 11:33:40ΧΕΠ Γ22/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.4/2229Ο52465ΖΠΡ-ΟΛΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 22/2022
30/04/2022 03:00:0013/05/2022 15:00:26ΧΕΠ Β46/2022: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ9ΝΓ1465ΖΠΡ-ΙΙΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 46/2022
30/04/2022 03:00:0013/05/2022 14:58:55ΧΕΠ Β45/2022: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ932Η465ΖΠΡ-9ΑΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 45/2022
30/04/2022 03:00:0013/05/2022 14:57:30ΧΕΠ Β44/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11/1/2022 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΩΔΔΔ465ΖΠΡ-ΦΚΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 44/2022
30/04/2022 03:00:0013/05/2022 14:56:07ΧΕΠ Β43/2022: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΑΠ Μ.4/202265Υ6465ΖΠΡ-Α98ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 43/2022
30/04/2022 03:00:0013/05/2022 14:54:25ΧΕΠ Β42/2022: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.4/2021Ψ62Ψ465ΖΠΡ-47ΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 42/2022
30/04/2022 03:00:0001/06/2022 11:24:38ΧΕΠ Γ19/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ Μ.4/20226ΜΖΛ465ΖΠΡ-ΥΤΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 19/2022
30/04/2022 03:00:0001/06/2022 11:30:44ΧΕΠ Γ21/2022: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.4/2022Ψ70Θ465ΖΠΡ-ΦΕΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 21/2022
30/04/2022 03:00:0001/06/2022 11:21:26ΧΕΠ Γ18/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ Μ.4/20229ΠΠΛ465ΖΠΡ-4ΥΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 18/2022
29/04/2022 03:00:0004/05/2022 11:30:47ΧΕΠ Β41/2022: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΩΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ6Ρ1Ω465ΖΠΡ-220ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 41/2022
29/04/2022 03:00:0004/05/2022 11:25:07ΧΕΠ Β40/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ -ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ605Γ465ΖΠΡ-25ΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 40/2022
21/04/2022 03:00:0004/05/2022 11:20:43ΧΕΠ Β39/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΡΗΚ465ΖΠΡ-Υ1ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 39/2022
21/04/2022 03:00:0004/05/2022 11:16:15ΧΕΠ Β38/2022: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΠΟΛΗ6Η1Υ465ΖΠΡ-ΧΣΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 38/2022
20/04/2022 03:00:0004/05/2022 11:14:19ΧΕΠ Β37/2022: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ/ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣΨΞ0Α465ΖΠΡ-ΤΤ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 37/2022
20/04/2022 03:00:0004/05/2022 11:10:13ΧΕΠ Β36/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 13.1.22 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣΨΖΝΛ465ΖΠΡ-ΖΝ4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 36/2022
05/04/2022 03:00:0012/04/2022 09:15:08ΧΕΠ Β35/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΑ6Λ465ΖΠΡ-ΘΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 35/2022
01/04/2022 03:00:0001/06/2022 11:16:33ΧΕΠ Γ17/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022.97ΗΛ465ΖΠΡ-8ΥΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 17/2022
01/04/2022 03:00:0001/06/2022 11:12:38ΧΕΠ Γ16/2022: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1/4/2022.ΩΧΣ7465ΖΠΡ-Η7ΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 16/2022
01/04/2022 03:00:0013/05/2022 15:17:56ΧΕΠ Γ16/2022: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1/4/2022Ψ7ΨΨ465ΖΠΡ-Γ7ΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 16/2022
31/03/2022 03:00:0004/04/2022 12:33:34ΧΕΠ Β32/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 22/1/2022 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣΨΗΝΟ465ΖΠΡ-ΗΧΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 32/2022
31/03/2022 03:00:0004/04/2022 12:34:54ΧΕΠ Β33/2022: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ6Λ36465ΖΠΡ-7ΨΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 33/2022
31/03/2022 03:00:0017/05/2022 11:36:47ΧΕΠ Γ15/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.3/2022ΨΚΠΣ465ΖΠΡ-ΓΥΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 15/2022
31/03/2022 03:00:0013/05/2022 15:14:43ΧΕΠ Γ11/2022:ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.2/20229Κ54465ΖΠΡ-689ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 11/2022
31/03/2022 03:00:0013/05/2022 15:16:18ΧΕΠ Γ13/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Μ.3/2021ΨΩΜΤ465ΖΠΡ-0Ν6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 13/2022
31/03/2022 03:00:0017/05/2022 11:31:05ΧΕΠ Γ14/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.3/2022680Ε465ΖΠΡ-ΩΧΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 14/2022
31/03/2022 03:00:0019/04/2022 09:48:23ΧΕΠ Α6/2022: ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ Μ.3/2022ΨΡ22465ΖΠΡ-5ΣΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 6/2022
31/03/2022 03:00:0019/04/2022 09:50:20ΧΕΠ Β34/2022: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.3/2022ΨΑΒΞ465ΖΠΡ-ΞΒ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 34/2022
31/03/2022 03:00:0019/04/2022 09:47:02ΧΕΠ Α5/2022: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.3/2022 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ6ΛΚΚ465ΖΠΡ-ΛΒΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 5/2022
31/03/2022 03:00:0001/06/2022 11:07:17ΧΕΠ Γ12/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Μ.3/2022.61ΙΚ465ΖΠΡ-Ι5ΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 12/2022
30/03/2022 03:00:0013/05/2022 15:20:33ΧΕΠ Α8/2022: ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ Μ.4/20229ΤΚΞ465ΖΠΡ-87ΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 8/2022
30/03/2022 03:00:0013/05/2022 15:19:29ΧΕΠ Α7/2022: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 Μ.4/20229Ψ3Α465ΖΠΡ-ΒΚΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 7/2022
29/03/2022 03:00:0004/04/2022 12:32:15ΧΕΠ Β31/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨΩ7Δ465ΖΠΡ-5Τ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 31/2022
29/03/2022 03:00:0004/04/2022 12:30:48ΧΕΠ Β30/2022: ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΑΥΤΟΥ94ΟΜ465ΖΠΡ-Φ7ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 30/2022
21/03/2022 02:00:0022/03/2022 09:22:14ΧΕΠ Β29/2022: ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗΩΔ83465ΖΠΡ-Λ63ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 29/2022
21/03/2022 02:00:0022/03/2022 09:20:13ΧΕΠ Β28/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΩΝΨ7ΡΘ465ΖΠΡ-ΜΒ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 28/2022
21/03/2022 02:00:0022/03/2022 09:18:51ΧΕΠ Β27/2022: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ CONCEPT ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ UNESCO ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΨΝΖ6465ΖΠΡ-5Δ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 27/2022
16/03/2022 02:00:0017/03/2022 09:14:41ΧΕΠ Β26/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 13.1.22 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.64ΞΜ465ΖΠΡ-6ΝΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 26/2022
14/03/2022 02:00:0014/03/2022 16:01:37ΧΕΠ Β25/2022: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥΨΩΩ8465ΖΠΡ-ΞΟ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 25/2022
14/03/2022 02:00:0014/03/2022 15:59:33ΧΕΠ Β24/2022: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 26/1-25/02/20226ΩΡΩ465ΖΠΡ-ΩΞΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 24/2022
14/03/2022 02:00:0014/03/2022 15:58:06ΧΕΠ Β23/2022: ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ /ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ9Χ81465ΖΠΡ-Ξ4ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 23/2022
02/03/2022 02:00:0014/03/2022 15:54:09ΧΕΠ Β22/2022: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ9ΤΖΘ465ΖΠΡ-Χ32ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 22/2022
28/02/2022 02:00:0016/03/2022 10:08:26ΧΕΠ Β21/2022: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.2/2022ΩΝΖΡ465ΖΠΡ-Υ6ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 21/2022
28/02/2022 02:00:0024/03/2022 11:32:13ΧΕΠ Γ9/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Μ.2/20226ΤΤΗ465ΖΠΡ-35ΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 9/2022
28/02/2022 02:00:0024/03/2022 11:30:29ΧΕΠ Γ8/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.2/2022649Ω465ΖΠΡ-ΣΝΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 8/2022
28/02/2022 02:00:0001/03/2022 10:33:27ΧΕΠ Β15: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11/1/20226ΜΑΓ465ΖΠΡ-ΑΤΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 15/2022
28/02/2022 02:00:0018/04/2022 13:12:43ΧΕΠ Α3/2022: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ Μ.2/2022ΩΘ3Δ465ΖΠΡ-5ΜΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 3/2022
28/02/2022 02:00:0001/03/2022 10:34:58ΧΕΠ Β16: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΨΖΨ8465ΖΠΡ-ΓΤΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 16/2022
28/02/2022 02:00:0010/03/2022 12:52:35ΧΕΠ Α4/2022: ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ Μ.2/20229ΩΛΗ465ΖΠΡ-ΓΞΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 4/2022
28/02/2022 02:00:0009/03/2022 09:22:04ΧΕΠ Β17/2022:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣΩΖΔΦ465ΖΠΡ-Κ2ΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 17/2022
28/02/2022 02:00:0009/03/2022 09:25:14ΧΕΠ Β19/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨΡΨΨ465ΖΠΡ-ΤΞΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 19/2022
28/02/2022 02:00:0009/03/2022 09:26:41ΧΕΠ Β20/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΩΤΨ6465ΖΠΡ-ΔΚ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 20/2022
28/02/2022 02:00:0009/03/2022 09:23:48ΧΕΠ Β18/2022: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΤΩΝ6ΙΒΞ465ΖΠΡ-Π3ΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 18/2022
28/02/2022 02:00:0017/05/2022 11:20:31ΧΕΠ Γ10/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.2/2022607Η465ΖΠΡ-ΑΓΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 10/2022
26/02/2022 02:00:0017/05/2022 11:13:01ΧΕΠ Γ7/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠΩ2ΚΔ465ΖΠΡ-8ΣΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 7/2022
24/02/2022 02:00:0009/03/2022 09:36:28ΧΕΠ Γ4/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Μ.12/20216ΤΒΥ465ΖΠΡ-2ΥΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 4/2022
24/02/2022 02:00:0024/03/2022 11:25:48ΧΕΠ Γ6/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Μ.1/20226ΖΨ8465ΖΠΡ-ΨΔΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 6/2022
24/02/2022 02:00:0009/03/2022 09:34:05ΧΕΠ Γ3/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ68ΤΖ465ΖΠΡ-Ψ6ΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 3/2022
24/02/2022 02:00:0009/03/2022 09:32:28ΧΕΠ Γ2/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥΩΑΨ2465ΖΠΡ-ΦΡΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 2/2022
24/02/2022 02:00:0009/03/2022 09:57:40ΧΕΠ Γ5/2022: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Μ.12/2021ΩΖΡΤ465ΖΠΡ-ΜΦΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 5/2022
23/02/2022 02:00:0014/03/2022 15:49:29ΧΕΠ Β14/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 13.1.22 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.Ω22Σ465ΖΠΡ-Μ4ΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 14/2022
23/02/2022 02:00:0024/02/2022 09:54:05ΧΕΠ Β12/2022: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥΨΔΕ9465ΖΠΡ-6ΩΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 12/2022
23/02/2022 02:00:0024/02/2022 09:51:11ΧΕΠ Β11/2022: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Κ ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΨ52Γ465ΖΠΡ-25ΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 11/2022
23/02/2022 02:00:0024/02/2022 09:55:20ΧΕΠ Β13/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣΨΛΡΥ465ΖΠΡ-ΦΛ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 13/2022
21/02/2022 02:00:0009/03/2022 09:30:55ΧΕΠ Γ1/2022: ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022ΨΔ3Η465ΖΠΡ-5ΙΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 1/2022
14/02/2022 02:00:0021/02/2022 13:58:56ΧΕΠ Β8/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΩ34Ο465ΖΠΡ-9Μ4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 8/2022
14/02/2022 02:00:0021/02/2022 14:01:23ΧΕΠ Β9/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΨ44Φ465ΖΠΡ-ΤΣ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 9/2022
14/02/2022 02:00:0021/02/2022 13:55:03ΧΕΠ Β7/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ9ΦΒΖ465ΖΠΡ-5ΧΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 7/2022
14/02/2022 02:00:0021/02/2022 14:03:03ΧΕΠ Β10/2022: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ6ΟΘ9465ΖΠΡ-ΚΚ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 10/222
11/02/2022 02:00:0021/02/2022 13:53:21ΧΕΠ Β6/2022: ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΠ.6ΜΥΧ465ΖΠΡ-14ΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 6/2022
09/02/2022 02:00:0010/03/2022 12:45:52ΧΕΠ Α1/2022: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ Μ.1/20226ΨΖΦ465ΖΠΡ-ΑΥΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 1/2022
09/02/2022 02:00:0010/03/2022 12:47:46ΧΕΠ Α2/2022: ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ Μ.1/2022Ψ1ΜΛ465ΖΠΡ-ΦΤΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 2/2022
04/02/2022 02:00:0021/02/2022 13:50:56ΧΕΠ Β5/2022: ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2022 ΓΙΑ ΤΟ ΙΥΑ41229ΘΛΤ465ΖΠΡ-4ΤΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 5/2022
04/02/2022 02:00:0021/02/2022 13:47:44ΧΕΠ Β4/2022: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΨΧΤΛ465ΖΠΡ-ΣΩ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 4/2022
04/02/2022 02:00:0021/02/2022 13:48:35ΧΕΠ Β3/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨ4ΩΥ465ΖΠΡ-592ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 3/2022
04/02/2022 02:00:0021/02/2022 13:48:49ΧΕΠ Β2/2022: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΨΓ25465ΖΠΡ-ΥΕ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 2/2022
31/01/2022 02:00:0031/01/2022 17:42:57ΧΕΠ Β1/2022: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11/01/2022 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣΨΝ59465ΖΠΡ-ΥΧΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 1/2022
31/12/2021 02:00:0003/01/2022 10:48:48ΧΕΠ Β144/2021: ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Ν.4174/2013 ΑΡΘΡΟΥ 54ΨΝΝ1465ΖΠΡ-0ΙΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 144/2021
31/12/2021 02:00:0031/08/2022 14:46:48ΧΕΠ Β153/2021: ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΑΠ Μ.12/20216ΚΕΠ465ΖΠΡ-ΒΗ4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 153/2021
31/12/2021 02:00:0003/01/2022 10:19:36ΧΕΠ Β140/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΚΗ ΘΑΛΛΑΣΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣΨΗ0Ψ465ΖΠΡ-ΖΚΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 140/2021
31/12/2021 02:00:0004/01/2022 09:46:29ΧΕΠ Β148/2021: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΨΙΑΤ465ΖΠΡ-Τ6ΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 148/2021
31/12/2021 02:00:0004/01/2022 09:55:01ΧΕΠ Β150/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ Α.Α 737/14-12-20216ΡΖ3465ΖΠΡ-ΠΙΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 150/2021
31/12/2021 02:00:0004/01/2022 09:52:22ΧΕΠ Β149/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ6ΠΤ0465ΖΠΡ-56ΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 149/2021
31/12/2021 02:00:0010/01/2022 12:33:49ΧΕΠ Β152/2021: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.12/20219Ω02465ΖΠΡ-ΣΝΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 152/2021
31/12/2021 02:00:0010/01/2022 12:26:22ΧΕΠ Β143/2021: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΔ /ΑΦΟΡΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣΩΥ5Λ465ΖΠΡ-ΖΨ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 143/2021
31/12/2021 02:00:0003/01/2022 10:31:01ΧΕΠ Β142/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΤΗΤΩΝ ΚΗΗ 5613 ΚΑΙ ΚΗΗ 55866ΒΙΙ465ΖΠΡ-Ι90ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 142/2021
31/12/2021 02:00:0003/01/2022 10:51:55ΧΕΠ Β145/2021: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩ ΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ62Ξ8465ΖΠΡ-ΖΛΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 145/2021
31/12/2021 02:00:0003/01/2022 10:22:19ΧΕΠ Β141/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.28/18-1-2021 ΣΥΜΒ.ΑΝΑΘΕΣΗΣ63ΥΡ465ΖΠΡ-ΑΜΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 141/2021
31/12/2021 02:00:0003/01/2022 11:12:09ΧΕΠ Β147/2021: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ6ΝΙΚ465ΖΠΡ-Τ7ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 147/2021
31/12/2021 02:00:0011/01/2022 12:35:55ΧΕΠ Γ53/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.11 ΚΑΙ Μ.12/202163ΥΓ465ΖΠΡ-ΛΕ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 53/2021
31/12/2021 02:00:0003/01/2022 10:58:22ΧΕΠ Β146/2021: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ6ΙΓΝ465ΖΠΡ-Ο3ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 146/2021
31/12/2021 02:00:0003/01/2022 10:13:42ΧΕΠ Β139/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α/Α 389 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΩΦΚ7465ΖΠΡ-ΔΓΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 139/2021
31/12/2021 02:00:0004/01/2022 09:57:16ΧΕΠ Β151/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.12/2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 25/01/2021 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣΩΝ0Χ465ΖΠΡ-ΒΩΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 151/2021
31/12/2021 02:00:0003/01/2022 10:08:12ΧΕΠ Β138/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨΨ09465ΖΠΡ-455ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 138/2021
30/12/2021 02:00:0030/12/2021 08:48:33ΧΕΠ Α29/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.12/2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67ΩΥΓΟ465ΖΠΡ-Λ17ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 29/2021
24/12/2021 02:00:0030/12/2021 08:45:27ΧΕΠ Α28/2021: ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ Μ.12/2021ΨΚ2Π465ΖΠΡ-ΠΙΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 28/2021
22/12/2021 02:00:0027/12/2021 09:19:24ΧΕΠ Β136/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ68Ι4465ΖΠΡ-ΡΝ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 136/2021
22/12/2021 02:00:0027/12/2021 09:20:51ΧΕΠ Β137/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΨΓ1Θ465ΖΠΡ-ΝΟΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 137/2021
22/12/2021 02:00:0027/12/2021 09:16:39ΧΕΠ Β134/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝΩΔΞ1465ΖΠΡ-Λ7ΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 134/2021
22/12/2021 02:00:0027/12/2021 09:18:02ΧΕΠ Β135/2021: ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ68ΔΚ465ΖΠΡ-ΓΝΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 135/2021
20/12/2021 02:00:0021/12/2021 09:31:57ΧΕΠ Β133/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 25/1/2021 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣΨΟΜΡ465ΖΠΡ-ΒΝΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 133/2021
15/12/2021 02:00:0016/12/2021 11:56:21ΧΕΠ Β131/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΨΧΙΙ465ΖΠΡ-4Ν8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 131/2021
15/12/2021 02:00:0016/12/2021 11:57:46ΧΕΠ Β132/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥΨΡΑΦ465ΖΠΡ-ΚΘΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 132/2021
14/12/2021 02:00:0016/12/2021 11:53:16ΧΕΠ Β129/2021: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ976Α465ΖΠΡ-ΔΕΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 129/2021
14/12/2021 02:00:0016/12/2021 13:15:45ΧΕΠ Β130/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩ5ΘΟ465ΖΠΡ-ΕΑ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 130/2021
10/12/2021 02:00:0013/12/2021 16:20:57ΧΕΠ Β126/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΥ1Η465ΖΠΡ-ΤΞΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 126/2021
10/12/2021 02:00:0013/12/2021 16:23:09ΧΕΠ Β127/2021: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 26/10-25/11/2021ΨΩ8Ρ465ΖΠΡ-3ΛΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 127/2021
10/12/2021 02:00:0013/12/2021 16:25:28ΧΕΠ Β128/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΩ00Ι465ΖΠΡ-3ΕΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 128/2021
03/12/2021 02:00:0006/12/2021 16:33:38ΧΕΠ Β125/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΑΔΚ465ΖΠΡ-3ΨΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 125/2021
30/11/2021 02:00:0010/01/2022 12:28:28ΧΕΠ Β123/2021: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.11/2021Ω2ΟΥ465ΖΠΡ-ΗΚΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 123/2021
30/11/2021 02:00:0010/01/2022 12:35:29ΧΕΠ Β124/2021: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΑΠ9ΚΛΚ465ΖΠΡ-ΝΚΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 124/2021
30/11/2021 02:00:0020/12/2021 09:43:07ΧΕΠ Γ51/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.11/20216ΚΑΓ465ΖΠΡ-650ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 51/2021
30/11/2021 02:00:0003/01/2022 11:18:27ΧΕΠ Γ48/2021: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΚΑ Μ.10/20216Η54465ΖΠΡ-3Ο7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 48/2021
30/11/2021 02:00:0020/12/2021 09:39:35ΧΕΠ Γ49/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Μ.11/202160ΔΤ465ΖΠΡ-0Γ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 49/2021
30/11/2021 02:00:0003/01/2022 10:00:44ΧΕΠ Α26/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ.10/2021 ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.6Ξ33465ΖΠΡ-Η52ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 26/2021
30/11/2021 02:00:0020/12/2021 09:41:15ΧΕΠ Γ50/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Μ.11/2021ΨΛΘΚ465ΖΠΡ-62ΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 50/2021
30/11/2021 02:00:0020/12/2021 09:44:52ΧΕΠ Γ52/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΩ5Λ4465ΖΠΡ-ΝΥΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 52/2021
