Κουντουριώτου 1, Λαύριο ΤΚ 195 00
22923 - 20132
22920 – 22413

Οικονομικά στοιχεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εγκρίνει σε ετήσια βάση τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της.

Προϋπολογισμός
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα στοιχεία προϋπολογισμού της εταιρείας για τα δύο (2) τελευταία έτη επαναλειτουργίας της.

Έτος
Προύπολογισμός
Ημερ. απόφασης
Ποσό
Σχετ. έγγραφο
2017
Αρχικός προϋπολογισμός
16/2/2017
234.980,00€
αρχείο
2018
Αρχικός προϋπολογισμός
18/1/2018
657.706,48€
αρχείο

Απολογισμός

Η εταιρία θα προχωρήσει το 2018 στο σχετικό απολογισμό (σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017). Ήδη μετά την επαναλειτουργία της (το 2017) προχώρησε στην (εκκρεμούσα) σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2010 – 2015.