Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Πρόσκληση στη 2η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. του 2018

Λαύριο, 25.1.2018

Αριθμ. πρωτ. 28

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 2η  Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στη 2η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη αριθ.1, στις 29 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Αποδοχή της έγκρισης συμμετοχής της ΔΑΝΕΤΑΛ στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών».
  2. Επιλογή και αποδοχή εργαζομένων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ««Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών».
  3. Ορισμός υπευθύνου για την καταχώρηση – απογραφή των ωφελουμένων στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Φορέων Δημοσίου.
  4. Ορισμός εκκαθαριστή μισθοδοσίας στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

 

Ο πρόεδρος

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