30/11/2021 02:00:0003/01/2022 10:03:56ΧΕΠ Α27/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ.10/2021 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΨΘ8Υ465ΖΠΡ-207ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 27/2021
30/11/2021 02:00:0002/12/2021 10:02:04ΧΕΠ Β122/2021: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΩΗ3Λ465ΖΠΡ-Θ6ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 122/2021
30/11/2021 02:00:0002/12/2021 09:59:51ΧΕΠ Β121/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 25/18.1.2021 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣΩΓ3Ε465ΖΠΡ-Λ5ΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 121/2021
19/11/2021 02:00:0022/11/2021 11:25:04ΧΕΠ Β120/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΩΗΣΤ465ΖΠΡ-ΛΑΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 120/2021
19/11/2021 02:00:0022/11/2021 11:19:14ΧΕΠ Β117/2021: ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 09/08-8/11/202197ΙΡ465ΖΠΡ-ΟΜΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 117/2021
19/11/2021 02:00:0022/11/2021 11:23:26ΧΕΠ Β119/2021: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΨΦ4Κ465ΖΠΡ-ΩΒ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 119/2021
19/11/2021 02:00:0022/11/2021 11:21:38ΧΕΠ Β118/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΕΞΥΠΝΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ6ΔΧ2465ΖΠΡ-Ξ0ΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 118/2021
15/11/2021 02:00:0016/11/2021 09:00:03ΧΕΠ Β115/2021: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 26/9-25/10/20116ΣΩΖ465ΖΠΡ-Θ7ΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 115/2021
15/11/2021 02:00:0016/11/2021 09:01:34ΧΕΠ Β116/2021: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 25/1/2021 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ61Φ0465ΖΠΡ-8Υ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 116/2021
01/11/2021 02:00:0002/11/2021 14:30:07ΧΕΠ Β111/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 25/18.1.2021 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ98ΒΤ465ΖΠΡ-ΘΔΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 111/2021
01/11/2021 02:00:0004/11/2021 09:17:56ΧΕΠ Β114/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΩΝ68465ΖΠΡ-ΑΟΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 114/2021
01/11/2021 02:00:0002/11/2021 14:35:15ΧΕΠ Β113/2021: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΓΕΩΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΤΗΣ UNESCO ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ60ΣΨ465ΖΠΡ-ΖΩΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 113/2021
01/11/2021 02:00:0002/11/2021 14:32:50ΧΕΠ Β112/2021: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΨ880465ΖΠΡ-ΧΔΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 112/2021
29/10/2021 03:00:0018/11/2021 09:31:34ΧΕΠ Α24/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ.10/2021 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ60ΖΕ465ΖΠΡ-ΜΥ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 24/2021
29/10/2021 03:00:0026/11/2021 10:07:02ΧΕΠ Γ43/2021: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.9/2021ΨΤΚ9465ΖΠΡ-ΩΤΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 43/2021
29/10/2021 03:00:0029/11/2021 09:21:40ΧΕΠ Γ44/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Μ.10/20216ΛΓΖ465ΖΠΡ-Κ74ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 44/2021
29/10/2021 03:00:0029/11/2021 09:24:50ΧΕΠ Γ46/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.10/20216Ε8Ψ465ΖΠΡ-6Κ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 46/2021
29/10/2021 03:00:0029/11/2021 09:23:22ΧΕΠ Γ45/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΒΝ Μ.10/20216ΜΞΧ465ΖΠΡ-ΙΑ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 45/2021
29/10/2021 03:00:0018/11/2021 09:40:28ΧΕΠ Α25/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΗ Μ.10/2021 ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.ΣΨΦΒ2465ΖΠΡ-ΡΩΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 25/2021
29/10/2021 03:00:0002/11/2021 14:28:26ΧΕΠ Β110/2021: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Μ.10/20219ΡΕ1465ΖΠΡ-93ΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 110/2021
25/10/2021 03:00:0026/10/2021 09:24:56ΧΕΠ Β109/2021: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΨ368465ΖΠΡ-27ΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 109/2021
22/10/2021 03:00:0002/11/2021 15:10:11ΧΕΠ Β108/2021: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 24ΩΡΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ9ΛΝ8465ΖΠΡ-ΙΑΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 108/2021
21/10/2021 03:00:0021/10/2021 12:02:31ΧΕΠ Γ41/2021: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.9/20216ΡΒΚ465ΖΠΡ-ΡΒ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 41/2021
18/10/2021 03:00:0021/10/2021 11:52:23ΧΕΠ Β106/2021: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ65ΖΘ465ΖΠΡ-ΤΗΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 106/2021
18/10/2021 03:00:0021/10/2021 11:55:33ΧΕΠ Β107/2021: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 25/1/2021 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣΩΘΘΞ465ΖΠΡ-ΕΣΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 107/2021
15/10/2021 03:00:0026/10/2021 09:20:07ΧΕΠ Β105/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28/6/2021 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΨΒΟ4465ΖΠΡ-0ΥΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 105/2021
06/10/2021 03:00:0007/10/2021 10:14:10ΧΕΠ Β104/2021: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥΩΤΖΤ465ΖΠΡ-Ν1ΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 104/2021
06/10/2021 03:00:0007/10/2021 10:03:40ΧΕΠ Β102/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨ25Ψ465ΖΠΡ-86ΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 102/2021
06/10/2021 03:00:0007/10/2021 10:05:13ΧΕΠ Β103/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΩΝΨΝ465ΖΠΡ-Ρ4ΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 103/2021
30/09/2021 03:00:0008/10/2021 08:57:48ΧΕΠ Α22/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ Μ.9/2021Ω84Π465ΖΠΡ-Κ4ΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 22/2021
30/09/2021 03:00:0005/10/2021 09:48:06ΧΕΠ Β99/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 25/18.1.2021 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣΨΦΚΩ465ΖΠΡ-7ΨΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 99/2021
30/09/2021 03:00:0005/10/2021 10:07:34ΧΕΠ Β101/2021: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 20216ΝΨΙ465ΖΠΡ-7Ψ4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 101/2021
30/09/2021 03:00:0005/10/2021 09:58:45ΧΕΠ Β100/2021: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ60Υ8465ΖΠΡ-ΣΜΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 100/2021
30/09/2021 03:00:0002/11/2021 15:08:23ΧΕΠ Γ42/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 20219ΡΟ0465ΖΠΡ-76ΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 42/2021
30/09/2021 03:00:0008/10/2021 08:59:16ΧΕΠ Α23/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.9/2021 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67691Ε465ΖΠΡ-ΘΣΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 23/2021
30/09/2021 03:00:0021/10/2021 12:07:10ΧΕΠ Γ38/2021: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ Μ.6/202169Ω8465ΖΠΡ-ΕΛ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 38/2021
30/09/2021 03:00:0021/10/2021 11:59:57ΧΕΠ Γ40/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.9/20216ΩΖ0465ΖΠΡ-1ΨΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 40/2021
30/09/2021 03:00:0021/10/2021 11:57:49ΧΕΠ Γ39/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Μ.9/20216ΑΟΦ465ΖΠΡ-ΔΑΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 39/2021
30/09/2021 03:00:0019/10/2021 09:24:31ΧΕΠ Β98/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝΨΓΛΡ465ΖΠΡ-ΒΛΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 98/2021
29/09/2021 03:00:0029/11/2021 09:26:20ΧΕΠ Γ47/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μ.10/2021ΩΖ5Ι465ΖΠΡ-25ΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 47/2021
24/09/2021 03:00:0027/09/2021 10:15:53ΧΕΠ Β97/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝΨΞΥΙ465ΖΠΡ-ΤΤΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 97/2021
23/09/2021 03:00:0023/09/2021 13:23:47ΧΕΠ Β96/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ6Κ61465ΖΠΡ-Δ6ΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 96/2021
22/09/2021 03:00:0023/09/2021 13:17:46ΧΕΠ Β93/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ9345465ΖΠΡ-ΗΤΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 93/2021
22/09/2021 03:00:0023/09/2021 13:21:07ΧΕΠ Β95/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΝΕΤΑΛΨΦΒΑ465ΖΠΡ-ΩΣΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 95/2021
22/09/2021 03:00:0023/09/2021 13:19:27ΧΕΠ Β94/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΩΣΛΙ465ΖΠΡ-Χ1ΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 94/2021
20/09/2021 03:00:0021/09/2021 18:26:55ΧΕΠ Β92/2021: ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/2013ΩΦΡΗ465ΖΠΡ-Χ05ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 92/2021
17/09/2021 03:00:0027/09/2021 10:10:53ΧΕΠ Β91/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΕΟ8465ΖΠΡ-ΒΜ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 91/2021
17/09/2021 03:00:0020/09/2021 10:04:22ΧΕΠ Β89/2021: ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ UNESCOΨΑ4Λ465ΖΠΡ-ΕΑΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 89/2021
17/09/2021 03:00:0020/09/2021 10:06:44ΧΕΠ Β90/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Μ. 8/2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 25/1/2021 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ643Κ465ΖΠΡ-ΛΘΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 90/2021
13/09/2021 03:00:0020/09/2021 09:58:58ΧΕΠ Β87/2021: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020ΩΞΞ1465ΖΠΡ-ΠΕΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 87/2021
13/09/2021 03:00:0020/09/2021 10:00:46ΧΕΠ Β88/2021: ΑΜΟΙΒΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2020Ψ13Θ465ΖΠΡ-2Χ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 88/2021
31/08/2021 03:00:0020/09/2021 15:49:48ΧΕΠ Γ33/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.7/2021ΩΦ8Λ465ΖΠΡ-ΝΘΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 33/2021
31/08/2021 03:00:0009/09/2021 09:07:10ΧΕΠ Β84/2021: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΨΤ0Λ465ΖΠΡ-ΨΟΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 84/2021
31/08/2021 03:00:0021/09/2021 18:58:05ΧΕΠ Γ36/2021: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.8/20216Υ1Ζ465ΖΠΡ-ΑΤΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 36/2021
31/08/2021 03:00:0009/09/2021 09:03:14ΧΕΠ Β82/2021: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 26/7-25/8/20216ΨΤ1465ΖΠΡ-ΛΘΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 82/2021
31/08/2021 03:00:0009/09/2021 09:10:20ΧΕΠ Β86/2021: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Β ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ6ΦΤΠ465ΖΠΡ-0ΣΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 86/2021
31/08/2021 03:00:0009/09/2021 09:00:51ΧΕΠ Β80/2021: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.8/2021Ω024465ΖΠΡ-ΦΕΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 80/2021
31/08/2021 03:00:0020/09/2021 09:53:49ΧΕΠ Α21/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.8/2021 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-676ΞΠ8465ΖΠΡ-31ΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 21/2021
31/08/2021 03:00:0020/09/2021 09:52:01ΧΕΠ Α20/2021: ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ Μ. 8/2021ΩΑΣΖ465ΖΠΡ-ΣΚΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 20/2021
31/08/2021 03:00:0009/09/2021 09:08:40ΧΕΠ Β85/2021: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 9/5-8/8/20216ΥΧ9465ΖΠΡ-ΚΤΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 85/2021
31/08/2021 03:00:0021/09/2021 18:56:18ΧΕΠ Γ35/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.8/202161ΡΣ465ΖΠΡ-0ΦΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 35/2021
31/08/2021 03:00:0021/09/2021 18:54:43ΧΕΠ Γ34/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Μ.8/2021ΡΖΨΣ465ΖΠΡ-06ΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 34/2021
31/08/2021 03:00:0001/09/2021 16:40:54ΧΕΠ Β83/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021ΩΥΔΘ465ΖΠΡ-37ΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 83/2021
31/08/2021 03:00:0001/09/2021 16:39:18ΧΕΠ Β81/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 25/01/2021 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ9Ε4Ξ465ΖΠΡ-ΑΣΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 81/2021
20/08/2021 03:00:0031/08/2021 10:06:05ΧΕΠ Β77/2021: ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ6ΩΡΩ465ΖΠΡ-Γ1ΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 77/2021
20/08/2021 03:00:0031/08/2021 10:03:53ΧΕΠ Β76/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6Φ0Η465ΖΠΡ-ΚΞΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 76/2021
20/08/2021 03:00:0006/09/2021 15:41:57ΧΕΠ Β78/2021: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΨΠ03465ΖΠΡ-ΣΜ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 78/2021
20/08/2021 03:00:0001/09/2021 16:22:44ΧΕΠ Β79/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ6Δ4Υ465ΖΠΡ-Φ97ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 79/2021
02/08/2021 03:00:0006/09/2021 09:08:51ΧΕΠ Β75/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2021ΨΜΠΩ465ΖΠΡ-ΛΞΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 75/2021
30/07/2021 03:00:0002/08/2021 10:26:37ΧΕΠ Β73/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28/06/2021 ΣΥΜΒΑΣΗ644Ε465ΖΠΡ-4ΥΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 73/2021
30/07/2021 03:00:0031/08/2021 09:58:30ΧΕΠ Α18/2021: ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ Μ.7/20216ΣΔΞ465ΖΠΡ-ΙΥΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 18/2021
30/07/2021 03:00:0031/08/2021 10:00:33ΧΕΠ Α19/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67Ψ6ΟΓ465ΖΠΡ-7ΩΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 19/2021
30/07/2021 03:00:0009/09/2021 09:12:01ΧΕΠ Γ30/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.7/202163Γ3465ΖΠΡ-Λ7ΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 30/2021
30/07/2021 03:00:0002/08/2021 10:24:44ΧΕΠ Β72/2021: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ALPHA BANKΩ0ΦΒ465ΖΠΡ-Θ75ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 72/2021
30/07/2021 03:00:0001/09/2021 16:46:17ΧΕΠ Γ29/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.6/20219ΧΗΠ465ΖΠΡ-Φ64ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 29/2021
30/07/2021 03:00:0009/09/2021 09:13:27ΧΕΠ Γ31/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥΨΤΟΚ465ΖΠΡ-60ΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 31/2021
30/07/2021 03:00:0009/09/2021 09:15:20ΧΕΠ Γ32/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Μ.7/2021Ω3Υ6465ΖΠΡ-8ΒΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 32/2021
30/07/2021 03:00:0006/09/2021 15:40:22ΧΕΠ Β74/2021: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΑΠΩΦΦΟ465ΖΠΡ-350ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 74/2021
28/07/2021 03:00:0006/09/2021 15:37:40ΧΕΠ Β71/2021: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΨΟΧΩ465ΖΠΡ-Υ2ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 71/2021
21/07/2021 03:00:0006/09/2021 15:34:25ΧΕΠ Β70/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΩΙ4Χ465ΖΠΡ-4ΧΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 70/2021
19/07/2021 03:00:0019/07/2021 12:40:22ΧΕΠ Γ25/2021: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.6/202167ΘΕ465ΖΠΡ-9ΤΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 25/2021
10/07/2021 03:00:0019/07/2021 12:38:39ΧΕΠ Β69/2021: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 26/5-25/6/20216ΩΣΖ465ΖΠΡ-Β14ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 69/2021
07/07/2021 03:00:0008/07/2021 11:13:15ΧΕΠ Β66/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨ8ΞΖ465ΖΠΡ-ΠΑΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 66/2021
07/07/2021 03:00:0008/07/2021 11:14:57ΧΕΠ Β67/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Μ.6/2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 25/01/2021 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΨΞΔΡ465ΖΠΡ-ΧΛΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 67/2021
07/07/2021 03:00:0019/07/2021 12:31:23ΧΕΠ Β68/2021: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.6/2021ΨΦΖΞ465ΖΠΡ-ΕΓΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 68/2021
01/07/2021 03:00:0001/07/2021 14:43:13ΧΕΠ Β63/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 18/1/2021 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣΨΜ45465ΖΠΡ-Ζ4ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 63/2021
01/07/2021 03:00:0001/07/2021 14:44:52ΧΕΠ Β64/2021: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨΘΑΞ465ΖΠΡ-Γ1ΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 64/2021
01/07/2021 03:00:0001/07/2021 14:41:40ΧΕΠ Β62/2021: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ6ΠΙ6465ΖΠΡ-ΘΜΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 62/2021
01/07/2021 03:00:0001/07/2021 14:46:27ΧΕΠ Β65/2021: ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 25/01/2021 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ60ΝΟ465ΖΠΡ-Ε4ΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 65/2021
30/06/2021 03:00:0019/07/2021 12:42:10ΧΕΠ Γ26/2021: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μ.6/20219ΩΦ2465ΖΠΡ-Ρ5ΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 26/2021
30/06/2021 03:00:0013/07/2021 09:19:17ΧΕΠ Α17/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.6/2021 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67637Ζ465ΖΠΡ-ΑΛ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 17/2021
30/06/2021 03:00:0030/09/2021 09:16:17ΧΕΠ Γ27/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Μ.6/20216Κ0Σ465ΖΠΡ-4ΧΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 27/2021
30/06/2021 03:00:0013/07/2021 09:22:35ΧΕΠ Γ24/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Μ.5/20216ΛΟΟ465ΖΠΡ-ΜΨΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 24/2021
30/06/2021 03:00:0013/07/2021 09:15:54ΧΕΠ Α16/2021: ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ Μ.6/2021Ψ4ΨΝ465ΖΠΡ-ΘΩ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 16/2021
30/06/2021 03:00:0006/09/2021 15:24:23ΧΕΠ Γ28/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Μ.6/2021ΩΣΕΠ465ΖΠΡ-ΩΟ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 28/2021
28/06/2021 03:00:0029/06/2021 09:33:20ΧΕΠ Β59/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΨΓ87465ΖΠΡ-ΕΩΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 59/2021
28/06/2021 03:00:0029/06/2021 09:31:47ΧΕΠ Β58/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ6ΙΤΨ465ΖΠΡ-ΒΨΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 58/2021
28/06/2021 03:00:0001/07/2021 14:31:18ΧΕΠ Β61/2021: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣΩΦΠΠ465ΖΠΡ-45ΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 61/2021
28/06/2021 03:00:0001/07/2021 14:29:19ΧΕΠ Β60/2021: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ993Ξ465ΖΠΡ-Δ8ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 60/2021
25/06/2021 03:00:0029/06/2021 09:29:23ΧΕΠ Β57/2021: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ /ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΑΝΕΤΑΛ 9/2-8/5/20216986465ΖΠΡ-ΘΔΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 57/2021
19/06/2021 03:00:0024/06/2021 14:12:53ΧΕΠ Β56/2021: ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Μ.5/2021Ω1Ω8465ΖΠΡ-ΓΒ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 56/2021
14/06/2021 03:00:0015/06/2021 09:16:35ΧΕΠ Β55/2021: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΓΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΑΥΡΙΟΥ6Ω2Ω465ΖΠΡ-8ΝΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 55/2021
09/06/2021 03:00:0010/06/2021 10:13:24ΧΕΠ Β54/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 25/01/2021 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΩ3Ω9465ΖΠΡ-33ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 54/2021
09/06/2021 03:00:0010/06/2021 10:09:32ΧΕΠ Β53/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨΗΠ6465ΖΠΡ-974ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 53/2021
01/06/2021 03:00:0003/06/2021 10:09:43ΧΕΠ Β52/2021: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΩ2Χ9465ΖΠΡ-Ζ38ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 52/2021
01/06/2021 03:00:0003/06/2021 10:08:01ΧΕΠ Β51/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 18/01/2021 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣΨ0ΨΖ465ΖΠΡ-ΤΡΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 51/2021
31/05/2021 03:00:0024/06/2021 14:16:56ΧΕΠ Γ22/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.4/20216Μ0Χ465ΖΠΡ-4ΜΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 22/2021
31/05/2021 03:00:0018/06/2021 10:42:39ΧΕΠ Γ20/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.4/20216ΣΦ4465ΖΠΡ-ΝΣΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 20/2021
31/05/2021 03:00:0024/06/2021 14:15:20ΧΕΠ Γ21/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Μ.4/2021ΨΞ5Ω465ΖΠΡ-2ΨΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 21/2021
31/05/2021 03:00:0024/06/2021 14:19:42ΧΕΠ Γ23/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.4/2021Ψ9ΖΖ465ΖΠΡ-3Ξ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 23/2021
28/05/2021 03:00:0010/06/2021 10:00:35ΧΕΠ Β49/2021: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.5/2021ΩΜΟΣ465ΖΠΡ-652ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 49/2021
19/05/2021 03:00:0021/05/2021 15:29:37ΧΕΠ Β48/2021: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ6ΜΜΕ465ΖΠΡ-ΙΓΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 48/2021
19/05/2021 03:00:0019/05/2021 14:37:36ΧΕΠ Β47/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Μ.4/2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 25/01/2021 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΩΜΗΡ465ΖΠΡ-ΜΗΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 47/2021
14/05/2021 03:00:0017/05/2021 10:38:40ΧΕΠ Β46/2021: ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/2013ΨΟΙΣ465ΖΠΡ-ΣΩΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 46/2021
