Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22920 – 22413

Πρόσκληση στη 5η Έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ. του 2019

Λαύριο, 14.2.2019

Αριθμ. πρωτ.  90

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 4η Έκτακτη Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 5η Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 14 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Επιλογή και αποδοχή εργαζομένου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