14/05/2021 03:00:0017/05/2021 10:36:33ΧΕΠ Β45/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ -ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΚΕΛΟΥ6Θ5Ψ465ΖΠΡ-Ν7ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 45/2021
12/05/2021 03:00:0013/05/2021 09:32:07ΧΕΠ Β42/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ68ΡΩ465ΖΠΡ-8ΩΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 42/2021
12/05/2021 03:00:0013/05/2021 09:36:03ΧΕΠ Β43/2021: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ.4/2021ΩΖΞ6465ΖΠΡ-7ΝΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 43/2021
12/05/2021 03:00:0013/05/2021 09:46:56ΧΕΠ Β44/2021: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ <ΠΑΡΩΝ>Ω5Κ5465ΖΠΡ-ΝΜΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 44/2021
30/04/2021 03:00:0013/05/2021 09:25:28ΧΕΠ Β41/2021: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ. 4/2021ΩΓΖΥ465ΖΠΡ-ΔΩ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 41/2021
29/04/2021 03:00:0017/05/2021 10:42:22ΧΕΠ Γ19/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μ.4/20216ΨΖΔ465ΖΠΡ-ΨΦ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 19/2021
29/04/2021 03:00:0017/05/2021 10:40:30ΧΕΠ Γ18/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.4/2021ΨΡΒΓ465ΖΠΡ-Τ2ΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 18/2021
29/04/2021 03:00:0017/05/2021 09:28:44ΧΕΠ Β40/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 18/01/2021 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ6ΡΖ4465ΖΠΡ-ΚΞΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 40/2021
29/04/2021 03:00:0014/06/2021 09:48:29ΧΕΠ Α15/2021: ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. Μ.5/202166ΚΞ465ΖΠΡ-ΦΜΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 15/2021
29/04/2021 03:00:0014/06/2021 09:46:43ΧΕΠ Α14/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67ΩΤ4Ο465ΖΠΡ-439ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 14/2021
28/04/2021 03:00:0019/05/2021 14:44:29ΧΕΠ Γ15/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.3/2021ΨΣΥ9465ΖΠΡ-603ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 15/2021
28/04/2021 03:00:0029/04/2021 10:45:27ΧΕΠ Β39/2021: ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟΨΘΦΓ465ΖΠΡ-0ΡΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 39/2021
28/04/2021 03:00:0010/06/2021 10:06:59ΧΕΠ Β50/2021: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.5/2021623Κ465ΖΠΡ-39ΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 50/2021
28/04/2021 03:00:0021/05/2021 15:25:26ΧΕΠ Α13/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.4/2021 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67ΨΣΝ7465ΖΠΡ-ΜΛΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 13/2021
28/04/2021 03:00:0021/05/2021 15:24:04ΧΕΠ Α12/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ Δ.Σ Μ.4/20216Χ7Η465ΖΠΡ-7Ψ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 12/2021
28/04/2021 03:00:0019/05/2021 14:49:56ΧΕΠ Γ17/2021: ΑΠΟ ΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 3% ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Μ.4/20219ΟΗΡ465ΖΠΡ-Η3ΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 17/2021
28/04/2021 03:00:0019/05/2021 14:48:08ΧΕΠ Γ16/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.20% ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Μ.4/2021ΨΗΟ1465ΖΠΡ-4ΓΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 16/2021
28/04/2021 03:00:0029/04/2021 10:41:26ΧΕΠ Β37/2021: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣΨΥΨ9465ΖΠΡ-ΗΗ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 37/2021
28/04/2021 03:00:0029/04/2021 10:43:44ΧΕΠ Β38/2021: ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟΨ037465ΖΠΡ-ΙΧΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 38/2021
22/04/2021 03:00:0020/09/2021 09:56:12ΧΕΠ Β36/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣΩΧΡΘ465ΖΠΡ-ΑΥΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 36/2021
16/04/2021 03:00:0023/04/2021 13:59:05ΧΕΠ Β35/2021: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 9/11-8/2/2021681Κ465ΖΠΡ-355ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 35/2021
16/04/2021 03:00:0023/04/2021 13:55:48ΧΕΠ Β34/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΩΞΕΑ465ΖΠΡ-ΥΛΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 34/2021
14/04/2021 03:00:0014/04/2021 15:05:58ΧΕΠ Β33/2021: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΛΑΥΡΙΟΥΨΜΔ7465ΖΠΡ-5ΚΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 33/2021
12/04/2021 03:00:0013/04/2021 10:02:52ΧΕΠ Β31/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.3/2021 ΩΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΨΗ1Ζ465ΖΠΡ-ΩΦΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 31/2021
12/04/2021 03:00:0013/04/2021 10:09:39ΧΕΠ Β32/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΘΤΜ465ΖΠΡ-7Λ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 32/2021
08/04/2021 03:00:0009/04/2021 09:45:20ΧΕΠ Β29/2021: ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ INERLIFE 8/4/2021-10/4/2021 ISUZU NP85ΩΧΙΑ465ΖΠΡ-832ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 29/2021
08/04/2021 03:00:0009/04/2021 09:47:06ΧΕΠ Β30/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨΠ62465ΖΠΡ-8ΦΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 30/2021
01/04/2021 03:00:0001/04/2021 15:29:01ΧΕΠ Β28/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 18/01/2021 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣΨΨΘ6465ΖΠΡ-ΙΡΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 28/2021
01/04/2021 03:00:0001/04/2021 15:27:18ΧΕΠ Β27/2021: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ.3/2021ΨΧΤΗ465ΖΠΡ-ΥΡΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 27/2021
01/04/2021 03:00:0006/09/2021 15:31:15ΧΕΠ Β27/2021: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ.3/20219ΒΕ3465ΖΠΡ-ΟΧΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 27/2021
31/03/2021 03:00:0001/04/2021 15:25:45ΧΕΠ Β26/2021: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.3/20219Ν86465ΖΠΡ-Ε3ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 26/2021
31/03/2021 03:00:0019/05/2021 14:40:59ΧΕΠ Γ14/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 202196Β5465ΖΠΡ-ΩΩΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 14/2021
31/03/2021 03:00:0009/04/2021 09:39:04ΧΕΠ Α9/2021: ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ Μ.3/2021Ψ9Φ2465ΖΠΡ-5ΗΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 9/2021
31/03/2021 03:00:0029/04/2021 10:47:52ΧΕΠ Γ11/2021: ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.3/2021ΩΜΚ3465ΖΠΡ-7ΗΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 11/2021
31/03/2021 03:00:0009/04/2021 09:40:25ΧΕΠ Α10/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.3/2021 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ6ΓΔΜ465ΖΠΡ-ΡΣΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 10/2021
31/03/2021 03:00:0031/03/2021 15:24:38ΧΕΠ Β25/2021: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ93ΓΧ465ΖΠΡ-82ΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 25/2021
31/03/2021 03:00:0006/05/2021 09:37:27ΧΕΠ Γ12/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.3/2021ΨΩ50465ΖΠΡ-ΦΕ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 12/2021
31/03/2021 03:00:0013/04/2021 10:14:56ΧΕΠ Γ10/2021: ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.2/20216ΙΝ4465ΖΠΡ-6Μ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 10/2021
31/03/2021 03:00:0006/05/2021 09:39:35ΧΕΠ Γ13/2021: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.3/202168Υ5465ΖΠΡ-ΕΞΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 13/2021
31/03/2021 03:00:0009/04/2021 09:41:45ΧΕΠ Α11/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.3/2021 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67Ω5Α2465ΖΠΡ-ΗΚΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 11/2021
26/03/2021 02:00:0001/04/2021 15:23:38ΧΕΠ Β24/2021: ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ6ΛΖ3465ΖΠΡ-ΡΝ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 24/2021
11/03/2021 02:00:0031/03/2021 13:54:18ΧΕΠ Β23/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΨΔΙΧ465ΖΠΡ-ΤΓΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 23/2021
08/03/2021 02:00:0009/03/2021 13:34:39ΧΕΠ Β22/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΩΣ 28/02/2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 25/01/2021 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ9ΙΖΨ465ΖΠΡ-Π9ΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 22/2021
08/03/2021 02:00:0009/03/2021 13:27:07ΧΕΠ Β19/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΨΩΞΞ465ΖΠΡ-2ΕΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 19/2021
08/03/2021 02:00:0009/03/2021 13:33:01ΧΕΠ Β21/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ6Β9Α465ΖΠΡ-0ΜΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 21/2021
08/03/2021 02:00:0009/03/2021 13:30:07ΧΕΠ Β20/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ9ΔΝΑ465ΖΠΡ-Φ3ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 20/2021
05/03/2021 02:00:0009/03/2021 13:25:44ΧΕΠ Β18/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΧΠΚ465ΖΠΡ-ΑΣΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 18/2021
05/03/2021 02:00:0009/03/2021 13:24:12ΧΕΠ Β17/2021: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ6ΓΕ4465ΖΠΡ-ΨΚΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 17/2021
01/03/2021 02:00:0002/03/2021 09:26:48ΧΕΠ Β16/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 18/01/2021 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ65ΨΞ465ΖΠΡ-Ω01ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 16/2021
28/02/2021 02:00:0009/03/2021 13:38:56ΧΕΠ Γ9/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.2/2021ΨΙΠΝ465ΖΠΡ-ΨΧ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 9/2021
26/02/2021 02:00:0030/03/2021 10:09:19ΧΕΠ Α8/2021: ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ Μ.2/2021Ψ1Τ8465ΖΠΡ-Κ5ΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 8/2021
26/02/2021 02:00:0030/03/2021 10:06:35ΧΕΠ Α7/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.2/2021 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ65Ρ3465ΖΠΡ-70ΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 7/2021
26/02/2021 02:00:0002/03/2021 09:27:48ΧΕΠ Β15/2021: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.2/20216Π0Δ465ΖΠΡ-5ΑΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 15/2021
26/02/2021 02:00:0002/03/2021 09:33:16ΧΕΠ Γ7/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.2/20216ΕΑΑ465ΖΠΡ-ΦΓΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 7/2021
26/02/2021 02:00:0002/03/2021 09:35:35ΧΕΠ Γ8/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ 0.07 Μ.2/2021ΨΞΞΣ465ΖΠΡ-1ΚΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 8/2021
26/02/2021 02:00:0030/03/2021 09:50:37ΧΕΠ Α5/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ Λ.13/02/2021ΨΗΨΜ465ΖΠΡ-ΝΗΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 5/2021
26/02/2021 02:00:0030/03/2021 10:04:14ΧΕΠ Α6/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.2/2021 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ6Υ08465ΖΠΡ-564ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 6/2021
25/02/2021 02:00:0002/03/2021 09:31:30ΧΕΠ Γ6/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.1/20216ΕΚΓ465ΖΠΡ-ΒΔΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 6/2021
23/02/2021 02:00:0024/02/2021 11:49:03ΧΕΠ Β13/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΗ6Π465ΖΠΡ-Γ3ΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 13/2021
23/02/2021 02:00:0024/02/2021 11:46:21ΧΕΠ Β12/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥΨ82Ω465ΖΠΡ-ΨΘΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 12/2021
23/02/2021 02:00:0024/02/2021 11:51:36ΧΕΠ Β14/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΩΚΚ465ΖΠΡ-ΞΛΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 14/2021
19/02/2021 02:00:0019/02/2021 11:32:39ΧΕΠ Γ3/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% Μ.12/2020Ψ3ΩΤ465ΖΠΡ-Η5ΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 3/2021
18/02/2021 02:00:0019/02/2021 11:23:44ΧΕΠ Γ2/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.12/20206ΑΥΩ465ΖΠΡ-7ΨΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 2/2021
18/02/2021 02:00:0019/02/2021 10:19:01ΧΕΠ Β11/2021: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΔΟΥΨΚ79465ΖΠΡ-511ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 11/2021
18/02/2021 02:00:0019/02/2021 11:21:04ΧΕΠ Γ1/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 20206ΧΛΥ465ΖΠΡ-ΛΚ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 1/2021
18/02/2021 02:00:0019/02/2021 11:39:07ΧΕΠ Γ5/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.12/20206ΔΓΤ465ΖΠΡ-1ΗΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 5/2021
18/02/2021 02:00:0019/02/2021 11:36:52ΧΕΠ Γ4/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.12/2020Ψ4ΡΗ465ΖΠΡ-ΟΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 4/2021
10/02/2021 02:00:0010/02/2021 16:04:27ΧΕΠ Β9/2021: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΙΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗΨΑΝΘ465ΖΠΡ-ΗΕΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 9/2021
10/02/2021 02:00:0005/03/2021 13:21:09ΧΕΠ Β10/2021: ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΚΕΛΟΥ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣΩΞΙΧ465ΖΠΡ-3ΥΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 10/2021
08/02/2021 02:00:0010/02/2021 15:57:49ΧΕΠ Β6/2021: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΡΟ1Ξ465ΖΠΡ-ΞΜΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 6/2021
08/02/2021 02:00:0010/02/2021 16:00:30ΧΕΠ Β7/2021: ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 202199ΦΞ465ΖΠΡ-ΦΔ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 7/2021
08/02/2021 02:00:0010/02/2021 16:02:32ΧΕΠ Β8/2021: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ61ΗΟ465ΖΠΡ-ΛΗΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 8/2021
08/02/2021 02:00:0010/02/2021 15:55:42ΧΕΠ Β5/2021: ΔΗΜΟΣΙΕΣΗ ΔΙΑΚΥΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΨΛΚΙ465ΖΠΡ-6ΔΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 5/2021
04/02/2021 02:00:0010/02/2021 15:56:25ΧΕΠ Β4/2021: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣΨΑΨΤ465ΖΠΡ-Η0ΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 4/2021
03/02/2021 02:00:0024/02/2021 11:29:56ΧΕΠ Α3/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.1/2021 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ65ΠΘ465ΖΠΡ-ΟΩ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 3/2021
03/02/2021 02:00:0024/02/2021 11:42:13ΧΕΠ Α4/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.1/2021 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ68Α0465ΖΠΡ-ΩΒΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 4/2021
03/02/2021 02:00:0024/02/2021 11:26:18ΧΕΠ Α2/2021: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.1/2021 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ9ΩΗ0465ΖΠΡ-Η1ΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 2/2021
03/02/2021 02:00:0024/02/2021 11:20:42ΧΕΠ Α1/2021: ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ Μ.1/2021ΩΦ6Ξ465ΖΠΡ-6ΧΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 1/2021
01/02/2021 02:00:0001/02/2021 13:10:47ΧΕΠ Β1/2021: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ974Ρ465ΖΠΡ-Ε6ΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 1/2021
01/02/2021 02:00:0002/02/2021 15:28:41ΧΕΠ Β3/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 18/01/2021 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΨ8ΓΘ465ΖΠΡ-ΜΛ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 3/2021
28/01/2021 02:00:0001/02/2021 13:12:57ΧΕΠ Β2/2021: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ Μ.12/20206ΣΣΖ465ΖΠΡ-ΩΓΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 2/2021
31/12/2020 02:00:0031/12/2020 11:05:28ΧΕΠ Β120: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Μ.12/2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11/2/2020 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ6ΘΚΔ465ΖΠΡ-ΒΤ4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 120/2020
31/12/2020 02:00:0031/12/2020 11:03:50ΧΕΠ Β119: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ.12/202067ΙΘ465ΖΠΡ-9ΔΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 119/2020
31/12/2020 02:00:0031/12/2020 11:00:33ΧΕΠ Β117: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨΔΧ3465ΖΠΡ-ΨΤΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 117/2020
31/12/2020 02:00:0011/01/2021 09:19:10ΧΕΠ Γ54: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.11 ΚΑΙ 12/20206ΤΘΤ465ΖΠΡ-ΤΨΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 54/2020
31/12/2020 02:00:0011/01/2021 14:49:36ΧΕΠ Β121: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.12/2020ΩΤΖΓ465ΖΠΡ-ΨΞ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 121/2020
31/12/2020 02:00:0031/12/2020 11:02:16ΧΕΠ Β118: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ 539/2020 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣΩΡΥΕ465ΖΠΡ-ΟΑ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 118/2020
30/12/2020 02:00:0030/12/2020 15:55:21ΧΕΠ Β115: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨΞΠΡ465ΖΠΡ-ΡΧΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 115/2020
30/12/2020 02:00:0030/12/2020 16:03:51ΧΕΠ Β116: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΣΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣΨΧΡΠ465ΖΠΡ-ΒΑΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 116/2020
30/12/2020 02:00:0030/12/2020 15:53:47ΧΕΠ Β114: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥΨΙΩ3465ΖΠΡ-7ΝΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 114/2020
30/12/2020 02:00:0030/12/2020 15:52:12ΧΕΠ Β113: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝΩΛΒΠ465ΖΠΡ-ΚΙΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 113/2020
30/12/2020 02:00:0030/12/2020 16:33:50ΧΕΠ Γ48: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μ.10/20ΩΝΝΝ465ΖΠΡ-ΞΡΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 48/2020
30/12/2020 02:00:0030/12/2020 16:42:47ΧΕΠ Γ52: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μ.11/2020ΩΦΞΗ465ΖΠΡ-Υ7ΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 52/2020
30/12/2020 02:00:0030/12/2020 16:38:24ΧΕΠ Γ51: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.11/2020Ρ7Δ0465ΖΠΡ-ΙΘΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 51/2020
24/12/2020 02:00:0028/12/2020 15:44:46ΧΕΠ Β112: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΥΧΩΝ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟΩΝΣΤ465ΖΠΡ-6Δ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 112/2020
24/12/2020 02:00:0024/12/2020 10:06:29ΧΕΠ Β110: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ6Τ14465ΖΠΡ-ΟΙΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 110/2020
24/12/2020 02:00:0028/12/2020 15:42:53ΧΕΠ Β111: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΥΧΩΝ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟΨ2Α0465ΖΠΡ-ΧΔΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 111/2020
23/12/2020 02:00:0024/12/2020 09:54:26ΧΕΠ Β108:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ6ΑΘΚ465ΖΠΡ-ΜΛΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 108/2020
18/12/2020 02:00:0011/01/2021 09:10:50ΧΕΠ Α44: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.12/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-676ΣΙΚ465ΖΠΡ-3ΑΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 44/2020
18/12/2020 02:00:0028/12/2020 16:38:12ΧΕΠ Α43: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.12/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67ΨΖΕΛ465ΖΠΡ-ΠΧΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 43/2020
18/12/2020 02:00:0028/12/2020 16:41:47ΧΕΠ Α45: ΜΙΣΘΟΔΟΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΝΟΣ 12/20209Λ8Λ465ΖΠΡ-7ΛΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 45/2020
18/12/2020 02:00:0028/12/2020 16:35:45ΧΕΠ Α42: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.12/2020 ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ9ΜΝΡ465ΖΠΡ-ΧΥ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 42/2020
14/12/2020 02:00:0017/12/2020 09:10:24ΧΕΠ Β109: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Μ.11/2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11/2/2020 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣΩΨΖΔ465ΖΠΡ-Δ2ΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 109/2020
01/12/2020 02:00:0002/12/2020 12:43:08ΧΕΠ Β106: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ.11/20206ΗΨΤ465ΖΠΡ-707ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 106/2020
01/12/2020 02:00:0002/12/2020 12:31:35ΧΕΠ Β104: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ 539/2020 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣΩΖΖΝ465ΖΠΡ-ΗΞΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 104/2020
01/12/2020 02:00:0002/12/2020 12:35:32ΧΕΠ Β105: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΩΡΨ2465ΖΠΡ-6ΕΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 105/2020
01/12/2020 02:00:0002/12/2020 12:45:57ΧΕΠ Β107: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨΥ46465ΖΠΡ-7ΥΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 107/2020
30/11/2020 02:00:0017/12/2020 09:20:02ΧΕΠ Γ50: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.11/20206454465ΖΠΡ-ΥΣΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 50/2020
30/11/2020 02:00:0002/12/2020 12:13:00ΧΕΠ Β101: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΑΠ Μ.11/2020ΨΒΕΤ465ΖΠΡ-6ΛΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 101/2020
30/11/2020 02:00:0002/12/2020 12:15:58ΧΕΠ Β102: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ALPHA BANK M.11/2020ΨΗ9Σ465ΖΠΡ-ΖΤ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 102/2020
30/11/2020 02:00:0002/12/2020 12:21:39ΧΕΠ Β103: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ALPHA BANKΨ2ΞΕ465ΖΠΡ-ΜΛΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 103/2020
30/11/2020 02:00:0030/11/2020 09:30:01ΧΕΠ Α36: ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ Μ.10/20206Ω4Ζ465ΖΠΡ-ΗΕ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 36/2020
30/11/2020 02:00:0012/01/2021 10:26:19ΧΕΠ Γ53: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.10/20206ΚΞ7465ΖΠΡ-ΞΨ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 53/2020
30/11/2020 02:00:0007/12/2020 17:26:32ΧΕΠ Α37: ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ Μ.11/20206ΡΒΔ465ΖΠΡ-ΧΤΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 37/2020
30/11/2020 02:00:0007/12/2020 19:58:32ΧΕΠ Α40: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.11/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΩ34Ο465ΖΠΡ-Φ22ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 40/2020
30/11/2020 02:00:0007/12/2020 17:48:42ΧΕΠ Α39: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.11/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ65ΥΔ465ΖΠΡ-ΨΚ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 39/2020
30/11/2020 02:00:0007/12/2020 17:33:48ΧΕΠ Α38: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.11/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΩΑ6Θ465ΖΠΡ-ΨΚΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 38/2020
18/11/2020 02:00:0019/11/2020 09:57:44ΧΕΠ Β98:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ62ΔΖ465ΖΠΡ-ΨΝΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 98/2020
18/11/2020 02:00:0002/12/2020 12:08:02ΧΕΠ Β100: ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ Γ456Χ4Ψ465ΖΠΡ-1ΔΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 100/2020
18/11/2020 02:00:0019/11/2020 10:09:01ΧΕΠ Β99: ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/201365ΗΣ465ΖΠΡ-6ΝΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 99/2020
13/11/2020 02:00:0017/11/2020 13:54:09ΧΕΠ Β97: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Μ.10/2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11/2/2020 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣΨΖΠ9465ΖΠΡ-ΜΚΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 97/2020
13/11/2020 02:00:0017/11/2020 13:52:13ΧΕΠ Β96: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΩΣΕΡ465ΖΠΡ-ΗΙΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 96/2020
10/11/2020 02:00:0012/11/2020 11:46:41ΧΕΠ Β93: ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 3/6-02/9/2020 ΣΥΝΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 9/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝΩΔ7Ν465ΖΠΡ-84ΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 93/2020
10/11/2020 02:00:0012/11/2020 11:54:40ΧΕΠ Β95: ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟ 16/20-15/10/216Δ5Ε465ΖΠΡ-ΕΙΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 95/2020
10/11/2020 02:00:0012/11/2020 11:48:51ΧΕΠ Β94: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020ΨΧΧΦ465ΖΠΡ-ΧΥΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 94/2020
30/10/2020 02:00:0012/11/2020 11:44:24ΧΕΠ Β92: ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΑΠΨ0ΘΨ465ΖΠΡ-ΘΛ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 92/2020
30/10/2020 02:00:0012/11/2020 11:35:16ΧΕΠ Β91: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 3140ΨΘ5Λ465ΖΠΡ-7ΟΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 91/2020
30/10/2020 02:00:0030/11/2020 09:24:38ΧΕΠ Α34: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 Μ.10/20206ΧΜ1465ΖΠΡ-ΒΛΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 34/2020
30/10/2020 02:00:0030/11/2020 09:26:16ΧΕΠ Α35: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ Μ.10/2020 Κ.ΩΖΘΦ465ΖΠΡ-ΥΙΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 35/2020
30/10/2020 02:00:0017/12/2020 09:14:59ΧΕΠ Γ47: ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.20% Μ.10/2020ΨΩΔΛ465ΖΠΡ-56ΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 47/2020
30/10/2020 02:00:0030/11/2020 09:23:08ΧΕΠ Α33: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 Μ.10/2020ΩΒ84465ΖΠΡ-ΕΜΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 33/2020
29/10/2020 02:00:0020/11/2020 09:58:03ΧΕΠ Γ46: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.9/20206ΤΞΣ465ΖΠΡ-ΗΦ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 46/2020
29/10/2020 02:00:0030/10/2020 10:06:44ΧΕΠ Β90: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣΩΓΤ8465ΖΠΡ-20ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 90/2020
19/10/2020 03:00:0020/10/2020 09:43:46ΧΕΠ Β89: ΚΟΣΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ6Γ46465ΖΠΡ-ΦΑΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 89/2020
09/10/2020 03:00:0009/10/2020 11:23:50ΧΕΠ Β88: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Μ.9/2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11/2/2020 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ6ΙΖΗ465ΖΠΡ-ΝΧΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 88/2020
07/10/2020 03:00:0008/10/2020 10:21:07ΧΕΠ Β87: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩ0ΜΞ465ΖΠΡ-Η7ΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 87/2020
01/10/2020 03:00:0005/10/2020 11:20:56ΧΕΠ Β86: ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Γ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ6ΤΥ2465ΖΠΡ-711ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 86/2020
30/09/2020 03:00:0020/10/2020 09:34:28ΧΕΠ Α30: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.9/2020 Β ΠΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-676Χ34465ΖΠΡ-2ΘΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 30/2020
30/09/2020 03:00:0030/10/2020 10:09:12ΧΕΠ Γ42: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.9/2020Ω0Ε5465ΖΠΡ-9Υ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 42/2020
30/09/2020 03:00:0030/10/2020 10:11:58ΧΕΠ Γ43/2020: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Μ.10/2020ΩΛ1Ρ465ΖΠΡ-8ΗΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 43/2020
30/09/2020 03:00:0030/10/2020 10:13:51ΧΕΠ Γ44: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.9/2020ΨΠΣΞ465ΖΠΡ-7ΙΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 44/2020
30/09/2020 03:00:0020/10/2020 09:40:47ΧΕΠ Α32: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.9/2020 Γ ΦΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕΑΔ 55-67ΨΩΝΛ465ΖΠΡ-Γ5ΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 32/2020
30/09/2020 03:00:0020/10/2020 09:29:49ΧΕΠ Α29: ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ Μ.9/20206ΣΔΑ465ΖΠΡ-ΥΟΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 29/2020
30/09/2020 03:00:0020/10/2020 09:37:38ΧΕΠ Α31: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ. 9/2020 Α ΦΑΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-676ΗΗΣ465ΖΠΡ-ΩΘ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 31/2020
30/09/2020 03:00:0005/10/2020 11:27:20ΧΕΠ Γ41: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.8/2020ΩΔΖΨ465ΖΠΡ-8ΦΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 41/2020
30/09/2020 03:00:0005/10/2020 11:18:43ΧΕΠ Β85: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ Μ.9/2020Ψ5ΔΟ465ΖΠΡ-Γ4ΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 85/2020
30/09/2020 03:00:0030/09/2020 16:33:51ΧΕΠ Β84: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ6Ι47465ΖΠΡ-ΑΩΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 84/2020
30/09/2020 03:00:0030/09/2020 16:32:04ΧΕΠ Β83: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 202094ΠΥ465ΖΠΡ-ΥΘ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 83/2020
30/09/2020 03:00:0019/11/2020 10:14:01ΧΕΠ Γ45: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020ΩΝΖ7465ΖΠΡ-1ΤΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 45/2020
15/09/2020 03:00:0016/09/2020 09:37:28ΧΕΠ Β82: ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ.8/2020ΩΦΤΡ465ΖΠΡ-Κ6ΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 82/2020
15/09/2020 03:00:0016/09/2020 09:30:57ΧΕΠ Β81: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Μ.8/2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11/2/2020 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣΨ1ΩΞ465ΖΠΡ-89ΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 81/2020
11/09/2020 03:00:0011/09/2020 11:20:39ΧΕΠ Β79: Εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσωνΩΝ3Τ465ΖΠΡ-5ΔΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 79/2020
11/09/2020 03:00:0011/09/2020 11:13:31ΧΕΠ Β78: ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.3633 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΩ92Χ465ΖΠΡ-ΥΑΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 78/2020
11/09/2020 03:00:0011/09/2020 11:30:24ΧΕΠ Α26: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.8/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67ΨΖΚΧ465ΖΠΡ-ΥΗΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 26/2020
09/09/2020 03:00:0011/09/2020 11:10:19ΧΕΠ Β77: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΓΧ6465ΖΠΡ-7ΦΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 77/2020
02/09/2020 03:00:0002/09/2020 10:05:58ΧΕΠ Β74: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΩΣ ΕΞΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ,ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ,ΝΥΧΤΟΧΩΡΙΟΥ,ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ6Ν9Ω465ΖΠΡ-ΙΦΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 74/2020
31/08/2020 03:00:0011/09/2020 11:31:39ΧΕΠ Α27: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.8/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΨΛΟ2465ΖΠΡ-Ρ35ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 27/2020
31/08/2020 03:00:0016/09/2020 09:58:30ΧΕΠ Γ38: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 20% Μ.8/20206Ι17465ΖΠΡ-ΥΤΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 38/2020
31/08/2020 03:00:0011/09/2020 11:28:55ΧΕΠ Α25: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.8/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-676Ζ33465ΖΠΡ-ΛΧΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 25/2020
31/08/2020 03:00:0016/09/2020 10:01:47ΧΕΠ Γ39: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.8/20206ΗΨ0465ΖΠΡ-Θ15ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 39/2020
31/08/2020 03:00:0016/09/2020 10:04:58ΧΕΠ Γ40: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μ.8/2020Ω06Ψ465ΖΠΡ-ΠΒΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 40/2020
31/08/2020 03:00:0003/09/2020 12:05:02ΧΕΠ Γ37: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.7/2020ΨΖ50465ΖΠΡ-Ζ9ΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 37/2020
31/08/2020 03:00:0003/09/2020 12:01:08ΧΕΠ Γ56: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Μ.8/2020Ψ3ΨΖ465ΖΠΡ-05ΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 76/2020
31/08/2020 03:00:0011/09/2020 11:34:55ΧΕΠ Α28: ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Μ.8/2020ΨΤΘΜ465ΖΠΡ-2ΒΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 28/2020
20/08/2020 03:00:0002/09/2020 09:56:10ΧΕΠ Β72: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΩ5ΘΖ465ΖΠΡ-ΤΚΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 72/2020
20/08/2020 03:00:0002/09/2020 10:09:52ΧΕΠ Β75: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥΩΡΖΨ465ΖΠΡ-Ω0ΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 75/2020
20/08/2020 03:00:0002/09/2020 10:00:38ΧΕΠ Β73:ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑΨΛΦΧ465ΖΠΡ-Ψ2ΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 73/2020
07/08/2020 03:00:0002/09/2020 09:50:39ΧΕΠ Β71: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Μ.7/2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11/2/2020 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ6ΔΨΣ465ΖΠΡ-62ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 71/2020
07/08/2020 03:00:0002/09/2020 09:41:24ΧΕΠ Β68: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΩΟ5465ΖΠΡ-1ΙΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 68/2020
07/08/2020 03:00:0002/09/2020 09:44:00ΧΕΠ Β69: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΔ67465ΖΠΡ-ΚΞΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 69/2020
07/08/2020 03:00:0002/09/2020 09:48:50ΧΕΠ Β70: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ6ΞΠΛ465ΖΠΡ-Σ2ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 70/2020
31/07/2020 03:00:0002/09/2020 09:37:50ΧΕΠ Β67: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΩΖΧ6465ΖΠΡ-Σ3ΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 67/2020
31/07/2020 03:00:0016/09/2020 09:46:56ΧΕΠ Γ35: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ 0.06% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠΩ5ΨΛ465ΖΠΡ-ΣΧΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 35/2020
31/07/2020 03:00:0002/09/2020 09:10:16ΧΕΠ Α24: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.7/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ6ΕΦΟ465ΖΠΡ-29ΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 24/2020
31/07/2020 03:00:0002/09/2020 08:57:29ΧΕΠ Α20: ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ Μ.7/20206Γ4Τ465ΖΠΡ-27ΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 20/2020
31/07/2020 03:00:0016/09/2020 09:53:36ΧΕΠ Γ36: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.7/2020Ψ7Π5465ΖΠΡ-5ΗΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 36/2020
31/07/2020 03:00:0002/09/2020 08:59:03ΧΕΠ Α21: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-676ΟΒ9465ΖΠΡ-5ΧΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 21/2020
31/07/2020 03:00:0016/09/2020 09:44:55ΧΕΠ Γ34: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 20% ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Μ.7/2020ΩΑΒΧ465ΖΠΡ-ΝΔΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 34/2020
31/07/2020 03:00:0002/09/2020 09:04:47ΧΕΠ Α22: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.7/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67ΩΧΦΤ465ΖΠΡ-ΜΩΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 22/2020
31/07/2020 03:00:0002/09/2020 09:08:02ΧΕΠ Α23: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.7/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ64Ο8465ΖΠΡ-Α3ΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 23/2020
30/07/2020 03:00:0031/07/2020 16:38:07ΧΕΠ Β65: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 20199ΘΕ5465ΖΠΡ-ΛΜ4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 65/2020
23/07/2020 03:00:0030/07/2020 13:56:38ΧΕΠ Β64: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΩΜΑ4465ΖΠΡ-ΞΤΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 64/2020
23/07/2020 03:00:0030/07/2020 13:54:08ΧΕΠ Β63: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΩΕΠΑ465ΖΠΡ-ΥΥ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 63/2020
13/07/2020 03:00:0021/07/2020 11:40:56ΧΕΠ Β62: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ 6/2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11/02/2020 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΨΘ76465ΖΠΡ-Τ17ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 62/2020
10/07/2020 03:00:0021/07/2020 11:36:08ΧΕΠ Β61: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΨΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨ9ΣΡ465ΖΠΡ-ΙΣ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 61/2020
03/07/2020 03:00:0021/07/2020 11:27:43ΧΕΠ Β60: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΩ5ΝΟ465ΖΠΡ-ΑΩΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 60/2020
01/07/2020 03:00:0001/07/2020 10:34:05ΧΕΠ Β56: ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ.6/2020ΨΒΨΩ465ΖΠΡ-ΗΑΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 56/2020
30/06/2020 03:00:0021/07/2020 10:53:53ΧΕΠ Α17: ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Μ.6/2020ΨΔΡΖ465ΖΠΡ-ΠΝ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 17/2020
30/06/2020 03:00:0021/07/2020 11:06:00ΧΕΠ Α19/2020: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ. 6/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ6ΑΞΠ465ΖΠΡ-Ο6ΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 19/2020
30/06/2020 03:00:0021/07/2020 11:02:37ΧΕΠ Α18: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ. 6/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΩ6Χ3465ΖΠΡ-Θ11ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 18/2020
30/06/2020 03:00:0021/07/2020 11:23:19ΧΕΠ Β59/2020: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ60ΒΠ465ΖΠΡ-ΙΟΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 59/2020
30/06/2020 03:00:0002/07/2020 10:34:39ΧΕΠ Γ31: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.6/202064Π3465ΖΠΡ-ΛΜΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 31/2020
30/06/2020 03:00:0002/07/2020 10:31:04ΧΕΠ Γ30: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0.06% Μ.6/2020Ω507465ΖΠΡ-ΤΛΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 30/2020
30/06/2020 03:00:0002/07/2020 10:01:25ΧΕΠ Γ28: ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.20% Μ.6/202064ΘΧ465ΖΠΡ-3Μ4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 28/2020
30/06/2020 03:00:0002/07/2020 09:57:56ΧΕΠ Γ27: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% Μ.6/20206ΔΤ7465ΖΠΡ-325ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 27/2020
30/06/2020 03:00:0001/07/2020 10:41:48ΧΕΠ Γ26: ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.5/2020ΨΟ71465ΖΠΡ-ΠΟ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 26/2020
26/06/2020 03:00:0008/07/2020 08:56:39ΧΕΠ Β58: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ Μ.5/20206Ξ81465ΖΠΡ-ΜΩ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 58/2020
26/06/2020 03:00:0021/07/2020 11:20:37ΧΕΠ Β58: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ Μ.5/20206Α4Α465ΖΠΡ-ΒΑ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 58/2020
25/06/2020 03:00:0021/07/2020 11:11:32ΧΕΠ Β57: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣΩΨΤΕ465ΖΠΡ-Δ1ΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 57/2020
24/06/2020 03:00:0001/07/2020 10:30:25ΧΕΠ Β55: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΝΕΤΑΛΨΗΡΟ465ΖΠΡ-7Α1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 55/2020
24/06/2020 03:00:0001/07/2020 10:27:42ΧΕΠ Β54: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΝΕΤΑΛΩΧΝΙ465ΖΠΡ-9ΔΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 54/2020
22/06/2020 03:00:0022/06/2020 13:31:19ΧΕΠ Γ21: ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.4/20206Ι6Η465ΖΠΡ-Ρ0ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 21/2020
17/06/2020 03:00:0023/06/2020 16:33:14ΧΕΠ Β53: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ9ΠΧΗ465ΖΠΡ-ΕΨ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 53/2020
12/06/2020 03:00:0023/06/2020 16:26:06ΧΕΠ Β51: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Μ.5/20209ΛΘΥ465ΖΠΡ-6Η6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 51/2020
12/06/2020 03:00:0012/06/2020 15:46:08ΧΕΠ Β48: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΑΥΡΙΟΥΩ9ΘΚ465ΖΠΡ-6ΔΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 48/2020
12/06/2020 03:00:0012/06/2020 15:39:43ΧΕΠ Β46: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨΘΝΩ465ΖΠΡ-8Γ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 46/2020
12/06/2020 03:00:0012/06/2020 15:50:56ΧΕΠ Β50: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11/2/2020 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΨΓΠΔ465ΖΠΡ-Ι6ΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 50/2020
12/06/2020 03:00:0012/06/2020 15:48:40ΧΕΠ Β49: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ-SHIRT ΚΑΙ ΚΑΠΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ68Ψ3465ΖΠΡ-ΕΒ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 49/2020
12/06/2020 03:00:0012/06/2020 15:43:48ΧΕΠ Β47: ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 03/3-2/6/2020 ΣΥΝΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 9/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ9ΦΗΣ465ΖΠΡ-Φ5ΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 47/2020
12/06/2020 03:00:0023/06/2020 16:28:15ΧΕΠ Β52: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΩΣ 12/06/20206080465ΖΠΡ-6ΡΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 52/2020
10/06/2020 03:00:0012/06/2020 15:37:01ΧΕΠ Β45: ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑΨΡΩΝ465ΖΠΡ-Θ7ΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 45/2020
05/06/2020 03:00:0008/07/2020 09:01:06ΧΕΠ Β44: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΣΕΡΠΙΕΡΗΩΞΑ4465ΖΠΡ-ΓΦΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 44/2020
01/06/2020 03:00:0002/06/2020 15:50:12ΧΕΠ Β42:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ6ΣΙ2465ΖΠΡ-ΚΑΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 42/2020
01/06/2020 03:00:0002/06/2020 15:52:16ΧΕΠ Β43: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ9Τ0Α465ΖΠΡ-ΥΔΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 43/2020
29/05/2020 03:00:0023/06/2020 14:31:32ΧΕΠ Α15: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.5/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ91Ο0465ΖΠΡ-ΙΧ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 15/2020
29/05/2020 03:00:0002/07/2020 09:54:13ΧΕΠ Γ25: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μ.5/20206ΞΔΦ465ΖΠΡ-07ΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 25/2020
29/05/2020 03:00:0002/07/2020 09:49:39ΧΕΠ Γ24: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.5/20206ΛΔ6465ΖΠΡ-8ΝΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 24/2020
29/05/2020 03:00:0002/07/2020 09:43:49ΧΕΠ Γ23: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.5/202068ΧΒ465ΖΠΡ-ΧΝΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 23/2020
29/05/2020 03:00:0022/06/2020 13:42:37ΧΕΠ Α14: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.5/2020 ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ6ΞΩΠ465ΖΠΡ-ΖΔΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 14/2020
29/05/2020 03:00:0023/06/2020 14:32:46ΧΕΠ Α16: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.5/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΨΨ3Χ465ΖΠΡ-ΚΨ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 16/2020
28/05/2020 03:00:0023/06/2020 16:39:37ΧΕΠ Γ22: ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.4/2020953Σ465ΖΠΡ-11ΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 22/2020
26/05/2020 03:00:0027/05/2020 10:04:32ΧΕΠ Β41:ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΞΩΔΙΚΟΥ6Χ64465ΖΠΡ-Ψ4ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 41/2020
26/05/2020 03:00:0027/05/2020 10:02:29ΧΕΠ Β40: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2019 ΜΕ ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝΨΘΝΝ465ΖΠΡ-Μ02ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 40/2020
21/05/2020 03:00:0027/05/2020 09:57:46ΧΕΠ Β39: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ6ΘΛΨ465ΖΠΡ-7ΔΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 39/2020
19/05/2020 03:00:0027/05/2020 09:52:52ΧΕΠ Β38: ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ.4/2020Ω6Η0465ΖΠΡ-ΕΝΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 38/2020
15/05/2020 03:00:0027/05/2020 09:47:00ΧΕΠ Β37: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ6ΑΟΨ465ΖΠΡ-93ΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 37/2020
15/05/2020 03:00:0027/05/2020 09:41:32ΧΕΠ Β36: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝΩ0Ο8465ΖΠΡ-Ω62ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 36/2020
08/05/2020 03:00:0020/05/2020 09:27:24ΧΕΠ Β35: 2020ΩΛΗΙ465ΖΠΡ-ΗΓΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 35/2020
08/05/2020 03:00:0020/05/2020 09:25:11ΧΕΠ Β34: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΩΚΨΖ465ΖΠΡ-34ΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 34/2020
07/05/2020 03:00:0027/05/2020 09:34:17ΧΕΠ Β33: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ6222465ΖΠΡ-ΠΜΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 33/2020
06/05/2020 03:00:0007/05/2020 16:00:45ΧΕΠ Β32: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩ6Α6465ΖΠΡ-ΛΤΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 32/2020
05/05/2020 03:00:0008/05/2020 10:34:03ΧΕΠ Β31:ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ6Μ2Ε465ΖΠΡ-ΚΣΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 31/2020
05/05/2020 03:00:0007/05/2020 15:50:51ΧΕΠ Β30: ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 8/2018 ΚΑΙ 9/2019695Η465ΖΠΡ-Σ4ΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 30/2020
30/04/2020 03:00:0007/05/2020 15:48:07ΧΕΠ Β29: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Μ.4/2020Ψ5ΧΟ465ΖΠΡ-2Β6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 29/2020
30/04/2020 03:00:0001/06/2020 09:31:30ΧΕΠ Α11: ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. Μ.4/2020Ψ9ΙΡ465ΖΠΡ-ΒΛΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 11/2020
30/04/2020 03:00:0007/05/2020 15:43:22ΧΕΠ Β 28: ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΜ/ΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ62ΩΚ465ΖΠΡ-ΨΤΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 28/2020
30/04/2020 03:00:0007/05/2020 16:08:43ΧΕΠ Γ18: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.4/20209Ο78465ΖΠΡ-ΓΡ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 19/2020
30/04/2020 03:00:0007/05/2020 16:10:29ΧΕΠ Γ20: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.4/2020ΨΞ05465ΖΠΡ-9Ψ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 20/2020
30/04/2020 03:00:0001/06/2020 09:34:10ΧΕΠ Α12:ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.4/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ Γ ΦΑΣΗ6ΠΥΤ465ΖΠΡ-4Ω2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 12/2020
30/04/2020 03:00:0007/05/2020 16:05:09ΧΕΠ Γ18: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΙΑΣ Μ.3/20209ΞΟΠ465ΖΠΡ-ΖΤΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 18/2020
30/04/2020 03:00:0023/06/2020 14:27:05ΧΕΠ Α13: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ. 4/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΩ360465ΖΠΡ-ΘΔΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 13/2020
22/04/2020 03:00:0022/06/2020 13:28:36ΧΕΠ Β27: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣΨΨΞΤ465ΖΠΡ-2ΘΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 27/2020
15/04/2020 03:00:0015/04/2020 12:20:53ΧΕΠ Γ14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.3/2020Ψ5ΞΝ465ΖΠΡ-ΛΗΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 14/2020
13/04/2020 03:00:0015/04/2020 12:03:56ΧΕΠ Β25: ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ.4/2020ΩΖ9Λ465ΖΠΡ-ΚΩΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 25/2020
13/04/2020 03:00:0015/04/2020 12:08:03ΧΕΠ Β26: AMOIBH ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2019ΩΞΖΔ465ΖΠΡ-Ν9ΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 26/2020
13/04/2020 03:00:0014/04/2020 10:20:24ΧΕΠ Β24: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6Ω1Ε465ΖΠΡ-Φ4ΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 24/2020
07/04/2020 03:00:0008/04/2020 13:17:47ΧΕΠ Β23: ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΖΥΑ4122 ΕΩΣ 10/4/2021ΨΒ9Ρ465ΖΠΡ-ΦΜ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 23/2020
07/04/2020 03:00:0008/04/2020 13:14:42ΧΕΠ Β22: ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2019 ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Μ. 3/2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11/2/20 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣΨΩ46465ΖΠΡ-593ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 22/2020
31/03/2020 03:00:0008/04/2020 13:09:39ΧΕΠ Γ17: ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.20% Μ.3/2020Ψ0ΖΗ465ΖΠΡ-ΟΕΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 17/2020
31/03/2020 03:00:0020/05/2020 09:20:06ΧΕΠ Γ16: ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 20206Γ2Ι465ΖΠΡ-ΙΚΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 16/2020
31/03/2020 03:00:0015/04/2020 12:25:31ΧΕΠ Γ15: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.3/2020Ψ1ΦΚ465ΖΠΡ-ΖΣΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 15/2020
31/03/2020 03:00:0030/04/2020 09:37:32ΧΕΠ Α10: ΜΙΣΘ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ.3/2020 Β΄ΦΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ6ΥΞΖ465ΖΠΡ-ΕΡ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 10/2020
31/03/2020 03:00:0002/04/2020 10:05:13ΧΕΠ Β21: ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Μ3/2020Ω99Χ465ΖΠΡ-Η78ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 21/2020
31/03/2020 03:00:0030/04/2020 09:33:55ΧΕΠ Α8: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.3/2020 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.Ω3ΞΖ465ΖΠΡ-0ΘΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 8/2020
31/03/2020 03:00:0030/04/2020 09:35:45ΧΕΠ Α9: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.3/2020 Γ΄ ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ (ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΦΩΤΙΟΣ)6ΦΗ8465ΖΠΡ-ΚΞΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 9/2020
31/03/2020 03:00:0002/04/2020 10:10:24ΧΕΠ Γ13: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.2/2020ΨΥΦΒ465ΖΠΡ-494ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 13/2020
30/03/2020 03:00:0031/03/2020 10:18:04ΧΕΠ Β20: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΕΜΗ 2020ΩΗ2Τ465ΖΠΡ-ΨΑΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 20/2020
27/03/2020 02:00:0030/03/2020 09:07:59ΧΕΠ Β18: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΥΑ 4122 ΚΑΙ ΚΗΗ 55866ΛΜΘ465ΖΠΡ-Ψ35ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 18/2020
27/03/2020 02:00:0030/03/2020 09:04:22ΧΕΠ Β17: ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣΨΩΡΝ465ΖΠΡ-ΒΛΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 17/2020
27/03/2020 02:00:0030/03/2020 09:10:37ΧΕΠ Β19: ΣΥΝΤΥΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΥΑ 4122 ΚΑΙ ΚΗΗ 5586ΩΜΟΒ465ΖΠΡ-ΥΨΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 19/2020
27/03/2020 02:00:0030/03/2020 11:35:48ΧΕΠ Β16: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ.2-3/2020ΨΕΝ3465ΖΠΡ-ΕΜΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 16/2020
10/03/2020 02:00:0013/03/2020 15:25:49ΧΕΠ Β14 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΨ1Γ5465ΖΠΡ-6Δ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 14/2020
10/03/2020 02:00:0013/03/2020 15:30:01ΧΕΠ Β15 - ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΨ15Τ465ΖΠΡ-ΘΙ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 15/2020
06/03/2020 02:00:0013/03/2020 15:22:22ΧΕΠ Β13 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 11/2/2020 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΨΓ6Ν465ΖΠΡ-5Τ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 13/2020
06/03/2020 02:00:0013/03/2020 15:23:32ΧΕΠ Β12 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ64ΠΒ465ΖΠΡ-Η34ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 12/2020
28/02/2020 02:00:0015/04/2020 12:18:48ΧΕΠ Γ12: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.2/206Ι12465ΖΠΡ-Ψ0ΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 12/2020
28/02/2020 02:00:0030/03/2020 08:52:04ΧΕΠ Α4: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.2/2020 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67ΩΔΖ8465ΖΠΡ-Μ37ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 4/2020
28/02/2020 02:00:0030/03/2020 08:54:18ΧΕΠ Α5: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.2/2020 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.ΣΩΜΙΙ465ΖΠΡ-ΗΔ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 5/2020
28/02/2020 02:00:0030/03/2020 08:58:55ΧΕΠ Α7: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.2/2020 ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ Α ΦΑΣΗΩΓΘΟ465ΖΠΡ-ΝΑ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 7/2020
28/02/2020 02:00:0013/03/2020 15:08:24ΧΕΠ Β10 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.2/2020ΨΧΝΡ465ΖΠΡ-ΞΒΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 10/2020
28/02/2020 02:00:0030/03/2020 08:57:22ΧΕΠ Α6: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.2/2020 Γ ΦΑΣΗ ΕΠΙΔ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ6ΕΛ3465ΖΠΡ-ΦΙΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 6/2020
28/02/2020 02:00:0013/03/2020 15:12:21ΧΕΠ Β11 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΑΠ9ΛΧΞ465ΖΠΡ-52ΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 11/2020
27/02/2020 02:00:0015/04/2020 12:16:18ΧΕΠ Γ11: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΕΠΠ Μ.2/2020ΨΖ00465ΖΠΡ-Ι7ΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 11/2020
27/02/2020 02:00:0013/03/2020 15:49:43ΧΕΠ Γ10 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.1/20209ΗΖ4465ΖΠΡ-ΞΦΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 10/2020
25/02/2020 02:00:0026/02/2020 16:42:22ΧΕΠ Γ9 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.1/2020ΩΘ9Γ465ΖΠΡ-ΣΛΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 9/2020
20/02/2020 02:00:0021/02/2020 12:08:21ΧΕΠ Β9 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΩ3ΩΟ465ΖΠΡ-ΧΘΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 9/2020
31/01/2020 02:00:0027/02/2020 11:56:34ΧΕΠ Γ2 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.12/201960ΦΤ465ΖΠΡ-ΤΝΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 2/2020
31/01/2020 02:00:0003/02/2020 10:06:31ΧΕΠ Β3 - ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΥΧΩΝΨ4ΔΟ465ΖΠΡ-ΑΔΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 3/2020
31/01/2020 02:00:0021/02/2020 11:58:41ΧΕΠ Γ3 -ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% ΜΗΝΟΣ 12/2020ΩΨΜΗ465ΖΠΡ-92ΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 3/2020
31/01/2020 02:00:0018/02/2020 09:13:29ΧΕΠ Α2 - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ.1/2020 Β΄& Γ΄ΦΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΩΕΚΡ465ΖΠΡ-Ε3ΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 2/2020
31/01/2020 02:00:0003/02/2020 09:57:45ΧΕΠ Β1- ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 3000/2018,363,210,249/2019 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ.Ψ7ΘΡ465ΖΠΡ-0ΚΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 1/2020
31/01/2020 02:00:0003/02/2020 10:11:30ΧΕΠ Β5 - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ6ΙΕ2465ΖΠΡ-5ΜΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 5/2020
31/01/2020 02:00:0003/02/2020 10:09:16ΧΕΠ Β4 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΚΙΓΚΛΗΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ67ΙΧ465ΖΠΡ-Χ0ΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 4/2020
31/01/2020 02:00:0026/02/2020 16:20:48ΧΕΠ Γ6 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ. 1/2020Ω0ΠΝ465ΖΠΡ-Μ2ΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 6/2020
31/01/2020 02:00:0026/02/2020 16:30:51ΧΕΠ Γ7 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% Μ.1/2020ΩΥΓΘ465ΖΠΡ-Ν3ΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 7/2020
31/01/2020 02:00:0003/02/2020 10:13:37ΧΕΠ Β6 - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΨΗΤΧ465ΖΠΡ-ΞΧΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 6/2020
31/01/2020 02:00:0003/02/2020 10:02:04ΧΕΠ Β2- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΚΙΚΓΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣΩ59Π465ΖΠΡ-00ΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 2/2020
31/01/2020 02:00:0003/02/2020 10:17:43ΧΕΠ Β7 - ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 1/2020ΩΜΑ2465ΖΠΡ-Χ7ΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 7/2020
31/01/2020 02:00:0017/02/2020 10:49:14ΧΕΠ Γ5 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ Δ' ΤΡΙΜΜΗΝΟΥ 2019ΩΗΚ8465ΖΠΡ-ΦΒ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 5/2020
31/01/2020 02:00:0017/02/2020 10:02:16ΧΕΠ Γ1 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.12/201967Ω4465ΖΠΡ-6ΒΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 1/2020
31/01/2020 02:00:0017/02/2020 10:05:45ΧΕΠ Γ2 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.12/2019ΩΒΤΚ465ΖΠΡ-Α5ΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 2/2020
31/01/2020 02:00:0017/02/2020 10:45:09ΧΕΠ Γ4 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% Μ.12/2019ΨΡΤ8465ΖΠΡ-0Ν0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 4/2020
31/01/2020 02:00:0017/02/2020 09:56:31ΧΕΠ Β8 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣΩΔΕΦ465ΖΠΡ-ΖΝ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 8/2020
31/01/2020 02:00:0017/02/2020 09:18:30ΧΕΠ Α1 - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ.1/2020 Α΄ΦΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ6764465ΖΠΡ-ΔΓ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 1/2020
31/01/2020 02:00:0017/02/2020 09:30:22ΧΕΠ Α3 - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Μ.1/2020ΩΜΝΠ465ΖΠΡ-9ΑΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 3/2020
31/01/2020 02:00:0026/02/2020 16:34:32ΧΕΠ Γ8 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.1/20206ΧΘΠ465ΖΠΡ-5ΟΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 8/2020
31/12/2019 02:00:0007/01/2020 10:04:59ΧΕΠ Β125-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019ΨΛΙΘ465ΖΠΡ-ΨΛ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 125/2019
31/12/2019 02:00:0007/01/2020 10:06:52ΧΕΠ Β1426-ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ78ΩΨ465ΖΠΡ-ΩΥΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 126/2019
31/12/2019 02:00:0007/01/2020 10:02:08ΧΕΠ Β124-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 12/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΩΣΧΠ465ΖΠΡ-2ΦΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 124/2019
30/12/2019 02:00:0007/01/2020 09:57:42ΧΕΠ Β122-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩ6ΗΣ465ΖΠΡ-Ξ5ΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 122/2019
30/12/2019 02:00:0007/01/2020 10:00:21ΧΕΠ Β123-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ WEB ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑΩΠΧ6465ΖΠΡ-5ΦΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 123/2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 13:19:16ΧΕΠ Β120-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ9Ω95465ΖΠΡ-ΕΤ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 120/2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 13:21:37ΧΕΠ Β121-ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΥΧΕΣ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΔΑΝΕΤΑΛ6Μ8Σ465ΖΠΡ-ΒΤΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 121/2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 13:15:03ΧΕΠ Β118-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΥΛΦ465ΖΠΡ-ΝΛ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 118/2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 13:09:57ΧΕΠ Β116-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΨ9ΕΤ465ΖΠΡ-90ΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 116/2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 13:17:30ΧΕΠ Β119-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥΨΛΝ1465ΖΠΡ-ΘΨΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 119/2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 13:11:45ΧΕΠ Β117-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ6ΧΡΡ465ΖΠΡ-ΓΦ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 117/2019
23/12/2019 02:00:0024/12/2019 10:59:37ΧΕΠ Β112-ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4548/20186Ρ8Η465ΖΠΡ-0ΦΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 112/2019
23/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:01:28ΧΕΠ Β113-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ6ΩΗ4465ΖΠΡ-Δ46ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 113/2019
23/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:04:56ΧΕΠ Β114-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΕ ΛΑΥΡΙΟΥΩ5Φ5465ΖΠΡ-ΨΥΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 114/2019
23/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:08:13ΧΕΠ Β115-ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΛΙΔΙΩΝΨΕ2Θ465ΖΠΡ-ΓΟΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 115/2019
12/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:17:05ΧΕΠ Β111-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΩΠΥ1465ΖΠΡ-ΡΗΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 111/2019
12/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:15:17ΧΕΠ Β110-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥΩΡΟ7465ΖΠΡ-1Θ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 110/2019
09/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:11:52ΧΕΠ Β108-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨΒΨΩ465ΖΠΡ-1ΜΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 108/2019
09/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:13:35ΧΕΠ Β109-ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Μ.12/2019ΨΡ9Ε465ΖΠΡ-ΩΚ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 109/2019
08/12/2019 02:00:0019/12/2019 09:35:24ΧΕΠ Α32-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.11/2019 α ΦΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ66ΡΨ465ΖΠΡ-8Μ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 32/2019
08/12/2019 02:00:0019/12/2019 09:39:53ΧΕΠ Α34-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.11/2019 Γ ΦΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΩΥΖΗ465ΖΠΡ-Ξ97ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 34/2019
08/12/2019 02:00:0019/12/2019 09:33:23ΧΕΠ Α31-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Μ.11/201968ΥΙ465ΖΠΡ-ΞΜΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 31/2019
08/12/2019 02:00:0019/12/2019 09:38:12ΧΕΠ Α33-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.11/2019 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΔΟΣΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΩΤ4Κ465ΖΠΡ-Σ96ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 33/2019
06/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:09:52ΧΕΠ Β107-ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨ318465ΖΠΡ-ΣΤ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 107/2019
06/12/2019 02:00:0006/12/2019 13:46:46ΧΕΠ Β103-ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΨΟΞ4465ΖΠΡ-ΘΡΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 103/2019
06/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:07:54ΧΕΠ Β106-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Μ.11/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ6Κ0Ι465ΖΠΡ-ΡΩ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 106/2019
06/12/2019 02:00:0013/12/2019 12:05:33ΧΕΠ Β105-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ6Ι42465ΖΠΡ-Ο4ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 105/2019
06/12/2019 02:00:0009/12/2019 10:04:36ΧΕΠ Β104-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ788Σ465ΖΠΡ-42ΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 104/2019
05/12/2019 02:00:0006/12/2019 13:25:17ΧΕΠ Β101-ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΚΕΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΕΜΙΖΑΣΨΒΞ5465ΖΠΡ-ΘΚΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 101/2019
05/12/2019 02:00:0006/12/2019 12:42:40ΧΕΠ Β102-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥΨΓ74465ΖΠΡ-2ΛΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 102/2019
29/11/2019 02:00:0006/12/2019 12:39:32ΧΕΠ Β100-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΝΟ 3 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥΨΑΡΚ465ΖΠΡ-750ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 100/2019
29/11/2019 02:00:0006/12/2019 12:36:35ΧΕΠ Β99-ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟ67ΡΣ465ΖΠΡ-79ΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 99/2019
29/11/2019 02:00:0006/12/2019 12:33:46ΧΕΠ Β98-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΑΠ65ΛΙ465ΖΠΡ-ΚΩΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 98/2019
29/11/2019 02:00:0004/12/2019 14:57:53ΧΕΠ Γ45 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.10 ΚΑΙ 11/2019ΨΝΑΑ465ΖΠΡ-ΝΥΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 45/2019
29/11/2019 02:00:0006/12/2019 12:26:34ΧΕΠ Β97-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟ 18/11-29/11/20196ΞΖΙ465ΖΠΡ-8ΨΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 97/2019
29/11/2019 02:00:0004/12/2019 14:54:53ΧΕΠ Γ44 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Φ.20% Μ.11/20199Ρ8Ι465ΖΠΡ-ΖΛΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 44/2019
29/11/2019 02:00:0004/12/2019 15:00:48ΧΕΠ Γ46 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μ.10 ΚΑΙ 11/2019ΩΒΙ0465ΖΠΡ-ΖΥ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 46/2019
29/11/2019 02:00:0004/12/2019 15:04:45ΧΕΠ Γ47 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΚΑ ΚΑΙ ΟΑΕΔ Μ.10/2019ΨΠΡΨ465ΖΠΡ-ΕΓΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 47/2019
22/11/2019 02:00:0004/12/2019 14:27:00ΧΕΠ Β94 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 9/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ7ΝΝΝ465ΖΠΡ-ΕΟ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 94/2019
22/11/2019 02:00:0004/12/2019 14:23:49ΧΕΠ Β93 - ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)ΨΨΕ8465ΖΠΡ-ΩΑΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 93/2019
22/11/2019 02:00:0004/12/2019 14:47:52ΧΕΠ Β96 - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΙΥΑ41226ΖΖ0465ΖΠΡ-ΥΘΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 96/2019
22/11/2019 02:00:0004/12/2019 14:44:48ΧΕΠ Β95 - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΡΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΩ3Ο7465ΖΠΡ-ΡΨΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 95/2019
20/11/2019 02:00:0020/11/2019 07:58:22ΧΕΠ Β88 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.10/2019ΩΣΚΩ465ΖΠΡ-Χ2ΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 88/2019
13/11/2019 02:00:0020/11/2019 08:07:53ΧΕΠ Β92 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ7Μ8Ι465ΖΠΡ-ΣΓΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 92/2019
12/11/2019 02:00:0020/11/2019 08:03:31ΧΕΠ Β91 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ62ΤΗ465ΖΠΡ-ΝΥΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 91/2019
08/11/2019 02:00:0020/11/2019 08:01:48ΧΕΠ Β90 - ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΓΕΜΗ6ΚΡ4465ΖΠΡ-Ψ79ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 90/2019
31/10/2019 02:00:0020/11/2019 07:50:15ΧΕΠ Α28 - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.10/2019 1η ΦΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-676ΕΜ7465ΖΠΡ-ΙΧΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 28/2019
31/10/2019 02:00:0020/11/2019 07:52:39ΧΕΠ Α29 - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.10/2019 3η ΦΑΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67ΩΜΥΝ465ΖΠΡ-ΚΥ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 29/2019
31/10/2019 02:00:0020/11/2019 07:55:14ΧΕΠ Α30 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.10/2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ Β ΦΑΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-676ΚΟΔ465ΖΠΡ-Κ4ΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 30/2019
31/10/2019 02:00:0020/11/2019 08:00:03ΧΕΠ Β89 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΑΠΩΗΝΔ465ΖΠΡ-ΚΧΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 89/2019
30/10/2019 02:00:0020/11/2019 08:37:47ΧΕΠ Γ42 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.9/201968ΕΖ465ΖΠΡ-ΔΥΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 42/2019
30/10/2019 02:00:0004/12/2019 14:53:00ΧΕΠ Γ43 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.10/2019ΨΕ1Β465ΖΠΡ-Φ12ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 43/2019
22/10/2019 03:00:0013/11/2019 10:37:40ΧΕΠ Β87 - ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥΩΩ95465ΖΠΡ-ΥΧΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 87/2019
22/10/2019 03:00:0013/11/2019 10:31:01ΧΕΠ Β86 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ6ΘΘ7465ΖΠΡ-ΧΒΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 86/2019
15/10/2019 03:00:0013/11/2019 10:27:41ΧΕΠ Β84 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΡΧΤ465ΖΠΡ-Δ3ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 84/2019
15/10/2019 03:00:0013/11/2019 10:29:28ΧΕΠ Β85 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 9/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ6Ζ8Ο465ΖΠΡ-ΣΕΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 85/2019
14/10/2019 03:00:0020/11/2019 08:33:45ΧΕΠ Γ41 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1% ΟΑΕΔ Μ.8/201961Μ5465ΖΠΡ-5Λ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 41/2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 11:16:59ΧΕΠ Γ39 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μ.9/2019ΨΓΑΘ465ΖΠΡ-Ε31ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 39/2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 10:24:06ΧΕΠ Β82 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.9/2019ΩΧΚ9465ΖΠΡ-ΠΞΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 82/2019
30/09/2019 03:00:0004/12/2019 14:50:23ΧΕΠ Γ40 - ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019ΩΘ0Ρ465ΖΠΡ-ΡΨ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 40/2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 11:15:19ΧΕΠ Γ38 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.9/20196ΟΓΡ465ΖΠΡ-ΜΡ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 38/2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 10:40:52ΧΕΠ Γ37 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.9/20196ΤΜΑ465ΖΠΡ-Ξ0ΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 37/2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 10:25:45ΧΕΠ Β83 - ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝΩΩΟ4465ΖΠΡ-ΦΞΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 83/2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 10:21:28ΧΕΠ Α27 - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.9/2019 ΕΠΙΔ.ΠΡΟΓΡΑΜΜ.ΟΑΕΔ Γ ΦΑΣΗΨΕΨΟ465ΖΠΡ-ΨΘ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 27/2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 10:19:54ΧΕΠ Α26 - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.9/2019 ΕΠΙΔΟΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 2η ΦΑΣΗΩΝΑΩ465ΖΠΡ-ΒΥΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 26/2019
30/09/2019 03:00:0013/11/2019 10:17:45ΧΕΠ Α25 - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.9/2019 ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜ. Α΄ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ7ΝΩ2465ΖΠΡ-ΥΧΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 25/2019
27/09/2019 03:00:0015/10/2019 10:46:22ΧΕΠ Γ36-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.8/2019ΨΡ12465ΖΠΡ-ΠΒΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 36/2019
17/09/2019 03:00:0023/09/2019 11:15:32ΧΕΠ Β81-ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΓΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗΩΟΩΥ465ΖΠΡ-Μ7ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 81/2019
16/09/2019 03:00:0023/09/2019 11:12:40ΧΕΠ Β80-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΞΨ6465ΖΠΡ-Δ0ΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 80/2019
16/09/2019 03:00:0023/09/2019 11:10:59ΧΕΠ Β79-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩ29Π465ΖΠΡ-6ΚΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 79/2019
11/09/2019 03:00:0023/09/2019 11:03:24ΧΕΠ Β78-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 8/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ6ΛΩ7465ΖΠΡ-ΟΥΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 78/2019
11/09/2019 03:00:0023/09/2019 09:44:43ΧΕΠ Β76-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ7ΝΨΣ465ΖΠΡ-ΦΑΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 76/2019
11/09/2019 03:00:0023/09/2019 09:39:42ΧΕΠ Β75-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ63Ε0465ΖΠΡ-3ΔΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 75/2019
11/09/2019 03:00:0023/09/2019 11:01:40ΧΕΠ Β77-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΩ5ΘΞ465ΖΠΡ-Σ6ΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 77/2019
30/08/2019 03:00:0010/09/2019 08:07:46ΧΕΠ Β73-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Μ.8/2019639Σ465ΖΠΡ-190ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 73/2019
30/08/2019 03:00:0010/09/2019 08:11:20ΧΕΠ Β74-ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΑΠ60ΑΨ465ΖΠΡ-ΙΛΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 74/2019
30/08/2019 03:00:0010/09/2019 08:13:24ΧΕΠ Γ33-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0.06% Μ.8/2019ΩΗΝ7465ΖΠΡ-2Β4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 33/2019
30/08/2019 03:00:0010/09/2019 08:15:16ΧΕΠ Γ34-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,06% Μ.8/201863ΞΧ465ΖΠΡ-6Ε7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 34/2019
29/08/2019 03:00:0015/10/2019 10:40:32ΧΕΠ Α24-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.8/2019 Α΄ΦΑΣΗ ΕΠΙΔ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΨΕ71465ΖΠΡ-20ΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 24/2019
29/08/2019 03:00:0015/10/2019 10:26:52ΧΕΠ Α23-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.8/2019 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΔ.ΟΑΕΔ7ΧΘ5465ΖΠΡ-Ζ7ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 23/2019
29/08/2019 03:00:0015/10/2019 10:21:47ΧΕΠ Α22-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.8/2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ Γ ΦΑΣΗΨ4Ψ2465ΖΠΡ-ΞΕΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 22/2019
29/08/2019 03:00:0023/09/2019 11:18:03ΧΕΠ Γ35-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.7/2019ΨΚΓΛ465ΖΠΡ-0Σ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 35/2019
28/08/2019 03:00:0005/09/2019 08:50:52ΧΕΠ Β71-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Μ.7/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ6ΒΖ8465ΖΠΡ-ΑΞ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 71/2019
28/08/2019 03:00:0005/09/2019 08:52:29ΧΕΠ Β72-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΩ2ΗΞ465ΖΠΡ-Τ96ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 72/2019
28/08/2019 03:00:0005/09/2019 08:48:00ΧΕΠ Β70-ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦ.ΔΣ ΝΟ 74/20196ΧΖ2465ΖΠΡ-ΒΒ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 70/2019
21/08/2019 03:00:0005/09/2019 08:46:03ΧΕΠ Β69-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ6ΒΟΗ465ΖΠΡ-ΠΘΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 69/2019
16/08/2019 03:00:0005/09/2019 08:39:12ΧΕΠ Β66-ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥΩΩΝ3465ΖΠΡ-ΑΦΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 66/2019
16/08/2019 03:00:0005/09/2019 08:42:51ΧΕΠ Β67-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΩΩΖΡ465ΖΠΡ-Θ1ΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 67/2019
16/08/2019 03:00:0012/09/2019 10:15:54ΧΕΠ Β68-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΤΨ1465ΖΠΡ-ΝΞΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 68/2019
12/08/2019 03:00:0005/09/2019 08:37:48ΧΕΠ Β65-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΘ3Υ465ΖΠΡ-ΧΕΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 65/2019
31/07/2019 03:00:0010/09/2019 08:28:28ΧΕΠ Γ28-ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.7/20197ΝΗ1465ΖΠΡ-ΒΝΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 28/2019
31/07/2019 03:00:0023/09/2019 09:34:02ΧΕΠ Α19-ΜΙΣΘΟΔ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ.7/2019 Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔΩΗΞ6465ΖΠΡ-ΞΝΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 19/2019
31/07/2019 03:00:0023/09/2019 09:37:27ΧΕΠ Α21-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.7/2019 Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-6769Λ9465ΖΠΡ-0ΓΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 21/2019
31/07/2019 03:00:0005/09/2019 08:35:58ΧΕΠ Β64-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.7/2019 ΛΟΓ.ΕΑΠΩΤΝ1465ΖΠΡ-Ε7ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 64/2019
31/07/2019 03:00:0005/09/2019 08:34:20ΧΕΠ Β63-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.7/20196170465ΖΠΡ-ΟΕ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 63/2019
31/07/2019 03:00:0010/09/2019 08:26:33ΧΕΠ Γ29-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 3%ΩΩΕΩ465ΖΠΡ-Κ6ΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 29/2019
31/07/2019 03:00:0023/09/2019 09:36:10ΧΕΠ Α20-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ6ΕΔΟ465ΖΠΡ-8ΨΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 20/2019
31/07/2019 03:00:0010/09/2019 08:17:47ΧΕΠ Γ31-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.7/2019Ω0ΒΟ465ΖΠΡ-ΗΙΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 31/2019
30/07/2019 03:00:0012/09/2019 10:22:30ΧΕΠ Γ27-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ 6/2019Ψ1ΖΙ465ΖΠΡ-9Δ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 27/2019
25/07/2019 03:00:0005/09/2019 08:30:32ΧΕΠ Β62-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΛΗ ΑΛΕΞΙΝΑΤΣΩΦΛ7465ΖΠΡ-Μ8ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 62/2019
22/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:24:19ΧΕΠ Β52-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΠΡ6465ΖΠΡ-70ΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 52/2019
17/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:38:15ΧΕΠ Β60-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΩ23Σ465ΖΠΡ-2ΙΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 60/2019
17/07/2019 03:00:0005/09/2019 08:08:45ΧΕΠ Β61-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΩΣ ΣΥ/ΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΩΡΙ6465ΖΠΡ-ΑΥΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 61/2019
17/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:36:23ΧΕΠ Β59-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ6ΔΞΖ465ΖΠΡ-Α2ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 59/2019
12/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:31:35ΧΕΠ Β57-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/2013ΩΓΑΡ465ΖΠΡ-Ψ5ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 57/2019
12/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:34:36ΧΕΠ Β58-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 201878ΜΨ465ΖΠΡ-ΣΔΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 58/2019
09/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:29:45ΧΕΠ Β55-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Μ.5 & 6/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΨΡΝ2465ΖΠΡ-ΧΕΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 55/2019
08/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:27:51ΧΕΠ Β54-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΙΥΑ-4122Ω28Δ465ΖΠΡ-Σ5ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 54/2019
08/07/2019 03:00:0022/07/2019 10:26:15ΧΕΠ Β53-ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΥΑ 4122 & ΚΗΗ 5587ΩΤΥΧ465ΖΠΡ-2ΨΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 53/2019
30/06/2019 03:00:0022/07/2019 11:19:55ΧΕΠ Γ24-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.6/20196ΘΛ1465ΖΠΡ-ΝΕΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 24/2019
30/06/2019 03:00:0005/09/2019 08:04:37ΧΕΠ Α18-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.6/2019 Γ΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-676ΜΝ4465ΖΠΡ-6ΩΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 18/2019
30/06/2019 03:00:0005/09/2019 07:59:24ΧΕΠ 16-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.6/2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-67ΩΡΕΖ465ΖΠΡ-ΨΨ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 16/2019
30/06/2019 03:00:0005/09/2019 08:03:03ΧΕΠ Α17-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Μ.6/2019 Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-67615Ρ465ΖΠΡ-4ΓΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 17/2019
30/06/2019 03:00:0022/07/2019 11:24:57ΧΕΠ Γ26-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.5/20196ΞΩ9465ΖΠΡ-ΧΟΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 26/2019
30/06/2019 03:00:0022/07/2019 11:23:00ΧΕΠ Γ25-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μ.6/201963ΡΝ465ΖΠΡ-5Ν6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 25/2019
28/06/2019 03:00:0022/07/2019 10:50:25ΧΕΠ Γ23-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019ΩΦΡΔ465ΖΠΡ-ΩΕΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 23/2019
28/06/2019 03:00:0005/09/2019 08:55:34ΧΕΠ Γ23-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019Ω91Ν465ΖΠΡ-0ΦΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 23/2019
28/06/2019 03:00:0022/07/2019 10:17:47ΧΕΠ Β50-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.5/20196ΩΚ1465ΖΠΡ-Ε1ΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 50/2019
28/06/2019 03:00:0022/07/2019 10:22:14ΧΕΠ Β51-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.6/2019Ω9ΚΝ465ΖΠΡ-44ΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 51/2019
27/06/2019 03:00:0018/07/2019 08:08:01ΧΕΠ Β48-ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ6ΦΜΔ465ΖΠΡ-Μ0ΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 48/2019
27/06/2019 03:00:0023/07/2019 12:17:55ΧΕΠ Β48-ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ6ΨΗ6465ΖΠΡ-ΛΜΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 48/2019
27/06/2019 03:00:0022/07/2019 10:15:57ΧΕΠ Β49-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.5/2019ΩΤΧΒ465ΖΠΡ-ΘΒΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 49/2019
20/06/2019 03:00:0022/07/2019 10:13:23ΧΕΠ Β46-ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΤΧΕ465ΖΠΡ-Λ5ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 46/2019
20/06/2019 03:00:0019/07/2019 13:17:06ΧΕΠ Β45-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΓΑΝ465ΖΠΡ-65ΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 45/2019
20/06/2019 03:00:0019/07/2019 13:28:26ΧΕΠ Β47-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ96ΞΕ465ΖΠΡ-6Ν8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 47/2019
20/06/2019 03:00:0019/07/2019 13:19:45ΧΕΠ Β47-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨΑΔ6465ΖΠΡ-ΝΛ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 47/2019
19/06/2019 03:00:0022/07/2019 11:16:53ΧΕΠ Γ22-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Μ.5/2019 ΦΟΡΟΥ 20%ΩΝ2Σ465ΖΠΡ-ΩΕΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 22/2019
19/06/2019 03:00:0018/07/2019 08:19:06ΧΕΠ Α14-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.5/2019ΩΥΓΙ465ΖΠΡ-ΑΩΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 14/2019
19/06/2019 03:00:0018/07/2019 08:20:40ΧΕΠ Α15-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.5/20196Σ6Ι465ΖΠΡ-ΤΦΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 15/2019
19/06/2019 03:00:0022/07/2019 11:14:27ΧΕΠ Γ20-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0.06% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.5/20196ΞΠΦ465ΖΠΡ-ΨΧ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 20/2019
19/06/2019 03:00:0022/07/2019 10:52:27ΧΕΠ Γ21-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 0.06% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΨΟΛ0465ΖΠΡ-828ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 21/2019
30/05/2019 03:00:0022/07/2019 11:12:16ΧΕΠ Γ19-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.4/2019ΩΦΜΖ465ΖΠΡ-ΖΕΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 19/2019
10/05/2019 03:00:0021/05/2019 14:23:18ΧΕΠ Β39-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 3 & 4/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΩΧΔ3465ΖΠΡ-6ΤΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 39/2019
10/05/2019 03:00:0021/05/2019 14:21:22ΧΕΠ Β42-ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥΨ1ΣΦ465ΖΠΡ-ΣΕΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 42/2019
10/05/2019 03:00:0013/05/2019 09:08:48ΧΕΠ Β37-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΣΒ9465ΖΠΡ-4Β3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 37/2019
10/05/2019 03:00:0005/09/2019 08:06:47ΧΕΠ Β44-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΟΙ6465ΖΠΡ-Ο42ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 44/2019
10/05/2019 03:00:0019/07/2019 13:08:49ΧΕΠ Β43-ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥΩΜΦ8465ΖΠΡ-1ΟΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 43/2019
10/05/2019 03:00:0013/05/2019 09:10:42ΧΕΠ Β38-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΑΡΑΚΑ ΤΗΣ Δ.Ε ΚΕΡΑΤΕΑΣΩ5ΧΕ465ΖΠΡ-ΕΟΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 38/2019
10/05/2019 03:00:0021/05/2019 14:23:03ΧΕΠ Β41-ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥΨ1Χ0465ΖΠΡ-26ΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 41/2019
10/05/2019 03:00:0018/07/2019 08:25:03ΧΕΠ Β41-ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ6Α00465ΖΠΡ-ΖΛΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 41/2019
09/05/2019 03:00:0013/05/2019 09:06:46ΧΕΠ Β36-ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝΨ4Ψ9465ΖΠΡ-02ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 36/2019
30/04/2019 03:00:0022/07/2019 10:01:44ΧΕΠ Α13-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΑΕΔ 2019 (2Η ) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20196Ν9Π465ΖΠΡ-8Χ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 13/2019
30/04/2019 03:00:0022/07/2019 10:58:18ΧΕΠ Γ17-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Μ.4/2019 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΩ8ΝΩ465ΖΠΡ-ΩΥΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 17/2019
30/04/2019 03:00:0021/05/2019 14:54:24ΧΕΠ Α11-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΑΕΔ 2019 (1Η) 7 ΑΤΟΜΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20197Ζ9Π465ΖΠΡ-2ΓΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 11/2019
30/04/2019 03:00:0021/05/2019 14:55:50ΧΕΠ Α12-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 2ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019ΩΑΣΟ465ΖΠΡ-5ΟΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 12/2019
30/04/2019 03:00:0021/05/2019 14:58:19ΧΕΠ A13-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΑΕΔ 2019 (2Η ) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20199ΩΨΖ465ΖΠΡ-ΒΕΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣA 13/2019
30/04/2019 03:00:0021/05/2019 14:52:56ΧΕΠ Α10-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΜΒ.ΟΑΕΔ (2Η ) 6 ΑΤΟΜΑ ΜΗΝΟΣ 4/2019Ψ98Δ465ΖΠΡ-2Δ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 10/2019
30/04/2019 03:00:0022/07/2019 11:00:18ΧΕΠ Γ18-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Μ.4/2019 ΦΟΡΟΥ 20%698Σ465ΖΠΡ-ΓΔΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 18/2019
30/04/2019 03:00:0022/07/2019 10:54:15ΧΕΠ Γ16-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.4/2019ΩΦΞ1465ΖΠΡ-ΛΡΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 16/2019
25/04/2019 03:00:0013/05/2019 09:04:02ΧΕΠ Β35-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ 01/4-25/4/20196ΟΣΠ465ΖΠΡ-ΔΑΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 35/2019
25/04/2019 03:00:0022/05/2019 08:00:44ΧΕΠ Γ15-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.3/2019.6ΞΥΘ465ΖΠΡ-4ΦΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 15/2019
25/04/2019 03:00:0021/05/2019 14:08:49ΧΕΠ Β35-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ 01/4-25/4/20196ΓΕΕ465ΖΠΡ-64ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 35/2019
23/04/2019 03:00:0008/05/2019 12:46:02ΧΕΠ Β34-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ6ΕΠΜ465ΖΠΡ-5Φ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 34/2019
19/04/2019 03:00:0008/05/2019 12:52:39ΧΕΠ Β33-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ6Σ9Β465ΖΠΡ-4ΛΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 33/2019
15/04/2019 03:00:0008/05/2019 12:48:44ΧΕΠ Β32-ΑΜΟΙΒΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2018ΩΦΗΔ465ΖΠΡ-ΘΓ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 32/2019
10/04/2019 03:00:0017/04/2019 08:21:16ΧΕΠ Β31-ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ISUZU IYA4122 ΑΠΟ 10/4/2019-10/4/2020Ω042465ΖΠΡ-ΓΚΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 31/2019
10/04/2019 03:00:0017/04/2019 08:18:37ΧΕΠ Β30-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ-SHIRT ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΙΟ1465ΖΠΡ-Ψ9ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 30/2019
09/04/2019 03:00:0012/04/2019 12:14:42ΧΕΠ Β27-ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝΩ3ΣΔ465ΖΠΡ-ΙΘΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 27/2019
09/04/2019 03:00:0015/04/2019 11:09:57ΧΕΠ Β24-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣΩΑ1Ω465ΖΠΡ-Λ7ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 24/2019
09/04/2019 03:00:0012/04/2019 12:06:41ΧΕΠ Β25-ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΨ0ΛΙ465ΖΠΡ-Ρ3ΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 25/2019
09/04/2019 03:00:0012/04/2019 12:16:28ΧΕΠ Β28-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΠΩΝΩΦΤΔ465ΖΠΡ-ΨΟΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 28/2019
09/04/2019 03:00:0012/04/2019 12:18:04ΧΕΠ Β29-ΣΥΝΤΑΞΗ -ΚΑΤΑΘΕΣΗ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΠΩΝ6ΥΛΚ465ΖΠΡ-19ΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 29/2019
09/04/2019 03:00:0012/04/2019 12:11:32ΧΕΠ Β26-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣΩΜΙΕ465ΖΠΡ-Ζ63ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 26/2019
03/04/2019 03:00:0012/04/2019 11:56:45ΧΕΠ Β21-ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΜ.ΧΩΡΩΝ & ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥΨΦΞ4465ΖΠΡ-ΞΣΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 21/2019
03/04/2019 03:00:0012/04/2019 11:58:39ΧΕΠ Β22-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.3/2019Ω0ΒΗ465ΖΠΡ-56ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 22/2019
03/04/2019 03:00:0012/04/2019 12:02:33ΧΕΠ Β23-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.3/20196ΙΖΤ465ΖΠΡ-6ΜΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 23/2019
31/03/2019 02:00:0008/05/2019 14:08:44ΧΕΠ Α8-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.3/2019 1 ΑΤΟΜΟΨΤ7Ρ465ΖΠΡ-6Ε7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 8/2019
31/03/2019 02:00:0008/05/2019 14:05:08ΧΕΠ Α6-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.3/2019 6 ΑΤΟΜΩΝ ΟΑΕΔ6Ι2Ρ465ΖΠΡ-ΚΧ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 6/2019
31/03/2019 02:00:0008/05/2019 13:10:39ΧΕΠ Γ11-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,06% Μ.3/2019ΩΧ5Ψ465ΖΠΡ-ΝΙ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 11/2019
31/03/2019 02:00:0008/05/2019 14:07:10ΧΕΠ Α7-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.3/2019 7 ΑΤΟΜΑΩΒ12465ΖΠΡ-Λ3ΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 7/2019
31/03/2019 02:00:0021/05/2019 14:25:33ΧΕΠ Γ13-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019Ψ1ΟΜ465ΖΠΡ-ΠΛΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 13/2019
31/03/2019 02:00:0008/05/2019 13:08:30ΧΕΠ Γ10-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Φ.20% Μ.3/20196ΝΛΣ465ΖΠΡ-Μ08ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 10/2019
31/03/2019 02:00:0008/05/2019 14:11:51ΧΕΠ Α9-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ3/2019 2ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΨΣΠΓ465ΖΠΡ-ΠΡΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΑ 9/2019
21/03/2019 02:00:0012/04/2019 11:54:57ΧΕΠ Β20-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 4/3/2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ6ΚΗΥ465ΖΠΡ-Ξ26ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 20/2019
01/03/2019 02:00:0012/04/2019 11:22:36ΧΕΠ Β17-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΨΨ1Χ465ΖΠΡ-0ΤΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 17/2019
01/03/2019 02:00:0012/04/2019 11:38:33ΧΕΠ Β18-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩ8ΠΦ465ΖΠΡ-Χ2ΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 18/2019
01/03/2019 02:00:0012/04/2019 11:48:55ΧΕΠ Β19-ΣΥΜΔΡΟΜΗ ΓΕΜΗ 20196ΨΩ4465ΖΠΡ-374ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 19/2019
28/02/2019 02:00:0008/05/2019 12:56:10ΧΕΠ Γ7-ΦΟΡΟΣ 20% Μ.2/20196Ε6Ω465ΖΠΡ-3ΝΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 7/2019
28/02/2019 02:00:0008/05/2019 12:58:13ΧΕΠ Γ8-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΕΠ Μ.2/20196Α28465ΖΠΡ-ΝΨΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 8/2019
28/02/2019 02:00:0008/05/2019 13:00:33ΧΕΠ Γ9-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.06% Μ.2/2019Ω204465ΖΠΡ-8ΕΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 9/2019
27/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:49:04ΧΕΠ Β11-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΩΣ 12/2/2019Ω96Δ465ΖΠΡ-Δ9ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 11/2019
27/02/2019 02:00:0004/03/2019 11:34:29ΧΕΠ Β16-ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ 12/2 ΕΩΣ 27/2/2019ΩΨΒΚ465ΖΠΡ-4Μ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 16/2019
26/02/2019 02:00:0004/03/2019 11:29:03ΧΕΠ Β15-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ6ΜΒΗ465ΖΠΡ-ΛΣΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 15/2019
26/02/2019 02:00:0004/03/2019 11:26:06ΧΕΠ Β14-ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΩΨΤΩ465ΖΠΡ-ΔΜ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 14/2019
22/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:55:39ΧΕΠ Β12-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΨΗ2Α465ΖΠΡ-ΣΦΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 12/2019
22/02/2019 02:00:0004/03/2019 11:01:10ΧΕΠ Β13-ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΩ5ΗΜ465ΖΠΡ-ΦΥ4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 13/2019
18/02/2019 02:00:0012/04/2019 12:32:35ΧΕΠ Γ6-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.1/2019Ω9Η0465ΖΠΡ-ΞΝΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 6/2019
18/02/2019 02:00:0012/04/2019 12:29:51ΧΕΠ Γ5-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ6ΛΤΖ465ΖΠΡ-7ΡΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 5/2019
18/02/2019 02:00:0012/04/2019 12:27:37ΧΕΠ Γ4-ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 20186ΗΓ9465ΖΠΡ-ΛΥ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 4/2019
12/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:12:24ΧΕΠ Β9-ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ60ΛΥ465ΖΠΡ-07ΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 9/2019
12/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:08:01ΧΕΠ Β7-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΝΕΙΟΝ ΟΡΟΣΨ639465ΖΠΡ-ΩΦ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 7/2019
12/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:41:13ΧΕΠ Β10-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥΩΟΘΥ465ΖΠΡ-ΩΩΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 10/2019
12/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:10:36ΧΕΠ Β8-ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΩΣΥ4465ΖΠΡ-ΕΧΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 8/2019
01/02/2019 02:00:0004/03/2019 09:48:44ΧΕΠ Β4-ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ629Λ465ΖΠΡ-ΜΝ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 4/2019
01/02/2019 02:00:0004/03/2019 09:59:24ΧΕΠ Β5-ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥΩΣΛΓ465ΖΠΡ-Ζ75ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 5/2019
01/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:02:24ΧΕΠ Β6-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.1/20196ΗΔ3465ΖΠΡ-Ξ7ΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 6/2019
01/02/2019 02:00:0006/02/2019 12:00:08ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΩΡΒΝ465ΖΠΡ-2ΘΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 3/2019
29/01/2019 02:00:0006/02/2019 13:14:29ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ.12/20186ΑΔΚ465ΖΠΡ-31ΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 3/2019
29/01/2019 02:00:0006/02/2019 13:11:32ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΩ7Ξ3465ΖΠΡ-ΛΛΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 2/2019
29/01/2019 02:00:0006/02/2019 12:01:58ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.12/20186ΡΗΦ465ΖΠΡ-39ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 1/2019
29/01/2019 02:00:0017/04/2019 08:15:43ΧΕΠ Β2-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩ5Ω6465ΖΠΡ-ΧΩ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 2/2019
11/01/2019 02:00:0006/02/2019 11:58:20ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2019 ΙΥΑ4122ΨΘΓ7465ΖΠΡ-Υ2ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 1/2019
31/12/2018 02:00:0009/01/2019 11:24:28ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣΩ8ΤΠ465ΖΠΡ-ΦΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 127/2018
31/12/2018 02:00:0008/01/2019 12:18:54ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.20% Μ. 11/2018Ω73Ν465ΖΠΡ-Β9ΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 34/2018
31/12/2018 02:00:0008/01/2019 11:49:22ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΝΚΩ465ΖΠΡ-Κ5ΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 124/2018
31/12/2018 02:00:0008/01/2019 12:24:09ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Μ.11/2018ΨΞΥΦ465ΖΠΡ-90ΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 36/2018
31/12/2018 02:00:0008/01/2019 12:21:11ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μ.11/20186ΠΘΤ465ΖΠΡ-Θ0ΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 35/2018
31/12/2018 02:00:0008/01/2019 11:53:54ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ 18/12-31/12/2018ΨΠΒΣ465ΖΠΡ-ΣΚΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 126/2018
31/12/2018 02:00:0008/01/2019 11:51:31ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 11ος/2018 ΚΑΙ 12ος/2018ΩΖΠΗ465ΖΠΡ-ΧΡΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 125/2018
28/12/2018 02:00:0008/01/2019 11:38:38ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ7ΧΓ0465ΖΠΡ-ΟΝ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 122/2018
28/12/2018 02:00:0008/01/2019 11:40:50ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6Λ6Λ465ΖΠΡ-Ι06ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 123/2018
24/12/2018 02:00:0007/01/2019 11:13:06ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.11_ΚΑΙ 12/2018ΨΞΩ1465ΖΠΡ-ΛΞ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 33/2018
19/12/2018 02:00:0007/01/2019 11:22:33ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΑΕΔΨΛΛΜ465ΖΠΡ-ΣΥΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔ 8/2018
18/12/2018 02:00:0008/01/2019 11:25:35ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ7Μ23465ΖΠΡ-ΕΧ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 119/2018
18/12/2018 02:00:0008/01/2019 11:33:35ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ ΛΑΥΡΙΟΥΨΞΦΥ465ΖΠΡ-ΤΤ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 120/2018
18/12/2018 02:00:0008/01/2019 11:36:22ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 17/12/2018 ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΑΠ6ΦΠΤ465ΖΠΡ-5ΡΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 121/2018
18/12/2018 02:00:0008/01/2019 11:22:09ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 17/12/2018Ψ6ΘΥ465ΖΠΡ-4Δ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 118/2018
17/12/2018 02:00:0008/01/2019 11:19:57ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ68ΩΜ465ΖΠΡ-ΗΒΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 117/2018
05/12/2018 02:00:0007/01/2019 11:21:14ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΟΑΕΔ66Μ6465ΖΠΡ-ΤΚ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔ 7/2018
30/11/2018 02:00:0007/01/2019 11:10:21ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.10/2018ΩΨΟΒ465ΖΠΡ-ΩΒΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 32/2018
28/11/2018 02:00:0008/01/2019 11:02:58ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.11/2018ΩΑΝΒ465ΖΠΡ-6ΣΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 116/2018
27/11/2018 02:00:0008/01/2019 12:13:09ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,06% Μ.10/2018ΩΞΞΧ465ΖΠΡ-ΗΑΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 29/2018
27/11/2018 02:00:0008/01/2019 12:11:04ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,06% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ Μ.10/20186Ο1Τ465ΖΠΡ-ΥΘΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 28/2018
27/11/2018 02:00:0008/01/2019 12:15:04ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.10/2018Ω4Ε7465ΖΠΡ-Μ4ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 30/2018
27/11/2018 02:00:0008/01/2019 12:17:02ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ Μ.10/201865ΞΠ465ΖΠΡ-ΦΑ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 31/2018
22/11/2018 02:00:0008/01/2019 10:48:08ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ6695465ΖΠΡ-ΔΣΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 114/2018
22/11/2018 02:00:0008/01/2019 11:17:21ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΩΖΦΞ465ΖΠΡ-Β7ΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 115/2018
08/11/2018 02:00:0009/11/2018 13:43:07ΧΕΠ Β111-ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ65ΞΠ465ΖΠΡ-ΑΟΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 111/2018
08/11/2018 02:00:0008/01/2019 10:43:01ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΩΑ5Γ465ΖΠΡ-Χ17ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 113/2018
08/11/2018 02:00:0009/11/2018 13:40:51ΧΕΠ Β110-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΩΑΑ3465ΖΠΡ-1ΙΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 110/2018
08/11/2018 02:00:0009/11/2018 13:47:13ΧΕΠ Β112-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΠΟ 01/10/2018 ΕΩΣ 31/10/2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 18/4/2018 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ6Φ5Δ465ΖΠΡ-ΨΦΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 112/2018
05/11/2018 02:00:0007/01/2019 11:19:31ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΑΕΔ67ΞΒ465ΖΠΡ-3ΙΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔ 6/2018
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 13:31:49ΧΕΠ Β108-ΕΞΟΔΑ ΤΑΡΠΕΖΗΣ Μ.10/2018ΨΧΙΥ465ΖΠΡ-Γ4ΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 108/2018
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 13:38:35ΧΕΠ Β109-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΑΠ Μ.10/2018ΨΛΝΡ465ΖΠΡ-ΚΒΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 109/2018
31/10/2018 02:00:0008/01/2019 11:56:03ΦΟΡΟΣ 20%Μ.9/2018ΩΕΘΖ465ΖΠΡ-ΝΧΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 26/2018
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 13:29:42ΧΕΠ Β107-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ.7/2018,8/2018,9/2018ΨΓΩ7465ΖΠΡ-56ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 107/2018
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 13:27:12ΧΕΠ Β106-ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑΩΘΩΓ465ΖΠΡ-2ΓΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 106/2018
31/10/2018 02:00:0008/01/2019 11:58:41ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.9/20186ΣΘ6465ΖΠΡ-Ι96ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 27/2018
17/10/2018 03:00:0023/10/2018 08:22:47ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΩΘ16465ΖΠΡ-ΜΜΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 99/2018
17/10/2018 03:00:0009/11/2018 13:25:04ΧΕΠ Β105-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.9/20186933465ΖΠΡ-ΙΓΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 105/2018
17/10/2018 03:00:0023/10/2018 08:25:37ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦ. ΝΟ 81/2018 Δ.Σ.Ω0ΒΗ465ΖΠΡ-ΞΥΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 100/2018
17/10/2018 03:00:0009/11/2018 13:14:43ΧΕΠ Β101-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.6/20186ΚΠΗ465ΖΠΡ-7ΙΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 101/2018
17/10/2018 03:00:0009/11/2018 13:21:06ΧΕΠ Β104-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.8/20186ΧΟΔ465ΖΠΡ-0ΞΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 104/2018
17/10/2018 03:00:0009/11/2018 13:18:51ΧΕΠ Β103-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣΨΕΙΑ465ΖΠΡ-2ΡΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 103/2018
03/10/2018 03:00:0009/10/2018 10:05:13ΧΕΠ Β97 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΠΟ 01/08/2018-30/9/2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 18/4/2018 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ7258465ΖΠΡ-ΖΓΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 97/2018
03/10/2018 03:00:0009/10/2018 10:02:54ΧΕΠ Β96 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ7ΥΕΨ465ΖΠΡ-ΡΓΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 96/2018
03/10/2018 03:00:0009/10/2018 10:00:53ΧΕΠ Β98 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ754Κ465ΖΠΡ-ΒΛΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 98/2018
02/10/2018 03:00:0009/10/2018 09:43:57ΧΕΠ Β93 - ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/2013ΩΔΗΧ465ΖΠΡ-2Τ4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 93/2018
02/10/2018 03:00:0009/10/2018 09:17:49ΧΕΠ Γ22 - ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.8/2018ΩΠΓ6465ΖΠΡ-ΘΗΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 22/2018
02/10/2018 03:00:0009/10/2018 09:57:34ΧΕΠ Β94 - ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΩΣΤΙΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/20137ΘΖΨ465ΖΠΡ-6Ν2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 94/2018
02/10/2018 03:00:0009/10/2018 09:47:33ΧΕΠ Β95 - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2017(5η ΔΟΣΗ)Ω9ΦΗ465ΖΠΡ-Μ34ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 95/2018
30/09/2018 03:00:0023/10/2018 08:20:41ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ Μ.7-8-9/201878Κ7465ΖΠΡ-5ΞΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 24/2018
30/09/2018 03:00:0023/10/2018 08:18:18ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Μ 7-8-9/2018ΩΡ1Β465ΖΠΡ-07ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 23/2018
30/09/2018 03:00:0009/11/2018 13:09:31ΧΕΠ Γ25-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018ΩΥΕΖ465ΖΠΡ-ΜΛ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 25/2018
28/09/2018 03:00:0009/11/2018 13:01:52ΧΕΠ Δ5-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ7ΜΘΡ465ΖΠΡ-ΔΒ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔ 5/2018
27/09/2018 03:00:0009/10/2018 09:32:33ΧΕΠ Γ21 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.8/2018ΩΔΤ2465ΖΠΡ-ΧΧΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 21/2018
12/09/2018 03:00:0014/09/2018 12:41:29ΧΕΠ Β92-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥΨΟΕ1465ΖΠΡ-554ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 92/2018
07/09/2018 03:00:0010/09/2018 11:58:04ΧΕΠ Β91 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ6Ψ0Ο465ΖΠΡ-0Ι4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 91/2018
06/09/2018 03:00:0007/09/2018 11:03:16ΧΕΠ Β90 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΩΝ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ6Χ0Η465ΖΠΡ-ΠΓΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 90/2018
03/09/2018 03:00:0007/09/2018 10:56:22ΧΕΠ Β88 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥΩΘΜΚ465ΖΠΡ-Λ2ΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 88/2018
03/09/2018 03:00:0007/09/2018 11:00:32ΧΕΠ Β89 - ΚΑΤΑΘΕΣΗ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 64/2018 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ7ΥΚΥ465ΖΠΡ-30ΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 89/2018
31/08/2018 03:00:0009/11/2018 13:00:05ΧΕΠ Δ4-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔΩΖ86465ΖΠΡ-ΕΨΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔ 4/2018
30/08/2018 03:00:0003/09/2018 08:59:13ΧΕΠ Β86 - ΠΛΗΡΩΜΗ 4ης ΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20176ΚΔΛ465ΖΠΡ-ΜΤΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 86/2018
30/08/2018 03:00:0003/09/2018 08:54:39ΧΕΠ Β85 - ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ 2016 ΚΑΙ 20176ΘΡ4465ΖΠΡ-ΘΑ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 85/2018
30/08/2018 03:00:0009/10/2018 09:41:08ΧΕΠ Γ20 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Μ.7/2086ΓΦ6465ΖΠΡ-ΞΗΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 20/2018
30/08/2018 03:00:0003/09/2018 09:02:13ΧΕΠ Β87 - ΕΜΗΝΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΠΟ 01/06/2018 ΕΩΣ 31/7/2018ΩΓ51465ΖΠΡ-8ΡΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 87/2018
29/08/2018 03:00:0003/09/2018 08:48:34ΧΕΠ Β84 - ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 679/2016ΩΒ5Φ465ΖΠΡ-Ο1ΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 84/2018
21/08/2018 03:00:0022/08/2018 08:42:20ΧΕΠ Β82 - ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ης ΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ75Μ6465ΖΠΡ-ΒΔΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 82/2018
09/08/2018 03:00:0022/08/2018 10:44:44ΧΕΠ Β81 - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ Μ.6/20187Σ1Ξ465ΖΠΡ-ΖΨΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 81/2018
09/08/2018 03:00:0022/08/2018 08:34:27ΧΕΠ Β80 - ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ64ΟΟ465ΖΠΡ-3ΔΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 80/2018
08/08/2018 03:00:0003/09/2018 10:05:17ΧΕΠ Γ18 - ΦΟΡΟΣ 20% Μ.7/2018Ω64Θ465ΖΠΡ-ΙΓ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 18/2018
08/08/2018 03:00:0009/10/2018 09:12:45ΧΕΠ Γ19 - ΦΟΡΟΣ 20%Μ.7/2018ΩΗ7Τ465ΖΠΡ-Φ4ΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 19/2018
01/08/2018 03:00:0022/08/2018 08:37:58ΧΕΠ Γ17 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.6/20167ΔΧΑ465ΖΠΡ-ΗΩ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 17/2018
01/08/2018 03:00:0009/10/2018 09:21:05ΧΕΠ Γ18 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.6/2018ΩΟΕΟ465ΖΠΡ-ΧΝΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 18/2018
31/07/2018 03:00:0009/11/2018 12:57:56ΧΕΠ Δ3-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ66ΩΑ465ΖΠΡ-Ε6ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔ 3/2018
30/07/2018 03:00:0001/08/2018 07:43:34ΧΕΠ Β79-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΡΕΚΛΩΝΩ6ΞΛ465ΖΠΡ-9ΘΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 79/2018
20/07/2018 03:00:0020/07/2018 17:47:50ΧΕΠ Β69-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 3/7/2018ΨΠΧΧ465ΖΠΡ-ΛΧΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 69/2018
19/07/2018 03:00:0020/07/2018 18:24:50ΧΕΠ Β77-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 4/2018,5/2018,6/201872ΗΜ465ΖΠΡ-Φ6ΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 77/2018
19/07/2018 03:00:0001/08/2018 07:38:26ΧΕΠ Β78-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΩ1ΞΣ465ΖΠΡ-ΦΔ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 78/2018
19/07/2018 03:00:0020/07/2018 18:21:11ΧΕΠ Β76-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ78Ν3465ΖΠΡ-6Ο8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 76/2018
18/07/2018 03:00:0020/07/2018 18:17:50ΧΕΠ Β75-2η ΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2017Ψ9ΨΓ465ΖΠΡ-0Β1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 75/2018
18/07/2018 03:00:0020/07/2018 18:11:06ΧΕΠ Β74-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΨΤΡΦ465ΖΠΡ-ΤΑΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 74/2018
18/07/2018 03:00:0020/07/2018 18:03:28ΧΕΠ Β72-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ94ΘΞ465ΖΠΡ-ΟΔ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 72/2018
18/07/2018 03:00:0020/07/2018 18:06:26ΧΕΠ Β73-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΚΑ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ6ΞΨΗ465ΖΠΡ-ΒΨΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 73/2018
16/07/2018 03:00:0020/07/2018 17:39:37ΧΕΠ Β68-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 3/7/20186Μ0Ζ465ΖΠΡ-2Τ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 68/2018
16/07/2018 03:00:0020/07/2018 17:33:09ΧΕΠ Β67-ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 20179ΘΠΟ465ΖΠΡ-8ΟΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 67/2018
16/07/2018 03:00:0020/07/2018 17:54:57ΧΕΠ Β70-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 16/7/20186ΞΤΔ465ΖΠΡ-ΤΡΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 70/2018
16/07/2018 03:00:0020/07/2018 17:51:40ΧΕΠ Β69-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 11/7/2018ΩΗΧΣ465ΖΠΡ-Μ9ΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 69/2018
16/07/2018 03:00:0020/07/2018 18:00:10ΧΕΠ Β71-ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ης ΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20179ΗΘ9465ΖΠΡ-2Ψ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 71/2018
16/07/2018 03:00:0020/07/2018 17:28:50ΧΕΠ Β66-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΠΟ 01/01-31/5/2018Ψ5ΗΜ465ΖΠΡ-ΕΛΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 66/2018
11/07/2018 03:00:0020/07/2018 17:22:07ΧΕΠ Β65-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ694Σ465ΖΠΡ-Μ7ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 65/2018
09/07/2018 03:00:0020/07/2018 17:18:21ΧΕΠ Β64-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ 20% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 46,ΠΑΡ.7Α Ν.4305/2014)9Ο45465ΖΠΡ-4ΨΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 64/2018
03/07/2018 03:00:0020/07/2018 17:12:57ΧΕΠ Β63-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣΨΗΜΥ465ΖΠΡ-ΟΨ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 63/2018
03/07/2018 03:00:0020/07/2018 17:06:41ΧΕΠ Β62-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ9ΛΓΩ465ΖΠΡ-ΟΘΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 62/2018
03/07/2018 03:00:0020/07/2018 14:52:06ΧΕΠ Β61-Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων9ΒΖΩ465ΖΠΡ-Η0ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 61/2018
30/06/2018 03:00:0003/09/2018 09:58:14ΧΕΠ Γ14 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤ. 3,2 +ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ. ΣΥΜΒ. ΣΕ ΔΟΥ ΕΩΣ 30/6/201860ΝΛ465ΖΠΡ-1ΤΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 14/2018
30/06/2018 03:00:0003/09/2018 09:50:46ΧΕΠ Γ12 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0.06% ΑΕΠΠ ΕΩΣ 30/06/20186Ξ9Ζ465ΖΠΡ-0Δ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 12/2018
30/06/2018 03:00:0003/09/2018 09:47:19ΧΕΠ Γ11 - ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ6ΓΑΕ465ΖΠΡ-ΡΝ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 11/2018
30/06/2018 03:00:0009/11/2018 12:55:55ΧΕΠ Δ2-ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΔ ΤΕΚΝΩΝ 2ΟΥ 3ΟΥ 4ΟΥ 2018 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ6Ω39465ΖΠΡ-1Ν9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔ 8/2018
30/06/2018 03:00:0003/09/2018 10:03:17ΧΕΠ Γ16 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΣΕ ΔΟΥ ΕΩΣ 30/6/20186ΜΒ0465ΖΠΡ-ΝΥΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 16/2018
30/06/2018 03:00:0009/11/2018 12:52:12ΧΕΠ Δ1-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔΨ0ΛΕ465ΖΠΡ-Μ5ΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔ 1/2018
30/06/2018 03:00:0003/09/2018 09:55:22ΧΕΠ Γ13 - ΚΡΑΤΗΣΗ ΧΑΡΤ.+ ΟΓΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒ. ΕΩΣ 30/6/20186ΡΞ8465ΖΠΡ-6ΦΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 13/2018
30/06/2018 03:00:0003/09/2018 10:01:01ΧΕΠ Γ15 - ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΕΩΣ 30/06/2018 ΣΕ ΔΟΥ6Χ95465ΖΠΡ-ΠΦΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 15/2018
29/06/2018 03:00:0020/07/2018 14:35:58ΧΕΠ Β60 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΨΧΖΟ465ΖΠΡ-ΦΦΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 60/2018
26/06/2018 03:00:0020/07/2018 14:33:27ΧΕΠ Β59 - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ "ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ"6ΨΟΚ465ΖΠΡ-ΠΕΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 59/2018
25/06/2018 03:00:0003/07/2018 11:52:18ΧΕΠ Β55 - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥΩΚ98465ΖΠΡ-834ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 55/2018
25/06/2018 03:00:0027/06/2018 11:30:52ΧΕΠ Γ8 - ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.5/20186Β1Ω465ΖΠΡ-7ΣΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 8/2018
25/06/2018 03:00:0027/06/2018 11:26:22ΧΕΠ Β56 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ75ΤΒ465ΖΠΡ-ΩΝΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 56/2018
25/06/2018 03:00:0027/06/2018 11:28:35ΧΕΠ Β57 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ606Ο465ΖΠΡ-1Ε3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 57/2018
25/06/2018 03:00:0003/09/2018 09:40:21ΧΕΠ Γ9 - ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ 3% Μ.5/20187ΜΞΝ465ΖΠΡ-Ω6ΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 9/2018
25/06/2018 03:00:0003/09/2018 09:34:32ΧΕΠ Γ8 - ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ 20% Μ.5/20187Σ38465ΖΠΡ-ΜΜΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 8/2018
25/06/2018 03:00:0029/06/2018 13:32:07ΧΕΠ Β58 - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥΨ88Γ465ΖΠΡ-ΦΑΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 58/2018
25/06/2018 03:00:0027/06/2018 11:33:04ΧΕΠ Γ9 - ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ 3% Μ.5/2018ΩΕΩ7465ΖΠΡ-3ΑΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 9/2018
22/06/2018 03:00:0027/06/2018 11:19:55ΧΕΠ Β54 - ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟΩΞΦΥ465ΖΠΡ-ΣΟΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 54/2018
22/06/2018 03:00:0029/06/2018 13:52:25ΧΕΠ Β53 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣΩΨΦΑ465ΖΠΡ-0ΣΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 53/2018
22/06/2018 03:00:0029/06/2018 13:18:52ΧΕΠ Β55 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΙΥΑ41226ΡΨΞ465ΖΠΡ-ΔΥ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 55/2018
21/06/2018 03:00:0027/06/2018 12:59:01ΧΕΠ Β52 - ΕΚΔΟΣΗ 36 ΦΥΛΛΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ6Λ2Μ465ΖΠΡ-Ν94ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 52/2018
19/06/2018 03:00:0027/06/2018 10:43:23ΧΕΠ Β51 - ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΨΒΧ4465ΖΠΡ-9Η1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 51/2018
18/06/2018 03:00:0027/06/2018 10:35:42ΧΕΠ Β48 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Μ.4/20186ΣΕΜ465ΖΠΡ-5ΕΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 48/2018
18/06/2018 03:00:0027/06/2018 10:37:50ΧΕΠ Β49 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Μ.5/2018Ω6Μ5465ΖΠΡ-ΝΝ4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 49/2018
18/06/2018 03:00:0027/06/2018 10:40:02ΧΕΠ Β50 - ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 18/66Η6Χ465ΖΠΡ-667ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 50/2018
18/06/2018 03:00:0027/06/2018 09:46:20ΧΕΠ Β47 - ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣΩΝΨΒ465ΖΠΡ-ΟΓΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 47/2018
15/06/2018 03:00:0027/06/2018 09:34:34ΧΕΠ Β44 - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥΩ3ΦΘ465ΖΠΡ-ΗΣΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 44/2018
15/06/2018 03:00:0027/06/2018 09:40:57ΧΕΠ Β46 - ΣΥΝΤΑΞΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΕΔ 719/20186Ι4Σ465ΖΠΡ-ΜΣΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 46/2018
15/06/2018 03:00:0027/06/2018 09:37:20ΧΕΠ Β45 - ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ6ΗΣΟ465ΖΠΡ-Π89ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 45/2018
07/06/2018 03:00:0012/06/2018 11:24:12ΧΕΠ Β43 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟ 19.21316017 INTERLIFE ΓΙΑ ISYZU ΙΥΑ4122ΩΟΔΟ465ΖΠΡ-ΣΔΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 43/2018
07/06/2018 03:00:0012/06/2018 11:19:06ΧΕΠ Β42 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒ. ΜΙΝΕΤΤΑ ΝΟ 2209633 ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES BENZ6ΥΞΨ465ΖΠΡ-ΥΡΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 42/2018
30/05/2018 03:00:0003/09/2018 09:29:49ΧΕΠ Γ7 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΕΠΠ 5/ 201872ΘΞ465ΖΠΡ-1ΡΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 7/2018
23/05/2018 03:00:0012/06/2018 11:15:37ΧΕΠ Β40 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΜ4Κ465ΖΠΡ-5ΚΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 40/2018
23/05/2018 03:00:0009/11/2018 12:47:09ΧΕΠ Β41-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔΨΔΠ8465ΖΠΡ-806ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 41/2018
22/05/2018 03:00:0023/05/2018 13:23:28ΧΕΠ Β39 - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΩΙ5Ε465ΖΠΡ-2ΑΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 39/2018
10/05/2018 03:00:0018/05/2018 12:33:48ΧΕΠ Β35 - ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ7597465ΖΠΡ-Τ68ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 35/2018
10/05/2018 03:00:0018/05/2018 12:37:45ΧΕΠ Β36 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥΩΥΕ5465ΖΠΡ-ΨΧ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 36/2018
10/05/2018 03:00:0018/05/2018 12:22:51ΧΕΠ Β37 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΨΛΝΩ465ΖΠΡ-5ΛΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 37/2018
10/05/2018 03:00:0023/05/2018 13:26:02ΧΕΠ Β38 - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΟΝΩΝΩ0ΩΤ465ΖΠΡ-210ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 38/2018
03/05/2018 03:00:0003/05/2018 14:07:29ΧΕΠ Γ2 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 3_2018 ΦΟΡΟΣ 20% ΚΑΙ 3% (ΙΝΤ)64ΘΟ465ΖΠΡ-5ΩΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 2/2018
30/04/2018 03:00:0014/05/2018 14:26:03ΧΕΠ Β34 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔΨΜ2Φ465ΖΠΡ-8Α8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 34/2018
30/04/2018 03:00:0009/11/2018 12:37:15ΧΕΠ Β34- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ6ΣΚ6465ΖΠΡ-ΦΜΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 34/2018
27/04/2018 03:00:0007/05/2018 11:27:57ΧΕΠ Β33 - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥΩΦΩΥ465ΖΠΡ-ΑΑΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 33/2018
27/04/2018 03:00:0007/05/2018 11:25:49ΧΕΠ Β32 - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ 2013ΩΕΤΡ465ΖΠΡ-Σ6ΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 32/2018
27/04/2018 03:00:0007/05/2018 11:18:40ΧΕΠ Β31ΩΗΠΙ465ΖΠΡ-ΤΝΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 31/2018
26/04/2018 03:00:0007/05/2018 11:14:53ΧΕΠ Β29 - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2018 ΙΥΑ4122ΨΩΦΟ465ΖΠΡ-ΘΨΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 29/2018
26/04/2018 03:00:0007/05/2018 11:12:50ΧΕΠ Β30 - ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΝΕΨΚΥ2465ΖΠΡ-5Α0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 30/2018
26/04/2018 03:00:0007/05/2018 10:52:48ΧΕΠ Β28 - ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣΩΟΨ5465ΖΠΡ-Β10ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 28/2018
19/04/2018 03:00:0003/05/2018 13:55:05ΧΕΠ Β27 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α3 ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΕΩΘΨ7465ΖΠΡ-ΥΧΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 27/2018
19/04/2018 03:00:0003/09/2018 09:17:34ΧΕΠ Γ3 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 3_2018ΩΞ0Ε465ΖΠΡ-Ξ5ΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 3/2018
19/04/2018 03:00:0003/09/2018 09:26:44ΧΕΠ Γ4 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΑΔΣ 3_20187Θ14465ΖΠΡ-155ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΓ 4/2018
30/03/2018 03:00:0008/11/2018 14:32:50ΧΕΠ Β26-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔΨΑΛ5465ΖΠΡ-Η0ΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 26/2018
22/03/2018 02:00:0022/03/2018 11:14:37ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣΨΚΤΒ465ΖΠΡ-ΦΣΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 25/2018
19/03/2018 02:00:0022/03/2018 11:05:47ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ75ΡΖ465ΖΠΡ-Π55ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 21/2018
19/03/2018 02:00:0022/03/2018 11:12:59ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΑΓΩΝΩ5Ν8465ΖΠΡ-ΨΕ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 24/2018
19/03/2018 02:00:0022/03/2018 11:09:06ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΗ ΛΑΥΡΙΟΥΩΒΘΚ465ΖΠΡ-ΦΡ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 22/2018
19/03/2018 02:00:0022/03/2018 11:11:12ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/03/20186ΣΟΨ465ΖΠΡ-ΗΓΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 23/2018
16/03/2018 02:00:0022/03/2018 11:03:42ΛΕΥΚΩΜΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 2018 ΜΕ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΩΝΒΞ465ΖΠΡ-ΣΕ4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 20/2018
08/03/2018 02:00:0022/03/2018 10:54:37ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ6ΚΩΗ465ΖΠΡ-ΜΦΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 17/2018
08/03/2018 02:00:0022/03/2018 10:57:52ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ62ΝΞ465ΖΠΡ-9ΕΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 18/2018
08/03/2018 02:00:0022/03/2018 11:01:25ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ6ΧΗΤ465ΖΠΡ-30ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 19/2018
27/02/2018 02:00:0013/03/2018 10:28:25ΧΕΠ Β1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧ.-ΕΓΚ/ΣΗ-ΠΑΡΑΜΕΤΡ.& ΕΚΠ/ΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΩΡΔ9465ΖΠΡ-ΣΚΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 1/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 09:26:30ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ6Χ2Ρ465ΖΠΡ-ΟΑΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 5/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 10:10:00ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ 01/01-31/12/218Ω4ΜΙ465ΖΠΡ-ΥΞΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 8/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 09:38:40ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣΩΠΔΧ465ΖΠΡ-ΑΞΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 7/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 10:17:20ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΣΤΟ ΓΕΜΗΩΥΚΦ465ΖΠΡ-3Ρ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 9/2018
27/02/2018 02:00:0021/03/2018 13:18:39ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 12/2017 ΦΟΡΟΣ 20% ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 12/2017ΨΜ88465ΖΠΡ-ΗΣΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 2/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 10:20:00ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 ΣΤΟ ΓΕΜΗΩΞΥΛ465ΖΠΡ-Φ9ΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 10/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 10:27:01ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ6ΤΒ1465ΖΠΡ-Χ1ΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 6/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 10:36:02ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2011 ΣΤΟ ΓΕΜΗ6ΨΥ1465ΖΠΡ-11ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 13/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 10:39:14ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣΩΓΜΔ465ΖΠΡ-ΖΥΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 14/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 10:33:26ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2012 ΣΤΟ ΓΕΜΗ6ΑΗ2465ΖΠΡ-Η4ΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 12/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 10:30:59ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2014 ΣΤΟ ΓΕΜΗΨΒΟΜ465ΖΠΡ-Ζ9ΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 11/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 10:52:37ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/2013(ΕΚΠΡ.ΥΠΟΒ.ΔΗΛ.ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜ.)ΩΒΧΧ465ΖΠΡ-ΙΝΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 16/2018
27/02/2018 02:00:0021/03/2018 13:21:21ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 5/01/2018ΩΛΙ6465ΖΠΡ-1ΚΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 3/2018
27/02/2018 02:00:0021/03/2018 13:23:54ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 19/01/20187ΣΦΞ465ΖΠΡ-86ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 4/2018
27/02/2018 02:00:0022/03/2018 10:48:39ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/2013(ΕΚΠΡ.ΥΠΟΒ.ΔΗΛ.ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜ.)6ΙΗΘ465ΖΠΡ-Μ9ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 15/2018
28/12/2017 02:00:0029/12/2017 14:23:03ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΑΝΕΤΑΛΩ21Ζ465ΖΠΡ-ΡΦΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 18/2017
28/12/2017 02:00:0028/12/2017 21:21:52ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣΩΞΝ4465ΖΠΡ-ΖΨΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 17/2017
27/12/2017 02:00:0028/12/2017 21:07:57ΠΛΗΡ. ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 01/01/2014-31/12/2014 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥΡ676465ΖΠΡ-ΧΜΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 15/2017
27/12/2017 02:00:0028/12/2017 20:58:20ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 01/01/2013-31/12/2013 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥΨΟΗΒ465ΖΠΡ-14ΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 14/2017
27/12/2017 02:00:0028/12/2017 21:13:08ΠΛΗΡ. ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜ. 01/01/2015-31/12/2015 ΚΑΙ ΠΛΗΡ. ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ6ΩΓΤ465ΖΠΡ-ΠΣ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 16/2017
22/12/2017 02:00:0022/12/2017 14:46:34ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΕΩΝ 2010 ΕΩΣ 2015 ΒΑΣΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ6794465ΖΠΡ-66ΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 9/2017
22/12/2017 02:00:0022/12/2017 14:55:55ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ 12 ΣΤΡ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟΨΝΤΝ465ΖΠΡ-ΡΘΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 11/2017
22/12/2017 02:00:0022/12/2017 14:53:40ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥΨΡ5Μ465ΖΠΡ-ΡΙ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 10/2017
22/12/2017 02:00:0022/12/2017 14:57:49ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ 2011,2012,2013,2014,2015ΩΖΩΕ465ΖΠΡ-640ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 12/2017
22/12/2017 02:00:0022/12/2017 15:10:25ΕΞΟΔΑ ΓΕΜΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ66ΜΕ465ΖΠΡ-ΝΚΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 13/2017
24/10/2017 03:00:0025/10/2017 09:11:25ΧΕΠ Β7 ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΔΑΝΕΤΑΛ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΑΝΕΤΑΛ 6/10/2017ΩΣΥΣ465ΖΠΡ-59ΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 7/2017
16/10/2017 03:00:0016/10/2017 14:29:35ΧΕΠ Β6 ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΔΑΝΕΤΑΛ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΑΝΕΤΑΛ 6/10/20177Χ2Χ465ΖΠΡ-ΥΑ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 6/2017
03/10/2017 03:00:0005/10/2017 13:45:30Β4 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΕΜΗ ΕΤΟΥ 20176ΩΥΛ465ΖΠΡ-ΠΧΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 4/2017
03/10/2017 03:00:0005/10/2017 13:27:37ΧΕΠ Β3 ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ 2016 ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤ 2011 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣΨΟΑΙ465ΖΠΡ-35ΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 3/2017
03/10/2017 03:00:0005/10/2017 13:51:41ΧΕΠ Β5 ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΔΟΥ6Σ55465ΖΠΡ-415ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 5/2017
13/09/2017 03:00:0018/09/2017 12:38:26ΧΕΠ Β2 ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΑΠΕΨ0Γ0465ΖΠΡ-2Λ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 2/2017
21/08/2017 03:00:0021/08/2017 14:28:22ΧΕΠ Β1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΩΞ3Ε465ΖΠΡ-ΩΛ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ 1/2017
Προτιμήσεις Ιδιωτικότητας
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύονται πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι, η παρεμπόδιση ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που παρέχουμε.